cs.wikipedia.org

Karel Jaromír Erben

* 7. 11. 1811, Miletín (Jičín), Česká republika (Czech Republic)
† 21. 11. 1870, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, editor, básník, spisovatel, právník, sběratel

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01030532
VIAF: 54147355

Karel Jaromír Erben

Karel Jaromír Erben (7. listopadu 1811, Miletín u Hořic v Podkrkonoší (okres Jičín) – 21. listopadu 1870, Praha) byl český právník, spisovatel, básník, překladatel, editor písemných pramenů k dějinám, sběratel artefaktů kultury a slovesného umění, čelný představitel literárního romantismu. Po svých studiích na gymnáziu v Hradci Králové a v Praze se stal zaměstnancem Královské české společnosti nauk a sekretářem Českého muzea. Od roku 1851 působil jako archivář města Prahy a od roku 1864 činný jako ředitel pomocných úřadů pražských. Ve svých studijních letech se Erben stýkal s Karlem Hynkem Máchou a později se také seznámil s Františkem Palackým, s nímž spolupracoval (mj. na přípravě českého diplomatáře) a jehož politickými názory byl trvale ovlivněn. Spory s Martinem Hattalou a anulování Hattalových nesprávných názorů Erbena značně vyčerpávaly a přispívaly tak ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Erben je znám především jako sběratel lidové poezie. Ve smyslu názorů bratří Grimmů hledal v ústní lidové slovesnosti odraz starých náboženských mýtů, jež lidové podání a tradice během věků přetvořily a často zakryly. Výsledkem Erbenovy sběratelské činnosti byly tři svazky Písní národních v Čechách (1842–1845), jejich přepracované a rozšířené vydání vyšlo roku 1864 s titulem Prostonárodní české písně a říkadla. Nejvíce však Erben proslul sbírkou Kytice z pověstí národních (1853), zkráceně jen Kytice),která vyšla podruhé roku 1861, a to v rozšířené verzi (s oddílem příležitostných písní) s názvem Kytice z básní K. J. Erbena. Jádrem této sbírky je dvanáct (později vyšla i 13. balada - Lilie) básní oddílu Pověsti národní, jimž předchází úvodní báseň Kytice.
Karel Jaromír Erben se narodil v Miletíně 7. listopadu 1811. Jeho rodičům – ševci a sadaři Janu Erbenovi a jeho ženě Anně – se narodila dvojčata Karel a Jan. Jan však později bohužel zemřel a ani jeho bratr Karel na tom nebyl zdravotně dobře, často churavěl a trpěl vadou výslovnosti. Základního vzdělání se mu dostalo v miletínské škole, kde vyučovali také jeho strýc a dědeček. Zde postupně rozvíjeli všechna jeho nadání včetně hudebního a připravovali ho na pozdější studia. Rodiče z něj chtěli mít také učitele, on se ale kvůli vadě výslovnosti nakonec rozhodl pro studium práv. Později Karel Jaromír Erben přispěl k ustavení české právnické terminologie. Aby mohl studovat na hradeckém gymnáziu, musel si sám obstarat nějaký výdělek – a to hraním na klavír. Na toto gymnázium nastoupil roku 1825. Když měl prázdniny, často podnikal výlety se svými přáteli, zejména do okolí rodného Miletína. Roku 1831 nastoupil Erben na tehdejší Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Praze. Vedle práv v l. 1833-1837 se věnoval studiu humanitních oborů včetně historie. Již při studiu se plně projevily jeho vlastivědné a přírodovědecké zájmy. Šíří zájmů se podobal svému o osm let staršímu současníku Christianu Heinrichu d´Elvertovi, jenž vzděláním byl též právník. V této době také Erben začal svými básněmi přispívat do českých časopisů. Hodně svého volného času trávil se svou budoucí ženou Barborou Mečířovou. Roku 1837, poté co dokončil svá právnická studia, nastoupil Erben jako praktikant k hrdelnímu soudu v Praze. Vedle své práce také pomáhal Palackému spravovat tehdy velmi zanedbaný archiv stavovský. Tímto se ukázal jako velmi způsobilý pro tuto funkci a tak byl roku 1842 zvolen českou učenou společností nauk za aktuára (kdysi nižší správní úředník). Dále pokračoval v historických studiích. Roku 1842 se Erben po téměř desetileté známosti oženil s Barborou Mečířovou. Jeho život byl poznamenaný nemocemi a starostmi o hmotné zajištění rodiny. Roku 1845 byl jmenován členem jazykové komise při Matici české a začal se podílet na formování spisovné češtiny. Rok 1848 nebyl moc příznivý pro muže, který se hodlal zabývat historií, proto se pustil Erben do politiky. V květnu tohoto roku byl Erben poslán do Chorvatska aby obeznámil tamní občany s děním v Čechách a zároveň dopisoval do Prahy o důležitých věcech mezi Jihoslovany. Na podzim téhož roku byl jmenován překladatelem u zemské vlády. Roku 1850 byl Erben ustanoven sekretářem Českého muzea (dnešního Národního muzea). O rok později byl ustaven archivářem města Prahy. Tak se Erbenovi uspokojivého finančního ohodnocení. Erben se také podílel na projektu vědeckého a kritického časopisu Obzor. Po smrti své první ženy v roce 1859 se oženil s Žofií Mastnou z Lomnice nad Popelkou, musel se však vyrovnat s úmrtím několika svých dětí. Roku 1864 byl Erben jmenován ředitelem pomocných kanceláří úřadů města Prahy, ve stejný rok také vydává Prostonárodní české písně a říkadla a o rok později Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních. Vydal též publikaci Báje a pověsti slovanské, mající obálku s kresbou Věnceslava Černého. Těžiště svého odborného zájmu Erben spatřoval v edicích folklórních materiálů, především českých lidových písní. Srovnával jejich varianty a vyhledával mezi nimi text, který nejlépe odpovídá předpokládanému původnímu tvaru. Na písně se díval jako na zpívané texty, přihlížel proto i k nápěvům, které rovněž vydával. Erben neuznával vzpoury proti osudu, uctíval daný řád. V jeho básních se opakují témata viny a trestu. Erben se nespokojil s tím, že by lidovou tvorbu pouze sbíral, snažil se ji kriticky zkoumat a tím ji i ovlivňovat.

Dílo:
- Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865) – jakási „slovanská čítanka“
- Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (1869) – „slovanská čítanka“ ve zkrácené úpravě a v českém překladě
- Kytice z pověstí národních (1853, rozšířené vydání 1861) – jediná sbírka básní, kterou vydal; podkladem Kytice jsou staré české lidové báje
- Písně národní v Čechách. (obsahuje 500 písní)
- Prostonárodní české písně a říkadla (1864) – pětidílná sbírka folklóru z Čech. Toto dílo je velmi ovlivněno romantismem, ten předpokládal, že lidová slovesnost je projevem nedochovaného prastarého mýtu, který vyjadřuje jakousi národní povahu (charakter). Tento mýtus měl vyjadřovat ucelený soubor představ o vztazích mezi lidmi navzájem a mezi lidmi a přírodou. Karel Jaromír Erben se tento mýtus pokoušel znovu sestavit.
- České pohádky
- Mladší bratr
- Večer
- Tulák
- Na hřbitově
K jeho sběratelské činnosti je nutno dodat, že sbíral lidové písničky, říkadla, pohádky atd. pouze z Čech, nikoliv na Moravě. Tam působili například František Sušil, František Bartoš nebo Františka Stránecká.

Odborné spisy:
- Česká zaříkadla v nemocech. Časopis Českého musea, 1860
- Dějiny cís. král. výs. měšťanských ostrostřelců Pražských. 1860
- Farní školy v Praze na počátku 18. století. Obzor, 1856
- Kaple v radnici Starého města Pražského, 1857
- Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic Cesta z království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, 1854, 1855,
- Měsíčník hodin staročeských na Staroměstské radnici, 1866
- Mistra Jana Husa Sebrané spisy české
- Mlýn způsobu nového v Jičíně. Škola a život, 1855
- Náčrtky z obecního života v Čechách a zvláště v Praze v XVI. věku. Obzor, 1855
- Nestorův rukopis ruský, 1867
- O dvojici a trojici v bájesloví slovanském, 1857
- O Olze, první křesťanské kněžně ruské. Cyril a Metoděj, 1863
- O Smlouvě Svato-Václavské z r. 1517. Právník, 1861
- Objasnenie i ispravlenie někotorych temnych i isporčenych mist drevnějšej Russkoj Letopisi, 1868 (1877)
- Ondřej Puklice ze Vstruh
- Paměti o založení špitálu sv. Pavla za branou Poříčskou
- Die Primatoren der kön. Altstadt Prag, 1858
- Příspěvky k dějepisu českému, sebrané ze starých letopisů ruských
- Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae a Moraviae, 1855
Výtahy listin Čech a Moravy. Dílo se zabývá nejstaršími českými a moravskými listinami do roku 1253, tj. smrti Václava I. Pravděpodobně jeho nejvýznamnější spis z oblasti našich dějin. Dalšími díly navázal Josef Emler.
- Rhazesovo Ranné lékařství, 1864
- Rukopis musejní letopisů Kosmových
- Sasové v Praze r. 1631
- Síň primátorův a radnice Starého města Pražského, 1860
- Skladba jazyka českého. Obzor, 1855
- Slovanské báje o stvoření světa, 1866
- Stará radní síně v radnici Staroměstské v Praze, 1864
- Výbor ze starší české literatury II, 1856-1868
- Výbor z literatury české
- Život sv. Kateřiny, 1860
Karel Jaromír Erben též sepsal vědecká pojednání k legendě o svaté Kateřině, Tomáši Štítném, J. A. Komenském a dalších osobnostech našich dějin. Karel Jaromír Erben je též spoluautorem zajímavé studie o kněžnách z rodu Rurikovců v českých zemích a o primátorech hlavního města Prahy. Podílel se na překladech Soudního a konkursního řádu a Občanského zákoníku. Jméno Karla Jaromíra Erbena bylo umístěno pod okny Národního muzea v Praze spolu s mnoha dalšími.

Karel Jaromír Erben

cs.wikipedia.org
Max Švabinský: Karel Jaromír Erben, 1898, kresba perem
 

Karel Jaromír Erben

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
0 - 0   Gymnázium, Hradec Králové (Hradec Králové)
1831 - 1837   Karlo-Ferdinandova universita, Praha, práva

Karel Jaromír Erben

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Domažlice (Domažlice), Domažlice (Domažlice)
???? - ????   Chodsko
1837 - 1870   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, od r. 1837 činný jako spolupracovník Královské české společnosti nauk a Českého muzea. od r. 1851 působil jako vedoucí archivu města Prahy, od roku 1864 činný jako ředitel pomocných úřadů pražských.

Karel Jaromír Erben

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   osobnosti (Královéhradecký kraj), *
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *

Karel Jaromír Erben

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2011/11/07 - 2012/01/14   Karel Jaromír Erben, Národní knihovna České republiky, Praha
2018/11/06 - 2019/01/06   Karel Jaromír Erben: ...a život lidský jako sen. Bojte se lidí, ne přízraků! (rukopisy), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2019/03/07 - 2019/04/07   Jan Hísek (výstava u příležitosti vydání bibliofilie Karel Jaromír Erben: Kytice), Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1996/12/11 - 1997/04   150 let Archivu Národního muzea, Národní muzeum, Praha
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2014/05/07 - 2014/09/07   Władcy snów: Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Master of Dreams: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
performace/akce
termín   název výstavy, místo konání
2006/12/01   Pohádkové adventní podvečery, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/12/08   Pohádkové adventní podvečery, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/12/15   Pohádkové adventní podvečery, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/12/22   Pohádkové adventní podvečery, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Karel Jaromír Erben

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
  2003   Záznamy času / Records of Time (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze / From the Collection of the Museum of Czech Literature), Památník národního písemnictví, Praha
  2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1918   Čeští básníci o české budoucnosti, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha
  1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
  1944   Erben čili Majestát zákona, Jaroslav Podroužek, Praha
  1948   Uprostřed století (Podobizny lidí devatenáctého věku), Václav Petr, Praha
  1949   Kytice nevadnoucí, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1960   Čtení o českých umělcích a buditelích, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1960   Volání s ozvěnou, Československý spisovatel, Praha
  1967   Duch a tvar, Československý spisovatel, Praha
  1983   Malá knížka o Kytici, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1989   Setkání s českými spisovateli, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1997   Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska, Nakladatelství MMM, Praha
  1997   Takoví byli (Čeští spisovatelé 1800-1945 v zrcadle vzpomínek a korespondence, I. díl: A-L), Fortuna, Praha
  2005   Kytice, Galerie Archa, Budyně nad Ohří (Litoměřice)
  2005   Osobnosti a západní Čechy (I. díl (do poloviny 19. století)), Ševčík, Plzeň (Plzeň-město)
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1932   Literární atlas československý, Nakladatelství J. Otto, Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1971   Čeští spisovatelé 19. století (Studijní příručka), Československý spisovatel, Praha
  1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
  2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. (Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Karel Jaromír Erben: Básně a překlady. (Akord 1938/4), O knihách, 57-58
  1940   Hrst knižek pro děti, Brázda, 585-586
  1940   Procházkovy kresby k Erbenově Kytici, Řád, 546-548
  1949   Klasik Karel Jaromír Erben, Umělecký měsíčník, 13.ročník, 4.číslo, 86-86
  1989   Karel Jaromír Erben (1811-1870)..., Revue K
  1992   K.J.Erben - A.K.Diviš: Povede se?, Mladý svět
  2001   Kytice na pět způsobů, Literární noviny, 13
  2003   Jak jsem ilustroval Kytici, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 55-58
  2008   Útěk do náručí dějin (Escape into Historys Arms), Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory, 9-12
  2012   Erben Karel Jaromír (7.11.1811 Miletín u Jičína - 21.11.1870 Praha), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., 121-122
  2019   Kytice nevadnoucí, MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 46-47
  2019   Zlatovláska stále s námi, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 62-63
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Karel Jaromír Erben (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Karel Jaromír Erben, Národní knihovna České republiky, Praha
  2019   Jan Hísek (výstava u příležitosti vydání bibliofilie Karel Jaromír Erben: Kytice), Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   150 let Archivu Národního muzea, Národní muzeum, Praha
  2018   Karel Jaromír Eerben: ...a život lidský jako sen, Alén Diviš: Kytice, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
kalendárium
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995, Státní vědecká knihovna, Plzeň (Plzeň-město)
nakladatelský prospekt
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Slunovrat (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1940/12/21   Řád (revue pro kulturu a život), 10.číslo, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha

Karel Jaromír Erben

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  [1932]   České pohádky a báje, Vojtěch Šeba, knihkupec a nakladatel, Praha
  1902?   Báje a pověsti slovanské
  1920   Pohádky (Výbor), Josef Hladký, Praha
  1935   Poklad, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
  1937   Prostonárodní české písně a říkadla, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1938   Básně a překlady, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1940   Nestorův letopis ruský, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   České pohádky, Novina, tiskařské a nakladatelské podniky v Praze, Praha
  1941   Národní pohádky K.J.Erbena, Doležalovo nakladatelství, Červený Kostelec (Náchod)
  1945   Kytice, Jaroslav Jiránek, knihtiskárna a vydavatelství, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
  1946   Pohádky Karla Jaromíra Erbena, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1948   Básně a překlady, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1952   Svatební košile, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1959   Kytice (Výbor), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1959   Tschechische Märchen, Hochschule für Grafik und Buchkunst, Lipsko (Leipzig)
  1966   Pohádky, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1969   Zlatovláska a jiné české pohádky, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1970   České pohádky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1974   Slovanské pohádky, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1976   České pohádky Karla Jaromíra Erbena, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1985   Pohádky děda Vševěda, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1986   Prostonárodní české písně a říkadla 3 (Písně věku mládeneckého a panenského II), Panton, vydavatelství Českého hudebního fondu, Praha 1
  1986   Říkej si a hraj, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1987   Zlatovláska a jiné české pohádky, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1999   Říkej si a hraj (Výbor z prostonárodních českých písní a říkadel), Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Nové ilustrace k Erbenově Kytici, Texty, 14-19

Karel Jaromír Erben

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1919   Povídám, povídám pohádku... (Kniha pohádek Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, Beneše Kuldy, Jakuba Malého), Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, Praha
  1934   Abeceda z Erbenových říkadel a národních písní, Nakladatelství Josef Richard Vilímek, Praha
  1949   Mistr Dratvička (Veselé pohádky o ševcích), Svit, n.p., Gottwaldov (Zlín)
  1966   Kouzelný mlýnek (Pohádky mládí, krásy a radosti), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1967   Bohumil Hrabal uvádí... (Výbor z české prózy), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1971   Spící zámek (Dvanáct pohádek ilustrovaných Cyrilem Boudou), Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1980   Červená labuť, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Chvála věcí (Úvahy o smyslu věcí v našem životě), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Malá knížka o Babičce, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1982   Josef Mánes: Líbánky na Hané, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1983   Čítanka ruské literatury I, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1983   Malá knížka o Kytici, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1984   Malá knížka o Baladách a romancích, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1984   Živý pramen (Výbor z české a slovenské lidové poezie), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1988   Obrázková škola řeči, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1990   Hry se slovy a písmenky, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2005   Kytice, Galerie Archa, Budyně nad Ohří (Litoměřice)
  2012   Hrábky drápky odpadky, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1948   Čeští básníci mládeži, Václav Petr, Praha
  1954   Rok české hudby (Materiály pro osvětová zařízení a soubory LUT), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1973   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1975   U veselého věnce Antonína Strnadla, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   Mateřídouška, Katolická žena, 75
  2004   Svatební košile, Revolver Revue, 8-34
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1909   Máj (Jarní almanach na rok 1858), Spolek českých spisovatelů beletristů Máj, Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Chodské pohádky, Klub zaměstnanců léčebného fondu, Praha
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   Katolická žena, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha

Karel Jaromír Erben

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Přítomnost české literatury pro mládež, Václav Petr, Praha
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory (Česká kniha pro děti a mládež 2007 / Czech books for children and young people 2007), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  2011   Erben parodický (Humor a satira (nejen) podle Kytice), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Ilustrace v knihách pro mládež, Literatura pro mládež, 5-20
  1940   Knihy pro nejmenší čtenáře, zvláště pohádkové, Literatura pro mládež, 23-30
  1940   Odraz života kraje v písemnictví, v umění výtvarném, v hudebních skladbách a písních, Před branami Prahy, 73-82
  1946   Pohádky (Literárně historický přehled), Přítomnost české literatury pro mládež, 51-62
  1946   Tradice české literatury pro maládež, Přítomnost české literatury pro mládež, 18-22
  1948   Češství Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 165-171
  1948   František Palacký, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 348-352
  1948   Halasův Mickiewicz, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 404-404
  1948   Historik a kritik, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 155-160
  1948   Kultura národu, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 193-195
  1948   Otokar Fischer, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 97-103
  1948   Přivtělovatel, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 152-154
  1948   Viktor Dyk (Projev na slavnostním představením ve Stavovském divadle dne 3. ledna 1948), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 41-46
  1949   Malíř Alén Diviš…, Alén Diviš: Kvaše a oleje k Erbenovým Svatebním košilím
  1950   O výtvarné tvořivosti našeho lidu, Výtvarné umění, 2.číslo, 6-10
  1952   Malíř českého lidu, Mladá fronta, 8.ročník, 298.číslo, 4-4
  1965   Grafiky k literárním prředlohám, Lidová demokracie, 5
  1974   Že existují dějiny…, Alén Diviš, 4-22
  1980   K. J. E., Betlém 1980, 29-29
  1982   Malíř a smrt, Všecky krásy světa, 351-356
  1983   Zdeněk Kratochvíl 1883-1961 (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-64
  1984   Sepětí s Apollinairem i moderním malířsví, Mladá fronta
  1988   Když byly počátkem roku 1948..., Alén Diviš 1900 - 1956
  1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, 73-80
  1991   Alén Diviš znovuobjevený, Revolver Revue, 44-72
  1994/06   Na okraj Divišových pozdních kreseb, Revolver Revue, 7-26
  2000   Alfa a Omega Aléna Diviše (Klatovy, Galerie U bílého jednorožce, 5.12.1999 - 30.1.2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  2000   Touha po sblížení a figury jako balvany (V pražském Veletržním paláci byla včera otevřena retrospektivní výstava sester Válových), Lidové noviny, 20
  2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 369-378
  2004   Divišovy svatební košile (památce Jaromíra Pečírky), Revolver Revue, 35-50
  2005   Kdo je Alén Diviš?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 23-27
  2008   Secesní Fatalis a dryáčnický Drdův svět (The Art Nouweau Fatalis and Drdas Quekish Word), Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory, 57-59
  2009   Literární zpracování lidových pohádek, Proměny české pohádky, 41-44
  2010   Ilustrace, Via artis, via vitae, 529-549
  2011   Sutnar a Toyen na papíře, Art + Antiques, 30-30
  2012   Obrysy společenské a kulturní situace v Protektotátě Čechy a Morava, Český historický román v období protektorátu, 5-23
  2021   Vojtěch Kubašta a jeho křesťansky zaměřená tvorba, Posel z Budče 38, 36-39
  2022   Boj o krásnou knihu pro mádež (Literatura pro děti a mládež), Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, 498-501
  2022   Moje "setkávání" se sochařem Bohumilem Vlčkem, Světelský zpravodaj, 23
  2022   Sochař Vilím Amort v Modřanech, Noviny Prahy 12 březen 2022, 14
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992/03   Revolver Revue (19/1992), 19.číslo, Respekt, a.s., Praha
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Galerie výtvarného umění v Chebu (Program 2006), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)