Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947)

termín: 2012/10/25 - 2013/03/31
instituce: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Muzeum umění Olomouc 1951—2011 (III.) Výtvarné umění 1890—1947
Muzeum moderního umění | Obrazárna

Galerie výtvarného umění v Olomouci založená v roce 1951 převzala několik starších sbírkových okruhů především z Muzea hlavního města Olomouce, zdejšího Klubu přátel umění (jehož stálou expozici ve třicátých letech doplňovalo zápůjčkami ministerstvo školství a národní osvěty) a z různorodých poválečných převodů. Pro budování sbírky umění první poloviny 20. století však měla rozhodující význam akviziční činnost padesátých a především šedesátých let. Rozvíjela se jak v rámci tradičních sbírkových okruhů (malířství, sochařství, kresba, grafika), tak tehdy ojediněle v oblastech užité grafiky a později (v sedmdesátých a osmdesátých letech) také shromažďováním dokumentace architektury. Výraznou specializací se stala velmi kvalitní kolekce českého sochařství, která mj. souvisela s bilancujícími expozicemi soudobého sochařství v olomouckých parcích. Tato škála byla od počátku devadesátých let dále rozšiřována o fotografii, užité umění (především sedací nábytek) a knihu (zejména z hlediska avantgardní typografie). Kromě základních stylových poloh přelomu století (secese, symbolismus, kubismus, expresionismus) tak jádro těchto sbírek tvoří celý rejstřík různorodých projevů tzv. klasické moderny dvacátých, třicátých a čtyřicátých let. Na jubilejní výstavě jsou představeny ukázky vrcholných děl Emila Filly, Jana Preislera, Jana Štursy, Josefa Čapka, Otto Gutfreunda, Františka Tichého, Františka Hudečka, Vincence Makovského, Hany Wichterlové, Toyen a mnoha dalších autorů. Sbírka byla sice vždy orientována na české umění, ale v posledním desetiletí se ji podařilo doplnit také o některé významné zahraniční autory (Heinrich Maria Davringhausen).