zdroj: https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/rchtrv.html

Václav Richter

* 30. 8. 1900, Třešť (Jihlava), Česká republika (Czech Republic)
† 7. 4. 1970, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, historik umění, muzejní pracovník

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01102488

poznámka:
prof., PhDr., DrSc.,
zaměření na raně středověkou architekturu a urbanismus, barokní architekturu na Moravě, N

Václav Richter

V letech 1920 – 25 studoval na FF UK v Praze . Jeho vědecké zaměření ovlivnil zejména profesor Vojtěch Birnbaum, u kterého mladý Richter nastoupil po promoci jako asistent. V roce 1928 se stal knihovníkem Uměleckoprůmyslového muzea v Brně, v letech 1938 – 43 a 1945 – 48 ústav také řídil. V roce 1948 byl jmenován profesorem dějin umění na nové založené Univerzitě Palackého v Olomouci. Kontakty s brněnským prostředím však nepřerušil a v roce 1955 se stal profesorem dějin umění na brněnské univerzitě, kterou již neopustil. V Brně se také plně rozvinula vědecká dráha profesora Richtera, která začala již za jeho muzejního působení. Václav Richter se podílel na vytvoření uměleckohistorické školy, k jejímuž rozvoji došlo zejména po druhé světové válce. Jeho badatelské pole zahrnovalo jak čistou historiografii (architektura barokní, románská, gotická) tak filozofii a teorii jeho vědního obou. Velký význam pro něj mělo v tomto smyslu přátelství s filozofem Janem Patočkou. Neopustil zcela ani své původní zaujetí moderním uměním, o kterém psal kritiky pro Lidové noviny v první polovině třicátých let 20. století. Odborné stati publikoval v řadě periodik – Památky archeologické, Český časopis historický, Časopis Matice moravské, Volné směry, Akord, Umění, Časopis Společnosti přátel starožitností českých a dalších. Jeho první publikace, obsáhlý článek o stavebním vývoji kostela sv. Salvátora v Praze, napsal ještě v semináři prof. Birnbauma, po návratu do Brna se jeho zájem soustředil převážně na moravskou problematiku a je možno plným právem jej považovat za zakladatele moderních kritických dějin architektury na Moravě.
V bohaté práci Václava Richtera lze vysledovat několik hlavních okruhů. V Poznámkách k dějinám barokní architektury na Moravě (Volné směry 1942) je poprvé nastíněn celkový obraz moravské barokní architektury 17.a 18. století a rovněž vyložen její vztah k Rakousku a Vídni. Navázala řada prací (o zámecké kapli ve Smiřicích, o Santiniho plánech pro kostel na Zelené hoře, studie věnované osobnostem J. B. Fischera z Erlachu, Giovanni Santiniho). Téměř vždy přinášely objevnou syntézu několika vědních oborů: obecné historie, dějin umění, filozofie. Základní význam mají také Richterovy studie věnované středověké architektuře na Moravě. Už ve 30. letech předpověděl archeologické objevy fragmentů velkomoravských staveb. Zásadním tématem byly pro Richtera české a moravské rotundy, nejstarší dějiny moravských sídel nově rozčlenil na fázi velkomoravských hradišť, fázi románských trhových tvrzí a fázi plánovitě zakládaných gotických měst.
První Richterovou prací, věnovanou urbanistickým problémům vývojových měst, byla obsáhlá studie Z počátků města Brna (ČMM 1936), po níž následovaly další o počátcích Telče (1941), Prahy (1949), Olomouce (1952, 1959,), Třeště (1953, 1959), Kroměříže (1936) Znojma (1966) a Mikulova (1970). Výsledkem mnohaleté badatelské činnosti prof. Richtera, v níž tradičně spojil několik vědeckých disciplín (archeologii, obecnou historii, kunsthistorii, filozofii i filologii) je kniha Raněstředověká Olomouc (Praha, Brno 1959).
Vedle vědecké práce se Václav Richter věnoval svým povinnostem přísného, ale oblíbeného pedagoga, nepřetržitě spolupracoval s krajskými i ústředními uměleckohistorickými institucemi a angažoval se v památkové péči. Nikdy se nevyhýbal ani drobné vědecké práci, zasáhl celým svým dílem pronikavě do stěžejních problémů našich národních i širších středoevropských dějin umění. Jako málokdo dovedl od materiálu a analýzy dospět k řešení otázek filozofického řádu, při čemž se mohl spolehlivě opřít o své zcela mimořádné znalosti staršího i současného evropského myšlení.
PhDr., DrSc.
1920–1925 FF UK v Praze - dějiny umění, prehistorická archeologie (1925 titul PhDr., 1945 habilitace, 1955 profesor dějin umění, DrSc. 1962)
vyznamenání a pocty
Řád práce,
Cena Antonína Matějčka,
Zlatá pamětní medaile UJEP v Brně
1927–1928 asistent na katedře dějin umění v Praze u Vojtěcha Birnbauma,
1928–1948 Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně (1928–1938 knihovník, ředitel 1938–1943, 1943–1945 knihovník, 1945–1948 správce),
1948–1955 profesor dějin umění na Palackého univerzitě v Olomouci,
1955–1970 FF MU v Brně - katedra dějin umění
zdroj: www.brno.cz

Václav Richter

zdroj: https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/rchtrv.html
 

Václav Richter

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1920 - 1925   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Birnbaum Vojtěch, *1877

Václav Richter

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
???? - ????   Národní muzeum, Praha, Václavské náměstí 68
1927 - 1928   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, nám. Jana Palacha 2, asistent Vojtěcha Birnbauma
1928 - 1939   Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město), Husova 14
1939 - 1948   Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město), Husova 14, ředitel
1945 - ????   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Žerotínovo nám. 617/9
1948 - ????   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Křížkovského 8, profesorem

Václav Richter

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Stehlík Miloš, *1923, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - 1951   Zeminová Milena, *1927, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Schenková Marie, *1938, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Bakoš Ján, *1943, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
???? - 1952   Pořická Chadrabová Zora, *1921, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Pedagogická fakulta, dějiny umění
1939 - 1948   Fiala Vlastimil, *1920, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1945 - 1949   Kudělka Zdeněk, *1926, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta
1945 - 1949   Adlerová Alena, *1922, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1945 - 1949   Krsek Ivo, *1922, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1947 - 1951   Přikryl Zdeněk, *1928, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1948 - 1951   Lakosil Jaromír, *1923, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova a dějepis
1949 - 1953   Maliva Josef, *1931, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
1949 - 1953   Baleka Jan, *1929, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, dějiny umění
1951 - 1956   Ptáčková Věra, *1933, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1952 - 1957   Spielmann Petr , *1932, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1956 - 1960   Sedlář Jaroslav, *1936, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta
1963 - 1968   Jirka Antonín, *1943, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město)
1966 - 1969   Hajek Miroslava, *1947, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1967 - 1972   Vránová Jana, *1948, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1968 - 1970   Benešovská Klára, *1950, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie
1971 - ????   Havlíček Jiří, *1946, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, teorie a dějiny výtvarného umění

Václav Richter

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Svaz českých výtvarných umělců Brno, *

Václav Richter

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   K větší cti a slávě (Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Šedesátiny Václava Richtra, Výtvarná práce, 10
  1963   Richtrův sborník, Výtvarná práce, 2-2
  1965   Václav Richter jubilující, Výtvarná práce, 13.ročník, 21.číslo, 11-11
  1970   Profesor Václav Richter zemřel, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 2
  1988   O brněnské škole dějin umění, Sborník památce Olega Suse, 44-47
  1997   Profily profesorů a docentů Semináře dějin umění, Almanach, 56-68
  1997   Učitelé a pracovníci Semináře dějiny umění, Almanach, 89
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Prof. PhDr. Václav Richter, DrSc. (profesor dějin umění filosofické fakulty University J.Ev.Purkyně v Brně, člen vědeckých rad ČSAV a SAV, člen krajské komise státní památkové péče a dalších vědeckých institucí, člen Svazu čs. výtvarných umělců, nositel Řádu práce, zlaté pamětní medaile Un)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 5.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)

Václav Richter

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1944   O pojem baroka v architektuře, Velehrad, nakladatelství dobré knihy v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1959   Raněstředověká Olomouc, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1971   Mikulov, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  2001   Umění a svět (Studie z teorie a dějin umění), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha

Václav Richter

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Antonín Kurial, Český fond výtvarných umění, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   O moderním umění, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Bohuslav Fuchs, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Sborník k šedesátinám Václava Jelínka, Sdružení úředníků a zřízenců sociálněpojišťovacích ústavů v republice Československé
  1959   Kralice, Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Barokní prvky v pozdně románské architektuře (Akord 1935/1), Umění, 4-8
  1935   Příspěvek k barokní ikonografii. (Akord 1935/3), Umění, 45-48
  1936   K dějinám hlavního oltáře na Vranově (Akord 1936/5), Umění, 65-72
  1936   Nejstarší plán jesuitského kostela v Brně. (Akord 1936/3), Umění, 41-43
  1937   Příspěvek k dějinám výzdoby kláštera Hradiska u Olomouce. (Akord 1937/4), Umění, 41-47
  2013   K ontologickým pojmům v umění, Česká a slovenská architektura 1971-2011, 727-732
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1935   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)

Václav Richter

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Po bohaté žni archeologických nálezů..., Výtvarná práce, 10
  1970   Co je to ochrana umění?, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 6
  1988   Záslužné dílo naší uměnovědy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2
  1997   Dialog Brno - Praha. (Z korespondence brněnských a pražských historiků umění), Almanach, 29-54
  2010   Učitelé a spolužáci, Via artis, via vitae, 9-33