zdroj: https://www.google.com

Jaroslav Šváb

* 24. 5. 1906, Hodonín (Hodonín), Česká republika (Czech Republic)
† 16. 5. 1999, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, malíř, ilustrátor, grafik, kreslíř, typograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01131768
WIKIDATA: Q12024185
VIAF: 83932693

Jaroslav Šváb

Rodina se již roku 1910 přestěhovala do Tá­bora, kde vy­studoval reálné gymnázium a kde v té době působili jako středoškolští profesoři J. Vodrážka a K. Štika, dvě po­zdější legendy českého grafického umění. Jejich pozor­nosti neušel talent a výtvarná aktivita mladého Švába a ta­ké jej výrazně ovlivnili. Po nedlouhé úřednické dráze absolvoval Šváb v letech 1925 - 1931 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, třídu knižní úpra­vy, písma a tisku J. Bendy a třídu užité grafiky a figurální kresby F. Kysely. Po ukončení školy prošel pod vedením M. Kalába krátkou, avšak pro budoucnost významnou praxí v Průmyslové tiskárně.
Další Švábova umělecká dráha byla již výtvarně jednot­ná i když oborově různorodá. Věnoval se scénickým ná­vrhům, návrhům knižních obálek, plakátů, výtvarným ře­šením výstav právě tak, jako volné, zejména krajinářské kresbě. Vypracoval návrhy na řadu cenin, známek, razí­tek, prospektů a pod. Jako mladý absolvent navrhl barev­nou vitráž s námětem sv. Ludmily a sv. Václava, která byla použita na výstavě ve Stockholmu. Později se intenzivně věnoval práci pro divadlo - od loutek až po návrhy scén a divadlo mu zůstalo velikou láskou po celý život. Přes mnohostranné aktivity těžiště Švábovy práce již od sa­mého počátku výrazně směřovalo do oboru knižní úpra­vy v nejširším smyslu slova . V tomto oboru se stal záhy přední a respektovanou uměleckou osobností a získané zkušenosti také publikoval v několika statích o českém vý­tvarném umění a o užité grafice zvláště. Významným obdobím nejen pro Švába osobně, ale i pro české výtvarné umění bylo jeho pedagogické působení na proslulé grafické škole „Oficina Pragensis" v letech 1939 - 1948. Tuto soukromou školu založil roku 1934 praž­ský Němec Hugo Steiner-Prag, když z Německa emigroval zpět do Prahy a při své další emigraci v roce 1939 zvolil právě Jaroslava Švába, aby v jeho díle pokračoval. Ten školu přestěhoval z Valdštejnské­ho náměstí do Dittrichovy ulice a původní, dosti tradičně, až kla­sicky pojatý způsob výuky převá­děl na moderní tvar pedagogické práce a výtvarného nazírání. Vy­tvořil tak ústav, který se neodmys­litelně zapsal do historie české vý­tvarné pedagogiky a svůj význam měl především v době okupace, kdy byly vysoké školy uzavřeny. Škola do svého zániku v roce 1948 vychovala mnoho významných žá­ků (L. Fára, A. Šimotová, V. Bláha, V. Cinybulk a další).
Tvorba Jaroslava Švába má několik období, která se pro­mítají do všech oborů jeho činnosti, podstatné však je, že v šedesátých letech se ve velké míře oprošťuje od viděné skutečnost a přiklání se k vyjádření stručnou a výstižnou zkratkou, přičemž v celém výtvarném projevu není pře­hrada mezi volnou a užitkovou grafikou. Od roku 1940 byl Šváb členem SČUG Hollar a od roku 1963 až do jeho zru­šení v sedmdesátých letech předsedou, od roku 1989 čestným předsedou. Od roku 1981 byl čestným členem Spolku českých bibliofilů a od roku 1984 čestným členem SSPE.
Vystavoval od roku 1929, doma přibližně na dvaceti sa­mostatných a na nejméně sedmdesáti kolektivních výsta­vách. Tvorbou exlibris se Jaroslav Šváb zabýval od roku 1921, soustavné pak od roku 1963 až do poloviny osmdesá­tých let. Ctil exlibris jako samostatnou disciplinu užité gra­fiky a jeho knižní značky mají v české tvorbě tohoto žán­ru zvláštní postavení. Přes svůj moderní výraz zůstávají tradiční knižní značkou a nikdy nesměřují k tomu, aby se staly malým volným grafickým listem s textem připsání vlastníku. Co do techniky (mimo počátky tvorby) převa­žuje černobílý linoryt (přesněji rytina do PVC), často s uži­tím jedné doplňkové barvy. Již v době studia získal Šváb první cenu ve školní soutěži na knižní značku Umělecko­průmyslového muzea (1927) a v roce 1932 opět první ce­nu v soutěži SSPE v kategorii pérovek. V roce 1983 se stal prvním laureátem nově vzniklého Trienale českého exlibris v Chrudimi. Soupis knižních značek Jaroslava Švába zaznamenává celkem 270 exlibris a 24 ne­realizovaných návrhů vytvořených do roku 1995.
-
Jaroslav Šváb se narodil 24. května 1906 v Hodoníně. Rodina se již roku 1910 přestěhovala do Tábora, kde Jaroslav vystudoval reálné gymnázium. V té době zde působili jako středoškolští profesoři J. Vodrážka a K. Štika, dvě pozdější legendy českého grafického umění. Jejich pozornosti neušel talent a výtvarná aktivita mladého Švába a také jej výrazně ovlivnili. Po nedlouhé úřednické dráze absolvoval Šváb v letech 1925–1931 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, třídu knižní úpravy, písma a tisku J. Bendy a třídu užité grafiky a figurální kresby F. Kysely. Po ukončení školy prošel pod vedením M. Kalába krátkou, avšak pro budoucnost významnou praxí v Průmyslové tiskárně.
Další Švábova umělecká dráha byla již výtvarně jednotná, i když oborově různorodá. Věnoval se scénickým návrhům, návrhům knižních obálek, plakátů, výtvarným řešením výstav právě tak, jako volné, zejména krajinářské kresbě. Vypracoval návrhy na řadu cenin, známek, razítek, prospektů apod. Jako mladý absolvent navrhl barevnou vitráž s námětem sv. Ludmily a sv. Václava, která byla použita na výstavě ve Stockholmu. Později se intenzivně věnoval práci pro divadlo – od loutek až po návrhy scén a divadlo mu zůstalo velikou láskou po celý život. Přes mnohostranné aktivity těžiště Švábovy práce již od samého počátku výrazně směřovalo do oboru knižní úpravy v nejširším smyslu slova. V tomto oboru se stal záhy přední a respektovanou uměleckou osobností a získané zkušenosti také publikoval v několika statích o českém výtvarném umění a o užité grafice zvláště. Významným obdobím nejen pro Švába osobně, ale i pro české výtvarné umění bylo jeho pedagogické působení na proslulé grafické škole „Oficina Pragensis“ v letech 1939-1948. Tuto soukromou školu založil roku
1934 pražský Němec Hugo Steiner-Prag, když z Německa emigroval zpět do Prahy a při své další emigraci v roce 1939 zvolil právě Jaroslava Švába, aby v jeho díle pokračoval. Ten školu přestěhoval z Valdštejnského náměstí do Dittrichovy ulice a původní, dosti tradičně, až klasicky pojatý způsob výuky převáděl na moderní tvar pedagogické práce a výtvarného nazírání. Vytvořil tak ústav, který se neodmyslitelně zapsal do historie české výtvarné pedagogiky a svůj význam měl především v době okupace, kdy byly vysoké školy uzavřeny. Škola do svého zániku v roce 1948 vychovala mnoho významných žáků (L. Fára, A. Šimotová, V. Bláha, V. Cinybulk a další).
Tvorba Jaroslava Švába má několik období, která se promítají do všech oborů jeho činnosti, podstatné však je, že v šedesátých letech se ve velké míře oprošťuje od viděné skutečnost a přiklání se k vyjádření stručnou a výstižnou zkratkou, přičemž v celém výtvarném projevu není přehrada mezi volnou a užitkovou grafikou. Od roku 1940 byl Šváb členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar a od roku 1963 až do jeho zrušení v sedmdesátých letech předsedou, od roku 1989 čestným předsedou. Od roku 1981 byl čestným členem Spolku českých bibliofilů a od roku 1984 čestným členem Spolku sběratelů a přátel exlibris (SSPE). Jaroslav Šváb vystavoval od roku 1929, doma přibližně na dvaceti samostatných a na nejméně sedmdesáti kolektivních výstavách. Tvorbou exlibris se Jaroslav Šváb zabýval od roku 1921, soustavné pak od roku 1963 až do poloviny osmdesátých let. Ctil exlibris jako samostatnou disciplínu užité grafiky a jeho knižní značky mají v české tvorbě tohoto žánru zvláštní postavení. Přes svůj moderní výraz zůstávají tradiční knižní značkou a nikdy nesměřují k tomu, aby se staly malým volným grafickým listem s textem připsání vlastníku. Co do techniky (mimo počátky tvorby) převažuje černobílý linoryt (přesněji rytina do PVC), často s užitím jedné doplňkové barvy. Již v době studia získal Šváb první cenu ve školní soutěži na knižní značku Umělecko­průmyslového muzea (1927) a v roce 1932 opět první cenu v soutěži SSPE v kategorii pérovek. V roce 1983 se stal prvním laureátem nově vzniklého Trienale českého exlibris v Chrudimi. Soupis knižních značek Jaroslava Sába zaznamenává celkem 270 exlibris a 24 nerealizovaných návrhů vytvořených do roku 1995. Jaroslav Šváb zemřel 16. května 1999 v Praze.
ngprague.cz, Archiv, 20.4.2020

Jaroslav Šváb

zdroj: https://www.google.com
 

Jaroslav Šváb

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1925 - 1931   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Kysela František, *1881
1925 - 1931   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Benda Jaroslav, *1882

Jaroslav Šváb

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí působení, spolupráce s nakl. Tatran, Odeon, Melantrich, Státní pedagogické nakladatelství, Officina Pragensis, Družstevní práce, Národní galerie, ELK, nakl. Jan Laichter, Mladá fronta,
1910 - ????   Tábor (Tábor), Tábor (Tábor), přestěhovala se rodina

Jaroslav Šváb

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Organizační výbor 5. Bienále užité grafiky Brno 1972, *1972
???? - ????   Spolek českých bibliofilů, *, čestný člen
???? - ????   Tvůrčí skupina Plakát, *1962
???? - ????   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě, *
1942 - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917, člen a čestný předseda
1943 - 1958   Spolek výtvarných umělců Aleš, *, člen
1948 - ????   Pražský Aleš, *1948, místopředseda
1958 - ????   Tvůrčí skupina užitého umění Bilance, *1957, člen
1963 - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917, od července 1963
1963 - ????   Tvůrčí skupina Hollar (Skupina československých umělců grafiků Hollar), *1956, od července 1963
1966 - ????   Klub knihy - SČUG Hollar, *, zakladatel

Jaroslav Šváb

autorská
termín   název výstavy, místo konání
----/02/08 - ----/02/22   Jaroslav Šváb: Kresby, Výstavní síň Elánu, Praha
04/04 - 04/30   Jaroslav Šváb: Grafické a užitkové práce, Uměleckoprůmyslové museum, knihovna, Praha
1942/04   Výstava krajin Jaroslava Švába, Galerie Hollar, Praha
1956/04/13 - 1956/05/13   Výtvarná práce Jaroslava Švába, Galerie Hollar, Praha
1956/06/24 - 1956/07/15   Jaroslav Šváb: Užitá grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1956/08/09 - 1956/09/23   Výstava výtvarných prací Jaroslava Švába, Krkonošské muzeum, Jilemnice (Semily)
1961/04/17 - 1961/05/11   Jaroslav Šváb: Kresby, knižní a užitá grafika 1956 - 1961, Galerie Fronta, Praha
1966/03   Jaroslav Šváb: Grafická a známková tvorba, Klub školství a kultury, sekce známkové tvorby, Praha
1966/03/04 -   Jaroslav Šváb, Galerie Hollar, Praha
1966/05/02-1966/05/25   Jaroslav Šváb: Grafická a knižní tvorba (1929 - 1966), Galerie Fronta, Praha
1967/03/03 - 1967/04/02   Jaroslav Šváb: Knižní a užitá grafika, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1971/05/19 - 1971/06/27   Jaroslav Šváb: Ideogram v knize Jaroslava Švába, Strahovská knihovna, filozofický sál, Praha
1971/10/04-1971/10/28   Jaroslav Šváb: Volná grafika a grafický plakát, Galerie Fronta, Praha
1972/05/05 - 1972/05/28   Ideogram v knize Jaroslava Švába, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1977/02/01 - 1977/02/18   Jaroslav Šváb: Knižní a drobná grafika, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1977/12   Jaroslav Šváb: Grafika, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1978/06 - 1978/07   Jaroslav Šváb: Grafika, Divadlo Ivana Olbrachta, Tábor (Tábor)
1979   Jaroslav Šváb: Známková, knižní a plakátová tvorba, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1979/04/25 - 1979/05/13   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1979/07/03   Jaroslav Šváb: Kresby, grafika, knižní tvorba, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1980/08/28 - 1980/09/28   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/10/25 - 1983/11/14   Jaroslav Šváb: Výběr z grafické tvorby, Valašské Meziříčí (Vsetín), Valašské Meziříčí (Vsetín)
1984/03/13 -1984/04/15   Jaroslav Šváb: Výběr z výtvarné tvorby, Galerie Václava Špály, Praha
1987/08/16-1987/09/13   Výstava z výtvarné tvorby Jaroslava Švába, Místní národní výbor, výstavní sály, Vysoký Chlumec (Příbram)
1992/06/30 - 1992/08/01   Jaroslav Šváb: Česká krajina (barevné křídy), Galerie Hollar, Praha
2002/05/01 - 2002/05/31   Jaroslav Šváb: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
2007/06/28 - 2007/09/02   Jaroslav Šváb (1906-1999), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2014/04/04 - 2014/05/09   Knihy se těžko vystavují II: Jaroslav Šváb, Café Lajka, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1935/10/31 - 1935/12/01   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1940/12/01 - 1941/01/05   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1942/01/20 - 1942/02/20   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1942/10/03 - 1942/11/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika, Galerie Hollar, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1943/02/07 - 1943/02/21   Die Künstler dem Volke / Umělci národu, Reálné gymnázium Havlíčlův Brod, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1943/04/17 - 1943/05/16   Posázaví - výstava soudobého umění / Sasautal - Ausstellung der bildenden Kunst der Gegenwart. Výstava fotografií s ukázkami domácí práce a jakostní výroby na Posázaví, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1943/04/17 - 1943/05/16   Posázaví - výstava soudobého umění / Sasautal- Ausstellung der bildenden Kunst der Gegenwart -Výstava originálů, Výstavní síň Myslbek, Praha
1943/08/06 - 1943/08/30   Květiny v dílech českých malířů, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1943/11/04 - 1943/11/28   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika, Galerie Hollar, Praha
1946/01   Hosté Grafika, Galerie Hollar, Praha
1946/10   Pražský Aleš 1946, Pavilon Myslbek, Praha
1946/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1948/01   Dobrá socha, dobrý obraz – nejlepší dar, Československý klub, Praha
1948/06/09 - 1948/07/11   Umění a kýč, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1949/09/17 - 1949/10/17   Tjeckoslovakisk konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1949/10/15 - 1949/11/13   Pražský Aleš 1949: XXIII. Členská výstava, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha
1949/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1950/01   Česká grafika (SČUG Hollar), Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1950/01 - 1950/02   Bianco e nero cecoslovacco, Casa della cultura, Řím (Roma)
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1951/06 - 1951/08   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 158. členská výstava kreseb, Galerie Hollar, Praha
1951/11   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Slovanský ostrov, Praha
1952/07 - 1952/08   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb, Galerie Hollar, Praha
1952/12/05 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik, Helsinky (Helsinki), Helsinky (Helsinki)
1953   Výstava výtvarného umění, Československé státní lázně Poděbrady, Poděbrady (Nymburk)
1953/09   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika, Výstavná sieň Hviezdoslavovo námestie 6, Bratislava (Bratislava)
1953/12/11 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava 1953 a hostů Hollara, Galerie Hollar, Praha
1954   Grafica checoslovaca, Mexico City, Ciudad de México (Mexico City)
1954/06/22 - 1954/07/31   Jihočeská grafika, Krajské vlastivědné muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1954/08 - 1954/09   Členská výstava srpen 1954, Mánes, Praha
1954/12/03 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1955/03/15 - 1955/03   První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha
1955/04   Česká grafika členov SČUG Hollar, Výstavná sieň Hviezdoslavovo námestie 6, Bratislava (Bratislava)
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1955/12   190. členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění, Mánes, Praha
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956/11/06 - 1956/11/30   Hračka a loutka, Galerie Československý spisovatel, Praha
1956/12   Grafika Skupiny českých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1958   Výstava pražských výtvarníků, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1958/11/19 - 1958/12/21   Bilance 58: I. členská výstava průmyslových výtvarníků při Umělecké besedě, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1959/08/01 - 1959/09/30   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Lipsko (Leipzig), Lipsko (Leipzig)
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1960/04/12 - 1960/05/15   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě, Obecní dům, Praha
1960/12 - 1961/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961   Nová grafika členů tvůrčí skupiny Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961/02/09 -   Bilance 1960, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1961/03   Nejkrásnější knihy roku 1960, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1961/03/31 - 1961/04/23   Současná slovenská grafika 1945-1960, Galerie Hollar, Praha
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1962/03/02 - 1962/04/22   Současný mezinárodní plakát, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1963   Hollar: Kresby 1963, Galerie Hollar, Praha
1963/04/05 - 1963/05/05   Bilance 1962-63: Třetí členská výstava Skupiny průmyslových výtvarníků U. B., Galerie Československý spisovatel, Praha
1963/11/08 -   Ex libris, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1964/01/17 - 1964/03/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost, Palác Kinských, Praha
1964/07   Hollar: Kresby členů, Galerie Hollar, Praha
1964/08/21 - 1964/10/04   Bienále užité grafiky Brno ´64: Československý plakát a propagační grafika, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1965/02/16 - 1965/03/20   Plakate aus der Tschechoslowakei, Münchner Stadtmuseum, Mnichov (München)
1965/03   Výstava výsledků národní soutěže pro Mezinárodní výstavu knižního umění v Lipsku 1965, Galerie Fronta, Praha
1965/03/14 - 1965/04/18   Ex libris: Skvosty drobné grafiky, Okresní lidová knihovna, Třebíč (Třebíč)
1965/04/27 - 1965/05/19   Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha
1965/05 - 1965/06   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1965/05 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Mánes, Praha
1965/05 - 1965/09   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
1965/07/03 - 1965/08/08   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Messehaus, Lipsko (Leipzig)
1965/10/01 - 1965/11/07   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik, Kunsthaus, Hamburk (Hamburg)
1966   Nejkrásnější knihy roku 1965, Památník národního písemnictví, Praha
1966/02/08 - 1966/03/31   Grafika Praga 66, Obecní dům, Praha
1966/02/26 - 1966/04/10   Tschechoslowakische Gebrauchsgraphik, Städtische Kunstgalerie, Bochum
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/08   Bilance '66, Mánes, Praha
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům, Praha
1966/10/29 - 1966/11/20   Tschechische Graphik, Galerie Haus Metternich, Koblenz
1967   Nejkrásnější knihy roku 1966, Památník národního písemnictví, Praha
1967/02/22 - 1967/03/19   Česká krajina, Galerie U Řečických, Praha
1967/03/31 - 1967/04/30   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1967/04   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965, Muzej primenjene umetnosti, Bělehrad (Beograd)
1967/05/05 - 1967/06/30   Současný československý plakát, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1967/07/20 - 1967/08/25   1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1967/09/29 - 1967/10/29   15 let krásné knihy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1967/10/05 - 1967/11/05   Z grafických sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1967/10/27 - 1967/11/26   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Mánes, Praha
1967/11/03 - 1967/12/03   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Retrospektivní část, Galerie Hollar, Praha
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda, Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
1968/02 - 1968/03   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1968/02/25 -   50 let československé grafiky, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/03/22 - 1968/05/04   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
1968/03/30 - 1968/04/10   Mostra Grafica del Gruppo Hollar di Praga, Galleria S. Rocco, Reggio Emilia
1968/03/31 - 1968/04/10   Tschechoslowakische zeitgenössische Kunst, Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1968/05/28 - 1968/07/31   2. Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1968/07   Bilanz 68, Arbeitsgemeinschaft des deutschen Kunsthandwerkes, Kolín nad Rýnem (Köln)
1968/09/24 - 1968/10/27   Česká kniha 1958-1968, Galerie Československý spisovatel, Praha
1968/11/08 - 1968/12/08   Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 50 letům republiky, Galerie Hollar, Praha
1968/11/10 - 1968/11/30   Česká kniha 1958-1968, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1969/07/09 - 1969/08/10   Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1969/08/27 - 1969/10/31   Malé grafické formy, Dom umenia, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1969/09/23 - 1969/10/28   2. pražský salón, Dům U Hybernů, Praha
1969/11/26 -   Minisalon, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1970/01/17 - 1970/02/15   2. Ausstellung Tschechische Graphik - Hollar Gesellschaft, Galerie Haus Metternich, Koblenz
1970/03/10 -   Nejkrásnější knihy roku 1969, Památník národního písemnictví, Praha
1970/06/17 - 1970/09/20   IV. bienále užité grafiky Brno 1970: Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1971   Nejkrásnější knihy roku 1970, Památník národního písemnictví, Praha
1971/01/19 - 1971/02/28   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika 71, Mánes, Praha
1971/07/27 - 1971/08   Komorní grafika 1970, Galerie Hollar, Praha
1971/09/18 - 1971/09/28   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika, Divadlo Zdeňka Nejedlého, výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
1972/05/19 -   121 grabados checoslovacos, Centro de Arte y Comunicación (CAYC), Buenos Aires
1972/11/08 - 1973/01/28   Angewandte Kunst aus der ČSSR, Kunsthalle Weimar, Výmar (Weimar)
1973   Angewandte Kunst aus der ČSSR, Kunsthalle Rostock, Rostock
1973/02 - 1973/03   Angewandte Kunst aus der ČSSR, Neue Galerie, Berlín (Berlin)
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/02/19 - 1975/03/10   PF 1975 - novoročenky, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1975/04/25 - 1975/10/19   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1976/06/06 - 1976/09/26   7. bienále užité grafiky Brno 1976, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1977/11/28 - 1978/01/15   Výtvarní umělci Velikému říjnu, Praha, Praha
1978/04 - 1978/05   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/04/27 - 1978/05/28   Soudobá užitá grafika, oborová výstava, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1978/06/14 - 1978/09/24   8. bienále užité grafiky Brno 1978, Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1978/11/29 -   Typografie a kniha, Okresní knihovna - výstavní síň, Třebíč (Třebíč)
1980/02/12   Exlibris, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1980/06/18 - 1980/09/21   9. bienále užité grafiky Brno 1980: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1981   Nejkrásnější knihy roku 1980, Památník národního písemnictví, Praha
1981/04/23 - 1981/05/24   Ex libris - soudobá knižní značka, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1981/07/09 - 1981/09/06   Oborová výstava užité grafiky, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1982   Nejkrásnější knihy roku 1981, Památník národního písemnictví, Praha
1982   Zeitgenössische tschechische Schriftgestaltung und Kaligraphie, Lipsko (Leipzig), Lipsko (Leipzig)
1982/01 - 1982/02   Novoročenky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/02/25 - 1982/03/28   Soudobá česká písmařská tvorba, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/06/16 - 1982/09/19   X. bienále užité grafiky Brno 1982: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/01 - 1983/02   Svremenno čechoslovaško šriftovo tvorčestvo (Současná česká knižní tvorba), Izložbena zala Ruski, Sofie (Sofia)
1983/03/07 - 1983/03/25   Současné exlibris, Kulturní a vzdělávací zařízení MěstNV, Třebíč (Třebíč)
1983/06   Arta scrisului contemporan Ceh, Galeria Căminul Artei (ETAJ), Bukurešť (Bucureşti)
1983/07/28 -   Súčasná česká grafika, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1983/11/10 - 1983/12/11   Divadlo v současné výtvarné tvorbě, Galerie bratří Čapků, Praha
1984/01 - 1984/04   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984/01/05 - 1984/02/05   Současná česká grafika 1977-1983, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1984/05/31 - 1984/07/01   Grafické techniky III. Sítotisk a serigrafie, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1984/11/15 - 1984/12/16   Obal a značka ´84, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/04/27 - 1985/09/29   Český jih 1945-1985, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/02 - 1986/03   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/07/10 - 1986/08/31   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1987/09 - 1987/10   Český a slovenský exlibris, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1987/09/10 - 1987/11/01   Současné české exlibris, Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Praze (Galerie ex libris), Chrudim (Chrudim)
1988/09/22 - 1988/11   Pražská nároží 1890 - 1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1988/10/25 - 1988/11/27   Grafické techniky IV.: Tisk z výšky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/11/01 - 1988/11/18   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Malá galerie Melantrich, Praha
1989/02/02 - 1989/03/26   Současná česká grafika, Mánes, Praha
1989/05/23 - 1989/06/18   Ochranná známka, obrázková značka, písmová značka / Trademark, pictogram, logotyp, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1990/02/23 - 1990/04/08   Contemporary Czechoslovak Posters, City Gallery of Contemporary Art, Raleigh
1990/06/11 - 1990/07/13   Contemporary Czechoslovak Posters, Krannert Art Museum, Champaign
1990/07/27 - 1990/08/24   Contemporary Czechoslovak Posters, The Art Institute of Boston, Boston (Massachusetts)
1990/09/03 - 1990/09/27   Contemporary Czechoslovak Posters, University of Nebraska - Lincoln, Lincoln
1990/11/06 - 1990/12/09   Současná česká kniha, Mánes, Praha
1990/11/12 -   Diseňo gráfico de Checoslovaquía, Galería Códice, Ciudad de México (Mexico City)
1990/11/13 - 1991/01/01   SČUG Hollar po 20 letech přerušené činnosti, Galerie Václava Špály, Praha
1990/4/20 - 1990/05/20   Contemporary Czechoslovak Posters, Columbia University, New York City (New York)
1991   Kresba, Galerie Hollar, Praha
1991/11/27 - 1992/01/05   Grafika členů SČUG Hollar, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1992/05/14 - 1992/06/21   Grafika členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/07/01 - 1992/08/02   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava k 75. výročí založení, Mánes, Praha
1992/09/17 - 1992/10/25   Sdružení českých umělců grafiků Hollar (k 75. výročí založení), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/11/17 - 1992/12/11   Book Design in Prague 1960 - 1990, Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York City (New York)
1994   Současná česká grafika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1994/07/14 - 1994/09/25   A kortárs cseh grafika, Zirci galéria, Zirc
1995/02/08 - 1995/03/05   Černá a bílá - grafika, Galerie Hollar, Praha
1995/03/08 - 1995/04/02   Řeč znaku, Galerie Hollar, Praha
1995/04/06 - 1995/05/21   Česká grafika, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1995/07/26 - 1995/08/28   Kresba ´95, Galerie Hollar, Praha
1996/01/11 - 1996/02/04   Jubilanti 1996, Galerie Hollar, Praha
1996/02/14 - 1996/04/10   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky), Nová výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
1996/04/03 - 1996/04/26   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1996/10/09 - 1996/11/10   31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala, které v průběhu let pomalovali členové SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1996/10/09 - 1996/11/10   Komorní grafika, Galerie Hollar, Praha
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/03/12 - 1997/04/05   Známková tvorba členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/10/09 - 1997/11/08   Hollar 80 1917 - 1997. Grafická tvorba členů SČUG Hollar k 80. výročí založení, Staroměstská radnice, Praha
1997/11/28 - 1998/01/04   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
1998/06/24 - 1998/07/19   Krajina a prostor, Galerie Hollar, Praha
1998/07/22 - 1998/08/16   Praha v grafice, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1998/11/12 - 1999/01/17   Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/12/20 - 2000/01/30   Dřevěné miniatury: Dřevění ptáčci omalovaní předními českými výtvarníky ze sbírky Eduarda Smejkala, Galerie U prstenu, Praha
2001/02/07 - 2001/03/04   Exlibris, Galerie Hollar, Praha
2001/08   Nejkrásnější české knihy konce 20. století, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/04/03 - 2002/04/28   Duchovní rozměr grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2003/02/27 - 2003/05/25   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/11/19 - 2003/12/14   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Karolinum, Praha
2004/04/04 - 2004/05/23   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2004/04/29 - 2004/06/13   Díla členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/01/04 - 2006/01/29   Jubilanti Hollaru 2006, Galerie Hollar, Praha
2008/01/17 - 2008/05/04   České exlibris 1945 - 1980 / Czech Exlibris 1945 - 1980, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/07/10 - 2008/09/07   Šumavské proměny. Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/04/22 - 2010/06/20   On-lino 1910-2010: Moderní český linoryt, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/05/31 - 2012/06/24   Slet sokolských plakátů 1901-1948: Výstava ke 150. výročí Sokola, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2016/02/05 - 2016/04/22   Knihy se těžko vystavují VI: Výběr z Antikvariátu Elpida, Centrum Elpida, galerie, Praha
2016/05/06 - 2016/06/12   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN, III. část, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017/09/13 - 2017/10/08   100 let Hollaru, Galerie Hollar, Praha
2020/05/29 - 2020/10/04   Malovali Tábor: Obrazy, kresby a grafiky ze sbírek muzea, Husitské muzeum v Táboře, Tábor (Tábor)
2021/06/05 - 2021/10/31   Všednost, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2021/08/31 - 2021/10/01   Grafické techniky: Dřevořez, dřevoryt, linoryt, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/12/08 - 2023/04/30   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
nedat.   Tschechische Graphik, 1. Folge / Česká grafika, 1. soubor - Wanderausstellung auserlesener Werke der graphischen Kunst der Gegenwart / Putovní výstava vybraných děl soudobého umění grafického, Grafický kabinet Leopold Mazáč (Kabinet grafického umění) - Mazáčova výstavní síň, Praha
akce
termín   název výstavy, místo konání
1976/05/26   Jaroslav Šváb: Večer k 70. narozeninám zasloužilého umělce, Ústřední klub školství a vědy ROH, Praha
1986/09/22   Jaroslav Šváb: Večer k poctě zasloužilého umělce, Národní muzeum, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2016/11/16 - 2016/11/19   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/11/22 - 2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Galerie Kvalitář, Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha
tisková konference
termín   název výstavy, místo konání
1992/06/30   Jaroslav Šváb: Kresby, Galerie Hollar, Praha
1992/07/01   Členská výstava k 75. výročí založení SČUG Hollar, Mánes, Praha

Jaroslav Šváb

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1942   Výstava krajin Jaroslava Švába, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1956   Výstava výtvarných prací Jaroslava Švába (Výběr z jubilejní pražské výstavy)
  1956   Výtvarná práce Jaroslava Švába
  1961   Jaroslav Šváb: Kresby, knižní a užitá grafika 1956-1961
  1966   Jaroslav Šváb (Grafická a knižní tvorba)
  1966   Jaroslav Šváb: Grafická a známková tvorba, Klub školství a kultury ROH - Savarin, Praha
  1971   Jaroslav Šváb: Volná grafika a grafický plakát
  1972   Ideogram v knize Jaroslava Švába, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1975   Jaroslav Šváb: En czekkisk grafiker, hans exlibris og lejlighedsgrafik, Exlibristen, Frederikshavn
  1977   Jaroslav Šváb
  1979   Jaroslav Šváb: Kresby, grafika, knižní tvorba
  1979   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1983   Jaroslav Šváb: Výběr z grafické tvorby
  1984   Jaroslav Šváb: Výběr z výtvarné tvorby
  1992   Jaroslav Šváb: Česká krajina (barevné křídy), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1942   SČUG Hollar: Členská výstava. Grafika (115), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1943   Die Künstler dem Volke 1943 / Umělci národu 1943, Městský osvětový sbor, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1943   Květiny a jejich obrazy / Blumen und deren Abbildungen, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1943   Posázaví: Výstava soudobého umění / Ausstellung Sasautal (Výstava originálů. Výstava fotografií), Klub českých turistů, Praha
  1943   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika (116), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst), Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1946   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (126), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1948   SČUG Hollar: Členská výstava (142), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění), Zemská osvětová rada v Brně, Brno (Brno-město)
  1949   Pražský Aleš 1949 (XXIII. Členská výstava)
  1949   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (148), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
  1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
  1950   Bianco e nero cecoslovacco
  1950   Česká grafika (SČUG Hollar)
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951, Orbis, Praha
  1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 158. členská výstava kreseb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (160)
  1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
  1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (167)
  1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1953   Česká grafika Hollar, Sväz československých výtvarných umelcov, krajské stredisko v Bratislave, Bratislava (Bratislava)
  1953   Katalog výstavy výtvarného umění, Družstvo Tvar, Praha
  1953   SČUG Hollar: Členská výstava (175)
  1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik
  1954   Členská výstava (Srpen 1954), Svaz československých výtvarných umělců, IV. krajské středisko Aleš, Praha
  1954   Gráfica checoslovaca
  1954   SČUG Hollar: Členská výstava (181)
  1954   Výstava jihočeské grafiky
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   První celostátní výstava užité grafiky
  1955   SČUG Hollar: Členská výstava (190)
  1955   Výstava českej grafiky členov SČUG Hollar, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Kroměříž (Kroměříž)
  1956   Grafika skupiny českých umělců grafiků Hollar, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1956   Hračka a loutka
  1958   Bilance 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Bilance 1960, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
  1960   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
  1961   Hollar 1961, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1961   Nejkrásnější knihy 1960, Památník národního písemnictví, Praha
  1962   Výstava Mezinárodní plakát, Národní galerie v Praze, Praha
  1963   Bilance 1962-63 (Průmyslových výtvarníků U. B.)
  1963   Hollar; Kresby; 1963, Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1964   Hollar: Kresby členů, Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Ex libris: Skvosty drobné grafiky, Okresní lidová knihovna, Třebíč (Třebíč)
  1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
  1965   Výstava výsledků národní soutěže pro Mezinárodní výstavu knižního umění v Lipsku 1965
  1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Bilance 66 (V. členská výstava skupiny průmyslových výtvarníků U.B.), Umělecká beseda, Praha
  1966   Československé nejkrásnější knihy 1965, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1966   Euro-exlibris '66, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1966   Tschechische Graphik, Galerie Haus Metternich, Koblenz
  1966   Tschechoslowakische Gebrauchsgraphik, Städtische Kunstgalerie, Bochum
  1967   50 let SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
  1967   Česká krajina, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Československé nejkrásnější knihy 1966, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1967   Československý plakát, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1967   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   I. pražský salon, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let SČUG Hollar, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1968   Bilanz 68
  1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса), Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
  1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958 - 1968 (Soubor vybraný anketou))
  1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958-1968), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1968   Mostra grafica del Gruppo Hollar di Praga
  1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
  1968   Soudobá česká krajina (Putovní výstava obrazů a kreseb ze šedesátých let), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1968   Tschechoslowakische Tage
  1968   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
  1969   2. pražský salón
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Kresby členů
  1969   Malé grafické formy
  1969   Minisalon, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970   2. Ausstellung Tschechische Graphik - Hollar Gesellschaft, Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein, Koblenz
  1970   Československé nejkrásnější knihy 1969, Památník národního písemnictví, Praha
  1970   IV. Bienále užité grafiky Brno 1970 (Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1971   Československé nejkrásnější knihy 1970, Památník národního písemnictví, Praha
  1971   Komorní grafika 1970
  1971   SČUG Hollar Grafika - 71, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   SČUG Hollar: Výstava grafiky (Chrudim 1971)
  1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
  1973   Ausstellung Angewandte Kunst aus der ČSSR
  1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Typografie & kniha
  1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1978   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Výstava obrazů, grafiky a plastik)
  1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1981   Exlibris (Soudobá knižní značka), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Oborová výstava užité grafiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Soudobá česká písmařská tvorba, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   X. bienále užité grafiky Brno 1982 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Zeitgenössische tschechische Schriftgestalltung und Kaligraphie, Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1983   Arta scrisului contemporan Ceh
  1983   Divadlo v současné výtvarné tvorbě, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Současná česká grafika 1977-1983, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Současné exlibris, Kulturní a vzdělávací zařízení MěstNV, Třebíč (Třebíč)
  1983   Svremenno čechoslovaško šriftovo tvorčestvo, Svaz bulharských výtvarných umělců, _
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1984   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1984   Obal a značka ´84 (Výstava obalové grafiky a podnikových symbolů vytvořených pro československou výrobu a obchod), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Český jih 1945-1985, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Český a slovenský exlibris, Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1987   Grafické techniky III (Sítotisk a serigrafie), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Současné české exlibris
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1988   Grafické techniky IV. (Tisk z výšky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
  1989   Obrazová značka, ochranná známka, písmová značka, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Pražská nároží, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   Současná česká grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Contemporary Czechoslovak Posters
  1990   Diseňo gráfico de Checoslovaquía
  1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   Současná česká kniha, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1991   Grafika členů SČUG Hollar
  1991   Kresba
  1992   Book design in Prague 1960 - 1990 (Krásná kniha Praha 1960 - 1990), Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York City (New York)
  1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
  1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
  1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
  1994   A kortárs cseh grafika
  1994   Současná česká grafika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Černá a bílá - grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Česká grafika (SČUG Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Kresba ´95, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Řeč znaku (Jaroslav Šváb, František Gross, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Jaroslav Hořánek, Karel Vysušil, Jaroslav Sůra, Miloš Ševčík, Aleš Lamr)
  1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let), T.T.V., spol. s r.o., Praha
  1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky), Památník národního písemnictví, Praha
  1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1996   SČUG Hollar: Jubilanti 1996, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
  2008   České exlibirs 1945-1980, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2020   Malovali Tábor / Those Who Painted Tábor, Husitské muzeum v Táboře, Tábor (Tábor)
  2021   Grafické techniky (Dřevořez, dřevoryt, linoryt), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2022   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  nedatováno   Současná česká grafika, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
  nedatováno   Tschechische Graphik, 1. Folge / Česká grafika, 1. soubor (Wanderausstellung auserlesener Werke der graphischen Kunst der Gegenwart / Putovní výstava vybraných děl soudobého umění grafického), Grafický kabinet Leopold Mazáč (Kabinet grafického umění) - Mazáčova výstavní síň, Praha
  nedatováno   Tsjekkoslovakisk grafikk
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   Grafická škola Jaroslava Švába Officina pragensis
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Jaroslav Šváb, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Písmo jako symbol a objekt v tvorbě Jaroslava Švába, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1976   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Současná grafika (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Současná známková tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současná hračka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1981   Současná typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Zeitgenössische typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2011   Loutka a moderna (Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2014   The Puppet and the Modern (Visual Style of Czech Family Puppet Theaters, Theater Clubs and Art Scenes in the Early 20th Century as a Unique Reflection of Avant-Garde and Modernist Currents by Czech Artists), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1987   Malá československá encyklopedie (Š-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVII. Šte – Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Pražské výstavy v těchto dnech, Pravda, 2.ročník, 26.číslo, 4-4
  1947   Švábovy loutkové dekorace, Národní osvobození, 4-4
  1955   První celostátní výstava užité grafiky, Tvar, 7.ročník, 5.číslo, 138-151
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1956   Výstava Jaroslava Švába v Hollaru, Výtvarná práce, 5
  1956   Z pražských výstav, Mladá fronta, 12.ročník, 115.číslo, 3-3
  1958   Pražští výtvarníci v Budějovicích, Výtvarná práce, 6
  1961   Pražské výstavy v dubnu, Výtvarná práce, 9.ročník, 9.číslo, 8-9
  1963   Jiří Hlušička - „Jan Rambousek", Výtvarná práce, 11.ročník, 17.číslo, 5-5
  1964   Tvář školních učebnic, Knižní kultura, 1.ročník, 11.číslo, 422-425
  1965   Nejlepší čs. poštovní známka 1964, Výtvarná práce, 3-3
  1965   Sémantika knižní grafiky Jaroslava Švába, Knižní kultura, 2.ročník, 7.číslo, 280-289
  1965   Soutěž k Mezinárodní výstavě knižního umění v Lipsku, Výtvarná práce, 4-4
  1966   4. března byla v pražském Hollaru otevřena..., Výtvarná práce, 11
  1966   Jaroslav Šváb, Výtvarná práce, 5
  1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945, Glosy ze Strahova, 13/14.číslo, 26-30
  1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 3.číslo, 1-3
  1973   Grafik Jaroslav Šváb, Československá televize
  1982   Písmařská tvorba, Výtvarná kultura, 31-35
  1984/03/27   Grafické dialogy, Rudé právo, 64.ročník, 74.číslo, 5
  1986   Významné jubileum Jaroslava Švába, Výtvarná kultura, 53-55
  1995   Znak je formou dorozumění..., Řeč znaku, 1-3
  1996   Dopis profesoru Jaroslavu Švábovi, 15-16
  1996   Pamětní kalendárium, Bulletin Klubu přátel Hollaru, 14-15
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2002   Trienále exlibris v Chrudimi v kontextu tří desetiletí, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2002, 4-11
  2022   Krásné rychlé stroje - Automobilové plakáty v Jeskyni a ve sbírce grafického designu Moravské galerie, Bulletin Moravské galerie v Brně, 86.číslo, 34-56
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Jaroslav Šváb (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1956   Výstava výtvarných prací Jaroslava Švába, Krkonošské muzeum, Jilemnice (Semily)
  1956   Výtvarné práce Jaroslava Švába, Galerie Hollar, Praha
  1966   Jaroslav Šváb: Grafická a knižní tvorba (1929 - 1966), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1966   Jaroslav Šváb: Grafická a známková tvorba, Tvůrčí skupina Hollar, Praha
  1971   Jaroslav Šváb: Volná grafika a grafický plakát
  1979   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1980   Jaroslav Šváb: Výběr z grafické tvorby
  1983   Jaroslav Šváb: Výběr z grafické tvorby
  1984   Jaroslav Šváb: Výběr z výtvarné tvorby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1991   Jaroslav Šváb: Slavnostní večer k poctě 85. narozenin čestného člena SČB, Spolek českých bibliofilů, Praha
  1992   Jaroslav Šváb: Česká krajina (barevné křídy), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Jaroslav Šváb: Obrazy, Nadace Český fond umění, Praha
  2007   Jaroslav Šváb (1906-1999), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Jaroslav Šváb
  nedatováno   Jaroslav Šváb: Grafické a užitkové práce, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  neuveden   Jaroslav Šváb: Kresby, Výstavní síň Elánu, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1943   Květiny (Obrazy, kresby a grafiky 27 současných malířů), Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1963   Ex libris, Československý spisovatel, Praha
  1967   Jaroslav Šváb: Knižní a užitá grafika; Karel Kuklík; Výstavba vysokých škol ve Velké Británii, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1968   Česká kniha 1958-1968, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1970   Kresby členů SČUG Hollar
  1971   Komorní grafika (Galerie Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1975   PF 1975 - novoročenky, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1995   Kresba ´95, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   Dřevěné miniatury: Dřevění ptáčci omalovaní předními českými výtvarníky ze sbírky Eduarda Smejkala, Galerie U prstenu, Praha
  2006   Kouzlo zátiší v tvorbě členů Sdružení výtvarníků ČR
  2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
adresář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   3. aukce moderního umění
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2016   Etcetera: Soukromá sbírka umění, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
bakalářská práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Knižní obálky nakladatelství Mladá fronta v letech 1958 - 1970 (Bakalářská diplomová práce)
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
diplom
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Jaroslav Šváb (Čestné uznanie za súbor 9 grafických listov)
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2024   Jaroslav Šváb: Ex libris Ladislava Nebeského, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
ex libris
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1928-30   Ex libris Ladislava Nebeského
film
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Grafik Jaroslav Šváb, Československá televize, Praha
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Loutkové divadlo Jaroslava Švába, Nakladatelství Josef Richard Vilímek, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Jaroslav Šváb: Kresby; Členská výstava k 75. výročí založení SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Jaroslav Šváb: Ideogram v knize Jaroslava Švába, Památník národního písemnictví, Praha
  1987   Výstava z výtvarné tvorby Jaroslava Švába, Místní kulturní středisko při MNV, Vysoký Chlumec (Příbram)
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Exlibris, Kniha, n.p., Praha
  1996   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky), Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Praze (Galerie ex libris), Chrudim (Chrudim)
  1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1998   Krajina a prostor, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1998   Praha v grafice
  2001   Exlibris
  2002   Duchovní rozměr grafiky
  2006   Jubilanti Hollaru 2006
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Jaroslav Šváb (akademický malíř a grafik)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Česká kniha 1958-1968, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Jaroslav Šváb: Večer k 70. narozeninám zasloužilého umělce, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
  1986   Jaroslav Šváb: Večer k poctě zasloužilého umělce, Spolek českých bibliofilů, Praha
  2007   Umělecká beseda - současní členové: Vědomí o člověku - sochy a kresby, Jaroslav Šváb /1906-1999/. Výběr z díla
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
seznam článků/soupis literatury
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století), Nakladatelství Karolinum, Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
  1988   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Současná česká grafika, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
soupis díla
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Jaroslav Šváb (Soupis knižních značek; Otakar Hradečný; Spolek spěratelů a přátel EXLIBRIS v Praze 1981), Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Jaroslav Šváb jako jevištní výtvarník loutkářský
  1946   Spolek Aleš vystavuje
  1948   Dobrá socha, dobrý obraz – nejlepší dar

Jaroslav Šváb

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Jaroslav Šváb (Grafická a knižní tvorba)
  1970   Jan Zrzavý: Ilustrace, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1974   Eva Bednářová
  1977   Ilustrace Květy Pacovské (Pohádky pro všední dny a svátky)
  1984   Jaroslav Šváb: Výběr z výtvarné tvorby
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Hollar 1961, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1967   50 let SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958 - 1968 (Soubor vybraný anketou))
  1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958-1968), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
  1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Věčné návraty, Svoboda, nakladatelství, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1959   Hovoříme o knižní ilustraci, Květen, 4.ročník, 3.číslo, 132-136
  1961   Proč grafika?, Hollar 1961
  1967   Každé výročí nás nutí k zamyšlení. ..., 50 let SČUG Hollar
  1968   Každé výročí nás nutí k zamyšlení. ..., SČUG Hollar k 50 letům republiky
  1968   Některé otázky a některé odpovědi, Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava
  1971   Anketa o ilustraci
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Současná česká grafika, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha

Jaroslav Šváb

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1951   Bohumil Ullrych 1893-1948, Svaz československých výtvarných umělců, IV. krajské středisko Aleš, Praha
  1951   Karel Souček: Sovětský orient (Výstava obrazů Karla Součka k jeho 65. narozeninám), Svaz československých výtvarných umělců, IV. krajské středisko Aleš, Praha
  1955   Petr Dillinger: Posmrtná výstava, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1963   Jan Kutálek: Výstava keramiky, Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Vilmos Aba-Novák (1894 - 1941), Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Grafické listy Františka Tichého, Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Jan Kutálek: Keramika, Galerie Fronta, Praha
  1966   Jaroslav Šváb: Grafická a známková tvorba, Klub školství a kultury ROH - Savarin, Praha
  1967   Jacques Callot: Grafické dílo, Tiskové a propagační oddělení Národní galerie v Praze, Praha
  1968   Francisco Goya: Grafické dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1969   Jaroslav Hořánek
  1969   Rembrandt (1606 - 1669): Lepty - výběr z grafického díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1969   Václav Hollar 1607-1677: Kresby, lepty, Národní galerie v Praze, Praha
  1971   Albrecht Dürer 1471 - 1528, Národní galerie v Praze, Praha
  1971   Antonio Segui: Z grafické tvorby, Národní galerie v Praze, Praha
  1971   František Tichý: Výběr z neznámého díla / Výběr z grafické tvorby, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1972   Antonín Pelc: Kresby, ilustrace, obrazy, Národní galerie v Praze, Praha
  1972   Giovanni Battista Piranesi 1720 - 1778: Grafické dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1972   Leopoldo Méndez, Národní galerie v Praze, Praha
  1973   Max Švabinský 1873-1962, Národní galerie v Praze, Praha
  1973   Tibor Honty: Francouzské sochařství ve fotografii, Národní galerie v Praze, Praha
  1974   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika 1952 - 1960 (Hradec Králové), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1974   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika 1952 - 1960 (Cheb), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1975   Alfred Kubin 1877 - 1959, Národní galerie v Praze, Praha
  1976   Emilio Greco: Z grafického díla 1964-1975, Národní galerie v Praze, Praha
  1976   Mikoláš Aleš (1852 - 1913), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1976   Pocta Tizianovi (K 400. výročí úmrtí), Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Adolf Kašpar 1877 - 1934 (ilustrátor, malíř, grafik), Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Mistr Litoměřického oltáře, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Pocta Rubensovi (K 400. výročí narození), Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Václav Hollar: Grafika k 300. výročí úmrtí, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Václav Hollar: Kresby z Grafické sbírky Národní galerie v Praze (K 300. výročí umělcova úmrtí), Národní galerie v Praze, Praha
  1978   František Bílek: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Jan Zrzavý: Z odkazu Národní galerii v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Josef Sudek a výtvarné dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Koloman Sokol: Výběr z celoživotního díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Stanislav Sucharda 1866-1916: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Zápasy Emila Filly
  1979   Honoré Daumier 1808 - 1879: Litografie, Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Josef Mařatka 1874-1937: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Mikoláš Aleš, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1979   Renato Guttuso: Kresby z let 1949 - 1976, Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Výběr z tvorby národního umělce Cyrila Boudy, Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Jan Bauch: Výběr z díla 1928-1980 (Obrazy, kresby, plastika), Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Jan Štursa 1880 - 1925 (Výběr z kreseb), Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Ladislav Šaloun 1870-1946: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1981   Giorgio Morandi: 80 leptů z let 1912 - 1956, Národní galerie v Praze, Praha
  1981   Jaroslav Grus: Výběr z díla k 90. narozeninám, Národní galerie v Praze, Praha
  1981   Otakar Španiel: Výběr z kreseb k 100. výročí umělcova narození, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Jaroslav Horejc: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Karel Dvořák 1893-1950 (výběr z kreseb), Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Karel Pokorný: 1891 - 1962: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1984   Jan Bauch: Z nové tvorby (Obrazy, kresby, platiky), Národní galerie v Praze, Praha
  1984   Jaroslav Šváb: Výběr z výtvarné tvorby
  1984   Josef Kaplický 1899-1962: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1984   Josef Wagner 1901 - 1957: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1984   Mark Macken (1913 - 1977): Plastiky a kresby, Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Constantin Meunier: Plastiky, obrazy, kresby, Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Viktor Dobrovolný: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Vincenc Makovský: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Alois Sopr, Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Ladislav Zívr 1909-1980: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Václav Markup: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1987   Josef Lada dětem (K 100. výročí umělcova narození), Národní galerie v Praze, Praha
  1987   Max Bill, Národní galerie v Praze, Praha
  1988   Martin Reiner 1900-1973: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1989   Arnošt Paderlík: Výběr z kreseb a drobných plastik, Národní galerie v Praze, Praha
  1989   Petr Kien: Výběr z díla, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1989   Vladimír Janoušek 1922-1986: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   František Prosecký, Josef Kolář, Jindřich Mahelka, Svaz československých výtvarných umělců, IV. krajské středisko Aleš, Praha
  1954   SČUG Hollar: Členská výstava (181)
  1955   SČUG Hollar: Členská výstava (190)
  1956   Hračka a loutka
  1956   Výstava knižních ilustrací a obálek členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara (191), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1961   Hollar 1961, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1963   České malířství 19. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1964   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Národní galerie v Praze, Praha
  1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Současné proudy ve světové grafice, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1965   Český lidový dřevořez, Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Moderní česká kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1966   IX švédských grafiků, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1967   Miró, Vasarely, Schumacher, Čelić (Ze VII. mezinárodní grafické výstavy v Lublani), Národní galerie v Praze, Praha
  1968   50 let SČUG Hollar, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1968   Československé nejkrásnější knihy 1967, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1968   Jan a Antonín Balzer: Grafika, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   Má vlast (České malířství XIX. století), Národní galerie v Praze, Praha
  1968   Mostra grafica del Gruppo Hollar di Praga
  1968   Národní galerie Národnímu divadlu (K stému výročí položení základního kamene), Národní galerie v Praze, Praha
  1969   Hartung, Tapies, Johns, Hozo (Z VIII. mezinárodní grafické výstvy v Lublani), Národní galerie v Praze, Praha
  1970   Carl Hill, Ernst Josephson, August Strindberg, Národní galerie v Praze, Praha
  1970   Italská grafika XX. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1970   Jaroslav Hořánek, Karel Marx
  1971   Ruský lubok (Lidové obrazy XVII. a XVIII. století), Národní galerie v Praze, Praha
  1971   SČUG Hollar Grafika - 71, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   Slovo a obraz (Z dějin a současnosti plakátové tvorby), Národní galerie v Praze, Praha
  1972   České umění XIX. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka, Národní galerie v Praze, Praha
  1974   Kresby mistrů XVI.-XX. století ze Státních uměleckých sbírek v Drážďanech, Národní galerie v Praze, Praha
  1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Praha
  1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1976   Jaroslav Čermák a jeho doba, Národní galerie v Praze, Praha
  1976   Vilém Nowak a jeho škola k 90. narozeninám, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Česká sochařská kresba XIX. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Česká historická malba XIX. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Evropská kresba 19. a 20. století ze sbírek Muzea krásných umění v Budapešti, Národní galerie v Praze, Praha
  1979   České malířství 20. století ze sbírek regionálních galerií, Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba), Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Pražský hrad očima staletí, Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Skupina Sedm v říjnu (Václav Hejna, František Jiroudek, Josef Liesler, Jan R. Michálek, Arnošt Paderlík, Václav Plátek, Zdeněk Seydl), Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Současné španělské umění (Výběr obrazů a plastik), Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Rakouské malířství a sochařství 1918-1938 (Ze sbírek Rakouské galerie), Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Národní divadlo a výtvarné umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Plastiken des Altstädter Brückturmes in Prag (Acht Werke der Parler-hütte in Prag), Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Plastiky Staroměstské mostecké věže v Praze (Osm děl parléřovské huti v Praze), Národní galerie v Praze, Praha
  1984   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část), Národní galerie v Praze, Praha
  1984   Skupina Sedm v říjnu
  1985   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 2. část), Národní galerie v Praze, Praha
  1985   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 3. část), Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1986   České barokní umění (Vybraná díla ze sbírek v ČSR k 10. výročí otevření Jiřského kláštera), Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Ester Martinčeková: Obrazy a kresby, Martin Martinček: Fotografie, Národní galerie v Praze, Praha
  1987   Staré španělské umění (Vybraná díla ze sbírek ČSSR), Nadace Národní galerie v Praze, Praha
  1987   Zdeněk Kovář a jeho žáci, Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  nedatováno   Současná česká grafika, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   Barevný svět, Nakladatelství J. Otto, Praha
  1933   Chléb a sůl, Kvasnička a Hampl, Praha
  1933   Náhražka lásky, Josef Hladký, Hranice (Přerov)
  1933   Suchá jehla, Kvasnička a Hampl, Praha
  1933   Šípkový keř (Básně), Kvasnička a Hampl, Praha
  1934   Církev, František Borový, nakladatelství, Praha
  1934   Kapitola o předválečné generaci, Družstevní práce, Praha 1
  1934   Via Podmokly (Román), Václav Petr, Praha
  1935   Galánečka z Ježova (Moravská idyla ve dvanácti zpěvech), Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1935   Jan Laichter (Život a dílo. Vzpomínky a úvahy), Svaz knihkupců a nakladatelů Čsl. republiky, Praha
  1935   Kniha o lidech a zvířatech, Václav Petr, Praha
  1935   Tvář cherubína, Václav Petr, Praha
  1936   Barevný vějíř (Básně), Kvasnička a Hampl, Praha
  1936   Cudnost, Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1936   Ejhle dítě (Verše), Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1936   Leonardo da Vinci (1), Kvasnička a Hampl, Praha
  1936   Leonardo da Vinci (2), Kvasnička a Hampl, Praha
  1936   Nohama v blátě, Václav Petr, Praha
  1936   Šaldovi Loutky a dělníci boží, Družstevní práce, Praha 1
  1936   Zralost nadeše, Václav Petr, Praha
  1937   Bruski (Pevným krokem), Družstevní práce, Praha 1
  1937   Co ty budeš dělat? (Otázka tvořivého pacifismu), Václav Petr, Praha
  1937   Dům bez naděje, Václav Petr, Praha
  1937   Olza (Sedm žalmů), Václav Petr, Praha
  1937   Srdce na zámek (Věčný zápas ženy a muže o domovu, lásku a ráj na zemi), Melantrich, a.s., Praha
  1937   Syn po tátovi (Veselá dobrodružství podařeného tatíka a nevydařeného syna), Melantrich, a.s., Praha
  1937   Živé kameny, Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1938   Bratr Žak (Román komediantského osudu, lásky a zrady.), Melantrich, a.s., Praha
  1938   Dvanáct májů (1934-1938), Václav Petr, Praha
  1938   Hlavice sloupů, Václav Petr, Praha
  1938   Král hranice, Melantrich, a.s., Praha
  1938   Masopust (Historický román a lidech hledajících milostné štěstí), Melantrich, a.s., Praha
  1938   Milenec hvězd (Pašerácký román o nebezpečných výpravách přes hranice), Melantrich, a.s., Praha
  1938   Modrá a zlatá (O srdci, zmítaném touhou po lásce a úzkostí před smrtí), Melantrich, a.s., Praha
  1938   Poslední karta (Příběhy z celého světa o lásce dobrodružné i věrné), Melantrich, a.s., Praha
  1938   Zrádná obálka (Veselý i smutný příběh z doby nezaměstnanosti), Melantrich, a.s., Praha
  1939   Bílý květ Dona Juana, Václav Petr, Praha
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od pravěkosti až do roku 1253), Kvasnička a Hampl, Praha
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1253 až do roku 1403), Kvasnička a Hampl, Praha
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1403 až do roku 1431), Kvasnička a Hampl, Praha
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1431 až do roku 1457), Kvasnička a Hampl, Praha
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1457 až do roku 1500), Kvasnička a Hampl, Praha
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1500 až do roku 1526), Kvasnička a Hampl, Praha
  1939   Na konci země, Václav Petr, Praha
  1939   Napříč říší Tamerlánovou (Z cest Turkestanem a západní Bucharou), Družstevní práce, Praha 1
  1939   Od bodu k čtvrtému rozměru (Geometrie pro všechny), Družstevní práce, Praha 1
  1939   Potmě (Básně), Václav Petr, Praha
  1939   Rozmluvy přes plot, Václav Petr, Praha
  1939   Strach jde světem (Komedie o třech dějstvích), Václav Petr, Praha
  1939   Umění (Malířství, sochařství, architektura, hudba a tak zvaná menší umění), Václav Petr, Praha
  1940   E. Weinfurter (Osobnost a dílo 1870-1940), Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Praha
  1940   Jih proti severu I (V bouři), Václav Petr, Praha
  1940   Jih proti severu II (Po bouři), Václav Petr, Praha
  1940   Kniha veršů, Česká grafická Unie, a.s., Praha
  1940   Kouzelník barev (Jan Vermer z Delftu), Václav Petr, Praha
  1940   Student Kosman (Román jednoho mládí), Kvasnička a Hampl, Praha
  1940   Traktáty Petra Chelčického (O trojím lidu, O církvi svaté), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1940   Umění (Malířství, sochařství, architektura, hudba a tak zvaná menší umění), Václav Petr, Praha
  1940   Vypravěč aneb 57 povídek pro všechny případy, Václav Petr, Praha
  1941   Bombi Bitt a já, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1941   Hrozny hněvu, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1941   Chorál deště, Václav Petr, Praha
  1941   K. B. Jirák (Osobnost a dílo), Hudební matice Umělecké besedy, Praha
  1941   Korespondence Zuzany Černínové z Harasova a jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Království polního klasu, Václav Petr, Praha
  1941   Leonardo da Vinci (1), Kvasnička a Hampl, Praha
  1941   Leonardo da Vinci (2), Kvasnička a Hampl, Praha
  1941   O umění a umělcích, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Od Pythagory k Hilbertovi (Dějiny matematiky pro všechny), Družstevní práce, Praha 1
  1941   Osamělý rváč (Román lidského hledání, osamělosti a strachu), Evropský literární klub (ELK), Praha
  1941   Pod povrchem tvarů, Václav Petr, Praha
  1941   Sestry v kráse (Výbor z nejlepších českých básní lyrických), Karel Voleský, Praha
  1941   Stručná historie církve slovanské, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Zima, Václav Petr, Praha
  1941   Život Heřmana Coena, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1942   Co život dal (Essaye o umění), Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1942   Co život dal (Essaye o umění), Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1942   Černá hodina, Václav Petr, Praha
  1942   Gotický Zeyer, Václav Petr, Praha
  1942   Když kvetla louka, Václav Petr, Praha
  1942   Pavel a Gertruda (Milostný román), Václav Petr, Praha
  1942   Pohodlný Klaudián, Václav Petr, Praha
  1942   Poutník, Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1942   Rok na vsi, Novina, nakladatelství, Praha
  1942   Rok na vsi, Novina, nakladatelství, Praha
  1942   Rok na vsi, Novina, nakladatelství, Praha
  1942   Rok na vsi, Novina, nakladatelství, Praha
  1943   Dvořákovy skladby komorní (Charakteristika a rozbory), Hudební matice Umělecké besedy, Praha
  1943   Na trzích snů (básně), Václav Petr, Praha
  1943   O věčné touze (Verše), Občanská knihtiskárna v Praze, Praha
  1943   Plameny (básně), Václav Petr, Praha
  1943   Poesie hrdinů a světců, Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1943   Zčeřené okamžiky, Václav Petr, Praha
  1944   Bloudění severem, Družstevní práce, Praha 1
  1944   Divákovy zápisky, Václav Petr, Praha
  1944   Housle (Dějiny vývoje houslí, houslařství a hry houslové), Hudební matice Umělecké besedy, Praha
  1944   Jaroslav Kvapil, Hudební matice Umělecké besedy, Praha
  1944   Kořeny, Josef Lukasík, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
  1944   Osudná koza Soňa, Václav Petr, Praha
  1944   Symbol země u K. H. Máchy, Václav Petr, Praha
  1944   Ten starý pán, Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1944   Tys přišla, Václav Petr, Praha
  1944   Weberova pražská léta, Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1945   Chtěl jsem být učitelem (Škola v míru, ve válce a v revoluci), Josef Hokr, nakladatel, Praha
  1945   Komorní skladby Bedřicha Smetany (Rozbory)
  1945   Novák a Suk, Hudební matice Umělecké besedy, Praha
  1945   O bláznivém knížeti, Václav Petr, Praha
  1945   Ruské byliny (Výběr pověstí o ruských bohatýrech), Kvasnička a Hampl, Praha
  1945   Světlý oblak (Dvanáct zpěvů z temných let), Kvasnička a Hampl, Praha
  1946   Americká pravda, Edvard Beaufort, nakladatelství, Praha
  1946   Běsové (Básně), Kvasnička a Hampl, Praha
  1946   Československé dějiny, Josef Hokr, nakladatel, Praha
  1946   Člověk kritisuje přírodu, Václav Petr, Praha
  1946   Čtení o Jindřichovi (Náčrt k románu), Dělnické nakladatelství, Praha
  1946   Ďábel frajtrem (Druhé války světové stručný přehled veršem), Kvasnička a Hampl, Praha
  1946   Hrozny hněvu, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1946   Chemie (Chemie jedů, léčiv, hnojiv, třaskavin, barev a jiných...), Josef Hokr, nakladatel, Praha
  1946   Já, spravedlnost, Václav Petr, Praha
  1946   Jih proti severu I (V bouři), Václav Petr, Praha
  1946   Jih proti severu II (Po bouři), Václav Petr, Praha
  1946   O národ, Edvard Beaufort, nakladatelství, Praha
  1946   O nové Československo, Vydavatelské oddělení YMCA, Praha
  1946   Obrazy z dějin národa českého (Díl 1. Od dávnověku po dobu královskou), Družstevní práce, Praha 1
  1946   Obrazy z dějin národa českého (Díl 2. Tři přemyslovští králové), Družstevní práce, Praha 1
  1946   Ozářené krby (Vlastenecké rodiny české), Dělnické nakladatelství, Praha
  1946   Podívaná pro bohy (Fantastické knižní drama), Václav Petr, Praha
  1946   Proti srsti (Hrst jízlivosti, starších i novějších, slušných i neslušných po česku i jinak, několik s odpuštěním i po německu), Václav Petr, Praha
  1946   Přítomnost české literatury pro mládež, Václav Petr, Praha
  1946   Tisíc let stavitelského umění v českých zemích, Václav Petr, Praha
  1946   Tvorba životního slohu, Václav Petr, Praha
  1946   V duchu T.G.M., Jan Laichter, Praha
  1946   Vánoční úvaha o čtení knih, Jan Laichter, Praha
  1946   Vlastní životopis Karla IV., Melantrich, nakladatelství, Praha
  1946   Winston S. Churchill (voják - státník - člověk), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1946   Zeměpis, Josef Hokr, nakladatel, Praha
  1947   Cesty k malířskému umění, Borský a Šulc, Praha
  1947   K pronajmutí (Sága rodu Forsytů), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1947   Když spadlo zatemnění (Epigramy a satiry), Václav Petr, Praha
  1947   Krajiny v zajetí, Josef Lukasík, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
  1947   Kříž u potoka, Nakladatelské družstvo Nová osvěta, Praha
  1947   Listy z dějin umění, Václav Petr, Praha
  1947   Manželství soudce Timberlanea, Václav Petr, Praha
  1947   Marná láska (Korespondence Karla Havlíčka s Fany Weidenhoffrovou), Dělnické nakladatelství, Praha
  1947   Neklidná hranice, Družstevní práce, Praha 1
  1947   O čínském písemnictví a vzdělanosti, Družstevní práce, Praha 1
  1947   Ostrov démonů
  1947   Paříž 1945, Václav Petr, Praha
  1947   Romance o Závišovi, Družstevní práce, Praha 1
  1947   Sama mezi všemi, Jaroslav Koliandr, Praha
  1947   Tvorba životního slohu (Stati o architektuře a užitkové tvorbě), Václav Petr, Praha
  1947   Umění milovati (Jak léčiti lásku, Lásky, O líčidlech), Kvasnička a Hampl, Praha
  1947   Waldheimská idyla (Listy z káznice), Dělnické nakladatelství, Praha
  1947   Winston Churchill (1874-1945), Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1948   ...jejich je království nebeské, Kvasnička a Hampl, Praha
  1948   Anglická korespondence (Pro obchod, průmysl, zasilatelství, banky a pojišťovny), Kvasnička a Hampl, Praha
  1948   Černé moře, Družstevní práce, Praha 1
  1948   České obrození, Edvard Beaufort, nakladatelství, Praha
  1948   Čeština poklepem a poslechem, Jaroslav Podroužek, Praha
  1948   Jak šel život (Paměti a zápisky), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1948   Karlštejn (Gotické fresky), A. B. Kohout, Praha
  1948   Kniha o životě a smrti, Václav Petr, Praha
  1948   Kniha o životě a smrti, Václav Petr, Praha
  1948   O sebeurčení našeho malířství, Václav Petr, Praha
  1948   Pan Adam, Václav Petr, Praha
  1948   Pouhá pravda, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1948   Štěstí zarmoucených (Román), Václav Petr, Praha
  1948   Umění milovati (Jak léčiti lásku, Lásky, O líčidlech), Kvasnička a Hampl, Praha
  1948   Víra a svět (Lidské vztahy ve světle evangelia), Jan Laichter, Praha
  1948   Za památkami staré Prahy, Václav Petr, Praha
  1948   Žhář, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1949   Barbar Vok, Družstevní práce, Praha 1
  1949   Kandidáti existence, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1949   Obrazy z dějin národa českého (Díl 1. Od dávnověku po dobu královskou), Družstevní práce, Praha 1
  1949   Siréna, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1949   Žil jsem na Čukotce, Svět sovětů, Praha
  1950   První pokračovatelé Kosmovi, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Z krvavých zápasů, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1951   Diplomat, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1952   Žil jsem na Čukotce, Svět sovětů, Praha
  1953   Velké spiknutí, Nakladatelství Mír, Praha
  1956   Mikoláš Aleš a kniha, Kniha, n.p., Antikvariát, Praha
  1956   Na jednom okrese, Svět sovětů, Praha
  1956   Rozrušená země, Svět sovětů, Praha
  1957   Hrabě Monte Cristo (Díl I. a II.), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1957   Hrabě Monte Cristo (Díl III. a IV.), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1957   Hrabě Monte Cristo (Díl V. a VI.), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1957   Umění koštérské, Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1957   Vysoké napětí, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1958   Drama i jeho svět, Svobodné slovo - Melantrich, Praha
  1958   Lidé pod horami, Československý spisovatel, Praha
  1959   Biblická dějeprava, Kalich, nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1959   Don Juan (Život a smrt dona Miguela z Maňary), Československý spisovatel, Praha
  1959   Duhu pro můj den, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1959   Lord Jim, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1959   Maškary, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1959   Ofsajd a jiné sportovní povídky, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
  1960   Až pod střechu světa, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
  1960   Člověk mění kůži (I. díl), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1960   Člověk mění kůži (II. díl), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1960   Člověk odnikud, Československý spisovatel, Praha
  1960   Einsteinův mozek, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1960   Juan netančí karmaňolu, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1960   Kapitán Staré želvy, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1960   Mlhovina v Andromedě, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1960   Podivné přátelství herce Jesenia, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1960   V tornistře maršálskou hůl!, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1961   Nedovol mi odejít, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1961   Pavučina, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1961   Smrt si říká Engelchen, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1961   Svárov, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1961   Vítězná corrida, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1961   Vysoká hra, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1962   Mlhovina v Andromedě, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1962   Od Váhu po Vihorlat, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
  1962   Vejce pro maršála aneb Deset let ze života jednoho mlékaře, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1962   Vinaři, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1963   Jan Rambousek, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Kouzelný dům, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1963   Muzeum moskevského Kremlu, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Bonifác aneb Námořník v láhvi, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1964   Limonádový Joe, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Dějiny estetiky, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1966   Báseň, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1966   Helimadoe, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1966   Jaroslav Šváb, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Kronika špicla, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1966   Milenci z Marony a jiné povídky, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1966   Nejprůzračnější kraj, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1966   Nová setkání (Několik českých próz), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1966   Pstruh, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1966   Selské balady, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1966   Současná světová architektura, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Tabáková cesta, Boží políčko, Trápení v červenci, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1966   Život plný bojů, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1967   Albert Schweitzer (Člověk člověku bratrem), Kalich, nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1967   Boží muka, Trapné povídky, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1967   Břehy a příboj, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Gypsová dáma, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Lidové výtvarné umění (Čechy a Morava), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1967   Mýtus nebo skutečnost? (Soudobá problematika středních tříd), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1967   Písmo jako symbol a objekt v tvorbě Jaroslava Švába, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Pýcha a předsudek, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Vítězný oblouk, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Vzkříšení, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   Ať hodí kamenem, Československý spisovatel, Praha
  1968   Nizke Tatry, Vydavateľstvo Obzor, Bratislava (Bratislava)
  1968   Úvahy o hodnotách demokracie, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1968   Vesnický lékař, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1969   Člověk v psychoanalytickém poli (Nástin psychoanalytické antropologie), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1969   Umění a svět, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1970   Přehledné dějiny literatury 1 (Dějiny literatury české a slovenské s přehledem vývojových tendencí světové literatury), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1971   Ecce homo!, Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
  1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1971   Přehledné dějiny literatury (Dějiny literatury české a slovenské s přehledem vývojových tendencí světové literatury od první světové války do r. 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1972   Konfrontace, Československý spisovatel, Praha
  1972   O tvar a strukturu v slovesném umění, Československý spisovatel, Praha
  1972   Zánik antiky, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1973   Cyrano z Bergeracu (Mistr kordu a pera), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1973   Mladá žena v Melbourne, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1973   Poznáváme architekturu, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1973   Slovenský raj, Osveta, Martin (Martin)
  1973   Smrt v Benátkách, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1973   Svět z hlíny (Vyprávění o minulosti a současnosti keramiky), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1973   Z české literatury a kultury (1860-1960), Československý spisovatel, Praha
  1973   Základní poznatky teorie relativity, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1974   Moderní česká literatura a umění (Výbor z kritik, článků a projevů), Československý spisovatel, Praha
  1974   Portréty a problémy (Literárněhistorické interpretace), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1975   Ježíš Nazaretský, Kalich, nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1975   Paměť měst (Městské památkové rezervace v českých zemích), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1975   Světové pohádky, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1976   Rozuměti umění, Československý spisovatel, Praha
  1976   S Vítězslavem Nezvalem (Kapitoly o životě a tvorbě), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1977   Královský úděl, Československý spisovatel, Praha
  1978   Candide, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Slovo v proměně světa, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1979   Malé básně v próze, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Povídání o českém skle, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1979   Umění a proletariát, Československý spisovatel, Praha
  1980   Divadlo pro děti v Československu, Divadelní ústav, Praha
  1980   Nová nůše pohádek (Dětem pro radost a velkým k zamyšlení), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1980   Tvorba a skutečnost, Československý spisovatel, Praha
  1980   Zdenek Seydl. Kresby z Pražského povstání (5.5. / 12.5.1945), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1981   Čtení o českém jazyku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1981   Ruské noci, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Chopinův klavír, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   K teorii socialistického umění, Československý spisovatel, Praha
  1984   Osvícenství - věk rozumu, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1986   Konec záhady hlavolamů, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1986   Leoš Janáček (Vzpomínky, dokumenty, korespondence a studie), Supraphon, n.p., Praha
  1987   O době a o sobě (1926 / 1975), Supraphon, n.p., Praha
  1988   Hyperion aneb eremita v Řecku, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  nedat   Grafické dílo Vojtěcha Sedláčka
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Štefánik (Kniha prvá: Spomienky a postrehy), Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1940   Hudba a národ, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Praha
  1958   Duchem i mečem (Čtení o slávě, velikosti a utrpení našeho lidu), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1964   Hollar (Sborník grafického umění), 34.ročník, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Václav Talich (Dokument života a díla), Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1972   Dílo Evy Štikové, Památník národního písemnictví, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Příruční slovník naučný (I. díl, A-F), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Bajky, Jak jsem hledal zlato a jiné čtení, 11-65, Melantrich, nakladatelství, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Český lidový dřevořez, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1971   SČUG Hollar: Grafika - 71, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
autorská kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Faidros (O kráse), Jan Laichter, Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Polibek ve městě (Verše)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století, Národní galerie v Praze, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962/07   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 4.ročník, 7.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1965/07/30   Knižní kultura (Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu), 2.ročník, 7.číslo, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1966   Hollar (Sborník grafického umění), 35.ročník, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   19th and 20th Century European Art, Národní galerie v Praze, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Vzpomínky z mládí, Kvasnička a Hampl, Praha
příloha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Cyril Bouda (Soupis grafického díla Cyrila Boudy od roku 1948 do roku 1960)
  1961   Ota Janeček: Grafika
  1962   Jak vznikla umělecká grafika
  1964   Známková tvorba Karla Svolinského
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Současná česká grafika, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
soupis díla
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Josef Lada a kniha, Kniha, n.p., Antikvariát, Praha
  1960   Alois Moravec: Soupis grafických prací, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1964   Soupis grafického díla Ludmily Jiřincové, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  nedatováno   Josef Liesler grafik (Soupis grafických prací)
soupis grafik
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Jan Rambousek, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1961   Jiří Švengsbír, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1961   Václav Fiala: Soupis grafického díla (Soupis grafického díla od roku 1920 do roku 1960), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
učebnice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Grammaire Française (Francouzská mluvnice pro pokročilé), Kvasnička a Hampl, Praha
  1983   Český jazyk (Přehled učiva základní školy), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1990   Český jazyk (Přehled učiva základní školy), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Jaroslav Šváb

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Hollar 1961, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Náhražka lásky, Josef Hladký, Hranice (Přerov)
  1936   Ejhle dítě (Verše), Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1959   Duhu pro můj den, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1960   Juan netančí karmaňolu, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1961   Nedovol mi odejít, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1961   Smrt si říká Engelchen, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1967   Nový zlatý věnec (Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1973   Smrt v Benátkách, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Malé básně v próze, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2015   O životě s výtvarnými umělci, Sdružení Serpens, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Niterný princip a grafická skladba u zakladatelů českého moderního umění, Hollar, 17-26
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961/07   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 3.ročník, 7.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1962/07   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 4.ročník, 7.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   p. f. 1936 Václav Renč

Jaroslav Šváb

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1963/12/05 -1963/12/18   Poštovní známka v díle Maxe Švabinského, Galerie Hollar, Praha
1964/02/14 - 1964/03/08   Naděžda Synecká: Práce z posledních let, Galerie Hollar, Praha
1964/11/20 - 1964/12   Antonin Homolka: Výbět z grafických prací z pozůstalosti, Galerie Hollar, Praha
1964/12/18 - 1965/01   Karel Oberthor, Galerie Hollar, Praha
1965/09/24 - 1965/10/17   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika 1963 - 1965, Galerie Hollar, Praha
1965/10/22 - 1965/11/17   Jan Kubíček: Grafiky, koláže a kresby, Galerie Hollar, Praha
1965/11/19 - 1965/12   Grafické listy Františka Tichého, Galerie Hollar, Praha
1965/12/17 - 1966/01/16   Známková tvorba Karla Svolinského, Galerie Hollar, Praha
1966/01/21   Bogdan Kršić: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1966/02 - 1966/03   Raimund Ondráček, Galerie Hollar, Praha
1967/08/25 - 1967/09/24   Margherita Benetti, Galerie Hollar, Praha
1968/01/12 - 1968/02   Grafika Jana Konůpka, Galerie Hollar, Praha
1968/01/12 - 1968/02   Jan Konůpek: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1968/04/26 - 1968/05/26   Hans Hartung; Grafické dílo, Galerie Hollar, Praha
1968/10/05 -   Emil Filla: Neznámé práce z pozůstalosti kreseb a grafiky, Galerie Hollar, Praha
1969/08/13 - 1969/09/14   Ezio Gribaudo: Grafika z let 1967 - 1969, Galerie Hollar, Praha
1969/11/26 - 1970/01/01   národní umělec Vincent Hložník: Grafika z posledních let, Galerie Hollar, Praha
1970/03/04 -   Kamil Lhoták: Kresby 1935-1970, Galerie Hollar, Praha
1970/11/18 - 1970/12   Jan Zrzavý: Kresby a ilustrace, Galerie Hollar, Praha
1971/01/20 - 1971/02   Orest Dubay: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1971/06/02 - 1971/06/27   Ladislav Čepelák: Kresby 1960 - 1970, Galerie Hollar, Praha
1971/10 - 1971/11   Karel Vysušil: Barevné litografie 1970-1971, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1971/10/27 - 1971/10   František Tichý: Výběr z grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha
1971/12/02 -   František Gross: Grafické práce, Galerie Hollar, Praha
1972/01/20 - 1972/02   Jan Bauch: Studie a kresby, Galerie Hollar, Praha
1991/03/27 - 1991/05/05   Kamil Lhoták: Výběr z grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1964/05/08 - 1964/05/31   Současné proudy světové grafiky, Galerie Hollar, Praha
1965/07/02 - 1965/07/25   Český lidový dřevořez, Galerie Hollar, Praha
1966/03/18 - 1966/04/10   IX švédských grafiků, Galerie Hollar, Praha
1966/10/25 -   Hamburská grafika, Galerie Hollar, Praha
1967/02/25 - 1967/03/??   Hosté Hollara, Galerie Hollar, Praha
1967/06/09 - 1967/07   Secese členů Hollara, Galerie Hollar, Praha
1967/10/27 - 1967/11/26   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Mánes, Praha
1969/03/26 -   Současná západoněmecká grafika, Galerie Hollar, Praha
1970/06/04 - 1970/07   Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1971/01/19 - 1971/02/28   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika 71, Mánes, Praha
1990/11/13 - 1991/01/01   SČUG Hollar po 20 letech přerušené činnosti, Galerie Václava Špály, Praha
sraz/setkání/oslava
termín   název výstavy, místo konání
1967/11/25   Slavnostní večer na počest 50. výročí založení SČUG Hollar, Klub školství a kultury ROH - Savarin, Praha

Jaroslav Šváb

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Přítomnost české literatury pro mládež, Václav Petr, Praha
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Knihy raného dětství, Přítomnost české literatury pro mládež, 47-50
  1954   IV. úkolová akce 1954, Výtvarná práce, 7
  1954   Výsledky soutěže k 10. výročí osvobození republiky, Výtvarná práce, 10
  1955   Zpráva komise pro spartakiádu, Výtvarná práce, 5
  1956   Oznámení, Výtvarná práce, 10
  1956   Program III. celostátní konference delegátů ÚSČSVU, Výtvarná práce, 2
  1956   Výsledky soutěží (Na památkové předměty), Výtvarná práce, 15
  1956   Zykmund Kalužyňski: Cesta na Západ..., Výtvarná práce, 4
  1957   Ještě k výstavě grafiky členů SČUG Hollar, Výtvarná práce, 12
  1957   Soudobá česká knižní obálka, Výtvarná práce, 7-7
  1957   Výsledky soutěže, Výtvarná práce, 11
  1959   Lipsko 1959 (Čs. ceny mezinárodní výstavy knižního umění), Výtvarná práce, 10-11
  1959   VHJ Koh-i-noor se radil s umělci, Výtvarná práce, 10-11
  1962   Souhrnně o ilustrované Kapce, Výtvarná práce, 4
  1964   Nástup mladé generace v Hollaru, Hollar, 25-31
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 3
  1966   18. března byla v Hollaru projevy Jaroslava Švába..., Výtvarná práce, 11
  1966   Blahopřejeme, Výtvarná práce, 2
  1967   EURO EX LIBRIS 1966, Výtvarná práce, 8-9
  1968   El grabado checo, Goya, 86.číslo, 94-99
  1968   Hollar 50, Výtvarná práce, 11
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  1969   Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, 14-17
  1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce, 4
  1977   Výtvarní umělci k Říjnu, Lidová demokracie
  1979   Ocenění tvůrců československých známek (Kronika), Výtvarná kultura
  1979   Pražské výstavy červen-červenec (Kronika), Výtvarná kultura
  1981   Serigrafie na okraji města (Kronika), Výtvarná kultura
  1996   Letos jubilujícím členům,, Bulletin Klubu přátel Hollaru, 17-17
  2002   Dražitelé už neváhají (Mikuláš Medek byl prodán za rekordní cenu 2,2 miliónu korun), Hospodářské noviny, 10
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Leporela a knížka pro nejmenší

Jaroslav Šváb

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1966   Zasloužilý umělec