Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945)

druh: střední škola
obec: Praha
adresa: _
stát: Česká republika (Czech Republic)

rok vzniku: 1885
rok zániku: 1945

Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945)

Uměleckoprůmyslová škola v Praze (UPŠ) byla založena v duchu idejí Gottfrieda Sempera v roce 1885 a v době svého vzniku byla první a jedinou státní uměleckou školou v Čechách. Budova byla vystavěna v letech 1882-1885 podle projektu Františka Schmoranze ml. a Jana Machytky.


Uměleckoprůmyslová škola původně využívala jen křídlo na Alšově nábřeží, zatímco trakt do náměstí sloužil Malířské akademii. Architektonické řešení je inspirováno italskými paláci vrcholné až pozdní renesance, avšak jeho bezprostředními vzory byla sídla výtvarných akademií v Paříži a ve Vídni. Účel budovy prozrazují velká ateliérová okna, ale také plastická výzdoba. Průčelí nese jména velkých renesančních či barokních umělců a v důležitých místech je vyzdobeno kopiemi antických a renesančních soch - Venuše Medicejské, Venuše Uranijské, Tančících satyrů, jakož i Michelangelova Úsvitu a Soumraku. Uvnitř je původní malířská výzdoba zachována ve výstavním sále a v části chodeb.


Úkolem UPŠ bylo, jak praví zakládací listina, „vychování v umění dovedných sil pro umělecký průmysl a vycvičení učitelských sil pro vyučování uměleckoprůmyslové a pro učitelství kreslení na školách středních". Nebyla sice školou vysokou, ale vymykala se již tehdy ze systému středního školství: byla podřízena přímo ministerstvu a od počátku byla vedena v duchu svobodného a tvořivého přístupu pedagogů.


UPŠ byla původně členěna na tříletou školu všeobecnou, na niž navazovaly tří až pětileté školy odborné a speciální (architektura, sochařství, kresba, malba, zpracování kovů, řezbářství, malba květin, textil). Profesorský sbor byl vybírán z předních osobností české kultury. Prvním ředitelem školy se stal architekt František Schmoranz a v pedagogickém sboru v této době působili mj. František Ženíšek (1885-1896), Josef Václav Myslbek (1885-1896), Jakub Schikaneder (1885-1923), Celda Klouček (1887-1917), Felix Jenewein (1890-1902), Bedřich Ohmann (1888-1898). Dějiny umění zde přednášeli význační čeští historikové umění, jakými byli například Otakar Hostinský (1885-1893) či Karel B. Mádl (1886-1916). Mezi první absolventy, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin českého výtvarného umění, patřili Jan Preisler, Stanislav Sucharda, Josef Mařatka, Vojtěch Preissig, František Kobliha, Bohumil Kafka a Julius Mařák.


Zestátněním Akademie výtvarných umění pozbyla v roce 1896 UPŠ prestižního postavení a s ním také části pedagogického sboru. Za nového ředitele, architekta Jiřího Stibrala (1886-1920), se UPŠ orientovala především na užité obory. Pedagogický sbor tehdy posílili Stanislav Sucharda, Jan Preisler, Karel V. Mašek, Alois Dryák, Ladislav Šaloun a zejména pak Jan Kotěra, který výrazně ovlivnil orientaci a profil školy svým prosazováním jednoty výtvarné kultury a tvorby moderního slohu. Na přelomu století se UPŠ rozešla s dosavadním uměleckým historismem a stala se důležitým centrem secesního hnutí. Roku 1900 reprezentovala UPŠ české umění na světové výstavě v Paříži, kde získala prestižní Grand Prix. Ke studentům, kteří na UPŠ nastoupili na počátku nového století, patřili budoucí významní představitelé českého kubismu a formující se generace meziválečné avantgardy - Josef Čapek, Václav Beneš, Josef Gočár, František Kysela, Bohumil Kubišta, Otakar Novotný, Linka Procházková, Jan Zrzavý, Václav Špála, Josef Šíma, Emilie Paličková, Jaroslav Rössler či Pravoslav Kotík.


Po vzniku Československé republiky v roce 1918 proběhla na UPŠ zásadní reforma. Instituci se sice nepodařilo získat status „Vysoké školy dekorativního umění", o nějž usilovala, ale posílila přesto svou autonomii a organizační strukturu. Od roku 1920 se do jejího čela jmenoval volený rektor a v meziválečné době ve sboru UPŠ dominovaly nové umělecké osobnosti včetně Pavla Janáka, Františka Kysely, Jaroslava Horejce, Vratislava H. Brunnera, Heleny Johnové, a historikové umění jako Antonín Matějček, Václav V. Štech a Jaromír Pečírka. Také oni výrazně ovlivnili profil školy. V prvních letech samostatné republiky modifikovala UPŠ svou secesní slohotvornou orientaci a usilovala o vytvoření nového národního slohu založeného především ornamentálně. Mnoho jejich posluchačů a pedagogů ve své práci dospělo ke specifické verzi stylu art deco. Roku 1925 reprezentovala UPŠ Československo na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži, kde se jí dostalo jak oficiálního uznání, tak i kritiky z avantgardních pozic.


Koncem dvacátých let se škola odvrátila od dekorativismu a začala se orientovat na konstruktivismus a funkcionalismus. Příklad německého Bauhausu zde prosazoval zejména Otakar Novotný. K absolventům meziválečné etapy patří mimo jiné Jan Bauch, Cyril Bouda, Karel Černý, Toyen, František Foltýn, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, František Gross, František Hudeček, Václav Kaplický, Antonín Kybal, Zdeněk Sklenář, Karel Souček, Ladislav Sutnar, Karel Svolinský, Jiří Trnka a Ladislav Zívr.


Po uzavření vysokých škol v roce 1939 suplovala po dobu druhé světové války UPŠ úlohu Akademie. Zákonem z roku 1946 získala konečně UPŠ nový status a s ním také nový název Vysoká škola uměleckoprůmyslová (VŠUP). Roku 1947 se studium prodloužilo na pět let a ateliéry byly rozděleny do kateder užité architektury, užité malby, užité grafiky, textilu a oděvnictví, užité plastiky, sklářství, porcelánu a keramiky.


Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945)

instituce, obec, adresa
C. k. umělecko-průmyslová škola v Praze, Praha, _

Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945)

instituce, obec, adresa
Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80

Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945)

termín   název výstavy, místo konání
2003/10/01 - 2003/10/26   Mono + Eva Eisler, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945)

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1993   České art deco
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1970   UMPRUM 1970

Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945)

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1925/06/10 - 1925/06/30   Výstava Zemské gobelínové a kobercové školy ve Valašském Meziříčí, Topičův salon (1918-1936), Praha

Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945)

osoba   narození rok od - do, poznámka
Benda Jaroslav   27. 4. 1882     1920 - 1941, profesorem, 1926-28 rektorem
Danda Josef   2. 1. 1906     ???? - ????, pedagog
David Vladimír   22. 8. 1921     1949 - ????, asistent
Drahoňovský Josef   27. 3. 1877     1904 - ????, asistent S. Suchardy
Drahoňovský Josef   27. 3. 1877     1908 - ????, vede speciálku pro dekorativní modelování, 1911-výuku rozšířil o glyptiku, 1920-výuku rozšířil o práci se sklem
Dryák Alois   24. 2. 1872     1903 - 1913
Dvořák Karel   1. 1. 1893     1928 - 1950, profesor
Dvořák Karel   1. 1. 1893     1936 - 1937, rektor
Fojtík Josef   9. 8. 1890     ???? - ????
Honzík Jaroslav   5. 9. 1870     1909 - 1933
Horejc Jaroslav   15. 6. 1886     1918 - 1942, vedoucí všeobecké a speciální školy pro ornamentální a figurální modelování, vedoucí speciální školy pro uměleckoprůmyslové zpracování kovů, zástupce rektora 1941-1942
Jiřička Josef   12. 2. 1934     80 - 90
Kafka Jaroslav   3. 9. 1896     ???? - ????
Karel Eduard   20. 1. 1861     1925 - 1938
Karel Václav   21. 10. 1902     ???? - ????, 1919 - 1927 K. Mašek, a F. Kysela
Kavalír František   6. 10. 1878     1904 - 1906, J. Kotěra
Klouček Celestýn (Celda)   6. 12. 1855     ???? - ????, profesor
Kratochvíl Zdeněk   7. 12. 1883     1928 - 1941, profesor
Kysela František   4. 9. 1881     1913 - ????, pedagog, rektor
Lammel Antonín   14. 12. 1871     1921 - 1928
Lander Richard   13. 6. 1904     ???? - ????, za protektorátu vedl 2 roky výuku figurální kresby
Langer Stanislav   14. 11. 1885     1908 - ????, asistent večerních kurzů
Maňásek Luděk   11. 11. 1929     ???? - ????, pedagog
Matějíček Antonín   31. 1. 1889     1917 - ????, profesor dějin umění
Modrý Vladimír   15. 1. 1907     1928 - 1931, hospitant
Myslbek Josef   20. 6. 1848     1885 - 1896
Nebeský Václav   10. 3. 1889     1938 - 1948, vyučoval estetiku a dějiny umění
Němec Josef   26. 2. 1871     1907 - 1934, pedagog
Novák Emanuel   25. 12. 1866     1888 - 1918, profesor ve třídě pro zpracování kovu
Novotný Otakar   11. 1. 1880     1929 - 1953, profesor, v l.1935-1937 rektor
Ohmann Friedrich (Bedřich)   21. 12. 1858     1888 - 1898, profesor architektury
Pospíšil Antonín   2. 6. 1909     1943 - 1945
Průša Felix   15. 7. 1922     1939 - 1958
Schikaneder Jakub   1. 3. 1855     1894 - 1922, profesor
Schmoranz Gustav   16. 9. 1858     ???? - ????, pedagog
Skřivánek Ladislav   21. 6. 1877     1912 - ????, jmenovám profesorem
Sokol Jan   25. 5. 1904     1937 - 1951, profesor
Stretti Viktor   7. 4. 1878     ???? - ????, pedagog
Strnadel Antonín   10. 5. 1910     1936 - ????, asistent J. Bendy
Sucharda Stanislav   12. 11. 1866     1892 - 1894, pomocný učitel modelování všeobecné školy
Sucharda Stanislav   12. 11. 1866     1894 - ????, vedoucí všeobecné školy
Sucharda Stanislav   12. 11. 1866     1899 - ????, profesor, 1902 vedoucí speciální školy pro figurální modelování
Šaloun Ladislav   1. 8. 1870     ???? - 1914, externí pedagog
Špillar Karel   21. 11. 1871     1913 - ????, 1925 řádným profesorem
Štech Václav Vilém   31. 3. 1885     1924 - 1930, profesor
Štipl Karel   21. 1. 1889     1920 - 1959, pedagog
Štipl Karel   21. 1. 1889     1923 - ????, profesor
Štipl Karel   21. 1. 1889     1927 - ????, vedoucí speciální školy pro modelování
Štipl Karel   21. 1. 1889     1938 - ????, vedoucí speciální školy pro užité sochařství a rytí skla a kamenů
Štipl Karel   21. 1. 1889     1941 - 1942, rektor
Štipl Karel   21. 1. 1889     1946 - 1948, prorektor
Štipl Karel   21. 1. 1889     1952 - ????, profesor užité glyptiky a plastiky
Wurzel Ludvík   24. 1. 1865     ???? - ????
Zálešák Štěpán   9. 1. 1874     1912 - 1934, převzal profesuru po profesorovi Kastnerovi spec. Školy řezbářství
Znoj Jan   12. 3. 1905     ???? - ????

Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945)

osoba   narození
???        
Adámek Ferdinand   24. 2. 1896    
Adler Zdeněk   21. 3. 1912    
Albrecht Jiří   3. 3. 1919    
Alsterová Zdeňka   6. 12. 1897    
Ambrožová Vlasta   28. 6. 1896    
Andres Václav   17. 9. 1894    
Andrlík Bohuslav   9. 4. 1896    
Andrýsková Bačáková Riana   7. 8. 1911    
Anisimov Ivan   27. 1. 1900    
Antek Jožka   30. 11. 1911    
Antonovič Bohumil   26. 11. 1905    
Antonovič Miloš   2. 7. 1913    
Antoš Václav   1. 12. 1878    
Antošová Irena   24. 10. 1905    
Antušek Vladimír   25. 8. 1900    
Anýž František   1. 2. 1876    
Astl Vladimír   22. 7. 1876    
Aust Hubert   31. 10. 1891    
Auštěcká Marie   14. 3. 1898    
Autengruber Jan   25. 4. 1887    
Autengruberová Jedličková Hana   22. 4. 1888    
Babický Miloslav   12. 11. 1922    
Babka Karel   24. 10. 1880    
Bača Bohumil   28. 3. 1943    
Bačík Emil   4. 5. 1929    
Balaš Zdeněk   11. 8. 1904    
Balling Jiří   4. 5. 1890    
Bambas Josef   12. 3. 1882    
Banďouch Karel   15. 9. 1893    
Bárová Viktorie   16. 1. 1911    
Barták František   1. 4. 1906    
Barták Josef   22. 7. 1917    
Bartek Jiří   18. 12. 1921    
Bartoňková Drábková Marie   27. 10. 1908    
Baruch Josef   28. 7. 1892    
Bařtipán Václav   13. 7. 1885    
Baša Bohuslav   12. 2. 1887    
Baudyš Antonín   8. 5. 1916    
Bauer Jiří   9. 10. 1886    
Baugutová Marie   16. 8. 1866    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Bebutová Marie   26. 3. 1900    
Bednár Štefan   15. 5. 1909    
Bechník Theodor   1. 5. 1914    
Bejček Václav   12. 7. 1922    
Bek Bohumil   24. 4. 1879    
Bělohradský Karel   15. 1. 1916    
Benda Jan   16. 5. 1897    
Benda Jaroslav   27. 4. 1882    
Bendelmayer Bedřich   8. 4. 1872    
Bendík Jozef   14. 2. 1903    
Bendová Marie   23. 4. 1894    
Bendová Zdeňka   1. 12. 1897    
Beneš Jan   26. 3. 1936    
Beneš Jan   27. 12. 1873    
Beneš Karel   4. 3. 1881    
Beneš Karel   3. 6. 1890    
Beneš Karel   15. 11. 1891    
Beneš Ladislav   24. 8. 1883    
Beran Aljo   15. 4. 1907    
Berglová Kieswetterová Ludmila   8. 7. 1905    
Berka Antonín   15. 5. 1905    
Bernardová Lukášová Anna   30. 9. 1892    
Bernášková Anežka   2. 3. 1911    
Beutler Miloslav   3. 9. 1897    
Bezděkovský Karel   13. 10. 1911    
Bezemek Josef   29. 8. 1902    
Bílek Antonín   13. 3. 1881    
Bílek František   6. 11. 1872    
Bílek Josef   15. 6. 1896    
Bindelesová Adéla   3. 6. 1870    
Binko Jiří   3. 10. 1918    
Bittnerová Bažantová Vanda   4. 7. 1906    
Bláha František   27. 12. 1893    
Bláha Miloslav   25. 3. 1906    
Bláha Richard   13. 3. 1916    
Blažek Antonín   22. 2. 1874    
Blažek Josef   7. 3. 1884    
Blažek Karel   6. 11. 1883    
Blažek Václav   15. 1. 1898    
Blažek Vratislav   31. 8. 1925    
Blažíček Oldřich   5. 1. 1887    
Blažková Jonášová Růžena        
Boček Antonín   13. 9. 1910    
Boettinger Hugo   30. 4. 1880    
Boháč Josef   2. 8. 1890    
Bohutínský Jiří   1885    
Bochýnková Milada   20. 9. 1913    
Bolech Vladimír   9. 6. 1897    
Borč Miloš   19. 12. 1912    
Borešová Pavla   27. 1. 1913    
Borková Fischerová Marie   7. 12. 1916    
Borovička Antonín   23. 10. 1890    
Borovičková-Podpěrová Blažena   8. 5. 1894    
Borůvka Ladislav   3. 9. 1862    
Bořík Karel   6. 1. 1891    
Bořkovcová Olga   23. 1. 1903    
Bottka Julius   10. 4. 1905    
Bouda Cyril   14. 11. 1901    
Bouda Karel   15. 2. 1910    
Boudová Suchardová Anna   23. 10. 1870    
Bous Julius   20. 7. 1878    
Bradáček Jiří   27. 6. 1922    
Brachtl Rudolf   18. 2. 1892    
Brázda Adolf   17. 6. 1875    
Bretschneider Vladimír   9. 3. 1886    
Brettschneider Vladimír   1886    
Brousil Josef   7. 8. 1871    
Brožek Vojtěch   9. 8. 1894    
Brožová Jana   14. 2. 1909    
Brožová Čečilová Hana   15. 5. 1911    
Brůha Jaroslav   11. 2. 1889    
Brukner Jan   3. 5. 1906    
Bruknerová Roušarová Hana   27. 1. 1904    
Brunner Antonín   13. 6. 1881    
Brychta Jaroslav   9. 3. 1895    
Brzorád Vilém   7. 8. 1887    
Březa Rudolf   5. 4. 1888    
Březina Miroslav        
Bukolský Antonín   9. 12. 1899    
Bunzl Amai   1906    
Burešová Charlotta   4. 11. 1904    
Burghauserová Jarmila   9. 8. 1896    
Burghauserová Zdenka   30. 3. 1894    
Bušek Miroslav   9. 6. 1891    
Bušek Vladimír   19. 11. 1893    
Butulová Jägerová Jarmila   1892    
Bžoch František   31. 3. 1896    
Caine Alan   1944    
Cerman Vladimír   2. 6. 1911    
Cibulková Libuše   4. 6. 1920    
Cimbura Emil   18. 7. 1922    
Cína Jelínek František   6. 6. 1882    
Cuc František   1880    
Cuřín Vladislav   2. 6. 1881    
Cvekl Josef   25. 7. 1903    
Cvekl Václav   21. 9. 1861    
Čáhal Alois   8. 5. 1910    
Čančík Jiří   18. 7. 1922    
Čančík Miroslav   26. 3. 1907    
Čančíková Vlasta   20. 9. 1922    
Čapek Jindřich ml.   15. 10. 1876    
Čapek Josef   23. 3. 1887    
Čechová Zdeňka   14. 8. 1899    
Čejka Jan   30. 6. 1888    
Čejka Josef   28. 7. 1886    
Čepeláková Věra   17. 6. 1917    
Čepelková Věra   17. 6. 1917    
Čermák Jan   24. 1. 1893    
Čermák Karel   30. 6. 1921    
Černohorská Šárka   8. 1. 1923    
Černý Bedřich   28. 5. 1889    
Černý František   13. 8. 1903    
Černý František   17. 7. 1907    
Černý Jan   9. 4. 1922    
Černý Jan   25. 4. 1907    
Černý Karel   18. 5. 1892    
Černý Pavel   22. 6. 1901    
Černý Václav   24. 1. 1885    
Červ Jan   6. 8. 1905    
Červený Josef   15. 1. 1869    
Česal Jan   15. 5. 1890    
Číla Antonín   6. 1. 1883    
Čížek Jaroslav   1890    
Čížková Dagmar   5. 8. 1911    
Čumpelík Jan   28. 1. 1895    
Dan Karel   8. 1. 1897    
Daněk-Sedláček František   28. 1. 1892    
Dařenová Drahomíra   29. 1. 1928    
Daříček Alois   20. 6. 1903    
David František   25. 10. 1913    
David Vladimír   22. 8. 1921    
Decastello Richard   1870    
Dědina Jan   1. 9. 1870    
Dejmková Jaroslava   29. 1. 1960    
Deýlová Petra   27. 1. 1972    
Dillinger Petr   17. 9. 1899    
Dítětová Cyrila   6. 10. 1901    
Dittrich Jaroslav   28. 12. 1899    
Ditz Walter   29. 2. 1888    
Diviš Alén   26. 4. 1900    
Diviš Jan   1872    
Diviš Jan        
Dlabola Karel   16. 1. 1902    
Dlouhý Vincenc   24. 11. 1883    
Döbert Osvald   15. 12. 1917    
Dobiáš Bohumil   21. 11. 1905    
Dobrovolný Viktor   2. 3. 1909    
Dodek Eugen   22. 2. 1892    
Dohnalová Pešanová Vlasta   16. 1. 1897    
Doležal Jan   24. 6. 1909    
Dorazilová Matylda   18. 1. 1921    
Dostál Jan   7. 5. 1921    
Dostál Vladimír   19. 12. 1916    
Dostalová Hana   11. 11. 1890    
Dráb Petr   15. 11. 1881    
Drábek Antonín   12. 5. 1907    
Drahoňovský Josef   27. 3. 1877    
Drahorádová Jindřiška   5. 1. 1922    
Dresler Rudolf   28. 6. 1908    
Dryák Alois   24. 2. 1872    
Ducháček Jaroslav   26. 4. 1903    
Ducháček Jiří   14. 12. 1903    
Duchoň Josef   10. 8. 1892    
Dunda Ladislav   9. 4. 1887    
Duras Mary   10. 5. 1898    
Dürová Otilie   4. 8. 1903    
Dušek Jaroslav   21. 1. 1902    
Dušek Jiří   21. 2. 1921    
Dušek Jiří   22. 10. 1902    
Dušek Josef   26. 10. 1898    
Dušková Pavla   19. 7. 1880    
Dvořák Karel   1. 1. 1893    
Dvořák Zdeněk   24. 7. 1897    
Eck Jindřich   2. 11. 1877    
Eckert Otto   4. 3. 1910    
Ehlerová Marie   13. 4. 1907    
Eliáš Jiří   2. 3. 1911    
Faltejsek Ladislav   2. 8. 1912    
Faulhammer František   27. 12. 1897    
Feiglová Fialová Milada   26. 2. 1893    
Fejková Zelinková Olga   31. 1. 1923    
Fiala Ferda (Ferdinand)   25. 7. 1888    
Fiala Josef   31. 7. 1882    
Fiala Josef   13. 11. 1891    
Fiala Václav   8. 10. 1891    
Fiala Vlastimír   28. 7. 1904    
Fikari Miroslav   12. 9. 1912    
Fischer Vilém   1894    
Fischerová-Kvěchová Marie   24. 3. 1894    
Fišárková Iška   1956    
Fišer Jaroslav   10. 10. 1919    
Fixl Viktor   1. 4. 1914    
Flejšar Josef   28. 5. 1922    
Foll Dobroslav   15. 7. 1922    
Foltýn František   9. 6. 1891    
Formánek František   1. 4. 1888    
Fousek Jaroslav   6. 3. 1885    
Franců Josef   10. 1. 1889    
Frič Jiří   22. 7. 1949    
Fritsche Alfred        
Fučík Josef   13. 8. 1890    
Fuchs Emanuel        
Fuchsová Zdenka   14. 4. 1903    
Fuka Josef   1. 4. 1880    
Fulla Ľudovít   27. 2. 1902    
Gailová Nechvátalová Zdenka   5. 5. 1925    
Galanda Mikuláš   4. 5. 1895    
Geisler Stanislav   1. 2. 1908    
Glaser Albín   1919    
Gočár Josef   13. 3. 1880    
Gregora Václav        
Gross František   19. 4. 1909    
Gross Hugo   21. 5. 1894    
Gselhoferová Helena   11. 11. 1898    
Guth Zdeněk   30. 12. 1902    
Haberle Oldřich   31. 12. 1951    
Hacová Anna   5. 1. 1891    
Hadinec Ladislav   27. 6. 1881    
Haissinger Rudolf   1. 1. 1907    
Hajdušíková Božena   1929    
Hájek Otakar   5. 4. 1887    
Hájková Jirásková Božena   27. 12. 1877    
Hakauf Vratislav   14. 10. 1899    
Halabala Jindřich   24. 5. 1903    
Halaburtová Aloisie   9. 6. 1888    
Halman Emanuel   13. 12. 1873    
Hamršmíd Rudolf   10. 2. 1878    
Hanáková Janů Dagmar   28. 10. 1922    
Hančarová Müllerová Libuše   5. 6. 1922    
Hančil František   18. 9. 1897    
Handzel Augustin   7. 6. 1886    
Harna Bohuslav   13. 7. 1894    
Hartman Václav   21. 1. 1920    
Hásek Alois   8. 5. 1906    
Hásek Jindřich   22. 6. 1947    
Hásek Miroslav   29. 7. 1934    
Havel Vincenc   5. 4. 1906    
Havelka Ludvík   15. 10. 1908    
Havelka Roman   30. 4. 1877    
Havlas Ladislav   19. 10. 1907    
Havlíčková Vojtěška   23. 5. 1915    
Havlíčková Jirásková Marta   7. 3. 1898    
Havlík Václav   11. 10. 1921    
Havlíková Jarmila   15. 2. 1923    
Havrlík Svatopluk   22. 6. 1908    
Hehl Vincenc   26. 2. 1901    
Heinz Bohumil   9. 5. 1894    
Helclová Horáková Ludmila   11. 8. 1908    
Heller Adolf   17. 1. 1887    
Henčl Jan   26. 1. 1882    
Hercík Emanuel   5. 9. 1892    
Heritesová Zdeňka   13. 9. 1896    
Heřman Josef   11. 7. 1900    
Hesoun Josef   25. 10. 1903    
Hettešová Blažková Eva   6. 2. 1911    
Hilský Václav   6. 9. 1909    
Hinčica Jan   29. 6. 1905    
Hladeček Jan        
Hladík Jaroslav   1. 6. 1920    
Hladík Karel   27. 6. 1912    
Hladíková Bernkopfová Jana   15. 5. 1890    
Hladký Václav   31. 1. 1921    
Hlava Josef   10. 7. 1884    
Hlavica Emil   28. 4. 1887    
Hlavica Rudolf   5. 4. 1897    
Hlavín Jindřich   29. 9. 1877    
Hlavínová Kostková Otta   5. 11. 1890    
Hlávka Ladislav   15. 6. 1899    
Hlavsa Jaromír   30. 4. 1908    
Hliněnská Kuhnová Komancová Božena   8. 4. 1906    
Hlobilová Danuše   21. 5. 1928    
Hlobilová-Mrkvičková Marie   9. 5. 1903    
Hložník Vincent   22. 10. 1919    
Hnátek Bořivoj   21. 6. 1880    
Hnátek František   7. 1. 1873    
Hniličková Květa   20. 6. 1918    
Hnízdo Vladimír   17. 7. 1914    
Hofbauer Arnošt   26. 4. 1869    
Hoffman Jaroslav   29. 9. 1895    
Hoffmannová Stará Hrubová Ludmila   10. 5. 1882    
Hofman Jaromír   12. 9. 1920    
Hofman Václav   21. 8. 1902    
Hofman Vlastimil   10. 3. 1914    
Hochman Josef   15. 4. 1913    
Hojden Karel   11. 10. 1893    
Holéczyová Elena   23. 1. 1906    
Holeček Jaroslav   16. 11. 1907    
Holeček Jaroslav   5. 7. 1902    
Holeček Stanislav   16. 3. 1900    
Holoubek Josef   4. 3. 1892    
Holub Alois   25. 4. 1893    
Holub Emil   14. 6. 1884    
Holubek Raimund   30. 7. 1918    
Holý Jiří   27. 11. 1922    
Homola Karel   3. 10. 1897    
Homolka Antonín   20. 7. 1909    
Honsejk Stanislav   10. 12. 1913    
Horák Karel   29. 5. 1891    
Horejc Jaroslav   15. 6. 1886    
Horn Julius   26. 8. 1900    
Hornák Rudolf   3. 6. 1911    
Horník Anton   19. 12. 1905    
Horová Kolumková Dagmar   16. 1. 1926    
Horová Kováčiková Julie   28. 1. 1906    
Hořejš Miloš   1895    
Hořínek Vojtěch   11. 2. 1906    
Hoser Bedřich   27. 5. 1885    
Hošek František   1. 4. 1871    
Hošek Miroslav   5. 8. 1914    
Houžva Rudolf   9. 4. 1890    
Hrabětová Bohuslava   4. 8. 1912    
Hrádek Josef   14. 6. 1904    
Hradil Emanuel   3. 6. 1899    
Hrbek Emanuel   25. 12. 1897    
Hrdinka Tomáš   17. 4. 1901    
Hrdinová Helena   11. 5. 1914    
Hrdlička Antonín   17. 3. 1882    
Hrodek Karel   12. 12. 1915    
Hromádko František   7. 8. 1898    
Hrubý Karel   15. 5. 1916    
Hruška Jaroslav   9. 5. 1890    
Hřímalý Vladislav   11. 3. 1895    
Hubáček Jan   24. 12. 1894    
Hubáček Josef   2. 12. 1899    
Hubená Věra   14. 11. 1920    
Hubený Emanuel   9. 10. 1906    
Hudeček František   7. 4. 1909    
Hudík Miloslav   30. 8. 1921    
Husáková Helena   25. 2. 1878    
Husinec Milan   26. 10. 1919    
Hýbl Karel   29. 10. 1908    
Hypská Zdenka   22. 5. 1908    
Charvát František   27. 2. 1886    
Chlebeček Antonín   5. 1. 1889    
Chmel František   5. 3. 1889    
Chmelař Antonín   5. 2. 1887    
Choděra Čeněk   13. 1. 1881    
Chochole Ladislav   3. 7. 1931    
Choura Jan   25. 11. 1904    
Chovan Jozef   11. 5. 1911    
Chramosta Cyril   6. 8. 1908    
Christ Leopold   18. 1. 1906    
Churaň Vojta   23. 4. 1882    
Chvála Alois   18. 7. 1885    
Irmanov Vjačeslav   18. 2. 1919    
Ivanský Antonín   4. 7. 1910    
Jahoda Bohuš (Bohumil)   11. 6. 1910    
Jakší Josef   4. 3. 1874    
Jančálek Cyril   1. 1. 1891    
Janda František   10. 9. 1886    
Jandl Čeněk   24. 3. 1896    
Jandová Fischerová Marie   21. 3. 1897    
Janeček Ota   15. 8. 1919    
Janků Miloslav   4. 4. 1916    
Janoušková Věra   25. 6. 1922    
Jareš Jaroslav   10. 1. 1886    
Jasenský Rudolf   19. 12. 1905    
Jelen Otto   23. 3. 1898    
Jelínek Julius   18. 3. 1874    
Jelínková Anna   12. 5. 1898    
Jelínková Vlasta   20. 12. 1891    
Jelínková Jirásková Božena   10. 6. 1880    
Jenšovská Krippnerová Aloisie (Lola)   28. 1. 1891    
Ježek Alois   1. 8. 1887    
Ježek Stanislav   6. 7. 1904    
Jičínská Laichterová Věra   3. 7. 1898    
Jícha Václav   2. 10. 1903    
Jílek Josef   28. 8. 1879    
Jílovský Georg   15. 3. 1884    
Jiránek Josef   22. 9. 1877    
Jirotková Pavla   16. 12. 1877    
Jiroudek František   17. 2. 1914    
Jirouš František   5. 12. 1906    
Jiřikovský Jan   7. 5. 1906    
Johnová Helena   22. 1. 1884    
Juna Zdeněk   18. 7. 1897    
Junek Václav   16. 8. 1913    
Jungbauer Vítězslav   6. 11. 1919    
Kabelka Karel   28. 10. 1877    
Kabeš Rudolf   20. 8. 1885    
Kábrt Josef   14. 10. 1920    
Kadera Jaroslav   12. 4. 1920    
Kadlec Josef   2. 1. 1894    
Kadrnožka Dimitrij   29. 10. 1923    
Kafka Bohumil   14. 2. 1878    
Kafka Jaroslav   3. 9. 1896    
Kahaj Jan   25. 12. 1890    
Kaiser Jaroslav   21. 2. 1919    
Kakuška Karel   9. 11. 1917    
Kaláb František   11. 11. 1908    
Kalandra Oldřich   12. 2. 1887    
Kalinová Fülöppová Anna   5. 10. 1906    
Kallik Ferdinand   8. 10. 1912    
Kalous Jan   5. 7. 1920    
Kameník Jan   22. 3. 1898    
Kantor Jaroslav   14. 10. 1921    
Kapinus Josef   12. 9. 1900    
Kaplická Jiřina   30. 3. 1901    
Kaplický Josef   19. 3. 1899    
Karas Karel   28. 5. 1892    
Karč Antonín   24. 12. 1879    
Karel Václav   21. 10. 1902    
Karlíková Olga   6. 1. 1923    
Káruška Karel   9. 11. 1917    
Kašlík Bohumil   25. 11. 1894    
Kašpar Ladislav   29. 4. 1915    
Kaucký Jiří   9. 12. 1880    
Kausek Fritz   30. 6. 1890    
Kavánek Bedřich   27. 4. 1870    
Kayser (Kaiser) Jiří   16. 11. 1918    
Kejř František   19. 8. 1889    
Kemr Jiří   9. 8. 1921    
Kensik Bohdan   10. 4. 1914    
Kesl Miloš   18. 6. 1901    
Ketzek František   21. 6. 1906    
Khýn Josef   1. 2. 1918    
Kilian Josef   22. 12. 1918    
Kinský Karel   2. 8. 1901    
Klapač René   4. 5. 1905    
Klička Robert   8. 12. 1890    
Klíma Josef   22. 2. 1883    
Klimánek Václav   18. 10. 1892    
Klimeš František (Franta)   14. 8. 1906    
Klinger Miloslav   10. 1. 1922    
Klír Svatopluk   26. 9. 1896    
Klouda Alois   11. 5. 1916    
Kment František   26. 3. 1895    
Kmínek Vojtěch   2. 11. 1905    
Kmínková Anežka   4. 1. 1903    
Knaifl František   5. 8. 1903    
Knížková Vilemína   9. 3. 1866    
Knížová Jarmila   28. 4. 1894    
Knížová Olga   8. 8. 1979    
Kobliha František   17. 11. 1877    
Kobrle Karel   19. 1. 1879    
Kobzáň Jan   9. 7. 1901    
Kocourek Václav   24. 8. 1915    
Kočí František   7. 6. 1882    
Kočí Jaroslav   9. 8. 1906    
Kodadová Milada   12. 8. 1922    
Kodet Emanuel   28. 3. 1880    
Kodet Jan   1. 6. 1910    
Kodym Ludvík   6. 8. 1922    
Köhler Jano   9. 2. 1873    
Kohlová Anna   4. 6. 1905    
Kohout Rudolf   13. 4. 1903    
Kohout Václav   26. 9. 1898    
Kojan Jan   10. 8. 1886    
Koksteinová Květa   11. 1. 1918    
Kolumek Karel   16. 10. 1924    
Komárek Vladimír   10. 8. 1928    
Komárková Jarmila   11. 12. 1905    
Komárková Jelena   28. 4. 1894    
Komrsová Milena   21. 6. 1912    
Kondelík Zdeněk   8. 8. 1928    
Konečná Velemína   4. 11. 1913    
Kopáč Luboš   29. 9. 1908    
Korbelář Pavel   8. 8. 1909    
Korda Jaroslav   12. 12. 1913    
Korecký Emanuel   29. 1. 1881    
Kornijčuk Artemij   16. 4. 1898    
Kořínek Jaroslav   23. 2. 1904    
Kostial Karel   1878    
Košík Arnošt   13. 5. 1920    
Kotas Bohumil   9. 12. 1917    
Kotas Jaroslav   6. 5. 1909    
Kotas Ladislav   12. 9. 1910    
Kothera Josef   1. 8. 1911    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Kotík Pravoslav   1. 5. 1889    
Kotrba Karel   17. 1. 1893    
Kotulek Julius   16. 6. 1888    
Kotyza Josef   14. 3. 1891    
Koukolíček Václav   20. 5. 1900    
Koulová Jeřábková Zina   2. 6. 1922    
Kováčová Pavla   17. 5. 1913    
Kovanič Václav   27. 9. 1911    
Kovář Milan   7. 8. 1923    
Kovaříčková Jaroslava   1. 5. 1924    
Koželka Karel   1. 7. 1909    
Krajníková Pernerová Hana   21. 12. 1894    
Král Jaroslav   5. 12. 1883    
Král Josef   24. 5. 1877    
Králová Růžena   22. 8. 1888    
Krányš Josef   22. 5. 1894    
Kratina Josef   26. 2. 1872    
Krátký Jaroslav   28. 11. 1889    
Kratochvíl František   27. 11. 1905    
Kratochvíl Stanislav   12. 9. 1910    
Kraus Bohumil   25. 5. 1916    
Krawcec Hanka   13. 3. 1901    
Krčmářová Křížková Inka   10. 5. 1900    
Krejčí Jiří   1. 12. 1899    
Królová Černovická Blažena   31. 1. 1908    
Kroupová Marie   22. 12. 1898    
Krs Bohumil   23. 6. 1890    
Krula Jaroslav   25. 4. 1905    
Krupička Václav   15. 10. 1890    
Kruss Alexej   26. 9. 1988    
Krutek Juraj   18. 4. 1904    
Kříž Ferdinand   4. 7. 1881    
Kubíček Jan   25. 4. 1900    
Kubíček Jaroslav   26. 6. 1951    
Kubíček Josef   13. 3. 1890    
Kubíček Leoš   22. 11. 1887    
Kubíček Rudolf   18. 3. 1891    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kubišta Miroslav   1956    
Kubizňák Josef   2. 2. 1909    
Kučera Alois   28. 1. 1905    
Kučerová-Záveská Hana   21. 3. 1904    
Kudláč František   22. 7. 1909    
Kuchařová Alice   21. 8. 1922    
Kulhánek Jaroslav   30. 9. 1907    
Kulhánek Stanislav   28. 5. 1885    
Kupka Bohumír   18. 12. 1900    
Kusý František   25. 3. 1934    
Kutil Bohuslav   1. 6. 1907    
Kužel Miroslav   31. 1. 1907    
Kvasnička Vilém   3. 8. 1885    
Kybal Antonín   25. 3. 1901    
Kysela František   4. 9. 1881    
Kyselka Václav   21. 6. 1921    
Kyselková Rajsová Eva   31. 8. 1922    
Lablerová Anna   31. 12. 1870    
Lábr Antonín   4. 6. 1917    
Lada Josef   17. 12. 1887    
Ladová Alena   29. 12. 1925    
Lahoda František   12. 7. 1915    
Laichter Prokop   18. 9. 1898    
Landa Antonín   2. 5. 1899    
Lander Richard   13. 6. 1904    
Langer Karel   31. 10. 1903    
Langer Stanislav   14. 11. 1885    
Langer Stanislav   13. 8. 1902    
Langr Stanislav   1885    
Lankáš Julius   28. 12. 1909    
Laube Karel   19. 3. 1888    
Lauda Bohuš   31. 5. 1883    
Lauda Jan   4. 4. 1898    
Lauda Ladislav   3. 8. 1889    
Laušman Jan   2. 9. 1882    
Láznička Oldřich   30. 7. 1921    
Lažanský Vlastimil   22. 11. 1903    
Lebduška Václav   4. 6. 1891    
Ledvina Jiří   16. 4. 1914    
Lehký Vladimír   19. 7. 1919    
Lehotský Eugen   3. 8. 1909    
Lenhart Jindřich   6. 4. 1878    
Lenhart Karel   24. 1. 1904    
Lešetická Marie   3. 4. 1889    
Letnianský Bedřich   1. 10. 1875    
Letzel Jan   9. 4. 1880    
Levý Antonín   6. 2. 1892    
Lexa František   1. 12. 1878    
Lexová Milada   8. 5. 1904    
Lhota Josef   12. 3. 1895    
Lhota Vratislav   1882    
Lhoták Antonín   1. 3. 1897    
Libenský Stanislav   27. 3. 1921    
Libra Miloš   25. 5. 1922    
Liebscherová Havlíčková Berta   4. 7. 1864    
Lichag Jan   6. 6. 1898    
Lichtág Jan   6. 6. 1898    
Lindauer Karel   22. 12. 1875    
Linder Jaromír   18. 4. 1871    
Linka Vladimír   23. 5. 1912    
Linka Vladimír   18. 10. 1917    
Linke Eugen   23. 7. 1880    
Lipenský Bedřich   18. 11. 1910    
Lippert Oswald   23. 5. 1908    
Lír Josef   15. 11. 1881    
Liška Antonín   1877    
Liška Jaroslav   20. 9. 1893    
Liška Josef   1. 6. 1899    
Liška Zbyněk   19. 3. 1958    
Lišková Věra   20. 9. 1924    
Livora Demeter   29. 10. 1914    
Livora Rudolf   25. 4. 1884    
Lizner Bohumil   23. 8. 1881    
Lněnička Antonín   6. 5. 1920    
Lobkowiczová Christina   7. 8. 1890    
Lode Eduard   10. 6. 1874    
Lodr Karel   27. 9. 1917    
Lohr Stanislav   13. 11. 1881    
Lorenc Klement   24. 9. 1911    
Loriš Jan   18. 7. 1893    
Louda Zdeněk   3. 11. 1889    
Loukota Josef   28. 6. 1879    
Ložek Václav   8. 9. 1892    
Ložková Blažena   25. 3. 1894    
Lugs Theodor   7. 9. 1919    
Lugsová Eugénia   1. 10. 1923    
Lukavec František   29. 1. 1918    
Lukeš Jaroslav   6. 1. 1910    
Macák Bohumil   23. 9. 1897    
Macešková Ludmila   22. 3. 1898    
Macešková Schnablová Marie   4. 7. 1895    
Macková Anna   13. 4. 1887    
Mader Rudolf   1. 3. 1922    
Madlafousek Jaroslav   14. 1. 1884    
Mach Václav   15. 2. 1882    
Mácha Ferdinand        
Mácha Svatopluk   29. 4. 1895    
Máchal Svatopluk   29. 4. 1895    
Macháň Miroslav   20. 8. 1902    
Machoň Ladislav   28. 4. 1888    
Machourek Antonín   30. 10. 1913    
Maisner Vladimír   7. 3. 1898    
Majerský Ladislav   11. 3. 1900    
Makovický Emil   12. 2. 1908    
Maleček Josef   10. 8. 1890    
Malejovský Josef   19. 4. 1914    
Málek Antonín   11. 6. 1915    
Malina Miloš   14. 10. 1904    
Malinová Václava   27. 9. 1893    
Mallý Gustáv   21. 5. 1879    
Malý František   10. 3. 1900    
Malý Jaroslav   1. 11. 1886    
Mandičová Jelena   26. 9. 1902    
Mára Jaromír   9. 6. 1891    
Mareček Bohumil   15. 12. 1884    
Marek Jaroslav   6. 2. 1923    
Marek Josef   2. 5. 1913    
Marek Vladimír   29. 4. 1890    
Marek Vojtěch   30. 5. 1919    
Marešová Alice   7. 3. 1922    
Marešová Boleslava   4. 11. 1904    
Marešová Marie   8. 1. 1903    
Marešová Milada   16. 11. 1901    
Markup Václav   10. 9. 1904    
Marold Luděk   7. 6. 1865    
Martínek Antonín   2. 8. 1899    
Martínek Josef   2. 12. 1915    
Martínek Václav   3. 8. 1873    
Martinková Marie   1. 11. 1886    
Martinů Alois   12. 9. 1879    
Martinů František   2. 12. 1880    
Marušková Marie   25. 10. 1888    
Mařan Václav   23. 5. 1879    
Mařanová Bartošová Jarmila   8. 9. 1922    
Mařatka Josef   22. 5. 1874    
Mařík Emanuel   29. 8. 1921    
Mařík Jaroslav   18. 1. 1888    
Mařík Vilém   30. 9. 1912    
Masák Alois   1877    
Masák Jaroslav   25. 4. 1899    
Masaryk Herbert   1. 5. 1880    
Massányi Edmund   15. 1. 1907    
Mašek Karel   4. 11. 1883    
Mašek Václav   28. 2. 1893    
Mašek Václav   23. 11. 1914    
Mašková - Landová Zdenka   9. 9. 1895    
Matějka František   14. 12. 1890    
Matějka Josef   18. 2. 1881    
Matějovská Fišárková Božena   28. 7. 1903    
Materna Václav   6. 9. 1888    
Maternová Řivnáčová Fína   24. 5. 1887    
Mathauser Jaroslav   17. 9. 1881    
Matička Josef   13. 9. 1893    
Matoušek Zdeněk   31. 5. 1911    
Matoušová Schücková Ludmila   9. 10. 1924    
Matušinec Vojtech   19. 2. 1917    
Matuška František   10. 10. 1890    
Mayer Jan   16. 5. 1889    
Mayer Jan   1678    
Mayer Jaroslav        
Mayer Josef   10. 4. 1881    
Mayer Vratislav   26. 6. 1885    
Mayerhoffer František   4. 9. 1900    
Mayerová Hana   9. 7. 1912    
Mayer-Zajíc Daniel   24. 4. 1885    
Medek Božetěch   26. 6. 1909    
Měchura František   16. 3. 1901    
Meier Eduard   20. 10. 1893    
Meisner Karel   25. 6. 1904    
Meissner Emil   16. 1. 1891    
Melichárek Jaroslav   10. 2. 1910    
Melicharová Hermína   25. 7. 1923    
Melková Ondrušová Ludmila   22. 4. 1897    
Mentlík František   19. 12. 1914    
Merganc Jindřich   7. 7. 1889    
Mervart František   25. 11. 1898    
Metelák Alois   16. 9. 1897    
Metelka Bohuslav   1. 10. 1885    
Metyš Jindřich   1. 7. 1893    
Metzner František   4. 12. 1880    
Meyer Josef   26. 2. 1895    
Mezera Alois   20. 6. 1889    
Mezera Karel   16. 7. 1911    
Mezerová Winterová Julie   28. 2. 1893    
Míčko Miroslav   26. 3. 1912    
Michálek Jan   24. 10. 1915    
Michálek Jan   1. 12. 1876    
Michálková Jana   18. 12. 1887    
Michna Cyril   5. 7. 1881    
Michna Jan   4. 1. 1876    
Mikanová Urbanová Eliška   19. 3. 1879    
Mikelka Jan   23. 5. 1890    
Mikš Joža   21. 4. 1901    
Mikšíček Jaroslav   14. 12. 1894    
Mikuláštík Stanislav   4. 9. 1912    
Mikule Jan   17. 6. 1873    
Miláček Josef   24. 2. 1912    
Milén Eduard   18. 3. 1891    
Militký Antonín   17. 9. 1901    
Milly Dezider   7. 8. 1906    
Milota Jan   29. 1. 1898    
Minařík Ivan   27. 4. 1928    
Místecký Josef   6. 7. 1891    
Míšek František   4. 4. 1900    
Míšek Jaroslav   28. 12. 1901    
Mlčoch Zdeněk   18. 11. 1921    
Modrý Vladimír   15. 1. 1907    
Mokrý František   8. 4. 1892    
Molín Josef   17. 2. 1912    
Molitor Otto   2. 4. 1889    
Moravec Alois   5. 1. 1899    
Moravec Jan   15. 2. 1910    
Morávek Antonín   12. 1. 1896    
Moučka Jaroslav   17. 12. 1910    
Moučková Anastázie   5. 12. 1907    
Moudrý Antonín   7. 5. 1892    
Mracký František   27. 1. 1900    
Mráček Jan   11. 7. 1874    
Mrázek Alexandr   7. 7. 1918    
Mrázek František   28. 7. 1912    
Mrázková Daisy   5. 5. 1923    
Mrkvička Otakar   19. 12. 1898    
Mrkvičková Daša   17. 7. 1922    
Mudroch Bedřich   11. 8. 1898    
Mudrončík Eduard   9. 2. 1892    
Mudruňka Alois   12. 9. 1888    
Multrus Josef   12. 3. 1898    
Musatová Nora   6. 12. 1931    
Mužík Čeněk   15. 12. 1906    
Myslivec František   30. 12. 1890    
Mžyková Marie   21. 12. 1945    
Nachtigal František   4. 10. 1894    
Navarová Konopásková Zdeňka   10. 10. 1901    
Navrátil Aleš   15. 1. 1949    
Navrátil Antonín   15. 9. 1902    
Navrátil Jan   19. 11. 1882    
Navrátil Ludvík   10. 8. 1888    
Nečas Emil   8. 12. 1892    
Nedbal Václav   16. 9. 1881    
Nejtek Václav   23. 9. 1899    
Nejtková (Neytková) Anina   13. 12. 1877    
Nekolová Jarešová Augusta   7. 7. 1890    
Němec František   5. 1. 1882    
Němec Josef   8. 5. 1922    
Němec Josef   26. 2. 1871    
Němeček Heřman   18. 1. 1877    
Nermutová Olga   27. 3. 1901    
Nesázal Josef   11. 4. 1884    
Nesvatba Kristian   15. 10. 1921    
Nešpor Jaromír   7. 11. 1913    
Neuman Radomír (Radimír)   28. 10. 1923    
Nevrlá Emilie   15. 7. 1877    
Nováček Prokop   13. 4. 1877    
Novák František   3. 10. 1891    
Novák Ján   21. 4. 1921    
Novák Josef   7. 11. 1902    
Novák Josef   18. 2. 1883    
Nováková Umlaufová Olga   9. 7. 1930    
Novotná Olga   24. 5. 1900    
Novotný Zdeněk   21. 6. 1901    
Nový Miroslav   19. 7. 1913    
Nožička František   7. 9. 1888    
Nušl Jan   19. 10. 1900    
Obrovský Jakub   23. 12. 1882    
Odehnal Antonín   1. 10. 1878    
Oktávec František   26. 6. 1892    
Ondráček Otakar   24. 5. 1898    
Ondreička Karol   23. 2. 1898    
Ondriska Ján   26. 3. 1943    
Opatrný Bohuš   23. 11. 1896    
Opatrný Karel   1. 8. 1881    
Oslejšek Eduard   15. 3. 1897    
Osolsobě Oldřich   25. 5. 1907    
Ossendorf Kamil   3. 6. 1908    
Ossendorf Klement   14. 5. 1906    
Otáhal Karel   19. 1. 1901    
Outratová Eva   16. 2. 1912    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Pail Alois   17. 4. 1889    
Paleček Václav   3. 10. 1902    
Paličková Mildeová Emilie   5. 2. 1892    
Palouš Josef   12. 2. 1888    
Panuška Jaroslav   4. 11. 1898    
Panuška Vladislav   22. 5. 1902    
Papež Josef   10. 6. 1908    
Párová Milada   12. 8. 1922    
Pařízek František   27. 1. 1892    
Pastrnková Jiřina   9. 3. 1908    
Paša Josef   1. 2. 1884    
Pašek František   2. 12. 1922    
Pašek Jan   8. 4. 1891    
Pata Václav   8. 12. 1926    
Pátek Václav   30. 12. 1913    
Patočka Bedřich   10. 1. 1921    
Patočka František   10. 3. 1909    
Paukert Josef   19. 3. 1879    
Pávek Jiří   14. 4. 1910    
Pavlík Karel   29. 5. 1874    
Pavlík Václav   29. 6. 1901    
Pečený František   8. 6. 1920    
Pechold Josef        
Peisker Zdeněk   9. 12. 1900    
Pejchl Ladislav   14. 3. 1901    
Pekárková Jiřina   7. 10. 1901    
Pelíšek František   11. 9. 1896    
Pešan Damian   6. 10. 1887    
Pešek Viktor   23. 12. 1900    
Peterka Antonín   30. 3. 1888    
Peters Otto   5. 10. 1882    
Petr Josef   21. 2. 1872    
Petr Karel   29. 12. 1881    
Petrák Pavel   5. 10. 1928    
Petrica Vasil   15. 1900    
Petrová Jarmila   9. 4. 1905    
Petrů Josef   8. 10. 1895    
Petryca Basilius   15. 5. 1900    
Pfeiffer Antonín   1. 4. 1879    
Pickl Vojtěch        
Pícha Bohumil   19. 9. 1895    
Pícha Ladislav   14. 11. 1917    
Pilař Josef   4. 12. 1909    
Pípal Richard   23. 3. 1913    
Pirdek Miloš   4. 7. 1908    
Pirner František   22. 4. 1878    
Pitter Emil   14. 5. 1887    
Pivrncová Přikrylová Vlasta   18. 9. 1919    
Placák Otakar   14. 12. 1921    
Plaček Jan   12. 5. 1890    
Pláček Rudolf   31. 3. 1881    
Plátek Miroslav   7. 8. 1922    
Plátek Václav   29. 3. 1917    
Plesník Zdeněk   2. 9. 1914    
Plhoň Oldřich   18. 6. 1918    
Plichta František   25. 1. 1904    
Plichta Jaroslav   28. 6. 1886    
Plichta Karel   28. 10. 1891    
Podivín Vladimír   6. 4. 1905    
Podpěra Blahomír   29. 9. 1895    
Podzemná Suchardová Anna   26. 7. 1909    
Podzemný Robert   1. 12. 1904    
Pogran Jaroslav   10. 3. 1929    
Pochobradský Ferdinand   19. 1. 1891    
Pokorný Karel   18. 1. 1891    
Pokorný Marcel   12. 3. 1922    
Pokrupa Miloslav   2. 6. 1921    
Polášek Josef   27. 3. 1899    
Polívka Václav   8. 8. 1896    
Popelka Vojtěch   13. 12. 1888    
Porš Gustav   2. 2. 1888    
Port Jaroslav   12. 1. 1897    
Pořický František   15. 3. 1880    
Pospíšil Antonín   2. 6. 1909    
Pospíšil Jan   18. 7. 1898    
Pospíšilová Elmíra   29. 9. 1916    
Pospíšilová Petra   4. 6. 1887    
Poš Jaroslav   3. 3. 1894    
Pošepná Božena   6. 6. 1895    
Pošíková Marie   21. 7. 1888    
Pourová Jiřina   7. 10. 1892    
Povondrová Antonie   30. 9. 1928    
Prášková Ludmila   24. 11. 1904    
Preisler Jan   17. 2. 1872    
Preissig Vojtěch   31. 7. 1873    
Primusová Stachová Herta   5. 5. 1913    
Prochásková Ludmila   18. 12. 1925    
Procházka Antonín   5. 6. 1882    
Procházka Antonín   25. 9. 1908    
Procházka František   11. 6. 1911    
Procházka Jaro   22. 4. 1886    
Procházka Josef   19. 3. 1935    
Procházková Scheithauerová Linka   28. 1. 1884    
Procheová Marta   1906    
Prouza Jan   12. 1. 1891    
Provazník Jan   29. 9. 1901    
Provazníková Vlasta   16. 11. 1917    
Průcha Otakar   13. 11. 1893    
Prüll Emanuel   27. 10. 1896    
Průša Felix   15. 7. 1922    
Průša František   20. 3. 1892    
Přenosil František   1897    
Přenosil Ladislav   23. 12. 1893    
Přeučil Bohumil   1. 4. 1890    
Přibyl Zdeněk   7. 11. 1901    
Přikryl František   9. 7. 1905    
Přikryl Richard   9. 5. 1906    
Ptáček Josef   12. 1. 1892    
Puchold Rudolf   29. 5. 1881    
Pukl Vladimír   2. 3. 1896    
Pulkrábek Rudolf   5. 5. 1886    
Pulkrábek Rudolf   11. 7. 1915    
Putz Karel   30. 5. 1908    
Pýcha Bohumil   16. 9. 1895    
Pyskatý Míša   8. 3. 1898    
Rabel František   3. 6. 1921    
Rada František   2. 10. 1910    
Rada Josef        
Radvan František   9. 9. 1922    
Raimund Jan   1. 5. 1896    
Rákosník Oldřich   1870    
Rákosník Otakar   7. 6. 1903    
Rathouský Josef   21. 11. 1918    
Raym Jiří   7. 3. 1910    
Reifová Weissová Berta   25. 5. 1901    
Reilová Marie   14. 9. 1898    
Reisner Břetislav   4. 2. 1882    
Reiss Karel   11. 3. 1884    
Rejchrt Augustin   4. 2. 1878    
Rejsa z Kolkovic Jan   16. 9. 1886    
Rek František   14. 1. 1883    
Remeš Václav   11. 7. 1890    
Režný Stanislav   6. 11. 1907    
Riegel Jaroslav   1. 8. 1893    
Richter Leopold   18. 5. 1878    
Ringes Vladimír   20. 7. 1911    
Rjazanov Andrej   2. 10. 1885    
Rocman Vladimír   8. 9. 1923    
Rodová Šašecí Božena   17. 12. 1890    
Rolčík Přemysl   8. 5. 1922    
Rollerová Jana   8. 7. 1920    
Romberg Michael   18. 4. 1918    
Ropek František   26. 5. 1901    
Rosová Vokálková Anna   7. 10. 1899    
Rössler Jaroslav   14. 1. 1886    
Rothmayer Otto   28. 2. 1892    
Rothmayerová-Horneková Božena   20. 12. 1899    
Rotter Leonard   14. 9. 1895    
Roubíček René   23. 1. 1922    
Roubíčková Miluše   20. 7. 1922    
Rožánková Drábková Marta   24. 4. 1882    
Rublič Ivo   24. 6. 1917    
Rudl Ladislav   14. 4. 1889    
Rudolf Jaroslav   23. 3. 1886    
Rudolf Stanislav   18. 12. 1919    
Rusňáková Tomková Jarmila   18. 7. 1918    
Růžička Antonín   6. 7. 1887    
Růžička Antonín   6. 9. 1875    
Růžička František   11. 9. 1882    
Růžička František   21. 12. 1912    
Růžička Jan   26. 12. 1862    
Růžička Josef   19. 7. 1884    
Růžičková Bejrová Věra   6. 1. 1924    
Rykr Václav   9. 5. 1927    
Ryšavá Juliana   16. 1. 1893    
Řehák Josef   1. 4. 1885    
Řepa Karel   23. 10. 1895    
Řeřábek Leopold   14. 4. 1880    
Řežábková Božena   22. 8. 1889    
Říhová Olga (Salu)   24. 9. 1923    
Saal Josef   9. 5. 1912    
Salamánek František   9. 2. 1908    
Salavec Josef   4. 6. 1899    
Salay Gejza   20. 3. 1902    
Saňa Bedřich   2. 11. 1901    
Sandholzová Pavla   27. 1. 1913    
Sapík Vojtěch   8. 4. 1888    
Sedláček Václav   9. 5. 1925    
Sedláčková Serbousková Marie   29. 6. 1895    
Sedloň Otakar   30. 8. 1885    
Seeliger Walter   31. 7. 1890    
Seidl Václav   4. 4. 1886    
Seifarth Oskar   3. 9. 1884    
Seifert Viktor   10. 7. 1894    
Sejpka Josef   23. 11. 1885    
Sekora Ondřej   25. 9. 1899    
Sembdner František   4. 3. 1910    
Sequensová Anna   17. 2. 1872    
Servítová Menšíková Rosalie (Rosa)   7. 5. 1916    
Seydl Zdenek   29. 4. 1916    
Sharf Vladimír   23. 9. 1917    
Scharf Karel   5. 6. 1906    
Schenk Jindřich   10. 5. 1892    
Schildberger Miroslav   1903    
Schiller Bedřich   21. 6. 1905    
Schlosser Robert   21. 8. 1880    
Schmidt Jindřich   24. 6. 1897    
Schmidt Leopold   24. 3. 1889    
Schwarzová Blažena   2. 9. 1893    
Simota Jan   19. 9. 1920    
Sitte František   22. 4. 1876    
Sivko Václav   29. 6. 1923    
Sixta František   7. 8. 1920    
Skála Jaroslav   27. 12. 1881    
Skála Václav   26. 6. 1908    
Skalák František        
Skalík Oldřich   16. 1. 1918    
Sklenář Zdeněk   15. 4. 1910    
Skrbek Jaroslav   7. 1. 1888    
Skryja Jaroslav   31. 1. 1893    
Skřivan Bohuslav   14. 3. 1893    
Skřivánek Jaromír   10. 10. 1923    
Skupa Josef   16. 1. 1892    
Sládek Jan   21. 2. 1909    
Sláma Josef   28. 5. 1895    
Smetana Jan   3. 10. 1918    
Smrčková Ludvika   23. 2. 1903    
Smutný Antonín   14. 6. 1890    
Smutný Robert   23. 3. 1890    
Sommer František   6. 5. 1878    
Sopr Alois   18. 2. 1913    
Souček Karel   26. 9. 1915    
Souček Svatopluk   13. 9. 1902    
Soukup František   7. 2. 1879    
Soukup Josef   28. 1. 1890    
Soukup Jozef   6. 7. 1919    
Soukup Theodor        
Spazierová Hezká Míla   1. 9. 1901    
Springerová Sidonie   4. 5. 1878    
Srb Schlossbauer Wilhelm   7. 7. 1890    
Srnský Alois   25. 10. 1879    
Srp František   5. 7. 1895    
Srp Karel   17. 4. 1893    
Staeger Ferdinand   3. 3. 1880    
Stachová Marie   29. 10. 1907    
Staněk František   3. 10. 1909    
Staněk František   22. 4. 1985    
Stanovská Milada   12. 8. 1922    
Stanzl Jaroslav   16. 10. 1907    
Starec Václav   12. 8. 1908    
Stárek Jaroslav   23. 9. 1893    
Starchová Zdeňka   12. 10. 1886    
Starý Karel mladší   26. 12. 1884    
Stašek Ferdinand   1888    
Stefan Bedřich   9. 12. 1896    
Stehlík Bohumil   27. 6. 1885    
Stehlík Karel   16. 10. 1919    
Stěhule Karel   2. 5. 1889    
Stejskal Ladislav   11. 5. 1910    
Stejskal Mirko   20. 9. 1910    
Stejskalová Xenie   20. 11. 1909    
Sternhell Theodor   9. 10. 1897    
Straková Pavla   1925    
Stretti Viktor   7. 4. 1878    
Stritzko Otto   2. 2. 1908    
Strnadel Antonín   10. 5. 1910    
Stroff Karel   28. 10. 1881    
Stroffová Marie        
Studničková Olga   18. 8. 1906    
Sucharda Stanislav   12. 11. 1866    
Sucharda Vojtěch   16. 1. 1884    
Suchardová Marta   22. 4. 1899    
Suchardová Miroslava   27. 8. 1889    
Suchardová Brichová Anna   3. 2. 1883    
Suchý Josef   11. 3. 1888    
Suchý Václav   16. 1. 1922    
Suk Alois   1. 5. 1903    
Suk Stanislav   2. 4. 1904    
Sutnar Ladislav   9. 11. 1897    
Svačina Václav   23. 1. 1902    
Svarovský Antonín   5. 9. 1922    
Svoboda František   12. 3. 1890    
Svoboda Jaroslav   30. 7. 1879    
Svoboda Jiří   7. 4. 1895    
Svoboda Josef   8. 3. 1891    
Svobodová Alšová Maryna   10. 8. 1882    
Svobodová Beránková Pavla   10. 8. 1908    
Svolinská Marie   18. 8. 1903    
Svolinský Karel   14. 1. 1896    
Sychra Vladimír   28. 1. 1903    
Sylla Miroslav   6. 8. 1886    
Sylla Miroslav   15. 1. 1887    
Syrovátka František   24. 2. 1902    
Šabacký Josef   29. 6. 1883    
Šafránek Jan   24. 8. 1910    
Šácha Jindřich   10. 7. 1912    
Šachl Jan   19. 4. 1880    
Šandera Ladislav   28. 2. 1906    
Šebek Jiří   19. 6. 1896    
Šebela Antonín   17. 12. 1918    
Šebestík René   6. 5. 1914    
Šebor Josef   8. 4. 1879    
Šedivý Josef   14. 5. 1887    
Šedivý Vladimír   10. 4. 1916    
Šefl Jaroslav   24. 4. 1898    
Šejnost Josef   30. 5. 1878    
Šelbický Miroslav   12. 1. 1910    
Šesták Jan   17. 9. 1908    
Šetelík Jaroslav   10. 8. 1881    
Šidlík Karel   18. 12. 1878    
Šidlík Václav   23. 11. 1884    
Šik Ota   11. 9. 1919    
Šíma Josef   19. 3. 1891    
Šimáček Oldřich   2. 9. 1919    
Šimák Josef   7. 3. 1888    
Šimek Václav   2. 1. 1907    
Šimková-Elgrová Milena   10. 11. 1898    
Šimon Bedřich   15. 1. 1902    
Šimonovský Bedřich   19. 11. 1871    
Šimotová Šetlíková Mileva   28. 4. 1898    
Šímová Marie   29. 12. 1913    
Šimsová Jiřina   21. 4. 1906    
Šimsová Marie   16. 7. 1881    
Šindelářová Žváčková Helena   15. 4. 1915    
Šindler František   1888    
Šippich Bohumil   22. 2. 1885    
Škodová Věra   2. 3. 1910    
Šlár Josef   18. 3. 1908    
Šmíd Josef   27. 3. 1905    
Šmídra Jaroslav   16. 4. 1909    
Šnábl Alfréd   27. 2. 1901    
Šolc Jaromír   30. 4. 1911    
Šorš Otakar   2. 4. 1899    
Šourek Karel   28. 7. 1909    
Špálová Benešová Milada   30. 5. 1884    
Špillar Jaroslav   11. 10. 1869    
Špillar Karel   21. 11. 1871    
Šplháček Vojtěch   23. 10. 1914    
Šplíchal Jan   30. 11. 1894    
Šraibr Rudolf   29. 3. 1921    
Šrámek Josef   6. 1. 1893    
Šrámková Helena   23. 1. 1883    
Šrytrová Marie   2. 2. 1894    
Štábla Ferdinand   18. 2. 1916    
Štáfl Otakar   30. 12. 1884    
Šťastný Karel   3. 2. 1929    
Štefunko Fraňo   4. 8. 1903    
Štěch Karel   31. 10. 1908    
Šteif Karel   30. 8. 1914    
Štembera Josef   13. 3. 1890    
Štěpán František   27. 12. 1893    
Štěpán Josef   16. 4. 1896    
Štěpánek Josef   8. 9. 1889    
Štepániková Olga   28. 8. 1912    
Štěpánková Moudrá Marie   5. 7. 1895    
Štětková Brabcová Arnošta   15. 11. 1894    
Štíbr Josef   2. 3. 1907    
Štibych Jan   25. 3. 1922    
Štipl Karel   21. 1. 1889    
Štolovský Ctibor   29. 11. 1913    
Štrebl Karel   28. 10. 1913    
Štrunc Vladimír   23. 6. 1903    
Šturz Stanislav   27. 10. 1908    
Šula Jan   17. 6. 1913    
Šulc František   30. 1. 1908    
Šulc Stanislav   8. 5. 1909    
Šulcová Truksová Anna   17. 7. 1918    
Šváb Jaroslav   24. 5. 1906    
Šváb Ruda   29. 9. 1909    
Švábová Nora   12. 8. 1918    
Švec Otakar   23. 11. 1892    
Švec Václav   31. 10. 1886    
Švéda František   28. 2. 1901    
Tacheciová Julie   4. 12. 1900    
Talabardon Hejnová Karla   24. 11. 1922    
Teinitzerová Marie   3. 7. 1879    
Tenzer Antonín   22. 12. 1908    
Tesař Josef   11. 12. 1898    
Tetínek Josef   1. 10. 1903    
Theinerová-Kopetzká Marianna   24. 9. 1888    
Thiele Peschka Inge   23. 1. 1903    
Tichý Krouský Bohuslav   24. 6. 1873    
Tintěra Alois   13. 10. 1910    
Tintěra Miroslav   6. 10. 1916    
Tittelbach Vojtěch   30. 7. 1900    
Tockstein Jindřich   14. 7. 1914    
Tolar M.        
Tolar Martin        
Toman Ladislav   19. 6. 1894    
Tomášek Jan   7. 12. 1886    
Tomášek Jan   7. 3. 1892    
Tomášek Josef   5. 5. 1899    
Tomek Jan        
Tomek Miloš   25. 7. 1921    
Tomková Marie   14. 7. 1900    
Tonek Tomáš   1. 7. 1892    
Ťoupal Antonín   27. 2. 1892    
Toužimský Rudolf   1893    
Toyen   21. 9. 1902    
Trampota Jan   21. 5. 1889    
Trčka Vladimír   10. 10. 1921    
Trella František   10. 10. 1886    
Trita Bohumil   23. 10. 1919    
Trnka Adolf   30. 6. 1908    
Trnka Jiří   24. 2. 1912    
Troníček Karel   21. 4. 1892    
Tröster František   20. 12. 1904    
Troup Miloslav   30. 6. 1917    
Troupová Ludmila   8. 3. 1924    
Trtílek Jan   16. 12. 1938    
Trubáček Stanislav   13. 8. 1921    
Trubáčková Zenklová Helena   3. 12. 1922    
Tručka František   7. 1. 1911    
Truhlařík Rudolf   18. 2. 1929    
Truksa Miroslav (Mirek)   21. 7. 1918    
Truxa Jaromír   26. 5. 1896    
Tříška Josef   16. 3. 1885    
Tschinkel Augustin   3. 8. 1905    
Tuček Karel   4. 8. 1893    
Tučný Vítězslav   25. 7. 1914    
Tůma Bohuslav   26. 6. 1909    
Tůma Drahomír   28. 11. 1907    
Tůma Emil   3. 1. 1909    
Tůmová Marie   7. 4. 1910    
Turek František   30. 4. 1916    
Tusar Slavoboj   17. 10. 1885    
Tuzarová Kateřina   5. 6. 1901    
Tvarožek Juraj   30. 11. 1887    
Uher Hugo   1. 4. 1882    
Vacek Ladislav   10. 7. 1914    
Vahala František   3. 7. 1881    
Vahala Jiří   18. 8. 1922    
Váchová Miloslava   17. 5. 1889    
Vála Josef   14. 12. 1883    
Vančura Jaroslav   18. 8. 1906    
Vaník František   4. 6. 1880    
Varcl Josef   24. 6. 1881    
Váša Miroslav   16. 5. 1920    
Vejrych Rudolf   18. 1. 1882    
Vele Bohumil   1. 2. 1899    
Vele Ladislav   24. 4. 1906    
Velebil Emanuel   21. 7. 1875    
Velinský Václav   1. 7. 1900    
Veselý Bedřich   2. 2. 1881    
Veselý Karel   31. 7. 1912    
Vicenová Rousová Pavla   11. 2. 1884    
Vik František   21. 5. 1895    
Vingler Vincenc   30. 4. 1911    
Vintiková Marie   11. 1. 1902    
Víšek Jan   8. 2. 1908    
Vítek Antonín   31. 5. 1892    
Vítek Jan   23. 6. 1899    
Vítek Jeroným   8. 7. 1914    
Vítek Josef   6. 3. 1914    
Vitík Alois   25. 7. 1910    
Vlach Rudolf   28. 10. 1880    
Vlková Hedvika   27. 9. 1901    
Vodrážka Jaroslav   29. 11. 1894    
Vojna Jaroslav   3. 5. 1909    
Vojta Václav   1876    
Vokoun Eduard   20. 4. 1871    
Volf Ludvík   18. 7. 1912    
Vondrák Jaroslav   8. 12. 1881    
Vorel Jaroslav   15. 7. 1874    
Vostřebalová Fischerová Vlasta   22. 2. 1898    
Votruba Bedřich   11. 10. 1922    
Votruba František   20. 2. 1895    
Votruba Jaroslav   10. 4. 1889    
Votrubcová Božena   2. 11. 1893    
Vožech Antonín   11. 6. 1892    
Vrána Karel   11. 11. 1910    
Vraná Bažantová Milada   12. 7. 1917    
Vraštil Jaromír   16. 5. 1922    
Vrbata Miloš   1. 6. 1921    
Vrbová Kotrbová Vilma   14. 10. 1905    
Vrbský Václav   22. 11. 1895    
Vrobel František   23. 4. 1892    
Vrtiška Alois   9. 6. 1896    
Vrtišková Božena   20. 9. 1899    
Vrzal Josef   28. 8. 1909    
Vydrová Marie   8. 10. 1896    
Wagner Josef   2. 3. 1901    
Wácha Vratislav        
Waigant Bohumil   26. 1. 1885    
Walter Otakar   30. 10. 1890    
Weiner Kráľ Imro   26. 10. 1901    
Weiss Jaroslav   5. 3. 1902    
Wellner Karel   5. 3. 1875    
Wenig Josef   12. 2. 1885    
Wielgus Jindřich   26. 2. 1910    
Wiesner Richard   6. 7. 1900    
Wünsche Vilém   1. 12. 1900    
Zábranský Adolf   29. 11. 1909    
Zahel Adolf   18. 5. 1888    
Záhorský-Ziegelheim František   22. 8. 1885    
Zach Jan   27. 7. 1914    
Zálešák Štěpán   9. 1. 1874    
Zamazal Alois   19. 6. 1902    
Zaorálková Procházková Hedvika   14. 6. 1900    
Zástěra Ladislav   5. 1. 1913    
Zázvorka Jan   21. 1. 1884    
Zdrůbecký Vendelín   21. 5. 1923    
Zelený Bedřich   7. 9. 1885    
Zemek František   20. 10. 1913    
Zemek Leo   30. 5. 1929    
Zezulová Bízková Helena   11. 9. 1902    
Zicha Josef   20. 6. 1916    
Zikmund František   29. 6. 1893    
Zívr Ladislav   23. 5. 1909    
Zlatníková Mikanová Marie   29. 1. 1901    
Znoj Jan   12. 3. 1905    
Zouhar Karel   5. 7. 1920    
Zrzavý Jan   5. 11. 1890    
Zvelebil Kamil   18. 3. 1888    
Zvěřina Bohumil   12. 8. 1899    
Žák Oldřich   3. 11. 1900    
Žalud Václav   30. 4. 1894    
Želibská Vančíková Marie   11. 10. 1913    
Želibský Ján   24. 11. 1907    
Žufan Bořivoj   11. 1. 1904    

Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945)

osoba   narození
Ambrus Julius   1857    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Benda Břetislav   28. 3. 1897    
Benda Jan   16. 5. 1897    
Benda Jaroslav   27. 4. 1882    
Beneš Jan   27. 12. 1873    
Beneš Vincenc   22. 1. 1883    
Blažek Otto   25. 4. 1906    
Blažíček Oldřich   5. 1. 1887    
Bouda Cyril   14. 11. 1901    
Brömse August   2. 9. 1873    
Brožík Václav   5. 3. 1851    
Brunner Vratislav   15. 10. 1886    
Bukovac Vlaho   4. 8. 1855    
Bukovec Vlaho   4. 7. 1855    
Dítě Dominik   5. 12. 1846    
Dítě Emanuel   22. 9. 1862    
Drahoňovský Josef   27. 3. 1877    
Dvořák Karel   1. 1. 1893    
Engelmüller Ferdinand   22. 12. 1867    
Filla Emil   4. 4. 1882    
Fišárek Alois   16. 7. 1906    
Fojtík Josef   9. 8. 1890    
Gutfreund Otto   3. 8. 1889    
Hampeys Emanuel   26. 5. 1865    
Hampeys Josef   17. 3. 1859    
Hofbauer Antonín   22. 1. 1858    
Hofbauer Arnošt   26. 4. 1869    
Holeček Jaroslav   16. 11. 1907    
Horejc Jaroslav   15. 6. 1886    
Hostinský Otakar   2. 1. 1847    
Jakesch Alexander   9. 6. 1862    
Jakesch Heinrich   8. 1. 1867    
Janák Pavel   12. 3. 1882    
Jenewein Felix   4. 8. 1857    
Johnová Helena   22. 1. 1884    
Johnová J.        
Kafka Bohumil   14. 2. 1878    
Kafka Čestmír   14. 11. 1922    
Kalvoda Alois   15. 5. 1875    
Kaplický Josef   19. 3. 1899    
Kastner Jan   16. 5. 1860    
Kavan Jan   26. 5. 1905    
Klouček Celestýn (Celda)   6. 12. 1855    
Kluge Bedřich   25. 3. 1851    
Knížek Emanuel   5. 12. 1889    
Kotěra Jan   18. 12. 1871    
Koula Jan   20. 5. 1896    
Kratochvíl Zdeněk   7. 12. 1883    
Krattner Karl   7. 1. 1862    
Krauthová Ida        
Krostová Emilie   8. 2. 1872    
Kudelková Vilemína        
Kutman Jaroslav   4. 12. 1889    
Kysela František   4. 9. 1881    
Labler Ferdinand        
Landa Antonín   2. 5. 1899    
Lander Richard   13. 6. 1904    
Lauda Jan   4. 4. 1898    
Lauda Richard   3. 1. 1873    
Laukotová Hermina   24. 1. 1853    
Liebscher Adolf   11. 3. 1857    
Liebscher Karel   24. 2. 1851    
Liška Emanuel   19. 4. 1852    
Lohnová        
Loukota Josef   28. 6. 1879    
Mařatka Josef   22. 5. 1874    
Mašek J.        
Mašek Karel   1. 9. 1865    
Mašek Karel   29. 12. 1867    
Mašek Václav        
Matějček Antonín   31. 1. 1889    
Mauder Josef   1. 12. 1854    
Mudruňka Alois   12. 9. 1888    
Muzika František   26. 6. 1900    
Myslbek Josef   20. 6. 1848    
Novák Břetislav   9. 8. 1913    
Novák Emanuel   25. 12. 1866    
Novák Josef   7. 11. 1902    
Novotný Albin   6. 12. 1909    
Novotný Otakar   11. 1. 1880    
Novotný Václav        
Nowak Willi   3. 10. 1886    
Ohmann Friedrich (Bedřich)   21. 12. 1858    
Ottenfeld Rudolf Otto von   21. 7. 1856    
Pecháček Jaromír        
Pelc Antonín   16. 1. 1895    
Pirner Maxmilián   13. 2. 1854    
Plečnik Josip   23. 1. 1872    
Pokorný Karel   18. 1. 1891    
Pospíšil Antonín   2. 6. 1909    
Poš Jaroslav   3. 3. 1894    
Preisler Jan   17. 2. 1872    
Reisner Karel   28. 1. 1868    
Rotter František        
Salcman Martin   7. 5. 1896    
Seydelová Anna   1856    
Schikaneder Jakub   1. 3. 1855    
Schlosser Otto   20. 6. 1880    
Schusser Jan   31. 10. 1901    
Schusser Josef   10. 3. 1864    
Schuster Josef   1873    
Sokol Jan   25. 5. 1904    
Stefan Bedřich   9. 12. 1896    
Stibral Jiří   27. 7. 1859    
Stretti Viktor   7. 4. 1878    
Strnadel Antonín   10. 5. 1910    
Sucharda Stanislav   12. 11. 1866    
Sucharda Vojtěch   16. 1. 1884    
Svolinský Karel   14. 1. 1896    
Šaloun Ladislav   1. 8. 1870    
Šimon Tavík   13. 5. 1877    
Španiel Otakar   13. 6. 1881    
Špillar Jaroslav   11. 10. 1869    
Špillar Karel   21. 11. 1871    
Špillar Rudolf   11. 2. 1878    
Štech Václav Vilém   31. 3. 1885    
Štipl Karel   21. 1. 1889    
Šváb Jaroslav   24. 5. 1906    
Švabinský Max   17. 9. 1873    
Tichý František   24. 3. 1896    
Tröster František   20. 12. 1904    
Wagner Josef   2. 3. 1901    
Wagner Karel   18. 7. 1886    
Wachsmann Bedřich   8. 9. 1871    
Wachsmann Bedřich (Friedrich)   24. 5. 1820    
Wurzel Ludvík   24. 1. 1865    
Zálešák František   9. 8. 1929    
Zálešák Štěpán   9. 1. 1874    
Ženíšek František   25. 5. 1849    

Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945)

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1963   Barvy století
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Českobrodská 237 - Alois Vondráček a spol