Zdeněk Lorenc

* 12. 2. 1919, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 14. 10. 1999, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, básník, spisovatel, výtvarník, kritik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01072410

Zdeněk Lorenc

Vyrostl v rodině poštovního úředníka. Obecnou školu vychodil v Praze-Žižkově, libeňské reálné gymnázium navštěvoval v letech 1930–1938. Ke konci středoškolských studií jej zajímalo divadlo: v roce 1937 spoluzaložil divadelní soubor U zelené růže (jediné představení v pražské Unitárii), byl rovněž hercem a recitátorem v Divadelním kolektivu mladých na Zbořenci (v rámci Svazu odborového studenstva) a v kolektivu Jiřího Veltruského. Roce 1938 začal studovat češtinu a francouzštinu na FF UK, po uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939 se dva roky učil knihkupeckým účetním v nakladatelství Melantrich. V roce 1942 krátce pracoval jako administrativní síla ve stavební kanceláři a v účtárně továrny Ostmarkwerke ve Kbelích. Od června téhož roku byl bez stálého zaměstnání. Ve funkci literárního tajemníka spolupracoval s Hanušem Jelínkem na přípravě české verze jeho třídílné Histoire de la littérature tcheque (Paříž 1933, česky nevyšlo). Po okupaci pokračoval v přerušených studiích na FF UK a souběžně byl v letech 1945–1946 tajemníkem měsíčníku Doba, vydávaného Uměleckou besedou, pro niž zpracovával Knihu protokolů literárního odboru Umělecké besedy v letech 1878–1887. Studia však nedokončil a v roce 1946 se stal tajemníkem publikační komise ministerstva informací a osvěty. Poté, co byl roku 1950 z politických důvodů propuštěn, pracoval nejprve ve sklárně v Bílině, od září 1951 jako učitel v Praze-Smíchově. V únoru 1952 byl zatčen a vyšetřován Státní bezpečností, po roce zproštěn obžaloby a propuštěn (rehabilitován 1968), avšak do roku 1959 nesměl publikovat. Od července 1952 pracoval převážně jako soustružník v pražských podnicích. V roce 1965 se stal spisovatelem a překladatelem z povolání, když však na začátku 70. let opět ztratil možnost publikovat, živil se od roku 1971 jako železář a svářeč. Po odchodu do důchodu v roce 1980 pracoval jako vrátný (1981–1986).
Básně, prózy a literární kritiky uveřejnil Lorenc poprvé v Programu D 41, poté v Mladých arších, Době, Pochodu, Generaci, Mladé frontě, Literárních novinách, My 46, Kytici, Listech (1947 zde překlad Jeana-Paula Sartra Existencialismus je humanismem, Intimita), Programu D 47, Kvartu, Plameni, v týdeníku Listy(1969); po roce 1990 v Tvaru, Ateliéru, Jarmarku umění aj. Účastnil se řady sborníků a antologií sci-fi povídek, na antologiích z francouzské poezie se podílel též jako překladatel. Po válce krátce redigoval překladatelskou edici Pohled do myšlenek a knih (1945–1946, vydával pražský antikvář K. Marel v Mladé Boleslavi) a spoluredigoval Mladé archy1948–1949). Lorencovy texty byly otištěny v samizdatových sbornících Ještě léto (1974), Volné sebrání 2 (1974, ed. Ludvík Kundera), Volné sebrání 4 (1974, ed. Ludvík Kundera), Básníci a samotáři (1984, eds. O. Fibich, J. Brixi). Užíval šifer ZL a ZLO, pseudonymů Melchior (divadlo U zelené růže) a Jaroslav Jirkal.
Již na konci 30. let se Lorenc sblížil s představiteli literárního a výtvarného surrealismu; v roce 1946 se jako zástupce tzv. mladších surrealistů stává členem Skupiny Ra. Jeho tehdejší básnická tvorba je ale postuláty ortodoxní surrealistické estetiky ovlivněna pouze zčásti a osou jeho prvních sbírek je spíše apologie romantismu, romantiky a lyrismu jako životní i umělecké filozofie (esej Romantismus 20. století). Pro Lorencovy verše je charakteristické utváření básnického univerza, v němž se prostupuje vnější životní realita s podvědomím lidského nitra (Trojstěžník, Vodnář v Blížencích, Plavba). Průřezem autorovy tvorby z let 1948–1963 je sbírka Za zády, zachycující jeho úsilí nalézt v rozsáhlých, leč vědomě fragmentárních básnických skladbách možnost nové komunikativní varianty surrealismu. V 70. letech Lorenc přestává poezii psát, v jeho pozdějších textech postupně nad lyrizací vítězí konkrétnost básnického gesta, expresivita záznamů asociací a subjektivní mozaika historických detailů a individuálních reflexí (Sladké vánoce mým mrtvým, Prabásně, Paňák na zdi). V básnické skladbě Romantismus XX. století aneb Márinka od parchantů kombinuje máchovské motivy s uvolněnou surrealistickou obrazností. Navazuje zde na své dřívější texty vycházející z osobitého chápání romantismu nikoli jako uměleckého a myšlenkového proudu, ale jako revolty a protestu proti jakékoli podobě nesvobody člověka a dehumanizace světa a zároveň jako razantního vyjádření vůle k indivudualismu. Básnické texty vycházající z takto chápané ideje romantismu shrnuje kniha Nocležna pro romantismy. Částečný vhled do rozsáhlé literární pozůstalosti Zdeňka Lorence poskytuje soubor Pít z kterékoli strany, jenž obsahuje převážně dosud nepublikované básně z přelomu čtyřicátých a padesátých let. – Lorencova tvorba prozaická tlumočí svět plný tajemství a záhadných psychologických jevů; odkazuje více k spirituální a psychologické próze 30. let než k surrealistické beletrii. Již novelistický triptych Kardinálská vesnice uvádí čtenáře do prostředí tajuplných postav, do sféry nepojmenovatelných duševních hnutí, přičemž konkrétní děje se odehrávají v přízračném a neznámém psychologickém časoprostoru. Novela Hodina pětadvacátá spojuje tradiční motiv lidské neviditelnosti s existenciální retrospektivou subjektivního lidského osudu a s ponorem do hlubin podvědomí. V experimentální próze s kriminální zápletkou Dutá lampa se snaží postihnout iracionální psychologická hnutí a jejich důsledky pro konkrétní chování postav. Motiv konfrontace dvou odlišných civilizací a protichůdných psychologií postav zosobňujících znepřátelené světy zpracoval Lorenc v romanticky komponovaných historických příbězích z Jižní Ameriky, zachycujících první setkání conquistadora Pizarra s říší Inků (Virakoča) či osudy španělských námořníků mezi Indiány (Víno mrtvého muže).
Vladimír Novotný (1995); Karel Piorecký (2007), slovnikceskeliteratury.cz, 9.3.2022

Zdeněk Lorenc

 

Zdeněk Lorenc

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1938 - 1939   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, čeština, francouzština
1945 - 1948   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, čeština, francouština

Zdeněk Lorenc

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1947 - ????   Skupina Ra, *1947

Zdeněk Lorenc

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1947/02/18 -   Skupina Ra, Topičův salon (1937-1949), Praha
1988/06/23 - 1988/09/11   Skupina Ra, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/10/20 - 1988/12/31   Skupina Ra, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/03/11 - 1989/03/31   Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici, Vinohradská tržnice, Praha
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1994/03/15 - 1994/03/27   Informační konzerva, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1996/10/15 - 1997/01/05   Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna Praha, Praha

Zdeněk Lorenc

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Skupina Ra, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   La Poésie surréaliste tchèque et slovaque (1934-1969), Gradiva, Brusel (Brussels)
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Také umění, Národní osvobození
  1988   Retrospektiva Skupiny Ra v Domě U zvonu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 10
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Skupina Ra: První výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Skupina Ra, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1989   Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (plány a představy - Otevřený dialog), Aktiv mladých pražských výtvarníků, Praha
  1994   Informační konzerva, Galerie mladých, U Řečických, Praha
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Czech Surrealism 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Český surrealismus 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Zdeněk Lorenc (český básník)
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   P. F. 1947, Skupina Ra
seznam úmrtí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Seznam úmrtí

Zdeněk Lorenc

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Dutá lampa, Československý spisovatel, Praha
  1967   Za zády, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  2000   Nocležna pro romantismy, Anthropos, Praha
  2008   Kontinent nikoho, Concordia, Praha

Zdeněk Lorenc

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Josef Istler (1946)
  1946   Souborná výstava Josefa Istlera
  1947   Václav Zykmund: Kašpar noci (ilustrace ke knize Aloysia Bertranda), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   Bohdan Lacina 1948
  1974   Miloš Koreček: Fokalky
  1992   Václav Tikal, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1993   Bedřich Glaser: Putrefactio, Galerie Fronta, Praha
  1993   Václav Tikal, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   Asger Jorn (grafické dílo), Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Václav Zykmund, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Phases, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1988   Skupina Ra, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Mánes Mánesu, Victoria Publishing, a.s., Praha
  2001   Skupina Ra (Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery), Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
  2013   Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Paměť člověka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Magnetická pole, 7., 4, Československý spisovatel, Praha
  1989   Miloš Koreček: Phantomasia, ex pose verlag, Berlín (Berlin)
  1996   Koniny...a taky blbiny, Nejmenší nezávislé nakladatelství, Praha
  2007   Daroval jsem svou duši bílému kameni, Concordia, Praha
  2011   Topičův salon 1937-1949, Společnost Topičova salonu, Praha
  2012   Automatická madona (Antologie Skupiny Ra), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   A zatím co válka (Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Otta Mizera, Jaroslav Puchmertl, Vilém Reichmann, Váíclav Tikal, Václav Zykmund), Nakladatelství Rovnost, Brno (Brno-město)
  1983   Le surréalisme en Tchécoslovaquie (Choix de textes 1934-1968), Gallimard, Paříž (Paris)
  1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Doslov, Kvart, 183-184
  1945   F. G. L., Kvart, 368-369
  1946   Až budou naše prsa jako zem (fragment), A zatím co válka, 32-34
  1946   Fleuretová žena (fragment), A zatím co válka, 36-38
  1946   Již zase (Splácení starého dluhu), P. F. 1947
  1946   Velká cesta (fragment), A zatím co válka, 40-54
  1947   Skupina Ra (Je nutno se představit,...), Skupina Ra, 12-15
  1947   Vzkazy k přítomné hodině, Skupina Ra-11
  1948   Ohně, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 83-83
  1963   Alkohol, Plamen, 5, 12, 46-60
  1969   35° dans l'armoire, Phases, 38
  1997   Surrealismus bez pověr a iluzí anebo Naopak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2001   Skupina Ra, České umění 1938-1989, 48-51
  2011   Skupina Ra (1947), Topičův salon 1937-1949, 125-128
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963/12   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 5, 12, Svaz československých spisovatelů, Praha
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   P. F. 1947, Skupina Ra
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   FIT Prague 1970
  nedat.   Vzpomínka na Miloše Korečka

Zdeněk Lorenc

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Phases, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Básně F. G. Lorcy, Nakladatelství K. Marel, Praha
  1946   Výbor básní 1918-1938, Odeon, Praha
  1946   Žízeň (2 povídky), Nakladatelství K. Marel, Praha
  1966   Paměť člověka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Magnetická pole, 7., 4, Československý spisovatel, Praha
  2007   Daroval jsem svou duši bílému kameni, Concordia, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   A zatím co válka (Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Otta Mizera, Jaroslav Puchmertl, Vilém Reichmann, Váíclav Tikal, Václav Zykmund), Nakladatelství Rovnost, Brno (Brno-město)
  1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Ruka míjí (fragment), A zatím co válka, 56
  1947   Koupel (Kapitola z románu Au chateau D´Argol), Kvart, 90-93
  1967   V úrovni květu, Plamen, 97-99

Zdeněk Lorenc

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1969/07/12 - 1969/08/17   Phases, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1969/08/24 - 1969/09/28   Phases, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1969/10/05 - 1969/11/16   Phases, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Zdeněk Lorenc

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1946/12/10 - 1946/12/30   Josef Istler: Souborná výstava, Topičův salon (1937-1949), Praha
1992/07/02 - 1992/09/06   Václav Tikal: Obrazy - kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1992/11/07 - 1992/11/25   Josef Istler: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1993/02/04 - 1993/02/28   Bedřich Glaser: Putrefactio, Galerie Fronta, Praha
1993/11/18 - 1994/01/09   Václav Zykmund: Kresby, malba a fotografie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1947/02/18 -   Skupina Ra, Topičův salon (1937-1949), Praha

Zdeněk Lorenc

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Surrealismus - po proudu (Sborník Skupiny Ra, Edice Ra, Brno, str. 36), Svobodné noviny
  1965   Pražské výstavy, Výtvarná práce
  1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 258-265
  1998   Civilizace (Praha, ČMVU, Dům U černé Matky Boží, 8. 10. 1998 - 10. 1. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2005   Fit Prague 1970 (Ještě před rokem 1968 vyzval...), FIT Prague 1970
  2011   Bilance Aleše Krejči, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 10