Galerie umění Karlovy Vary

rok vzniku: 1953
obec: Karlovy Vary (Karlovy Vary)
adresa: Goethova stezka 6
PSČ: 360 01
tel.: 353224387
fax: 353224388
e-mail: gukv@volny.cz
www: www.galeriekvary.cz

heslo:

Galerie umění vznikla 1. ledna 1953. Od počátku byla umístěna v bývalé vzorkovně Živnostenského spolku a Živnostenské obchodní komory (postavena včetně výstavní síně v letech 1911–1912), kde sídlí i dnes. Pobočka karlovarské galerie byla zřízena v roce 1966 v raně barokním letohrádku vévodů lauenburských (A. Leuthner) v Ostrově nad Ohří. Sbírka českého umění 20. století je předznamenána náladovými, symbolistními a realistickými díly J. Schikanedra, J. Preislera a A. Slavíčka – díly z přelomu století, z počátků vzniku moderního výtvarného umění. Proměnlivou a významnou podobu uměleckých snah v 1. polovině 20. století, orientovanou na moderní výtvarné směry – expresionismus, fauvismus, kubismus a surrealismus – reprezentují díla J. Čapka, B. Kubišty, V. Špály, A. Procházky, P. Kotíka, E. Filly, F. Muziky, J. Štyrského, Toyen, F. Janouška aj. Kvalitně je zastoupena také tvorba autorů válečného období, zabývající se člověkem, městem a civilizací. K velmi významnému celku galerijních sbírek patří díla J. Istlera, V. Boštíka, M. Medka, J. Johna, vzniklá v 60. letech a vypovídající prostřednictvím geometrických, informálních, fantazijních či novofigurálních postupů o problémech života člověka. Stálou expozici českého umění uzavírá kolekce tvorby soudobých autorů, prezentující rozmanitý současný umělecký projev (J. a K. Válovy, K. Malich, A. Šimotová, V. Novák, P. Pavlík, P. Nikl, J. Róna aj.).

-

Galerie je odborným zařízením, které od roku 1953 v lázeňském prostředí Karlových Varů a jejich regionu uchovává, zhodnocuje a přibližuje české umění 20. století ve stálých expozicích, krátkodobých výstavách, publikační činnosti a kulturně vzdělávacích programech. Galerie za dobu svého trvání shromáždila obsáhlé sbírky českého umění, z nichž nejvýznamnější a nejhodnotnější díla jsou trvale prezentována v počtu asi stopadesáti obrazů a soch. Počátky vzniku moderního výtvarného umění přibližují náladová, symbolistní a realistická díla Jakuba Schikanedera, Jana Preislera a Antonína Slavíčka. Proměnlivou a výraznou podobu uměleckých snah na počátku století, v jejich orientaci na evropské směry – expresionismus, fauvismus, kubismus – shledáváme v obrazech Josefa Čapka, Emila Filly, Bohumila Kubišty, Františka Muziky, Antonína Procházky nebo Václava Špály. V třicátých letech je vystřídal surrealistický projev, patrný v dílech Jindřicha Štyrského, Toyen či Františka Janouška. Válečná atmosféra následujícího období pak přinesla nový zájem o člověka, město a civilizaci. K velmi významnému celku galerijních sbírek patří díla Josefa Istlera, Václava Boštíka, Mikuláše Medka, Zbyška Siona, Jiřího Valenty, Jiřího Johna, vzniklá v 60. letech a vypovídající prostřednictvím nejrůznějších postupů, od geometrických, informálních přes fantazijní až po novofigurální, o problémech života člověka. Vývojově mnohovrstevnatou podobu stálé expozice českého umění uzavírá kolekce tvorby skupiny 12/15  a několika významných osobností soudobého českého umění – Zdeněk Sýkora, Karel Nepraš, Věra Janoušková, Olga Karlíková, Jaroslav Róna, Petr Nikl, Otakar Slavík či Stanislav Judl

Program krátkodobých výstav sleduje převážně současné umělecké dění v různých generačních a výtvarných přístupech a zaměřuje se především na českou tvorbu.

zdroj - www.galeriekvary.cz, 2009

poznámka:
Galerie umění Karlovy Vary byla založena 1. ledna 1953 jako státní instituce s výstavním a akvizičním programem zaměřeným na české a slovenské moderní umění. Její historie je však mnohem delší.
Už při stavbě budovy v roce 1911 se počítalo s existencí výstavní síně v prvním patře. Tam také byla v červenci 1912 otevřena velká výstava německých umělců žijících v Čechách. Nechyběli na ní takoví malíři jako Wenzel Hablik, Walter Klemm, Karl Thiemann či Emil Orlik. V následujícím roce zde uspořádala výstavu významná vídeňská galerie Miethke. Během 1. světové války byla výstavní činnost přerušena a ve 20. letech sloužily prostory galerie Obchodní a živnostenské komoře v Chebu. V roce 1930 byl však výstavní sál vrácen původnímu účelu – umělecký spolek Metznerbund, vedený malířem a výborným organizátorem Maxem Struppem, zde každoročně pořádal výstavy evropského umění prezentující například Marcela Gromaira, Maurice Utrilla, Osipa Zadkina a Paula Kleea. To vše se změnilo v roce 1937, kdy „1. sudetoněmecká umělecká výstava“ otevřela truchlivé období ideologicky zmanipulovaných výstav, trvající až do roku 1944.
Poválečná činnost galerie byla obnovena už v srpnu 1946 u příležitosti I. filmového festivalu výstavou karlovarských vedut. O rok později zde Dr. Anna Masaryková zahájila výstavu českého moderního umění ze sbírek Národní galerie v Praze. V letech 1948 – 1952 následovala řada různorodých výstav – výstavní síň střídala funkce muzea, galerie a propagačního střediska.
Od roku 1952 byla v Československu budována síť státních galerií, zakládaných většinou v krajských městech – karlovarská galerie byla jednou z prvních. O jejím založení rozhodla rada krajského národního výboru v květnu 1951, ustavena byla k 1. lednu 1953 a její stálá expozice byla otevřena 22. listopadu téhož roku. Galerie tak získala existenční jistotu, ale bohužel také závislost na politických požadavcích svého zřizovatele. To neblaze poznamenalo výstavní činnost galerie v prvních letech jejího trvání jako státní instituce. Avšak po roce 1959 už bylo možno prezentovat předválečné umění bez povinnosti zdůrazňování jeho sociálních aspektů či levicové orientace, a vystavovat dokonce i skutečně významné žijící autory a ne jenom zasloužilé a národní umělce.
Po uvolnění šedesátých let přišel rok 1970, personální změny a tlak na ideologickou služebnost galerie. Zhruba od poloviny sedmdesátých let byla však karlovarská galerie jednou z mála, které se z tohoto tlaku do značné míry vymanily a neupadly do letargie vyvolané dobou. Galerie umění uspořádala řadu stěžejních a v té době zcela výjimečných výstav, které přijížděly shlédnout autobusové zájezdy z Prahy. Byla to například výstava absolventů AVU z let 1973/74, uspořádaná v roce 1981, která předznamenala budoucí skupinu 12/15.
Po roce 1989 pominula doba zákazů a příkazů. Ideologické problémy byly vystřídány problémy ekonomickými. Galerie změnila během devadesátých let dvakrát svého zřizovatele – z kompetence okresního úřadu přešla pod ministerstvo kultury a poté pod krajský úřad. I přes neustálý finanční tlak se jí podařilo zachovat vysokou úroveň výstavní a kulturně výchovné činnosti – bohužel činnost akviziční musela být velmi omezena.
zdroj - www.galeriekvary.cz