Karel Čapek

* 9. 1. 1890, Malé Svatoňovice (Trutnov), Česká republika (Czech Republic)
† 25. 12. 1938, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, dramatik, spisovatel, fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01021023
VIAF: 34454129

poznámka:
Pseudonym
Plocek, Karel, 1890-1938
Vašek, Karel, 1890-1938
Odkaz. forma
Capek, Karel, 1890-1938
Chapekku, Kareru, 1890-1938
Tchápek, Karel, 1890-1938
Çapek, Karel, 1890-1938
Čapekas, Karelas, 1890-1938
Tšābīk, Kārl, 1890-1938
Čchapchekchŭ, Kchalel, 1890-1938
Historie záhlaví
Pro satirické články v týdeníku Nebojsa používal pseudonymy Plocek a Vašek.

Karel Čapek

Vrcholná osobnost české literatury, prozaik, novinář, dramatik a překladatel Karel Čapek, se narodil v Podkrkonoší v rodině lékaře jako nejmladší ze tří dětí. Umělecké nadání dostali do vínku i jeho sourozenci: bratr Josef se stal významným malířem a sestra Helena vynikala v hudbě. Všichni tři psali a své texty mnohdy doprovázeli vlastními kresbami.
Už během studií na pražské filozofické fakultě publikoval Karel Čapek společně s bratrem Josefem překlady francouzské poezie. Oba spolu v roce 1917 nastoupili jako redaktoři do prestižních Národních listů a satirického měsíčníku Nebojsa, v roce 1921 pak do Lidových novin. Ty se staly pod vedením Čapkova přítele Ferdinanda Peroutky špičkou české žurnalistiky v období mezi dvěma světovými válkami. V roce 1922 byl Karel Čapek představen prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi a brzy s ním navázal hluboké celoživotní přátelství. Na jeho základě vznikl v letech 1928–1935 osobitý Masarykův profil nazvaný Hovory s T. G. Masarykem. V roce 1925 Karel Čapek založil československou pobočku mezinárodní spisovatelské organizace PEN-klub a stal se i jejím prvním předsedou. Ve dvacátých a třicátých letech 20. století hodně cestoval po Evropě v doprovodu své budoucí manželky, významné české herečky Olgy Scheinpflugové. Dojmy shrnul do několika brilantních cestopisných fejetonů, například Anglických listů, Italských listů, Cesty na sever. Za celkový přínos literatuře, především za stěžejní díla jako Krakatit, Válka s mloky, Továrna na Absolutno, Věc Makropulos nebo dramata R.U.R., Matka a Bílá nemoc byl Karel Čapek v roce 1936 navržen na Nobelovu cenu za literaturu. V té době už ale jejímu udělení bránily politické okolnosti: Čapek byl znám ostře protifašistickými postoji a množily se útoky na jeho osobu ze strany pravicového tisku a sympatizantů fašismu. V září 1937 zemřel T. G. Masaryk a další bolestnou událostí bylo pro Čapka uzavření tzv. mnichovské dohody v roce 1938, kdy se Československo muselo vzdát území Sudet ve prospěch fašistického Německa. V polovině prosince 1938 psychicky podlomený Čapek těžce onemocněl a den po Štědrém večeru zemřel. Jeho bratr Josef zahynul v roce 1945 v koncentračním táboře.
S osobností Karla Čapka jsou těsně spjata dvě místa ve Středočeském kraji – usedlost Strž ve Staré Huti u Dobříše a zámeček v Osově u Berouna. Empírovou vilu ve Staré Huti dostal Karel Čapek k celoživotnímu užívání v roce 1935 jako svatební dar od komerčního rady Václava Palivce. Od té doby s manželkou Olgou Scheinpflugovou na Strži relaxoval při oblíbeném zahradničení nebo při dlouhých vycházkách po okolí, scházel se s přáteli, ale především pracoval. Vedle dalších děl tu vytvořil i svá nejlepší dramata – Matku a Bílou nemoc. Dnes vila slouží jako Čapkův památník. Kromě expozice věnované životu a dílu Karla Čapka jsou tu umístěny také expozice připomínající Olgu Scheinpflugovou a Ferdinanda Peroutku, který sem za Čapkovými často jezdíval. Exponáty památníku věnovali dědicové Palivcovy rodiny i Čapkova manželka. Mimo jiné jsou tu umístěny Čapkovy kresby, karikatury či jeho díla vydaná knižně v Čechách i v zahraničí, která několik let shromažďoval právě Václav Palivec. Návštěvníci Strže se mohou projít i po oblíbené Čapkově stezce. Přibližně sedmikilometrová trasa vede například kolem hráze Stržského rybníka, kde spisovatel rád sedával se svými přáteli, či přes les zvaný Černé jedlí.
Barokně přestavěný zámek v Osově u Berouna, jen patnáct kilometrů od Strže, vlastnil od roku 1930 Václav Palivec, mecenáš umění. Ze svého sídla udělal jakési kulturní centrum, které často navštěvovali také Karel Čapek s Olgou Scheinpflugovou, Ferdinand Peroutka a další přední osobnosti českého uměleckého života. Režisér Vladimír Slavínský tu například natočil jeden ze svých nejslavnějších filmů – komedii Uličnice, v níž si zahrála tehdejší česká herecká elita v čele s Věrou Ferbasovou, Oldřichem Novým a Jindřichem Plachtou. V roce 1938 se zámek stal také místem tajných schůzek české kulturní fronty (zastupované zejména Karlem Čapkem a Ferdinandem Peroutkou) s německým kulturním atašé působícím v Československu. Dnes (2008) je objekt ve vlastnictví Palivcových potomků a veřejnosti nepřístupný.
zdroj - www.centralbohemia.cz
-
"Karel Čapek sám a náhle postavil českou literaturu na úroveň světovosti"
Ferdinand Peroutka
Prozaik, dramatik, básník a překladatel, novinář, literární, divadelní a výtvarný kritik, estetik a filozof. Světově známý spisovatel, který měl rozsáhlé styky s předními zahraničními intelektuály, první předseda československého PEN-klubu.
Osobnost a dílo Karla Čapka je symbolem nejen kulturního, ale i občanského života první demokratické Československé republiky. Svou literaturou, filozofickými názory, novinářskou činností i politickou angažovaností vystupoval vždy na obranu humanistických hodnot i demokracie a stavěl se proti ideologiím, které v jedinci viděly jen součást masy vhodné k uskutečňování svých programů.
Karel Čapek vyrostl v kulturním prostředí rodiny venkovského lékaře. Narodil se v Malých Svatoňovicích, dětství prožil v Úpici v Podkrkonoší, gymnázium začal navštěvovat v Hradci Králové. Tam se zapojil do tajného studentského debatního spolku a podílel se na vydávání časopisu Obzor. Tato činnost byla nepřijatelná pro tehdejší rakousko-uherské úřady a byla mu doporučena změna školy. Rodina rozhodla., že Karel přestoupí na První české gymnázium do Brna ( tehdy na ulici Schmerlingově nyní tř.Kpt. Jaroše ), protože zde byla provdána jeho starší sestra Helena za významného brněnského advokáta Karla Koželuha. V podnájmu bydlel na Jaselské 5, tehdy Augustinské. V Brně strávil dva školní roky, 1905 - 1906 a 1906 - 1907. Dvouletý pobyt Karla Čapka v Brně připomíná pamětní deska od akademického sochaře Miloše Slezáka na Jaselské ulici.
S Brnem Čapka spojovala také spolupráce s deníkem Moravská orlice a časopisem Moravskoslezská revue. Do okolí města často zavítal i při prázdninových pobytech u sestry Heleny v Bílovicích nad Svitavou.
Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze, začal v roce 1909 studovat na FF UK a doktorem filozofie se stal v roce 1915 disertační prací o pragmatismu. Krátce působil jako knihovník a šlechtický vychovatel a v roce 1917 nastoupil do novin, nejprve do Národních listů a roku 1921 do Lidových novin, kde působil až do své smrti.
Na literární dráhu vstoupil Karel Čapek společně s bratrem Josefem drobnými lyrizujícími prózami. Povídkové prvotiny vyšly knižně v souborech Zářivé hlubiny a jiné prózy (1916) a Krakonošova zahrada (1918).
První samostatně vydané povídky Karla Čapka - Boží muka (1917) a Trapné povídky (1921) již směřují k filozofičtějšímu pojetí tématu, k otázkám svobody lidského jednání a smyslu existence. Odráží se v nich autorova skepse nad možností poznání absolutní pravdy.
Následující utopické prózy Továrna na absolutno (1922) a Krakatit (1924) podobně jako pozdější román Válka s mloky (1936) jsou skeptickým varováním před možnými společenskými důsledky nekontrolovaného vývoje vědy, vyznívají i jako ironický obraz soudobé společnosti a jejích problémů.
Z 30. let pocházejí Čapkova vrcholná literární díla, "noetická" volná trilogie Hordubal (1933), Povětroň (1934) a Obyčejný život (1933). V těchto románech se autor vrací k otázkám, jimiž se zabýval od počátku své tvorby, přičemž své tázání po pravdě lidského života rozšířil o aspekty mravní a sociální.
Návratem k filozoficky pojatému dílu o jedinci, o podstatě mravního selhání člověka je nedokončený román Život a dílo skladatele Foltýna (1939).
V díle První parta (1937) projevuje autor své sociální cítění. Je to román o lidské solidaritě, statečnosti a humanismu.V souvislosti s fašistickým ohrožením ukazuje, že je možné postavit se proti zkáze.
Čtenářsky velmi úspěšné byly už v Lidových novinách Čapkovy cestopisné prózy, které vyšly knižně v pořadí Italské listy (1923), Anglické listy (1924), Výlet do Španěl (1929), Obrázky z Holandska (1932) a Cesta na sever (1396).
Jako novinář přispěl Karel Čapek výrazně k rozvoji fejetonu, sloupku, causerie a politické úvahy. Některé výbory vydal sám - O nejbližších věcech (1925), Zahradníkův rok (1929), O věcech obecných čili Zoón politikon (1932), Jak se co dělá (1938). Většina z nich vyšla až po jeho smrti.
Z žurnalistické praxe vzešly i dva soubory detektivních příběhů Povídky z první kapsy a Povídky z druhé kapsy (obojí 1929). Odhalení trestného činu je vždy propojeno s poznáváním vztahu mezi lidmi, jejich morálky a schopností.
S Čapkovou novinářskou orientací souvisí i jeho teoretický zájem o žánry triviální literatury - Marsyas čili Na okraj literatury (1931).
Vyjádřením autorova pohledu na svět i důkazem jeho slovesného mistrovství jsou Apokryfy (1932).
Jako demokratický spisovatel Karel Čapek pronikl do okruhu předních představitelů republiky. Názorově měl blízko k hradní politice, zvláště k prezidentovi T.G. Masarykovi. Masaryk se často účastnil setkání Čapkových "pátečníků", debatního klubu významných intelektuálů meziválečného období.
Hovory s T. G. Masarykem (1928-1935) pomáhaly vytvořit široce přijímaný obraz osobnosti prvního československého prezidenta. První dva svazky se soustřeďují na Masarykovu biografii, třetí podává výklad jeho filozofických, náboženských a politických názorů.
Svými překlady z francouzské poezie, Francouzská poezie nové doby (1920), především Apollinairova Pásma, významně ovlivnil vývoj moderní české poezie.
Od počátku 20. let se začal Čapek prosazovat i jako dramatik. Úspěch prvních dramat ho přivedl jako dramaturga a režiséra do Vinohradského divadla. V Čapkově dramatické tvorbě se objevují stejné tematické okruhy a filozofické názory jako v jeho próze.
Ve spolupráci s bratrem Josefem vznikla komedie o iluzi mládí Loupežník (1920) a groteskní hra Ze života hmyzu (1921). Světový úspěch přineslo Čapkovi utopické drama R.U.R. (1920), ve kterém autor formou utopicko - fantastického podobenství varuje před nebezpečím přetechnizovaného moderního světa. V tomto dramatu se poprvé objevilo slovo robot. Věc Makropulos (1922), zhudebněná Leošem Janáčkem, polemizovala s ideálem dlouhověkosti Shawovy divadelní hry Zpět k Methusalemovi.
Hry z druhé pol. 30. let Bílá nemoc (1937) a Matka (1938) reagují na ohrožení republiky a demokracie fašismem.
Karel Čapek zemřel 25.12.1938 na zánět plic. Křehký organismus, postižený dlouholetou chorobou, podlehl tlaku tragických událostí v době Mnichova a hrubým osobním útokům. Jeho smrt na Boží hod vánoční symbolizovala i konec demokracie první republiky.
Další informace o životě a díle Karla Čapka lze najít na www stránkách:
http://capek.misto.cz/,
http://www.volny.cz/krivka/karel_capek.htm
http://www.capek-karel-pamatnik.cz
zdroj: www.brno.cz

Karel Čapek

Max Švabinský: Karel Čapek, 1957, kresba křídou
Hugo Boettinger: Karel Čapek
František Bidlo: Karel Čapek
 

Karel Čapek

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1909 - 1910   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1910 - 1911   Univerzita, Berlín (Berlin)
1911 - 1911   La Sorbonne, Paříž (Paris)
1911 - 1915   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Karel Čapek

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
???? - ????   Chyše (Karlovy Vary), Chyše (Karlovy Vary)
???? - ????   Karlovy Vary (Karlovy Vary), Karlovy Vary (Karlovy Vary), návštěvník
???? - ????   Neumannův Červen, redaktor s bratrem Josefem
???? - ????   Přehled, redaktor s bratrem Josefem
???? - ????   Scény, redaktor s bratrem Josefem
???? - ????   Styl, redaktor s bratrem Josefem
???? - ????   Umělecký měsíčník, časopis, Praha, redaktor s bratrem Josefem
???? - ????   Volné směry, časopis, Praha
???? - ????   Voné směry, redaktor s bratrem Josefem
1907 - ????   Moravská revue, redaktor s bratrem Josefem
1908 - ????   Snaha, Praha, Mariánská 3, redaktor s bratrem Josefem
1909 - ????   Horký týdeník, redaktor s bratrem Josefem
1909 - ????   Stopy, redaktor s bratrem Josefem
1912 - 1914   Česká revue, redaktor s bratrem Josefem
1914 - ????   Lumír, časopis, redaktor s bratrem Josefem
1917 - 1818   Národní listy, Praha, redaktor s bratrem Josefem
1918 - 1921   Národní listy, Praha, redaktor
1920 - 1921   Musaion, Sborník pro moderní umění, Praha, redaktor s bratrem Josefem
1921 - 1938   Lidové noviny, Praha, redaktor
1925 - ????   PEN klub, Praha, zakladatel

Karel Čapek

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1925 - ????   Česká akademie věd a umění, *, nepřijal volbu

Karel Čapek

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1968/12/03 - 1969/01   Karel Čapek: Výstava k 30. výročí úmrtí, Strahovská knihovna, filozofický sál, Praha
1969/01/09 -   Kresby a fotografie Karla Čapka (k 30. výročí úmrtí), Galerie bratří Čapků, Praha
1989/09/13 - 1989/09/26   Karel Čapek: Fotograf, Malá galerie Československého spisovatele, Brno (Brno-město)
1990/01/20 - 1990/03/04   Karel Čapek: Photographien, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1990/10/23 - 1990/11/11   Karel Čapek fotografuje, Galerie SČF (Svaz českých fotografů), Praha
1999/01/28 - 1999/02/21   Karel Čapek, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
2000/10/11 - 2000/11/26   Karel Čapek: Fotograf / Photographer, Obecní dům, Praha
2000/12/13 - 2001/01/21   Karel Čapek fotograf, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/02/09 - 2001/03/25   Karel Čapek fotograf, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/10/19 - 2001/12/06   Karel Čapek: Fotograf, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
2002/06/12 - 2002/08/25   Karel Čapek: Fotograf, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2009/11/03 - 2009/12/08   Leben und Zeit des Schriftstellers Karel Čapek, Deutsch-Tschechische Gesellschaft Konstanz, Kostnice (Konstanz)
2018/08/22 - 2018/11/25   Záhada Čapkova koberce, Veletržní palác, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1937/11   Život presidenta Osvoboditele ve fotografii, Topičův salon (1937-1949), Praha
1947/01/14 - 1947/03/02   Z odkazu MUDra Františka Macháčka, Kramářova vila, Praha
1965/09/28 - 1965/10   Josef Čapek, Karel Čapek: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1969/10/13 - 1969/10/25   Svět čte naši literaturu, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1988/07/17 - 1988/09   Karel Čapek, Josef Čapek, Václav Rabas, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1990/01/28 - 1990/03   Karel Čapek v českém výtvarném umění, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1993/11 -   Karel Čapek, Zdeněk Klein: Konfrontace, Galerie Nový horizont, Praha
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1997/02/06 - 1997/03/16   50 let společnosti bratří Čapků, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1997/02/26 -   50 let společnosti bratří Čapků, Klementinum, Praha
1997/09/27 - 1997/11/23   Projekt Totentanz / Memento Mori, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
2000/12/14 - 2001/02/04   Laterna magica: Einblicke in eine Tschechische Fotografie der Zwwischenkriegszeit, Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
2001/02/11 - 2001/03/11   Laterna magica: Einblicke in eine Tschechische Fotografie der Zwwischenkriegszeit, Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach
2001/07/21 - 2001/10/07   Tschechischer Kubismus 1912-1916, Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2003/11/07 - 2004/01/31   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu, Mánes, Praha
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2011/12/09 - 2012/03/18   Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2015/09/10 - 2015/10/12   Humility & Majesty: The History and Culture of the Central Bohemian Region, Sichuan Museum, Chengdu
2016/11/06 - 2017/03/12   Ty děti si pořád hrají: Dětská tematika v díle bratří Čapků, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/11/16 - 2018/01/28   Čapek & Čapek. Hravě světem velkých umělců Josefa a Karla, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/12/07 - 2023/03/12   Karel Čapek: Fine Notes – A ta cesta byla dobrá, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
autorské čtení/přednes textu
termín   název výstavy, místo konání
2012/11/10   Čtení z knihy Karla Čapka: Nejen povídky, Divadlo Šumperk, Šumperk (Šumperk)
beseda/diskuse
termín   název výstavy, místo konání
1981/01/14   Třetí křeslo pro hosta - Dvanáctý večer; Zde sedával Karel Čapek, Dům kultury Kovoprůmyslu, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.), Hotel Holiday Inn, Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
festival/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2012/11/08 - 2012/11/13   Město čte knihu, Šumperk (Šumperk), Šumperk (Šumperk)
křest/autogramiáda/odhalení
termín   název výstavy, místo konání
1995/04/29   Odhalení pomníku Josefa a Karla Čapka, náměstí Míru, Praha
performace/akce
termín   název výstavy, místo konání
2006/03/31   R.U.R., Městské divadlo, Kolín (Kolín)
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2007/03/29 - 2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.) - výstava, Hotel Holiday Inn, Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha
rozhlasový pořad
termín   název výstavy, místo konání
2007/10/31   Karel Čapek a rádio, Instituto Cervantes de Praga (Institut Cervantes v Praze), Praha

Karel Čapek

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1939   Život a dílo Karla Čapka, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1968   Karel Čapek: Výstava k 30. výročí úmrtí, Památník národního písemnictví, Praha
  1990   Karel Čapek (Fotografie), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  2000   Karel Čapek fotograf / Photographer, Obecní dům, a.s., Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Život presidenta Osvoboditele ve fotografii, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1947   Z odkazu MUDra Františka Macháčka, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Josef Čapek, Karel Čapek: Výstava obrazů a kreseb, Český fond výtvarných umění, Praha
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
  1988   Karel Čapek, Josef Čapek, Václav Rabas, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1998   Projekt Totentanz / Memento Mori (Aspekte des Todes in der Kunst), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  2000   Laterna magica (Einblicke in eine Tschechische Fotografie der Zwwischenkriegszeit), Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
  2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Záznamy času / Records of Time (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze / From the Collection of the Museum of Czech Literature), Památník národního písemnictví, Praha
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Humility & Majesty (The History and Culture of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2016   Ty děti si pořád hrají: Dětská tematika v díle bratří Čapků, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   Jasnící se horizont (Průhledy a podobizny), Václav Petr, Praha
  1936   Karel Čapek, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Šlépěje XXII, Jakub Deml, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1946   Výbor z prózy Karla Čapka, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1946   Zahrada mládí Karla Čapka
  1952   Karel Čapek, Československý spisovatel, Praha
  1959   Vyznání a úvahy, Československý spisovatel, Praha
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1960   O pravdě umění a pravdě života, Československý spisovatel, Praha
  1962   Karel Čapek, Československý spisovatel, Praha
  1962   Moji milí bratři, Československý spisovatel, Praha
  1963   Byli a bylo, Československý spisovatel, Praha
  1963   Člověk proti zkáze (Pokus o Karla Čapka), Československý spisovatel, Praha
  1963   Georges Seurat, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
  1965   Karel Čapek, Československý spisovatel, Praha
  1966   Moji milí bratři, Československý spisovatel, Praha
  1966   Sladko je žít (Paměti nakladatele Aventina I), Československý spisovatel, Praha
  1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
  1969   Dvacátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
  1971   Třicátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
  1974   Portréty a problémy (Literárněhistorické interpretace), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1975   Anglické listy Karla Čapka, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Kruh mého času, Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1978   Fantastika a satira v díle Karla Čapka, Československý spisovatel, Praha
  1978   Karel Čapek, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1980   Kruh mého času (Jedna epizoda v životě Karla Čapka), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1980   Z moderní české literatury (O vybraných dílech z první poloviny 20. století), Československý spisovatel, Praha
  1981   Karel Čapek a jeho Strž, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, _
  1981   Stezkami domova a inspirace, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech), Československý spisovatel, Praha
  1983   Karel Čapek (Život a dílo v datech), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1984   Čapkovské variace, Československý spisovatel, Praha
  1985   Čapci, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1985   Krakonošova zahrada bratří Čapků, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1986   Moji milí bratři, Československý spisovatel, Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1987   Boje o Karla Čapka, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1988   Karel Čapek, Československý spisovatel, Praha
  1989   Karel Čapek fotografuje..., Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha
  1989   Setkání s českými spisovateli, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1989   Zvětšeniny ze stylu bratří Čapků, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1990   Bibliografie Karla Čapka (Soupis jeho díla), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1990   Ladění pro dvě struny, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1991   Karel Čapek ve fotografii, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1991   Můj švagr Karel Čapek, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1992   Melancholie a vzdor (Eseje o moderní české literatuře), Československý spisovatel, Praha
  1993   Im Tiergarten der Weltiteratur (Auf den Spuren von Kater Murr, Biene Maja, Bambi, Möve Jonathan und den anderen), Deutscher Taschenbuch Verlag, Mnichov (München)
  1997   Takoví byli (Čeští spisovatelé 1800-1945 v zrcadle vzpomínek a korespondence, I. díl: A-L), Fortuna, Praha
  1998   Vzpomínky, Torst, Praha
  1999   Dílna bratří Čapků (Příspěvek k poetice jejich literární tvorby), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2000   Kapitoly z dějin českého divadla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Velký věk chce mít též velké mordy (Život a dílo Karla Čapka), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Kapitoly z dějin českého estetického myšlení II. (30. léta 20. století), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2003   Literární mýty, záhady a aféry (Otazníky nad životy a díly českých spisovatelů), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Polská Praha (aneb Jak se z půlky stala polka), Nakladatelství BVD, Čechtice (Benešov)
  2010   Praha: Město evropské avantgardy, 1895-1928, Nakladatelství Argo, Praha
  2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, Písek (Písek)
  2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2015   Humility & Majesty (The History and Culture of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2015   Slovo a obraz: Karel Čapek a žánr cestopisu, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2022   70 unikátů, Památník národního písemnictví, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Malá díla velkých mistrů (Repertoární sborník pro soubory lidové umělecké tvořivosti), Ministerstvo školství, _
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2007   Královéhradečtí Evropané I-III (Osobnosti východních Čech), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové (Hradec Králové)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1925   Masarykův slovník naučný (A - Č), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1962   Příruční slovník naučný (I. díl, A-F), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1963   Československý hudební slovník A - L (osob a institucí), Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1980   Ilustrovaný encyklopedický slovník (a - i), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1980   Kdo byl kdo (Díl první), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   Malá československá encyklopedie (A-Č), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1985   Lexikon české literatury 1 A-G (Osobnosti, díla, instituce), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Ilustrovaná encyklopedie (A - I), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 1: a/f), Nakladatelský dům OP, Praha
  1998   Kdo byl kdo (Naši cestovatelé a geografové), Nakladatelství Libri, Praha
  1998   Politická elita meziválečného Československa 1918-1938
  1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (2: c/f), Diderot, Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
  2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. (Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1913   Jak se píše (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, 331-336
  1913   Kubistická výstava v Mánesu (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, 326-331
  1937   A ještě Karel Čape., Brána, 28
  1937   Karel Čapek a plukovníci., Brána, 28
  1937   Pláč Karla Čapka (Akord 1937/1), Poesie, 8-11
  1937   Umění Karla Čapka, Jitro, 123-124
  1938   Čapkův "Věčný Masaryk". (Akord 1938/1), Poesie, 24
  1938   Karel Čapek: První parta. (Akord 1938/4), O knihách, 60
  1939   Ironie Karla Čapka, Řád, 87-92
  1939   Svět Karla Čapka, Řád, 92-107
  1946   Dítě ve výtvarném umění, Národní osvobození, 5-5
  1948   Paznámka o spolupráci mladých Čapků, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 353-358
  1948   Vedlejší talenty Karla Čapka (Předneseno na vzpomínkovém večeru Penklubu 28.1.1948), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 210-214
  1957   Bratři Čapkové na Národním divadle, Karel Čapek: Bílá nemoc
  1963   Osobnost, Plamen, 5.ročník, 1.číslo, 72-77
  1984   Karel Čapek (9.1.1890 MaléSvatoňovice-25.12.1938 Praha), Kontury české literatury pro děti a mládež, 206-208
  1984   Příspěvek k rané teorii kubismu, Umění, 418-434
  1988   Karel Čapek a výtvarnictví, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 20.číslo, 2
  1990   Karel Čapek - Fotografie, Bokult, 4-4
  1990   Karel Čapek zum hundertsten Geburstag, Karel Čapek, 5-15
  1992   Kubismus jako politikum: K dějinám Skupiny výtvarných umělců, Umění, 40.ročník, 1.číslo, 44-66
  1993   Tak jsem je poznal (Na Josefa Čapka a na Karla Čapka vzpomíná dr. Josef Dostál), Setkání v pořadech A léta běží, vážení, 17-23
  1995   Několik poznámek k dílu Karla Čapka, Přednášky z XXXIV. a XXXV. běhu LŠSS, 135-152
  1995   Polemik Karel Čapek, Přednášky z XXXIV. a XXXV. běhu LŠSS, 153-156
  2000   Fauvistická zkouška ohněm, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8
  2000   Impulses of Futurism and Czech Art, International Futurism in Arts and Literature, 122-143
  2001   Český kubismus v Salcburku (Salcburk, Rupertinum, 21. 6. - 7. 10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9-9
  2005   Je pátek? Vítejte u Čapků (Místa a lidé), Sanquis
  2007   Neznámé kapitoly ze vzpomínek Heleny Čapkové-Palivcové, Doba, knihy, autoři, 61-70
  2008   Josef a Karel Čapkové, Paměť Prahy, 62-63
  2008   Josef Čapek, Paměť Prahy, 58-61
  2008   Několik poznámek k historii dětského pokoje, Středočeský vlastivědný sborník, 38-52
  2010   ´Utajená´ povídka bratří Čapků, Marginálie 2010, 186-190
  2010   Karel Čapek vám už knihu nepodepíše..., Marginálie 2010, 197-198
  2010   O autorech, Marginálie 2010, 299-306
  2012   Čapek Karel (9.1.1890 Malé Svatoňovice - 25.12.1938 Praha), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., 87-89
  2012   Lidská mysl v obrazech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2014   Pásmo, Heslář české avantgardy, 257-262
  2016   „Zrovna teď je chvíle, kdy by bylo na místě udělat prudký vír.“ (Nástup mladé umělecké generace a hledání nového umění v české předválečné kultuře), Almanach na rok 1914, 11-25
  2018   Čapkův koberec, Art + Antiques, 4-5
  2021   Hanspaulka Vlasty Buriána, Praha neznámá V., 95-123
  2023   Kresby Karla Čapka, Prostor Zlín, 30.ročník, 1.číslo, 54-61
  2023   R.U.R.: dialog hry s budoucností, Prostor Zlín, 30.ročník, 1.číslo, 16-21
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Karel Čapek (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Karel Čapek: Výstava k 30. výročí úmrtí, Památník národního písemnictví, Praha
  1969   Kresby a fotografie Karla Čapka (k 30. výročí úmrtí), Galerie bratří Čapků, Praha
  1989   Karel Čapek: Fotograf (fotografie z pozůstalosti spisovatele K.Čapka), Malá galerie Československého spisovatele, Brno (Brno-město)
  1990   Karel Čapek fotografuje, Galerie SČF (Svaz českých fotografů), Praha
  1990   Karel Čapek: Photographien
  2000   Karel Čapek fotograf, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2000   Karel Čapek: Fotograf / Photographer, Obecní dům, Praha
  2001   Karel Čapek: Fotograf, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2001   Karel Čapek: Fotograf, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
  2002   Karel Čapek: Fotograf, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  2007   Karel Čapek a rádio / Karel Čapek y la radio, Instituto Cervantes de Praga (Institut Cervantes v Praze), Praha
  2022   Karel Čapek: Fine Notes – A ta cesta byla dobrá, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   50 let společnosti bratří Čapků, Národní knihovna České republiky, Praha
  2016   Ty děti si pořád hrají: Dětská tematika v díle bratří Čapků, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2017   Čapek & Čapek (Hravě světem velkých umělců Josefa a Karla), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2018   Opening 68, Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Aukční katalog 1/2007, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
divadelní program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Ze života hmyzu, Národní divadlo, Praha
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Karel Čapek: To jsem ale vyrostla / Look how I've grown up! (Fotograf / Photographer; Obecní dům / The Municipal House; 11.10.-26.11.2000), Obecní dům, a.s., Praha
  nedat   Karel Čapek, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Karel Čapek: Fotograf / Photographer, Obecní dům, Praha
  2018   Záhada Čapkova koberce / The Mystery of Čapek's Carpet, Národní galerie v Praze, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Ty děti si pořád hrají / Those Children Are Always Playing (Dětská tematika v díle bratří Čapků / Children's Themes in the Work of the Čapek Brothers), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2016   Ty děti si pořád hrají / Those Children Are Always Playing (Dětská tematika v díle bratří Čapků / Children's Themes in the Work of the Čapek Brothers), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  nedatováno   Stavíme v Praze pomník bratřím Čapkům, Nadace pro postavení pomníku bratřím Čapků v Praze, Praha
kalendárium
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995, Státní vědecká knihovna, Plzeň (Plzeň-město)
metodický text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980/02   Ze života a díla Bratří Čapků (u příležitosti 90. výročí narození Karla Čapka a 35. výročí úmrtí Josefa Čapka), Okresní knihovna, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
nabídkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   The Čapek Brothers (Buchantiquariat am Rheim www.beran.ch), Buchantiquariat am Rhein, Basilej (Basel)
  nedat.   Tschechische Kinderbücher / Czech Children's Books (Catalogue 80), Buchantiquariat am Rhein, Basilej (Basel)
nakladatelský prospekt
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Slunovrat (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
pamětní list
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Pamětní list k odhalení pomníku Josefa a Karla Čapka na náměstí Míru v Praze 2 29. dubna 1995, Nadace pro postavení pomníku bratřím Čapků v Praze, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937/02   Brána, 2.číslo, Ladislav Kuncíř, Praha
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1939   Řád (revue pro kulturu a život), V..ročník, 2.číslo
  1969   Glosy ze Strahova (9/10), 9/10.číslo, Památník národního písemnictví, Praha
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Třetí křeslo pro hosta - Dvanáctý večer (Zde sedával Karel Čapek), Dům kultury Kovoprůmyslu, Praha
  1987   Přednáška přátelství Karla Čapka s Otakarem Vočadlem
  1995   Slavnostní odhalení pomníku Josefa a Karla Čapka, náměstí Míru, Praha
  2012   Město čte knihu (Čtení z knihy Karla Čapka: Nejen povídky), Město Šumperk, Šumperk (Šumperk)
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Programový bulletin (október 1991), České kultúrne stredisko, Bratislava (Bratislava)
  1993   Galerie Nový horizont (Jim Swick: Fotografie U. S. A.), Galerie Nový horizont, Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Pocta Karlu Čapkovi a jeho První partě, Městská knihovna Jilemnice, Jilemnice (Semily)
  1988   Karel Čapek Válka s mlohy, Československý spisovatel, Praha
  1988   Pamětní tisk pro účastník pietního setkání u hrobu Karla Čapka, Společnost bratří Čapků, Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Karel Čapek ve fotografii, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  nedatováno   Válka s mloky, Československý spisovatel, Praha
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Ty děti si pořád hrají - dětská tematika v díle bratří Čapků, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)

Karel Čapek

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1920   Francouzská poesie nové doby (v překladech Karla Čapka), František Borový, nakladatelství, Praha
  1920   Kritika slov (Dvaapadesát nedělních čtení), Zátiší, Knihy srdce i ducha, B. M. Klika, Praha
  1924   Ze života hmyzu, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1929   Boží muka (Kniha novel), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1930   Zářivé hlubiny a jiné prosy, Lásky hra osudná, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1931   Loupežník (Komedie), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1931   Marsyas čili Na okraj literatury, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1933   Hordubal, František Borový, nakladatelství, Praha
  1934   Povětroň, František Borový, nakladatelství, Praha
  1935   Obyčejný život, František Borový, nakladatelství, Praha
  1936   G B S (Čtyři drobnosti), Družstevní práce, Praha 1
  1936   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1936   Italské listy, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Anglické listy, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   První parta, František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   At the Crossroads of Europe (A Historical Outline of the Democratic Idea in Czechoslovakia), PEN klub, Praha
  1938   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   Jak se co dělá, František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   Matka, František Borový, nakladatelství, Praha
  1939   Devatero pohádek a ještě jedna jako přívažek od Josefa Čapka, František Borový, nakladatelství, Praha
  1939   Život a dílo skladatele Foltýna, Lidová tiskárna, Brno (Brno-město)
  1940   Dášeňka čili život štěněte, František Borový, nakladatelství, Praha
  1941   Cesta na sever, František Borový, nakladatelství, Praha
  1945   Válka s mloky, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1947   Italské listy, František Borový, nakladatelství, Praha
  1947   Kalendář (Jak je rok dlouhý), František Borový, nakladatelství, Praha
  1947   Obrázky z Holandska (S kresbami autorovými), František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Cesta na sever (Pro větší názornost provázená obrázky autorovými a básněmi jeho ženy), František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Krakatit, František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Marsyas čili Na okraj literatury (1919 - 1931), František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   První parta, František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Výlet do Španěl (osvětlený obrázky autorovými), František Borový, nakladatelství, Praha
  1949   Válka s mloky, František Borový, nakladatelství, Praha
  1949   Život a dílo skladatele Foltýna, František Borový, nakladatelství, Praha
  1953   Obrázky z domova, Československý spisovatel, Praha
  1953   Válka s mloky, Československý spisovatel, Praha
  1954   Matka (Hra o třech dějstvích), Orbis, Praha
  1954   Obrázky z domova, Československý spisovatel, Praha
  1954   První parta, Československý spisovatel, Praha
  1954   Věci kolem nás (S kresbami a fotografiemi Karla Čapka a s obrázky Josefa Čapka), Československý spisovatel, Praha
  1955   Cesta na sever (Pro větší názornost provázená obrázky autorovými a básněmi jeho ženy), Československý spisovatel, Praha
  1955   Cesty Evropou, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1955   Dášeňka čili život štěněte, Československý spisovatel, Praha
  1955   Kniha apokryfů, Československý spisovatel, Praha
  1955   Loupežník (Komedie), Orbis, Praha
  1955   Povídky a drobné prózy, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1955   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Československý spisovatel, Praha
  1956   Betörök, bírák, büveszék és társaik, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1956   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, Československý spisovatel, Praha
  1956   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, Československý spisovatel, Praha
  1956   Hry (Loupežník, R. U. R., Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka), Československý spisovatel, Praha
  1956   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Československý spisovatel, Praha
  1957   Dášeňka čili život štěněte (Pro děti napsal, nakreslil, fotografoval a zakusil Karel Čapek), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1957   Francouzská poesie a jiné překlady, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Krakatit, Československý spisovatel, Praha
  1957   Krakonošova zahrada, Zářivé hlubiny, Juvenilie, Československý spisovatel, Praha
  1957   Sloupkový ambit, Československý spisovatel, Praha
  1957   Zahradníkův rok, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Boží muka, Trapné povídky, Československý spisovatel, Praha
  1958   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, Československý spisovatel, Praha
  1958   Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Československý spisovatel, Praha
  1958   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Československý spisovatel, Praha
  1958   První parta, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1958   R. U. R., Bílá nemoc, Matka, Československý spisovatel, Praha
  1958   Válka s mloky, Československý spisovatel, Praha
  1958   Ze života hmyzu (Komedie o třech aktech s předehrou a epilogem), Orbis, Praha
  1959   Hry (Lásky hra osudná, Ze života hmyzu, Adam Stvořitel), Československý spisovatel, Praha
  1959   Kalendář (Jak je rok dlouhý), Zahradníkův rok, Československý spisovatel, Praha
  1959   Matka (Hra o třech dějstvích), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1959   Obrázky z domova (S kresbami autorovými), Československý spisovatel, Praha
  1959   Poznámky o tvorbě (1. vydání), Československý spisovatel, Praha
  1960   Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Československý spisovatel, Praha
  1960   Jak se co dělá, O lidech, Československý spisovatel, Praha
  1960   Poznámky o tvorbě (2. vydání), Československý spisovatel, Praha
  1960   Život a dílo skladatele Foltýna, Československý spisovatel, Praha
  1961   Bajky a podpovídky, Československý spisovatel, Praha
  1961   Bílá nemoc (Drama o třech aktech ve čtrnácti obrazech), Orbis, Praha
  1961   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Československý spisovatel, Praha
  1962   Bílá nemoc (Drama o třech aktech a ve 14 obrazech), Orbis, Praha
  1962   Továrna na absolutno (Román fejeton), Československý spisovatel, Praha
  1963   Hordubal, Povětroň, Obyčajný život, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1963   Krakatit, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1963   Válka s mloky (Musical-mystery), Orbis, Praha
  1963   Válka s Mloky, Československý spisovatel, Praha
  1964   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
  1964   Kniha apokryfů, Československý spisovatel, Praha
  1964   Měl jsem psa a kočku, Československý spisovatel, Praha
  1964   Život a dílo skladatele Foltýna, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, Československý spisovatel, Praha
  1965   Kapesní povídky, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1965   Válka s mloky, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1966   Jak vzniká divadelní hra, Jak se dělá film, Orbis, Praha
  1966   Na břehu dnů, Československý spisovatel, Praha
  1966   R.U.R. (Rossum's Universal Robots: Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích), Československý spisovatel, Praha
  1967   Boží muka, Trapné povídky, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1967   Povídky z druhé kapsy, Československý spisovatel, Praha
  1967   Povídky z jedné kapsy, Československý spisovatel, Praha
  1968   Divadelníkem proti své vůli, Orbis, Praha
  1968   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
  1968   Krakatit, Československý spisovatel, Praha
  1968   Ukradený spis (139/VII, ODD. C), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1968   Život a dílo skladatele Foltýna, Československý spisovatel, Praha
  1969   Čtení o T.G. Masarykovi, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1969   Hovory s T. G. Masarykem, Československý spisovatel, Praha
  1969   V zajetí slov (Kritika slov a úsloví), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1969   Zahradníkův rok, Československý spisovatel, Praha
  1970   Dášeňka čili život štěněte, Československý spisovatel, Praha
  1970   Italské listy (Fejetony), Československý spisovatel, Praha
  1970   Místo pro Jonathana!, Symposium, Praha
  1970   Nepřicházejí vhod (Dopisy Básně Překlady Prózy), Blok, Brno (Brno-město)
  1970   Pudlenka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1970   Ratolest a vavřín, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1970   Výlet do španěl, Československý spisovatel, Praha
  1971   Listy Olze (Korespondence z let 1920 - 1938), Československý spisovatel, Praha
  1971   Marsyas čili Na okraj literatury, Československý spisovatel, Praha
  1972   Krakatit, Československý spisovatel, Praha
  1972   R.U.R., Bílá nemoc, Matka, Československý spisovatel, Praha
  1972   Válka s Mloky, Československý spisovatel, Praha
  1973   Boží muka, Trapné povídky, Československý spisovatel, Praha
  1973   Jak se co dělá, Sloupky (S kresbami Josefa a Karla Čapka), Československý spisovatel, Praha
  1973   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Československý spisovatel, Praha
  1974   Kniha apokryfů, Život a dílo skladatele Foltýna, Československý spisovatel, Praha
  1974   První parta, Československý spisovatel, Praha
  1975   Drobty pod stolem doby (Rozhlásky), Československý spisovatel, Praha
  1975   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, Československý spisovatel, Praha
  1975   Továrna na Absolutno (Román fejeton), Československý spisovatel, Praha
  1977   Skandální aféra Josefa Holouška, Podivuhodné sny redaktora Koubka (Dvě satirické povídky), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1978   Na břehu dnů, Československý spisovatel, Praha
  1980   Cestopisy I, Československý spisovatel, Praha
  1980   Cestopisy II, Československý spisovatel, Praha
  1980   Dášeňka (čili život štěněte), Československý spisovatel, Praha
  1980   Karel Čapek Věře Hrůzové (Dopisy ze zásuvky), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1981   Boží muka, Trapné povídky, Československý spisovatel, Praha
  1981   Válka s mloky, Československý spisovatel, Praha
  1982   Továrna na Absolutno, Krakatit, Československý spisovatel, Praha
  1982   Ze společné tvorby, Československý spisovatel, Praha
  1983   Kniha apokryfů, Československý spisovatel, Praha
  1983   Zahradníkův rok, Měl jsem psa a kočku, Kalendář, Československý spisovatel, Praha
  1984   Marsyas, Jak se co dělá, Československý spisovatel, Praha
  1984   O umění a kultuře I, Československý spisovatel, Praha
  1984   Věčné dobrodružství, Československý spisovatel, Praha
  1985   O umění a kultuře II, Československý spisovatel, Praha
  1986   O umění a kultuře III, Československý spisovatel, Praha
  1987   Obrázky z domova, Nakladatelství Olympia, Praha
  1987   Univerzitní studie, Československý spisovatel, Praha
  1988   Český skicář Karla Čapka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1988   Od člověka k člověku I, Československý spisovatel, Praha
  1989   Filmová libreta, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Krakatit, Československý spisovatel, Praha
  1989   Válka s mloky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Hovory s T. G. Masarykem, Československý spisovatel, Praha
  1990   Listy z let budoucích, Bajky z let budoucích, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1991   O věcech obecných čili Zóon polítikon, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1991   Od člověka k člověku II, Československý spisovatel, Praha
  1993   Básnické počátky - Překlady, Český spisovatel, a.s., Praha
  1993   Korespondence I, Československý spisovatel, Praha
  1993   Korespondence II, Československý spisovatel, Praha
  1996   Věštkyně a jasnovidec aneb Na prahu záhad, Knižní klub, Praha
  2000   Měl jsem psa a kočku, Hynek, s.r.o., Praha
  2000   Podpovídky, Nakladatelství Labyrint, Praha
  2000   Pragmatismus čili filosofie praktického života, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2007   Vám oddaný... (Dosud nepublikovaná korespondence), ARSCI, Praha
  2010   Duhové fantazie (Prózy a divadelní hry z let 1907–1912), ARSCI, Praha

Karel Čapek

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Karel Čapek: Výstava k 30. výročí úmrtí, Památník národního písemnictví, Praha
  1984   Václav Rabas: Léto nad polní cestou, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
  1986   Figurky Marty Venerové, Zámek Slavkov u Brna (svoz Ždánice), Slavkov u Brna (Vyškov)
  1990   Karel Čapek (Fotografie), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  2000   Karel Čapek fotograf / Photographer, Obecní dům, a.s., Praha
  2001   Růžena Tikvová-Říčanová: Obrazy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2005   Leo Vaniš: Akvarely, Leo Vaniš: Acquerelli
  nedatováno (po 1984)   Eva Tesařová: Keramika
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   La Tchecoslovaquie à l'Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne (Paris 1937), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 1. část), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 2. část), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1986   Für Spanien (Internationale Kunst und Kultur zum spanischen Bürgerkrieg), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1987   Česká avantgarda Španělsku
  1988   Karel Čapek, Josef Čapek, Václav Rabas, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
  2000   Konec světa? / The End of the World?, Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1924   Josef Čapek (Čtyřicet reprodukcí), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1934   Výbor z prózy Karla Čapka, Školní nakladatelství v Praze, Praha
  1941   Dílo Václava Rabasa (1908 - 1941), Družstevní práce, Praha 1
  1956   Průvan stoletím (Satirické čtení. Výbor z české satiry), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1957   Francouzská poesie a jiné překlady, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Kavárna Union (Sborník vzpomínek pamětníků), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Ofsajd a jiné sportovní povídky, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
  1962   The Linden tree (An Anthology of Czech and Slovak Literature 1890-1960), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1963   Hordubal, Povětroň, Obyčajný život, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1964   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
  1966   Písně lidu pražského, Československý spisovatel, Praha
  1967   Měsíc nad řekou, Československý spisovatel, Praha
  1967   Nový zlatý věnec (Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1973   Muži s dýmkou (Výběr detektivních povídek), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Chvála věcí (Úvahy o smyslu věcí v našem životě), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Nová nůše pohádek (Dětem pro radost a velkým k zamyšlení), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1982   J. W. G. (Johann Wolfgang Goethe) (Karlovy Vary (Sbírka)), Karlovarské muzeum, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1983   Šupinaté sny, Československý spisovatel, Praha
  1984   Opilý kocour a potíže se zákonem, Československý spisovatel, Praha
  1986   Malá knížka o Máji, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1987   A co Paříž? Jaká byla?, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1988   Josef Mánes a umělecká rodina Mánesů, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1988   Sherlockové Holmesové, Československý spisovatel, Praha
  1989   Karel Čapek fotografuje..., Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha
  1990   Proč nejsem komunistou, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  1992   Automobilové povídky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1992   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Teorie, kritika, polemika), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1996   Koniny...a taky blbiny, Nejmenší nezávislé nakladatelství, Praha
  1997   Pásmo, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2004   Nezabolí jazyk od dobrého slova (Antologie českého aforismu), Euromedia Group, Praha
  2009   Josef Čapek: Grafika, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2018   V hlavní roli rozhlas!, Radioservis, a.s., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1920   Musaion, sborník pro moderní umění (1), 1.ročník, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1957   České theorie překladu, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Malá díla velkých mistrů (Repertoární sborník pro soubory lidové umělecké tvořivosti), Ministerstvo školství, _
  1964   Deset českých novel, Československý spisovatel, Praha
  1968   Česká povídka 1918-1968, Československý spisovatel, Praha
  1970   Mámivá noc, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1973   Chvály jižních Čech, Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1979   Příběhy s úsměvem, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1983   Kupte si štěstí v bazaru (Česká poezie 20. století ve znamení humoru), Československý spisovatel, Praha
  1984   Hlas srdce (Antologie české a slovenské protiválečné poezie), Česká mírová rada, _
  2003   Jan Zrzavý: O něm a s ním (Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2012   Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2014   Almanach na rok 1914, Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1912   2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Česká revue, 120-122
  1912   2. výstava uměleckého sdružení Sursum, Česká revue, 119-120
  1912   3. výstava Skupiny výtvarných umělců (květen–červen, v Obecním domě), Česká revue, 572-574
  1913   43. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Česká revue, 505-507
  1914   4. výstava Skupiny výtvarných umělců, Lumír, 189-191
  1914   Soutěž o Žižkův pomník, Lumír, 188-189
  1914   Zasláno [proti statím V. Beneše a E. Filly], Přehled, 499-500
  1918   Bohumil Kubišta, Cesta, 718-719
  1918   I. výstava Sdružení čes. umělců grafiků Hollar v Topičově salónu, Cesta, 1.ročník, 1.číslo, 23-23
  1918   Otakar Nejedlý: Soubor obrazů v Topičově salónu, říjen 1918, Cesta, 1.ročník, 19.číslo, 519-520
  1918   Souborná výstava prací Jana Zrzavého (Topičův salon, 7.–30. září), Cesta, 1.ročník, 15.číslo, 412-413
  1918   Z kulturního života: Z výstav, Národní listy, 58.ročník, 94.číslo, 2-2
  1919   49. výstava SVU Mánes, Cesta, 1.ročník, 18.číslo, 493-494
  1919   Francouzský válečný plakát, Národní listy, 59.ročník, 21.číslo, 1-1
  1919   IV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (v Topičově salónu, květen), Národní listy, 59.ročník, 104.číslo, 1-1
  1919   Umění: Výstavy, Národní listy, 59.ročník, 132.číslo, 2-2
  1919   Výstava karikatur dra Desideria (H. Boettingera) v Topičově salónu, Národní listy, 59.ročník, 63.číslo, 4-4
  1919   Výstava obrazů V. Radimského..., Cesta, 1 (1918–1919).ročník, 51.číslo, 1420-1420
  1919   Výstava válečných francouzských návěstí a karikatur, Národní listy, 59.ročník, 107.číslo, 2-2
  1919   Za Bohumilem Kubištou, Červen, 272-273
  1919   Za Bohumilem Kubištou, Cesta
  1920   Josef Manes (Kronika), Musaion, sborník pro moderní umění, 76
  1920   Předpoklady (O neobmezeném vkusu), Musaion, sborník pro moderní umění, 28-32
  1921   Neznámý mistr, Musaion, sborník pro moderní umění, 2.číslo, 41-46
  1921   Pražské výstavy: U Topiče vystavuje Richard Lauda, Lidové noviny, 29.ročník, 125.číslo, 9-9
  1922   O jedné obrázárně, Lidové noviny, 1-2
  1926   O moderní galérii, Lidové noviny, 7
  1929   Ad 1. Případ Bohumila Kubišty... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 97
  1932   Návrat, Almanach Kmene, 66-70
  1933   Evropa, Život, 106-107
  1935   Nejlépe by snad vyhovovalo rozdělení... (Výroční ceny pro unění (Život)), Život, 104-104
  1935   O Václavu Rabasovi, Život, 17-18
  1955   Goya ó el reverso, Výtvarné umění, 5.ročník, 6.číslo, 284-284
  1968   Tendenční čtrnáctideník Nové umění - příroda - technická doba - socialismus - svoboda (retrospektiva), Sešity pro literaturu a diskusi, 44-46
  1968   Výpisky z četby, Sešity pro literaturu a diskusi, 38-38
  1969   Před 119 lety (7.3.1850) se narodil první president Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk, Maketa, 10-11
  1984   2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, O umění a kultuře I, 220-224
  1984   2. výstava uměleckého sdružení Sursum, O umění a kultuře I, 119-120
  1984   43. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, O umění a kultuře I, 297-302
  1984   Bohumil Kubišta, O umění a kultuře I, 567-569
  1985   O jedné obrázárně, O umění a kultuře II, 393-395
  1985   Za Bohumilem Kubištou, O umění a kultuře II, 12-14
  1990   Un maître inconnu, Revue K
  1992   Úvaha korektivní, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, 137-138
  1992   Zasláno, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, 175-176
  2003   Souborná výstava prací Jana Zrzavého, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 163-165
  2009   Úvod k Albu deseti grafických listů Josefa Čapka, Josef Čapek: Grafika, 175-183
  2010   Moren ohavně milostný, Marginálie 2010, 191-196
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1932   Almanach Kmene (1932-33), Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
  1934   Almanach Kmene (Jaro 1934), Klub nakladatelů Kmen, Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   O knihách a čtenářích, Topičův salon (1937-1949), Praha
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Světová literatura v edicích Odeonu (Plamen), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
divadelní program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Karel Čapek: Bílá nemoc, Národní divadlo, Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Miloš Jančar: Obrazy, kresby, objekty
katalogový list kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
pamětní list
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Karel Čapek 1890 1938 1990 (Pamětní list k 100. výročí narození Karla Čapka * 9.1.1890 + 25.12.1938), Společnost bratří Čapků, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Revue K, 39.číslo, Revue K, Alfortville
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Opona: březen - duben 2005 (Městské divadlo v Kolíně)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1939   Čisté umění (Úryvek z poslední románové práce), Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1946   Sedm rozhlásků Karla Čapka, František Borový, nakladatelství, Praha
učebnice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Čítanka III pro střední školy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Karel Čapek

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Anglické listy, František Borový, nakladatelství, Praha
  1940   Dášeňka čili život štěněte, František Borový, nakladatelství, Praha
  1941   Cesta na sever, František Borový, nakladatelství, Praha
  1947   Obrázky z Holandska (S kresbami autorovými), František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Cesta na sever (Pro větší názornost provázená obrázky autorovými a básněmi jeho ženy), František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Výlet do Španěl (osvětlený obrázky autorovými), František Borový, nakladatelství, Praha
  1953   Obrázky z domova, Československý spisovatel, Praha
  1954   Obrázky z domova, Československý spisovatel, Praha
  1954   Věci kolem nás (S kresbami a fotografiemi Karla Čapka a s obrázky Josefa Čapka), Československý spisovatel, Praha
  1955   Cesta na sever (Pro větší názornost provázená obrázky autorovými a básněmi jeho ženy), Československý spisovatel, Praha
  1955   Cesty Evropou, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1955   Dášeňka čili život štěněte, Československý spisovatel, Praha
  1957   Dášeňka čili život štěněte (Pro děti napsal, nakreslil, fotografoval a zakusil Karel Čapek), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1959   Obrázky z domova (S kresbami autorovými), Československý spisovatel, Praha
  1959   Poznámky o tvorbě (1. vydání), Československý spisovatel, Praha
  1960   Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Československý spisovatel, Praha
  1960   Poznámky o tvorbě (2. vydání), Československý spisovatel, Praha
  1964   Měl jsem psa a kočku, Československý spisovatel, Praha
  1966   Na břehu dnů, Československý spisovatel, Praha
  1966   Sladko je žít (Paměti nakladatele Aventina I), Československý spisovatel, Praha
  1967   Nový zlatý věnec (Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1970   Dášeňka čili život štěněte, Československý spisovatel, Praha
  1973   Jak se co dělá, Sloupky (S kresbami Josefa a Karla Čapka), Československý spisovatel, Praha
  1987   Obrázky z domova, Nakladatelství Olympia, Praha
  2000   Měl jsem psa a kočku, Hynek, s.r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Goya ó el reverso, Výtvarné umění, 5.ročník, 6.číslo, 284-284
  2020   Výročí velkého českého historika Josefa Pekaře (1870 - 1937), Posel z Budče 37, 38-44
divadelní program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Georg Bernard Shaw: Svatá Jana, Národní divadlo, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962/12   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 4.ročník, 12.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha

Karel Čapek

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Karel Čapek (Fotografie), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Dášeňka čili život štěněte, Československý spisovatel, Praha
  1970   Dášeňka čili život štěněte, Československý spisovatel, Praha
  1970   Pudlenka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  2010   Museum als Ort der Begegnung am Beilspiel des Museum Bochum 1972 - 1997, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)

Karel Čapek

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1920   Francouzská poesie nové doby (v překladech Karla Čapka), František Borový, nakladatelství, Praha
  1929   Básně, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1935   Básně, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1957   Francouzská poesie a jiné překlady, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Pásmo a jiné verše, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Guillaume Apollinaire a Čechy, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
  1963   Pásmo, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1968   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
  1975   Žluté lásky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Záludná luna, Československý spisovatel, Praha
  1981   Apollinaire známý a neznámý (Výbor z básnického díla), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Hudebník ze Saint Merry, Československý spisovatel, Praha
  1997   Pásmo, České muzeum výtvarných umění, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Jednou, 45. Archy
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   45. Archy, 6.číslo, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)

Karel Čapek

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Svárov 96, Občanské sdružení Svárov, Praha
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Přítomnost české literatury pro mládež, Václav Petr, Praha
  1966   Postaru se krást nedá (Kratochvíle vzdělaná dle Karla Čapka), Orbis, Praha
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1981   Hudebník ze Saint Merry, Československý spisovatel, Praha
  1981   Typographia 2 (Fotosazba), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1985   Malířský epigram Františka Muziky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1986   Typographia 3 (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1999   Zakázané světlo (Výbor z korespondence z let 1930 - 1939), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1921   Musaion, Čas, 4
  1929   O Moderní galerii vím asi tolik... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 124
  1930   Dědečkové, Kalendář, 24-28
  1948   Češství Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 165-171
  1948   Divadelní epilog Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 104-113
  1948   Otokar Fischer, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 97-103
  1948   Židovství Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 160-164
  1954   Jaro v českém umění výtvarném, Výtvarná práce, 3-4
  1954   Pohádky Karla Čapka..., Výtvarná práce, 6
  1960   Jaromír Neuman: Itálie (Recenze), Výtvarné umění, 38-39
  1961   Sešit výstřižků, Výtvarná práce, 3-5
  1965   František Langer, Arma Virumque, Výtvarná práce, 13.ročník, 5.číslo, 8-9
  1968   O svobodě, levici a avantgardě, Výtvarná práce, 1-2
  1969   AICA aneb kongres na kolejích, Výtvarná práce, 1-5
  1972   Musaion ((Musaion, sborník pro moderní umění. Svazek II. Rediguje dr. K. Čapek, vydává edice Aventinum, Praha 1921)), Řád nové tvorby, 298-299
  1975   Anketa, Panorama, 5
  1984   K tvorbě životního prostřední v socialistickém Československu - spolupráce české architektury a výtvarného umění, Výtvarná kultura, 2-9
  1988   Boris Kjulleněn již v letech uměleckého školení..., Boris Kjulleněn: Obrazy, kresby, grafika, Vladimír Lavický: Obrazy, grafika
  1988   Gaučák a jiné, Tvorba
  1989   Třikrát v Památníku, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 18.číslo, 3
  1990   Zastavení na výstavě knižních dedikací, Panorama, 22-23
  1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, 73-80
  1992   Vrať se do hrobu, Foltýne!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1994   Knižní grafik Antonín Lískovec (ke stému výročí narození), Výběr, 280-284
  1995   Reflexe osamění, České moderní umění 1900-1960, 263-278
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  2002   Le Temps de Épreuves (1938 - 1940), Skrznaskrz, 204-229
  2003   Pasov nabídl výrazný prostor Západočechům, Plzeňský deník, 28-28
  2005   Když se věda setkává s uměním (Praha, Muzeum Kampa, 4. 7. - 4. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2007   František Drtikol, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 26-37
  2007   Jan Lukas, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 96-109
  2008   Od abecedy ke Švejkovi (From the Alphabet to Švejk), Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory, 55-57
  2009   Čeští spisovatelé českým dětem, Proměny české pohádky, 20-35
  2009   Další významní autoři, Proměny české pohádky, 92-101
  2009   Jiné pohádkové sborníky, Proměny české pohádky, 37-40
  2012   František Kožík (Úspěšná lidová četba), Český historický román v období protektorátu, 43-63
  2013   Výstava jako symbol národa a státu (Výstava soudobé kultury v Československu, 1928), Umění a politika, 249-260
  2014   Česko-Polské literární vztahy - III.část próza (pokračování), Knihovnický zpravodaj Vysočiny
  2014   Jan Franz, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, 26-30
  2014   Timotheus Vodička: Stavitelé věží, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, 35-36
  2018   Aesop literární aneb bajky o kritice, Historie, to jest vyhnanství z ráje, 177-182
  2018   Metamorfosa jedné definice demokrcacie, Historie, to jest vyhnanství z ráje, 169-170
  2019   Dům, kde žil Bedřich Feuerstein, 220 míst AVU, 79
  2022   Vzpomínka na malíře a grafika Václava Maška, Posel z Budče 39, 57-58
  2022   Za novou pohádkou (Literatura pro děti a mládež (pohádka)), Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, 504-506
kresba
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   Karel Čapek v kruhu členů pražského Penklubu a pátečníků
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Karel Čapek: Werkhausgabe bei Sachon
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Programový bulletin (Február 1992), České kultúrne stredisko, Bratislava (Bratislava)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   The Lands of the Czech Crown, Orbis, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Malý průvodce Kolíňáka po velké Praze