zdroj: https://vltava.rozhlas.cz/sites/default/files/images/03547168.jpeg

Klára Benešovská

* 28. 2. 1950, Znojmo (Znojmo), Česká republika (Czech Republic)
kurátorka, historička umění

 

další příjmení: Fischerová
šifra: KB
národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: kpwa5836
VIAF: 103253172

Klára Benešovská

dcera sochaře Jana Tomáše Fischera (1912-1957)
Benešovská Klára, roz. Fischerová, PhDr., CSc.
historička umění zaměřená na středověké umění 12.–15.století, zvláště architekturu 14. století v širších souvislostech
1968–73 žačka prof. V. Mencla (posluchačka jeho bytových seminářů), přednášky na DAMU a FAMU Praha
1968–70 FF MU Brno, dějiny umění a klasická archeologie (prof. V. Richter, Z. Kudělka, A. Kutal);
1970–73 FF UK Praha, dějiny umění a klasická archeologie (prof. J. Pešina, P. Wittlich, J. Homolka),
1968–73 žačka prof. V. Mencla (posluchačka jeho„bytových“ seminářů a přednášky na DAMU a FAMU Praha);
1973 diplomová práce: Francouzští mistři a architektura 1. poloviny 14. století v českých zemích;
1975 PhDr., rigorózní práce: Francouzští mistři a architektura 1. poloviny 14. století v českých zemích;
1983–87 vědecká aspirantura Ústav teorie a dějin umění AV ČR; 1990 CSc., kandidátská disertace: Královští stavebníci na dvoře Jana Lucemburského.
Biogram:
1975–81 Obnova památek, Praha – Oddělení průzkumů památek;
od 1989 ÚDU AV ČR, odborná pracovnice, oddělení starého (od 2003 středověkého) umění,
1997–2001 vědecká tajemnice,
od září 2004 vedoucí oddělení středověkého umění,
od 1997 členka Vědecké rady;
členka UHS.
1995 měsíční studijní pobyt Cours d‘été de la civilisation médiévale, Poitiers (Francie);
1991 Vídeňská univerzita, Institut für Kunstgeschichte (Rakousko);
1993 Kunsthistorisches Institut ve Florencii (Itálie);
2001 Partique des Hautes Etudes a la Sorbonne, Paříž (Francie).
Kurátorská činnost:
1992 – příprava výstavy a katalogu Jan Tomáš Fischer – život a dílo; Stálá expozice medailérského díla. Keramické reliéfy s malbou pod glazurou. Znojmo, Dům umění JMM;
1999–2000 výstava Stavitelé katedrály. Petr Parléř + 1399, Pražský hrad;
2001 výstava 10 století architektury (Románská architektura. Gotická architektura). Pražský hrad;
2004 stálé expozice Příběh Pražského hradu, Pražský hrad.
Bibliografie:
Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století), Umění 25, 1977, s. 24-34.
Katalog památek, in: Předrománská a románská architektura v západních Čechách. Úvod Václav Mencl, Plzeň 1978, s. 25-53 (s H. Soukupovou).
Klášterní kostel celestinů na Ojvíně u Žitavy, Umění 27, 1979, s. 133-139.
Kostel sv. Víta v Zahrádce u Ledče, Umění 29, 1981, s. 399-417 (s A. Hejnou a Z. Plátkovou /Všetečkovou/). II. Nejstarší kostel a otázka jeho půdorysného typu, s. 404-411.
Pojem přechodného slohu v české uměleckohistorické literatuře, in: J. Krása–K. Benda–L. Jirásko –J. Lencová (ed.), M. Stránská Umění 13. století v českých zemích. Příspěvky z vědeckého zasedání (2.–14. prosince 1981, Praha), Praha 1983, s. 129-147.
Bauwerk und Bildwerk im Hochmittelalter. Vyd. K. Clausberg, D. Kimpel, H. J. Kunst, R. Suckale. Anabas Verlag 1981 (Rec.), Umění 32, 1984, s. 86-91.
Státní hrad Křivoklát, Praha 1985.
Sakrální architektura v Malíně u Kutné Hory, SNM A 39, 1985, s. 69-77.
Několik poznámek ke hradu Křivoklátu. (Na okraj knihy Z. Helferta, J. Kaše, J. J. Outraty – Křivoklát, SNK 1983, 141 s., 100 vyobrazení.) (Rec.), Umění 33, 1985, s. 337-344.
Kostel v Trstěnici u Znojma a otázka funkce tzv. vedlejších prostor středověkých kostelů, Archaeologica historica 11, 1986, s. 305-312.
Nové prameny k dějinám klášterního kostela cisterciáků na Zbraslavi, Umění 34, 1986, č. 5, s. 385-409 (s H. Ječným, D. Stehlíkovou a M. Trymem).
Křivoklát. Hrad a okolí, Praha 1987 (s J. Žižkou).
Památky středočeského kraje. – Antonín Friedl, in: Kapitoly 2, Praha 1987, s. 331-337.
Dějiny umění: možnosti a nemožnosti interpretace, Estetika 25, 1988, s. 125-127.
Cesta Josefa Jahna na generální kapitulu do Citeaux v roce 1699, Umění 36, 1988, s. 142-160 (s K. Beránkem).
Eliška Přemyslovna a Vyšehrad, Umění 39, 1991, s. 214-222.
Das Zisterzienserinnenkloster von Altbrünn und die Persönlichkeit seiner Stifterin, in: J. Strelczyk (ed.), Cystersi v kulturze średniowiecznej Europy, Poznań, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1992, s. 83-100.
Sborník ze sympozia Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy. Hnězdno, Muzeum Początków Państwa Polskiego, 21.–23. 9. 1987.
Jan Tomáš Fischer – život a dílo; Keramická tvorba, in: Jan Tomáš Fischer, 25. XI. 1912 – 7. III. 1957. Stálá expozice medailérského díla. Keramické reliéfy s malbou pod glazurou, výst. kat. Dům umění JMM, Znojmo, 1992, s. 3-6, 8-10.
Early Medieval Architecture, Gothic Culture, Late Middle Ages, 16th and 17th Century Architecture, in: Architecture in the Czech Republic, Prague 1993, s. 6-14.
Gotická katedrála – architektura, in: A. Merhautová (ed.), Katedrála sv. Víta v Praze. (K 650. výročí založení), Praha 1994, s. 25-65.
Les religieuses de la famille royale, mécenes de l‘art en Boh_me du Xe au XIVe siecle, in: Les religieuses dans le clo_tre et dans le monde. Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne 1994, s. 773-788.
Hesla, in: NEČVU 1995.
„Altare est et dicitur praesepe et sepulchrum Domini", in: A. Matoušek–L. Karfíková (ed.), Posvátný obraz a zobrazení posvátného, Praha 1995, s. 90-109.
Gotická podoba kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty na Novém Městě pražském a jeho stavebník, Průzkumy památek 2, 1995, č. 1, s. 87-90.
Aula Regia pres de Prague et Mons Regalis pres Paris, in: Cisterciáci ve středověkém Českém státě. Sborník z kolokvia v Kutné Hoře 9.–13 června 1992. Pontigny, Citeaux commentarii cistercienses 1996, s. 231-245.
[Hesla], in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Praha 1996.
Parléř versus Matyáš z Arrasu v pražské katedrále sv. Víta, Ars 1996, č. 1-3, s. 100-111.
Benediktinský klášter Na Slovanech s kostelem Panny Marie a slovanských patronů. Pokus o revizi názorů na stavební vývoj ve 14. století, Umění 44, 1996, s. 118-133.
Das Minoriten- und Klarissenkloster in Znaim und seine mittelalterliche Gestalt, in: M. Bláhová – I. Hlaváček (ed.), Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. Österreich (einschließlich Steiermark, Kärnten und Krain) im Großreichprojekt Ottokars II. Přemysl, König von Böhmen. Vorträge des internationalen Symposions vom 26. bis 27. September 1996 in Znaim, Prag 1998, s. 249-272.
Klášter minoritů a klarisek ve Znojmě a jeho středověká podoba, in: M. Bláhová, I. Hlaváček (ed.), Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II. Sborník příspěvků ze symposia konaného 26.–27. září ve Znojmě, Praha 1998, s. 217-236.
Čečovice – kostel sv. Mikuláše a pokusy o jeho interpretaci, in: J. Fajt (ed.), Gotika v západních Čechách (1230 – 1530). Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého symposia. Věnováno k 70. narozeninám Prof. PhDr. Jaromíra Homolky, DrSc., Praha 1998, s. 160-169.
Les résidences du roi Jean de Boheme – leur fonction de représentation, in: K. Benešovská (ed.), King John of Luxemburg (1296–1346) and the Art of his Era. Proceedings of the International Conference, Prague September 16-20, 1996, Praha 1998, s. 117-131.
In: R. Baťková (ed.), Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1), Praha 1998.
Petr Parléř. Svatovítská katedrála 1356–1399, Praha 1999 (s I. Hlobilem, M. Bravermanovou, P. Chotěborem a M. Kostílkovou; též anglické vyd.). Architektonický vývoj v době vrcholného středověku, in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Malá Strana, Praha 1999, s. 28-30.
Malá Strana za Lucemburků a v době pozdní gotiky, in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Malá Strana, Praha 1999, s. 31-33.
Das Frühwerk Peter Parlers am Prager Veitsdom. Zum Gedenken an Václav Mencl, Umění 47, 1999, č. 5, s. 351-363.
Způsob setkání baroka s gotikou. (Klášterní kostel v Sedlci po roce 1700 a po roce 1300), in: 900 let cisterciáckého řádu. Sborník z konference konané 28.–29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze. Praha 2000, s. 229-244.
Petr Parléř v interpretaci Václava Mencla, in: D. Bořutová, Š. Oriško (ed.), Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia, Bratislava 2000, s. 137-152.
Pražský hrad v době románské, in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000, s. 24-25.
Pražský hrad v době gotické, in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000, s. 26-30.
[Hesla], in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000.
Architektura románská. (Deset století architektury I), Praha 2001 (s P. Chotěborem, T. Durdíkem a Z. Dragounem).
Architektura gotická. (Deset století architektury II.) Praha 2001 (s P. Chotěborem, T. Durdíkem, M. Plačkem, D. Prixem a V. Razimem; též angl. vyd.).
Aula Sanctae Mariae, abbaye cistercienne féminine de fondation royale, Brno, République Tcheque, in: B. Barri_re, M.–E. Henneau (ed.), Citeaux et les femmes, Paris 2001, s. 55-71.
Pramen ideální podoby kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla?, in: B. Nechvátal (ed.), Královský Vyšehrad II. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, Kostelní Vydří 2001, s. 90-101.
La haute tour de la cathédrale Saint-Guy dans ses rapports avec la facade sud, Umění 49, 2001, s. 271-289.
L'impresa italiana di Giovanni di Lussemburgo: testimonianze d'arte, in: Medioevo europeo: Giovanni e Carlo di Lussemburgo in Toscana (1331–1369). Atti del Convengo Internazionale di Studi Montecarlo, 14 luglio 2002, Lucca 2002, s. 209-225.
Quaderni Lucchesi di Studi sul Medioevo e sul Rinascimento 3, 2002, N. 1-2.
Záboří a Olomouc: vandrující umělci, skicáře, kopie, vzorníky a úloha uvědomělých stavebníků, in: D. Prix (ed.), Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 51-65.
Podoby královského majestátu v Českých zemích kolem roku 1300, in: B. Bukovinská–L. Konečný (ed.), Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, s. 27-42.
Příběh Pražského hradu, Praha 2003.
PhDr. Anežka Merhautová, DrSc. nositelkou medaile Františka Palackého za zásluhy ve společenských vědách, in: V. Brych a D. Stehlíková (ed.), 1000 let kláštera na Ostrově (999–1999). Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholním středověku, Praha 2003, s. 7-8.
Poznámky k ostrovskému klášteru v době gotiky, in: V. Brych a D. Stehlíková (ed.), 1000 let kláštera na Ostrově (999–1999). Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku, Praha 2003, s. 43-54.
Aménagement des tombeaux royaux dans la cathédrale de Prague ą l‘époque des Luxembourg, in: Hortus Artium Medievalium 10, 2004, s. 65-74.
Einige Randbemerkungen zum Anteil von Peter Parler am Prager Veitsdom in: Parlerbauten. Architektur, Skulptur, Restaurierung. Internationales Parler-Symposium Schwäbisch Gmünd 17.–19. 7. 2001, Stuttgart 2004, s. 117-126.
The Royal House in Brno and its Chapels / Královský dům v Brně a jeho kaple, in: J. Fajt (ed.), Court Chapels of the High and Late Middle Ages and their Artistic Decoration/Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich výzdoba. Proceedings from the International Symposium, Convent St Agnes 1998, s. 185-193, 426-431.
Literatura o autorovi:
SČaSVU 1, 1998, s. 137.

Klára Benešovská

zdroj: https://vltava.rozhlas.cz/sites/default/files/images/03547168.jpeg
 

Klára Benešovská

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1968   Gymnázium, Znojmo (Znojmo)
1968 - 1970   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie, Richter Václav, *1900
1968 - 1970   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie, Kudělka Zdeněk, *1926
1968 - 1970   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie, Kutal Albert, *1904
1970 - 1973   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie, Pešina Jaroslav, *1912
1970 - 1973   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie, Wittlich Petr, *1932
1970 - 1973   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie, Homolka Jaromír, *1926

Klára Benešovská

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1975 - 1981   Obnova památek, Praha, oddělení průzkumu památek
1989 - 2004   Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha, Husova 4, Praha 11000, odborná pracovnice oddělení starého(od 2003 středověkého) umění
1997 - ????   Vědecká rada Ústavu dějin umění AV ČR, Praha
2004 - ????   Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha, Husova 4, Praha 11000, vedopucí oddělení středověkého umění

Klára Benešovská

přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2006/03/07   Architektura domu U Kamenného zvonu, Dům U Kamenného zvonu, Praha

Klára Benešovská

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Významná životní výročí, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 44-46
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen-duben 2006), Galerie hlavního města Prahy, Praha
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Klára Benešovská

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Královský sňatek (Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský ~ 1310), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Emauzy (Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2017   Karel IV. a Emauzy (Liturgie - obraz - text), Artefactum, Praha
  2019   Více Krásy, Artefactum, Praha

Klára Benešovská

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Jan Tomáš Fischer (25. XI. 1912 - 7. III. 1957), Dům umění, Znojmo (Znojmo)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Královský sňatek (Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský ~ 1310), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Umělecké památky Prahy (Malá Strana), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2000   Umělecké památky Prahy (Pražský hrad a Hradčany), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Emauzy (Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Karel IV. a Emauzy (Liturgie - obraz - text), Artefactum, Praha
  2019   Více Krásy, Artefactum, Praha
  2020   Josef Cibulka (Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století), Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Artefactum, Praha
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003, Artefactum, Praha
  2005   Epigraphica & Sepulcralia 1 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějiín umění AV ČR v letechz 2000 až 2004), Artefactum, Praha
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
  2007   Žena ve člunu (Sborník Hany J. Hlaváčkové), Artefactum, Praha
  2008   Dvory a rezidence ve středověku (II. Skladba a kultura dvorské společnosti), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  2009   Epigraphica & Sepulcralia 2 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2006-2007), Artefactum, Praha
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Klášterní kostel celestinů na Ojvíně u Žitavy (Památce dr. Václava Mencla), Umění, 133-139
  1981   Kostel sv. Víta v Zahrádce u Ledče, Umění, 399-415
  1984   Architektura pro mimořádné okamžiky (Smuteční obřadní síň v Telči), Umění a řemesla, 65-66
  1985   Několik poznámek ke hradu Křivoklátu, Umění, 337-343
  1988   Cesta Josefa Jahna na generální kapitulu do Citeaux v roce 1699, Umění, 142-143
  1993   Konflikt památkářů nebo krize systému památkové péče?, Umění, 321-340
  1996   Benediktinský klášter na Slovanech s kostelem Panny Marie a slovanských patronů (Pokus o revizi názorů na stavební vývoj ve 14. století), Umění, 44, 2, 118-130
  1999   Das Frühwerk Peter Parlers am Prager Veitsdom, Umění, 351-363
  2002   Záboří a Olomouc: vandrující umělci, skicáře, kopie, vzorníky a úloha uvědomělých stavebníků, Pro Arte, 51-65
  2003   Podoby královského majestátu v Českých zemích kolem roku 1300, Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, 27-42
  2005   Ideál a skutečnost (Historické a badatelské peripetie kolem královského pohřebiště v katedrále sv. Víta v Praze v době Lucemburků), Epigraphica & Sepulcralia 1, 19-48
  2007   Drobná poznámka k původnímu významu točenice, Žena ve člunu, 371-381
  2009   Tři fragmenty neznámého figurálního náhrobku, Epigraphica & Sepulcralia 2, 13-27
  2010   Abatyše Kunhuta a svatojiřský klášter, Královský sňatek, 468-487
  2010   Architektonická skulptura Domu U Zvonu v dobových souvislostech, Královský sňatek, 80-125
  2010   Královna Eliška Rejčka a klášter cisterciaček Aula Sanctae Mariae, Královský sňatek, 488-503
  2010   Města, řády a královský dvůr, Královský sňatek, 524-549
  2010   Petr z Aspeltu jako stavebník v Praze a ve svém arcibiskupství, Královský sňatek, 398-409
  2010   Pražský biskup Jan IV. z Dražic, Královský sňatek, 510-523
  2010   Příchod Jana a Elišky do Prahy v prosinci roku 1310, Královský sňatek, 54-69
  2010   Slovo úvodem / 700 let poté..., Královský sňatek, 13-14
  2010   Svatba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny ve Špýru, Královský sňatek, 28-35
  2012   Putování za sv. Anežkou Českou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2015   Josef Krása a české dějiny umění (Diskuse s kolegy a pamětníky), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 10-16
  2015   Tak blízké, tak vzdálené: Kubismus a sklípkové klenby, Rembrandtova tramvaj, 86-97
  2015   Zpráva o novém časopisu (CONVIVIUM. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterraneum. Seminarium Kondakovianum. Series Nova), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 36-37
  2018   Kauza Václav Mencl: někdo musí z kola ven (Příspěvek k výuce dějin umění v letech 1938–1952), Umění / Art, 66, 3, 193-203
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Umění / Art (2), 70, 2, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha

Klára Benešovská

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha

Klára Benešovská

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Královský sňatek (Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský ~ 1310), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha

Klára Benešovská

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2010/11/04 - 2011/02/06   Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310, Dům U Kamenného zvonu, Praha

Klára Benešovská

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Setkávání (Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské), Artefactum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura