Ivo Kořán

* 25. 7. 1934, Praha, Česká republika (Czech Republic)
historik umění, pedagog

 

šifra: IK
národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Historik umění se zaměřením na české umění, zejména na gotické a barokní umění, na česko-polské umělecké vztahy, vědecký pracovník, vysokoškolský učitel.
Bibliografie:
Chlumecká Loreta – dílo Kaňkovo, Hradecký kraj. Sborník o přírodních poměrech a dějinných proměnách severovýchodních Čech 1958, s. 235-239.
Knihovna architekta Bonifáce Wolmuta, Umění 8, 1960, s. 522-527.
Proměna pohledu na tvář českých králů. K ikonografii Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad, ČNM 129, 1960, s. 117-196.
Umění a umělci baroka v Havlíčkově Brodě, Umění 11, 1963, s. 142-150.
Lochmannové. Pět generací malířské rodiny a tradice českého malířství od baroka k obrození, Písek 1966.
Dílo Katterbauerů, Umění 14, 1966, s. 73-86 (s J. Poulem).
Siard Nosecký jako administrátor ve Velké Chýšce, Umění 14, 1966, s. 90-93.
Thény v Pohledě, Umění 14, 1966, s. 96-99. – K dílu pevnostního stavitele Ehemanna, Umění 14, 1966, s. 614-617.
Mírovický kostel sv. Klimenta v baroku, Umění 15, 1967, s. 410-421.
Městská galerie v Čáslavi. Průvodce a katalog expozice, Čáslav 1968. – Cyriacký kláštera chrám sv. Kříže Většího v baroku, Umění 16, 1968, s. 173-195.
Ohlasy českého gotického umění v baroku, in: J. Pešina (ed.), České umění gotické 1350–1420, Praha 1970, s. 351-??.
Záhada pošetilého brouka aneb zánik měšťanského slohu v díle J. Z. Quasta, kat. výst., Písek 1968.
Barok pod Orlickými horami, in: Orlické hory a Podorlicko. Sborník vlastivědných prací 3, 1970, s. 105-126.
Umění a umělci baroka v Hradci Králové I. a II., Umění 19, 1971, s. 35-69, 136-189.
O stavbě františkánského kostela v Tachově, Sborník Okresního muzea v Tachově 6, 1971, s. 1-12.
Prostorotvorné iluze Anselma Luraga, Umění 21, 1973, s. 54-73.
Weidnerova chvála starožitností českých zvláště kolovratských, in: Orlické hory a Podorlicko. Sborník vlastivědných prací 5, 1973, s. 74-99.
K dějinám Strahovské obrazárny, in: Strahovská obrazárna I, kat. výst., Praha 1973, nestr.
Santini ve východních Čechách, Umění 22, 1974, s. 213-222.
hesla, in: EČVU, Praha 1975. – Helena Chvojková, kat. výst. Praha 1976.
Byzantské vlivy na počátky české malby gotické a roudnická madona v Krakově, Umění 24, 1976, s. 218-242 (s Zbigniewem Jakubowskim).
Umění a umělci klasicismu a empiru v Hradci Králové, Umění 25, 1977, s. 499-525.
Helena Chvojková-Trnková, kat. výst. Svratka 1978. – Vilém Pšenička, kat. výst., Lomnice nad Popelkou 1978.
K vývoji typu Madony doudlebské, Umění 27, 1979, s. 119-132.
Deset let od smrti Jiřího Trnky. Skica k portrétu umělce, Výtvarná kultura 3, 1979, č. 4, s. 7-12.
K vývoji tzv. svatovítského typu madony, Umění 29, 1981, s. 193-217.
Madona od sv. Jakuba v Toruni, Umění 30, 1982, s. 72-74. – Skupina autorů Civiates Orbis Terrarum, Umění 31, 1983, s. 514-515.
Krásná Madona frankfurtská, Umění 33, 1985, s. 330-336 (s H. Sachsem a W.-D. Kunzem).
Corpus Christi vitráže ze Slivence v kontextu české gotické malby, Umění 36, 1986, s. 53-68.
Andrej Bělocvětov, kat. výt. Galerie bří Čapků, Praha 1986.
Obraz a slovo v našich dějinách, in: Kapitoly 1, 1986, s. 15-35.
Opavský Ukřižovaný z kostela sv. Jana Křtitele, Umění 36, 1986, s. 410-415 (s M. Hamsíkem).
Legenda a kult sv. Ivana, Umění 35, 1987, s. 219-239.
Vyšehradské inventáře mezi gotikou a barokem, Umění 35, 1987, s. 540-547.
Sochařství renesance a baroku, in: E. Poche (ed.), Praha na úsvitu nových dějin, Praha 1988, s. 151-??, 433-??.
Raráš a Šetek aneb braunovské sochařství východních Čech, in: Matyáš Bernard Braun. Sborník příspěvků z pracovního semináře k 300. výročí narození M. B. Brauna v roce 1984, Praha 1988, s 104-121.
Život našich gotických madon, Umění 37, 1989, s. 193-220.
Dietzenhoferovy dopisy do Hořic, Umění 37, 1989, s. 359-543.
Renesanční sochařství v Čechách a na Moravě, in: DČVU II/1, 1989, s. 117-??.
Potanová vazba evangeliáře Jindřicha Lva, Umění 38, 1989, s. 365-367.
Přelom ve vývoji výtvarné kultury, in: Počátky českého národního obrození, Praha 1990, s. 269-286.
Gotické veraikony a svatolukášské Madony v pražské katedrále, Umění 39, 1991, s. 286-316.
Tři pražské barokní oltáře na Karlovarsku, Umění 39, 1991, s. 503-511.
Trojí podnět manýristické kresby plastice, in: Barokní umění a jeho význam v české kultuře, Praha 1991, s. 35-37.
Kult mariánských obrazů v předhusitských Čechách v době Balbínově, in: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách, Praha 1992, s. 127-129.
Umění baroka v Havlíčkově Brodě, Havlíčkobrodsko 6, 1992, s. 1-34.
Nobilitace a rustikalizace našich gotických Madon, ČL 79, 1992, s. 304-321.
Podíl arcibiskupů na zlatém století české gotiky, in: Pražské arcibiskupství 1344–1994, Praha 1994, s. 97-114.
Josef Pekař a dějiny umění, in: Josef Pekař a české dějiny. Z Českého ráje a Podkrkonoší, supl. 1, 1994, s. 47-53.
Na okraj nepomucenské literatury roku 1993, Umění 42, 1994, s. 211-221.– Tři Braunovy krucifixy pro Plasy, in: 850 let plaského kláštera, Mariánská Týnice 1995, s. 127-??.
Etika Miraculosy, Umění 43, 1995, s. 501-513.
Knihovna Mistra Jeronýma Pražského, ČČH 94, 1996, s. 590-??.
Žáci M. B. Brauna ve východních Čechách, in: Michal Klahr starszy, Wroclaw 1995, s. 103-??.
Triumf Pravdy Šporkova času, in: Ars baculum vitae, Praha 1996, s. 201-??.
Kostel sv. Václava v Netolicích, Netolice 1997.
Jaroslav Klápště, Praha 1997 (s R. Bergmanem a L. Kunderou).
Braunovy české počátky, Umění 45, 1997, s. 59-71.
Santini a Brokof na Zderaze, Umění 45, 1997, s. 202-208.
Madony ochránkyně českých klášterů a milostný obraz P. Marie v Křešově, in: Krzeszów uświecny laska, Wroclaw 1997, s. 133-146.
Braunovo bozzetto sv. Luitgardy, Umění 46, 1998, s. 219-223.
Rudolfinische Lichter und Schatten, in: Rudolf II. Prague and the World, Prague 1998, s. 286-290.
Umění dobré smrti u starých Čechů, Biuletyn WSP Czestochowa 16, 1998, s. 92-97.
Pohybové tendence v české architektuře krásného slohu, in: Argumenta, articuli, questiones, Toruń 1999, s. 125-132.
Jaroslav Klápště, Praha 1999 (et al.).
Braunové, Praha 1999. – In: Umělecké památky Univerzity Karlovy, Praha 1999.
Die gotische Gnadenbilder in Böhmen und Polen, Biuletyn WSP w Czenstochowie 26, 2000, s. 98-114.
Třetí Brokofova Kalvárie, Umění 48, 2000, s. 371-373.
Manýristické a barokní obrazy Vyšehradu, in: Královský Vyšehrad, Kostelní Vydří 2001, s. 229-241.
Ignác Rohrbach, Ignác Rohrbach ??, kat. výst. NG, Praha 2001, s. 27-35.
Laskami slynaca Madona Krzesziwska, in: H. Dziurla–I. K.–J. Wrabec, Krzeszów, europejska perla baroku, Legnica 2001, s. 18-23.
Biskup Jan z Dražic a bohemisace církve v Čechách, Biuletyn WSP w Czenstochowie 30, 2002, s. 126-147.
Románská Kalvárie ve Strakonicích, in: D. Prix (ed.), Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 67-69.
Gotyckie madonny Miloserdzia w Czechach i w polsce, Biulety Historii Sztuki 64, 2002, s. 57-75.
Mathias Bernhard Braun. Meister des böhmischen Barock und seine Werkstatt, Innsbruck 2003 (s E. Pochem).
Barokní umění v kacířské zemi, in: Baroko v Itálii – baroko v Čechách, Praha 2003, s. 559-567.
Lochmanové, pět generací písecké malířské rodiny, Písek 2005. – hesla in: Dictionary of Art, London 1996.
Příspěvky v novinách Mladá fronta, Rudé právo (1986), Reportér (??), Květy (??), v časopisech Výtvarná kultura (1979–??), Ateliér (1989).

Literatura o autorovi:
D. Vokolková–M. Horyna, Vymykati se všednosti aneb Ivo Kořán slaví šedesátiny, Umění 42, 1994, s. 248-250.
SČaSVU 6, 2001, s. 32.
Bulletin UHS 2004, s. 15.
zdroj - www.udu.cas.cz

poznámka:
zaměření na gotické a barokní umění, na česko-polské umělecké vztahy
PhDr., CSc., DSc.