logo

DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art

obec: Praha
adresa: Poupětova 1a
PSČ: 170 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@dox.cz
web: dox.cz
rok vzniku: 2008

poznámka:
Zpočátku sídlo kanceláře na adrese Vojtěšská 8, Praha 1.

DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art

DOX je nové mezinárodní centrum současného umění, architektury a designu v Praze, které bude otevřeno na jaře v roce 2008. DOX je soukromá iniciativa, která vznikla s myšlenkou sloužit nejširší veřejnosti a získávat další partnery v České republice a zahraničí pro podporu současného umění.
Poslání Posláním DOXu je představovat veřejnosti současné umění a usilovat o mezinárodní spolupráci s organizacemi a jednotlivci, kteří pracují jako inovátoři v oblasti kultury a umění. Naším záměrem je podporovat působení umělců v dnešní společnosti a vytvářet prostředí, v němž umělecká díla otevírají sdílený prostor, kde se rozdílné zkušenosti střetávají, rozvíjejí a inspirují.
Cíle Přispívat k rozvoji české umělecké scény, iniciovat spolupráci a partnerství mezi regionálními a mezinárodními umělci a institucemi. Zdůrazňovat úlohu umělce a specifické situace, v nichž jeho práce působí: umělec jako pozorovatel, komentátor, kritik, prostředník, vychovatel a provokatér. Zkoumat témata překračující hranice mezi obory, jako jsou architektura, design, sochařství, malba, fotografie, film a nová média.
Výstavy DOX uvede osm až deset výstav ročně (dvě nebo tři velké výstavy a čtyři či šest krátkodobých projektů). Přibližně polovinu těchto výstav bude produkovat nebo spoluprodukovat DOX. Jejich záměrem je zabývat se spojitostmi mezi různými uměleckými obory a kontexty, zpochybňovat tradiční postavení umělců, kurátorů a diváků a rozvíjet jejich součinnosti. Výstavní program je připraven na příští tři roky s časovou rezervou umožňující dodatečné zařazení aktuálních projektů.
Speciální programy Kromě výstav bude program DOXu zahrnovat přednášky, čtení, performance, diskuse, konference, promítání a koncerty. Tyto speciální programy budou organizovány společně s uměleckými školami, uměleckými centry, výzkumnými institucemi, mezinárodními nadacemi a sdělovacími prostředky. DOX navazuje lokální a mezinárodní strategická partnerství s centry současného umění a muzei v Evropě, Americe a Asii.
A dále. . . Součástí komplexu centra DOX je rovněž sochařská terasa, auditorium, mezinárodní prodejna publikací z oblasti umění, architektury a designu, kavárna, restaurace a designshop.
DOX se nachází v Holešovicích, dynamické pražské čtvrti, která v současné době prochází zásadní přeměnou. Blízkost centra města a spojení bývalých industriálních budov s rezidenční a komerční zástavbou udělá z Holešovic předního kandidáta na nové pražské centrum.
kontakt - kancelář - Vojtěšská 8, 110 00 Praha 1, Czech Republic Tel.: +420 224 930 927 Fax: +420 224 934 748, e-mail: info@doxprague.cz,www.doxprague.cz

Mission DOX's ambition is to serve the public by presenting works of living artists and by forging worldwide partnerships with individuals and organizations who act as innovators in the field of cultural production. Our aim is to support the role of artists in today's society and to create an environment in which art opens mental space where multiple experience intersects, and rich articulations emerge, develop, and inspire.
Objectives To encourage the growth of the local artistic community by facilitating collaborations and partnerships among regional and international artists and institutions. To examine critical issues that cross the boundaries between different fields such as architecture, design, sculpture, painting, photography, film, and new media. To examine different roles of artists in a changing society and its specific situations: the artist as a social observer, commentator, critic, facilitator, educator, provocateur, and interventionist.
Exhibitions DOX will present 8-10 exhibitions a year (2-3 large and 6-7 short-term projects), with halfproduced or co-produced by DOX. The exhibition programme will examine themes that connect different art forms and contexts: it will question the traditional roles of the artist, the curator, and the viewer in order to boost their creative cooperation. An exhibition programme has been planned for the first three years, with the option of hosting additional important international exhibitions as the opportunities arise.
Special programmes Besides exhibitions, DOX's programmes will include lectures, readings, performances, discussions, conferences, screenings and concerts. These special programmes will be organized in collaboration with art schools, art centres, research institutes, international foundations and the media. DOX is forging local and international strategic partnerships with contemporary art centres and museums in Europe, America, and Asia.
Furthermore. . . DOX centre also includes a sculpture garden, auditorium, an international bookstore specialized in art, architecture and design, a restaurant, cafe and a design shop.
DOX is located in the Holešovice district of Prague, arguably the city's most dynamic quarter, and one that is undergoing major revitalization. Its proximity to the city centre, the combination of former industrial buildings and housing, and the mix of residential and commercial developments make Holešovice a leading candidate for a new centre in Prague.
contact office - Vojtešská 8, 110 00 Praha 1, Czech Republic Tel.: +420 224 930 927 Fax: +420 224 934 748, e-mail: info@doxprague.cz,www.doxprague.cz
zdroj – www.doxprague.cz

DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art

logo
únor 2008, foto Zbyněk Liška
únor 2008, foto Zbyněk Liška
 

DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art

termín   název výstavy, místo konání
???? - ????    
2008/10/18   Vítejte v kapitalismu, vernisáž, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2008/10/18 - 2008/02/08   Michael Bielicky, Kamila B. Richter: Falling Times, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2008/10/18 - 2009/02/08   Jiří Hůla, Dominik Lang: Archiv / The Archive, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2008/10/18 - 2009/02/08   José-María Cano: Welcome to Capitalism! / Vítejte v kapitalismu!, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2008/10/18 - 2009/02/08   Matej Krén: Sediment / The Sediment, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2008/11/03   Setkání s umělcem: Jiří Hůla, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2008/12/01 -   Bollywoodské plakáty, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2008/12/12 - 2009/02/28   Aleš Najbrt: Raut, DOX, Malá věž, Praha
2008/12/21 - 2008/02/01   Pode Bal: Briefs, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/02/04 - 2009/04/06   DOX & Holešovice. Místa v pohybu, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/02/09   Technické a industriální památky v České republice, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/02/16   Kultura v Holešovicích, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/02/19   Otisk průmyslového dědictví v architektuře současných Holešovic, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/02/19 - 2009/05/04   Markus Huemer: Ani z nebe odpovědi nepadají / Answers don't fall from the sky, either, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/02/23   Galerie v průmyslových stavbách, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/02/26   Moderní Holešovice - od secese po současnost, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/02/26 -   Architekti, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/02/27 - 2009/03/12   A1234, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/03/02   Urbanismus Holešovic, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/03/06 - 2009/05/17   Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: Manop, poslední první, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/03/09   Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/03/16   Od A. V. Friče k občanskému sdružení Checomacoco, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/03/19 - 2009/04/13   Evropa bez bariér / Europe without barriers, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/03/23   Emil Holub, český cestovatel s talentem pro drama, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/03/30   Richard Štorch a Bedřich Machulka - Život jako safari, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/04/02   Mnislav Zelený, Čech s indiánským jménem Atapana, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/04/16   Engrique Stanko Vráz - první běloch v zemi kanibalů - Nové Guineji, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/04/21 - 2009/04/25   CIANT: Enter 4, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/04/27   Prokletí nebo požehnání? Zámořská expanze v 15. - 19. století do Ameriky, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/05/23 - 2009/08/16   čtrnáct S / fourteen S, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/06/01   Indivilduální, skupinová a párová psychoterapie: Co je psychoterapie, pro koho se hodí, co lze z ní získat a co se v ní děje, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/06/03 - 2009/09/27   Douglas Gordon: Krev, pot, slzy / Blood, Sweat, Tears, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/06/05 - 2009/07/09   Doxnano!, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/06/05 - 2009/09/07   Veronika Psotková: Dědova zahrada, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/06/08   Symbolika snů, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/06/12 - 2010/05/10   David Černý: Entropa, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/06/13   Komentovaná prohlídka výstavy za přítomnosti umělců: Michala Pěchoučka a Libuše Vendlové, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/06/18   Psychoanalýza obrazu, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/06/22   Sex, smrt a Superego, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/06/29   Paměť a její biologické koreláty, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/07/09   Náš kontakt s nevědomím, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/07/16   Obrazy z nevědomí, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/07/20   Hledání původního ráje: po stopách realizace kyberprostoru, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/07/23   K textu a obrazu v díle Douglase Gordona a jeho předchůdců, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/08/03   Postprodukce v audiovizuálním umění, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/08/27   Časová a prostorová dimenze paměti Douglase Gordona, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/08/31   Prostorová paměť - aneb proč se lidé ztrácejí, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/09/03   Ilinx: O vratkosti vnímání, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/09/07   Paměť - mechanismy tvorby, vzpomínání a zapomínání, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/09/10   Relokace pohyblivých obrazů, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/09/21   Krádež, rituál a aproprace v díle Douglase Gordona, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/10 - 2010/09/20   Monika Havlíčková: Koně / Horses, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/10/01 - 2009/11/01   5. Mezinárodní Bienále Industriální stopy 2009 / AID - akceptace - intervence - destrukce, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/10/08 - 2009/11/23   Zítřek začíná včera, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/10/15 - 2009/11/18   My Europe / Moje Evropa, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/10/23 - 2010/01/10   Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 09, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/10/23 - 2010/10/31   Alena Kotzmannová: 193 m n.m., DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/11/06 - 2009/12/31   Společnou cestou, DOX, Malá věž, Praha
2009/11/12 - 2010/05/10   Evidence zájmových osob.StB (EZO.StB), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/11/30   Rudé právo jako nástroj socialistické ideologie, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/12/02 - 2009/12/06   Tonspur, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/12/04 - 2010/03/15   Julia Calfee: Chelsea Hotel, pohled zevnitř / Inside, The Chelsea Hotel, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/12/04 - 2010/03/29   Chelsea Hotel: Ghosts of Bohemia / Přízraky bohémy, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/01/06 - 2010/02/28   Společnou cestou II, DOX, Malá věž, Praha
2010/01/10   Denisa Myšková, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/01/14 - 2010/03/22   František Matoušek: de Nîmes, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/02/04   Přednáška Jana Sobotky: Harry Smith - Antologie americké lidové hudby, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/02/08   Setkání s umělcem: František Matoušek, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/02/11   Co bylo a je tabu v umění, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/02/11   Přednáška Josefa Rauvolfa: Od Velvetů k punkovým rebelům, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/02/12   Prezentace umělce: Michel Auder - filmař, Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
2010/02/15   Setkání s umělcem: Chelsea Hotel s Michelem Auderem, průkopníkem videoartu, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/02/17   Český design "světový" - Michal Jelínek, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/02/22   Přednáška Miroslava Petříčka: Andy Warhol - opakování a věčný návrat jedinečného, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/02/25   Prezentace: Přehlídka animovaného filmu, sekce Jiné vize: Na pomezí animace a videoartu, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/03/04 - 2010/04/26   N. Y. 24, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/03/18 - 2010/05/16   Free Culture (Svobodná kultura), DOX, Malá věž, Praha
2010/03/24 - 2010/05/17   Pode Bal: Malík urvi II, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/03/25 - 2010/05/17   Artists Anonymous: Proces / The Trial, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/03/31   Šachová exhibice naslepo, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/04/01 - 2010/05/30   Iveta Kopicová: Bezdomovci s ručením omezeným / Homeless Unlimited, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/04/01 - 2010/06/28   Umění šachu / The Art of Chess, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/04/08 - 2010/05/03   AS1: Práce studentů, absolventů a pedagogů Ateliéru sochařtví 1, FaVU VUT Brno, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/04/12   MALÍK URVI po deseti letech, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/04/15 - 2010/08/02   Jan Kaplický: Vlastní cestou, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/04/19   Diskuse k výstavě N. Y. 24, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/04/21   Český design "světový" - Michal Jelínek, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/04/22   Umění šachu v pražských kavárnách, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/04/26   Apropriace v současné elektronické hudbě, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/04/29 - 2010/08/26   9 Já, jako grafická designérka, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/05/06   Creative Commons rok poté, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/05/13 - 2010/08/30   Městské zásahy Praha 2010, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/05/27 - 2010/08/30   Pavel Büchler: Marná práce / Labour in Vain, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/07/15   Prezentace nového tematického čísla revue Prostor (č. 86), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/07/29 - 2010/10/25   Budoucnost budoucnosti / The Future of the Future, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/08/06 - 2010/09/15   Zdeněk Lhotský, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/08/30 18:00   NANOHACH & Jan Komárek: Kafla ALERT! (identifikace nezvěstného...), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/09/16 - 2010/11/29   Planeta Eden / Planet Eden: Svět zítřka v socialistickém československu 1948 - 1978 / Tomorrow's world in socialist Czechoslovakia 1949 - 1978, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/09/30 19:00   Přednáška o současném umění, Městská knihovna, Malý sál, Praha
2010/10/06 - 2010/11/15   Parrot Party!, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/10/06 - 2011/01/02   Gilbert & George: Cesty / Roads 1972-1992, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/10/07 17:00   Interaktivní komentovaná prohlídka výstav, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/10/09   12 hodín budoucnosti, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/10/14 17:00   Workshop (umělecká dílna), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/10/15 - 2010/01/31   Metropolis, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/10/17 15:00   Mezigenerační program (tvůrčí odpoledne), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/10/21 - 2010/12/31   Denisa Nová: Fashion Kolekce nula, Karin Zadrick: Portrét kolekce ve fotografii, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/11/03 19:00   Cena Jindřicha Chalupeckého, Finále 2010 / Jindřich Chalupecká Award, Final 2010, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/11/03 - 2011/01/17   Archiv Chalupecký, DOX, Malá věž, Praha
2010/11/04 - 2011/01/17   Cena Jindřicha Chalupeckého, Finále 2010, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/11/04 - 2011/01/17   Laureáti 1990 - 2010, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/11/04 - 2011/06/19   Lukáš Rittstein: Tour, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/11/18 - 2010/12/12   Svět okamžiku / World of a Moment, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/11/24 - 2010/11/30   Magda Marnell: Deconstructed, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/12/01 - 2010/12/31   Kup mi to!, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/01/19 - 2013/12/27   Petr Motyčka: Shoe Christ (NONCBP) Nutkání odmítnout něco co bylo použito, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/01/20 - 2011/03/16   Pohled do archivu 2 - Plakát, DOX, Malá věž, Praha
2011/01/21 - 2011/03/07   Michal Cimala: Posun / Shift, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/01/27 - 2011/03/28   Nina Beier, Marie Lund a Jiří Kovanda: Bob Dylan, Bob Dylan, Boba Dylana, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/01/27 - 2011/04/18   Juan Garaizabal: Kostel v pohybu / Wandering Church, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/02/09 - 2011/05/16   Martin Parr: Assorted Cocktail, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/03/11 - 2011/03/14   Control in Exile, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/03/21 - 2011/06/30   Sladkost smrti: Pohled do archivu 3 - Parte, DOX, Malá věž, Praha
2011/03/24 - 2011/04/25   BigMag: Jiné časopisy v Česku po roce 1989, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/04/01 - 2011/04/18   Jirka Kolar: Williamsburg, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/04/20 - 2011/05/09   Umíme se postavit na vlastní nohy, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/04/22 - 2011/06/20   Petr Kvíčala: Sight Specific, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/04/29 - 2011/06/06   Alžběta Jungrová: Blue Light Tonite, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/05/18 - 2011/06/30   Tibet: Krajina mýtů a legend / Landscape of Myths and Legends, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/05/20 - 2011/06/27   Migrace do Evropy / Migration to Europe: Can it Work for Development?, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/06/01 - 2011/09/30   Federico Díaz: Outside Itself, Arsenale, Benátky (Venezia)
2011/06/02 - 2011/06/30   Transparency Nation: Ateliér skla Ronyho Plesla, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/06/16 - 2011/09/12   Rudolf Steiner a současné umění / and Contemporary Art, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/06/30 - 2011/09/30   Josef Žáček: Šepoty, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/06/30 - 2011/11/28   Aleš Veselý: Trvání a setrvání, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/07/08 - 2011/08/01   Graduation Projects 2009 – 2010, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/09/21 - 2011/10/31   Ivana Šrámková: Nemohu přestat, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/09/21 - 2011/10/31   Jiří Pelcl: Luxury Dwelling, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/10/06 - 2011/12/12   Hughie O'Donoghue: Cesta / The Road, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/10/14 - 2012/01/02   Luciferův efekt / The Lucifer Effect, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/11/16 - 2011/12/31   Petr Šálek: 1984, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/11/18 - 2011/12/15   Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, Piazetta Národního divadla, Praha
2011/11/25   Slavnostní ceremoniál předání Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2011, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/12/02 - 2012/01/30   Věznice: Místo pro umění, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/12/16 - 2012/01/06   Open call, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/12/16 - 2012/01/12   Digitální sochy, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/12/18 - 2012/01/09   Umělci Archivu, DOX, Malá věž, Praha
2012/01/12 - 2012/04/09   Jan Kaplan: 10:35, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/01/18 - 2012/03/18   Revue K: Éditions d'Art - Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui, DOX, Malá věž, Praha
2012/01/26 - 2012/04/20   Middle East Europe, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/02/01 - 2012/03/26   Anastomosis - propojené město, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/03/01 - 2012/04/01   Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, Dům bytové kultury, Praha
2012/03/01 - 2012/04/02   Prolínání, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/03/22 - 2012/05/27   Galerie Vincence Kramáře 1964 - 1972 (František Doležal, Vladimír Rocman), DOX, Malá věž, Praha
2012/03/27 - 2012/04/09   Václav Havel: Síla hrdinské imaginace / The Power of the Heroic Imagination, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/04/02 - 2012/04/30   Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2012/04/12 - 2012/08/31   Čestmír Suška: Outside / Inside, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/04/13 - 2012/05/07   Superstudio 2012, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/04/18 - 2012/05/16   Demokracie v akci / Democracy in Action, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/04/20 - 2012/05/14   Vizuální styl České televize / The Visual Style of Czech Television 1963 - 2012, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/04/24 - 2012/04/29   Prague Photo, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/05/04 - 2012/05/25   Salon umění, malba, otevřená výzva / Art salon painting, Open call, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/05/04 - 2012/06/04   Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, Liberec (Liberec), Liberec (Liberec)
2012/05/18 - 2012/06/08   Úlet 72: „Mimikry“ - pravdivý příběh / „Mimikry“ - The Thrue Story, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/05/25 - 2012/08/20   Membra Disjecta for John Cage /pro Johna Cage, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/06/04 - 2012/06/29   Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2012/06/08 - 2012/10/01   Karel Nepraš, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/06/16 - 2012/07/16   Rané práce / Early Works 2009 - 2012, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/06/25 - 2012/08/10   Otto Placht: Kaligrafie džungle, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/06/27 - 2012/10/31   Veronika Psotková: Bikiny klub, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/06/29 - 2012/08/12   Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, Masarykovo náměstí, Benešov (Benešov)
2012/08/13 - 2012/08/31   Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, České Budějovice (České Budějovice), České Budějovice (České Budějovice)
2012/08/16 - 2012/09/17   Transgender Me, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/08/31 - 2012/10/01   Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, Umělecké centrum Univerzity Palackého, Olomouc (Olomouc)
2012/09/07 - 2012/10/08   StartPoint: Prize for Emerging Artists, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/09/26 - 2013/01/06   Signály z neznáma: Český komiks 1922-2012, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2012/10/01 - 2012/10/26   Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, Opava (Opava), Opava (Opava)
2012/10/10 - 2013/01/07   Jan Jakub Kotík: Podoby vzdoru / Forces of Resistance, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/10/13 - 2012/11/04   Indický filmový plakát, DOX, Malá věž, Praha
2012/10/15 - 2012/11/09   Výstava 2012 / Exhibition 2012, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/10/17 - 2012/11/10   Ponorná řeka, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/10/19 - 2013/01/28   Amor psýché akce - Videň: Ženský element ve vídeňském akcionismu. Sbírka Hummel., DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/10/26 - 2012/11/30   Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, Hradec Králové (Hradec Králové), Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/11   Startpoint Selection 2012, Victoria Art Center, Bukurešť (Bucureşti)
2012/11/22 - 2013/02/21   Kartografie naděje: Příběhy sociální změny / Cartographies Of Hope: Change Narratives, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/12/05 - 2012/12/31   Umělci Archivu, DOX, Malá věž, Praha
2013/01/24 - 2013/04/22   Jonas Mekas: Pokračuji v cestě... Záblesky minulosti kolem... / As I Am Moving Ahead... Glimpses Of The Past Linger..., DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/02/22 - 2013/05/06   Krzysztof Wodiczko: Out/Inside(rs), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/03/07 - 2013/05/20   Signály z neznáma: Český komiks 1922-2012, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/05/03 - 2013/07/01   Patrik Hábl: Transformace krajiny, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/05/23 - 2013/09/16   Postiženi normalitou, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/05/30 - 2013/06/24   Barbora Toman Tylová: Za slovem / Beyond Word, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/06/07 - 2013/08/26   Kamila Ženatá: Ženský dvůr, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/06/12 - 2013/06/18   Aleš Veselý: Kadiš, Památník ŠOA, Praha
2013/07/03 - 2013/08/29   Iveta Pilařová: Štafeta / Relay, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/07/18 - 2013/10/14   Milan Guštar, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/09/06 - 2013/10/17   Radim Labuda: Aspekty velkého muže, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/09/06 - 2013/10/28   StartPoint: Prize for Emerging Artists 2013, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/10/11 - 2014/01/20   Kde domov můj? / Where is my home?, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/10/25 - 2013/12/09   Filip Turek: Přídělový systém, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/10/31 - 2014/02/17   Volker März: Laughing Windows, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/11/20 - 2014/01/20   Vetřelci a volavky: Ateliér sochaře / Aliens and Herons: Sculptor Studio, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/01/16 - 2014/03/17   Zóna v pohybu: Dialogy profesorky Adély Matasové a jejích studentů 1990-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/02/07 - 2014/04/01   Marek Schovánek: Pharmatopia, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/02/14 - 2014/05/19   Plakát v souboji ideologií 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/02/28 - 2014/06/16   Tichá síla Liu Xia, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/04/11 - 2014/06/30   Nad čarou: Jednosměrná zpátky, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/06/12 - 2014/09/29   První linie / Front Line, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/06/27 - 2014/11/17   Martin Rajniš: Huť architektury, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/09/19 - 2014/10/27   STARTPOINT: Prize for Emerging Artists 2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/10/24 - 2015/03/02   This Place, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/11/14 - 2015/03/16   Mody demokracie / Modes of Democracy, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/01/28 - 2015/03/09   Journal (ir)responsable, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/03/13 - 2015/06/08   Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Všechno je jinak, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/03/27 - 2015/07/06   Art Brut Live: Fotografie / Photography Mario Del Curto, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/03/27 - 2015/08/17   Art Brut Live: Sbírka abcd / abcd collection, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/04/16 - 2015/05/11   R200 Non-Fiction, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/06/11 - 2015/07/20   Kultura a konflikt: Izolyatsia v exilu / Culture and Confict: Izolyatsia in Exile, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/06/18 - 2015/09/14   Všude dobře / All Good: Karel Cudlín, Matěj Stránský, Milan Jaroš, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/07/31 - 2015/09/14   Proces / Trial, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/08/14 - 2015/10/12   (Dis)Place, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/08/14 - 2015/10/19   Jakub Szczęsny: Operations, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/09/11 - 2016/01/25   Skvělý nový svět / Brave New World, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/09/24 - 2015/11/23   Jiří Pelcl: Velké a malé objekty, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/10/29 - 2016/01/11   Marek Schovánek: Propaganda, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/11/27 - 2016/01/18   Urbo Kune, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2015/12/18 - 2016/01/11   Svobodné barvy, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/02/19 - 2016/06/06   Duše peněz, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/04/01 - 2016/05/23   Upfront: Váleční fotoreportéři / War Photojournalists, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/04/15 - 2016/06/27   Tomáš Umlauf: Lifestyle, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/04/26 - 2016/10/10   Sportu zdar!: Sport v umění 1945-2016, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/05/12 - 2016/10/17   Karel Nepraš: Rodina připravená k odjezdu, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/06/03 - 2016/08/31   Richard Kočí: Víření prachu, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/10/28 - 2017/03/13   Havel, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/11/17 - 2017/01/16   Linie svobody: Současná arabská karikatura / Lines of Freedom: Contemporary Arab Caricature, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/12/11 - 2017/06/30   Vzducholoď Gulliver, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/12/16 - 2017/03/06   Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu náhoda, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2017/02/10 - 2017/05/08   Materiál 307, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2017/06/02 - 2017/09/11   Gérard Berréby: Tabule času / Les Tables tu temps, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2017/06/02 - 2017/09/11   Kamila Ženatá a hosté: Horizont událostí (finále) / Event Horizon (Finale), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2017/09/07 - 2018/01/08   Před očima / Over my eyes: Příběhy Iráku / Stories of Iraq, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2017/09/22 - 2017/11/20   Rekonstrukce paměti / Reconstruction of Memory, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2017/09/22 - 2017/11/20   Stanislav Libenský Award 2017, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2017/12/14 - 2018/03/04   Projektil33, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2017/12/14 - 2018/03/12   Viva Luboš Plný!, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2018/01/26 - 2018/05/07   Daniel Pešta: DeTermination, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2018/03/15 - 2018/06/04   Joska Skalník: My tancovat nemusíme / We don´t have to dance, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2018/03/29 - 2018/06/18   I Welcome, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2018/04/19   #DATAMAZE / Datové bludiště, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2018/06/01 - 2018/09/24   Dale Chihuly, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2018/06/08 - 2018/09/10   Aleš Hnízdil: Genetický kód vědomí / Genetic Code of Consciousness, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2018/06/21 - 2018/09/10   Oh, to je lehké být chytrý, když někdo všecky tyhle otázky nezná / Oh, it is easy to be clever if one does not know all these questions, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2018/09/07 - 2018/11/12   Viktor Frešo: Tak tomu říkám koncept, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2018/09/21 - 2018/11/19   Stanislav Libenský Award 2018, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2018/10/17 - 2019/02/04   Welcome to hard Times / Vítejte v těžkých časech, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2018/11/02 - 2018/11/03   Kinolab Film Festival: How Technology Made Us Share, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2018/11/30 - 2019/03/25   Tata 3ojs, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2019/03/21 - 2019/08/12   Jiřičná, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2019/04/12 - 2019/06/10   Kryštof Kaplan: Tenze, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2019/06/28 - 2019/09/30   Sadofsky & Trantina: Omezená viditelnost obyčejných věcí, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2019/09/13 - 2020/01/20   Petr Sís: O létání a jiných snech, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2019/10/25 - 2020/01/20   Veronika Psotková: Spolu / Together, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2020/01/17 - 2020/03/30   Jiří David: Jsem tady, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2020/02/14 - 2020/05/25   Galerion: Utopické město, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2020/03/26 - 2020/08/17   Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Ultrasupernatural, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2020/07/10 - 2020/09/27   Ivana Lomová: Ve městě, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2020/09/04 - 2020/11/09   Nadia Rovderová: Fotofatal 1999-2020, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2020/09/24 - 2021/01/31   Pavel Opočenský: Epidemie, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2020/12/11 - 2021/03/21   Siegfried Herz: O lásce / On love, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2021/05/12 - 2021/08/29   Fenomeander, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2021/05/12 - 2021/10/10   Vanitas, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2021/09/17 - 2022/01/09   Viktor Karlík: Literatura, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2021/10/01 - 2022/01/30   Vladimír Skrepl: Remixed & Reimagined, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2021/11/10 - 2022/04/24   Nadějné vyhlídky: Dítě v současném českém umění, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2022/01/26 - 2022/04/24   Anna Beata Háblová, Patrik Hábl: Tolik jiné přítomnosti, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2022/02/16 - 2022/05/08   Jaroslav Róna: Architektony a stroje / Architectons and Mechines, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2022/06/03 - 2022/11/06   (Ne)Moc, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2022/06/30 - 2022/10/16   Via Vitae Věry Novákové, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2022/10/13 - 2023/01/08   Vladimír Doležal: Ztracen v..., DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2022/10/13 - 2023/01/29   Stavitelé chrámů / Temple Builders, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2022/11/04 - 2023/03/19   Alexander Tinei: Funny Games, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2022/12/08 - 2023/05/14   Bolest těch druhých, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2023/02/24 - 2023/05/21   Tomáš Měšťánek: Bez sentimentu, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2023/03/10 - 2023/08/20   Krištof Kintera: How Can I Help You?, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2023/03/22 - 2023/06/04   Fresh Memories: The Look, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2023/04/13 - 2023/09/10   Jan Vytiska: Rituál prokletých srdcí, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2023/06/08 - 2024/01/07   Andres Serrano: Infamous Beauty, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2023/09/14 - 2024/02/11   Za slovy, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2024/02/09 - 2024/09/22   Kafkaesque: Franz Kafka & současné umění / Franz Kafka & Contemporary Art, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2024/03/08 - 2024/06/02   Kamila Ženatá: Všechno jako na počátku světa, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2024/03/21 - 2024/08/18   Pavel Forman: TransForman, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha

DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art

termín   název výstavy
2008/10/18   Vítejte v kapitalismu, vernisáž
2008/10/18 - 2008/02/08   Michael Bielicky, Kamila B. Richter: Falling Times
2008/10/18 - 2009/02/08   Jiří Hůla, Dominik Lang: Archiv / The Archive
2008/10/18 - 2009/02/08   José-María Cano: Welcome to Capitalism! / Vítejte v kapitalismu!
2008/10/18 - 2009/02/08   Matej Krén: Sediment / The Sediment
2008/11/03   Setkání s umělcem: Jiří Hůla
2008/12/01 -   Bollywoodské plakáty
2008/12/21 - 2008/02/01   Pode Bal: Briefs
2009/02/04 - 2009/04/06   DOX & Holešovice. Místa v pohybu
2009/02/09   Technické a industriální památky v České republice
2009/02/16   Kultura v Holešovicích
2009/02/19   Otisk průmyslového dědictví v architektuře současných Holešovic
2009/02/19 - 2009/05/04   Markus Huemer: Ani z nebe odpovědi nepadají / Answers don't fall from the sky, either
2009/02/23   Galerie v průmyslových stavbách
2009/02/26   Moderní Holešovice - od secese po současnost
2009/02/26 -   Architekti
2009/02/27 - 2009/03/12   A1234
2009/03/02   Urbanismus Holešovic
2009/03/06 - 2009/05/17   Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: Manop, poslední první
2009/03/09   Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein
2009/03/16   Od A. V. Friče k občanskému sdružení Checomacoco
2009/03/19 - 2009/04/13   Evropa bez bariér / Europe without barriers
2009/03/23   Emil Holub, český cestovatel s talentem pro drama
2009/03/30   Richard Štorch a Bedřich Machulka - Život jako safari
2009/04/02   Mnislav Zelený, Čech s indiánským jménem Atapana
2009/04/16   Engrique Stanko Vráz - první běloch v zemi kanibalů - Nové Guineji
2009/04/21 - 2009/04/25   CIANT: Enter 4
2009/04/27   Prokletí nebo požehnání? Zámořská expanze v 15. - 19. století do Ameriky
2009/05/23 - 2009/08/16   čtrnáct S / fourteen S
2009/06/01   Indivilduální, skupinová a párová psychoterapie: Co je psychoterapie, pro koho se hodí, co lze z ní získat a co se v ní děje
2009/06/03 - 2009/09/27   Douglas Gordon: Krev, pot, slzy / Blood, Sweat, Tears
2009/06/05 - 2009/07/09   Doxnano!
2009/06/05 - 2009/09/07   Veronika Psotková: Dědova zahrada
2009/06/08   Symbolika snů
2009/06/12 - 2010/05/10   David Černý: Entropa
2009/06/13   Komentovaná prohlídka výstavy za přítomnosti umělců: Michala Pěchoučka a Libuše Vendlové
2009/06/18   Psychoanalýza obrazu
2009/06/22   Sex, smrt a Superego
2009/06/29   Paměť a její biologické koreláty
2009/07/09   Náš kontakt s nevědomím
2009/07/16   Obrazy z nevědomí
2009/07/20   Hledání původního ráje: po stopách realizace kyberprostoru
2009/07/23   K textu a obrazu v díle Douglase Gordona a jeho předchůdců
2009/08/03   Postprodukce v audiovizuálním umění
2009/08/27   Časová a prostorová dimenze paměti Douglase Gordona
2009/08/31   Prostorová paměť - aneb proč se lidé ztrácejí
2009/09/03   Ilinx: O vratkosti vnímání
2009/09/07   Paměť - mechanismy tvorby, vzpomínání a zapomínání
2009/09/10   Relokace pohyblivých obrazů
2009/09/21   Krádež, rituál a aproprace v díle Douglase Gordona
2009/10 - 2010/09/20   Monika Havlíčková: Koně / Horses
2009/10/01 - 2009/11/01   5. Mezinárodní Bienále Industriální stopy 2009 / AID - akceptace - intervence - destrukce
2009/10/08 - 2009/11/23   Zítřek začíná včera
2009/10/15 - 2009/11/18   My Europe / Moje Evropa
2009/10/23 - 2010/01/10   Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 09
2009/10/23 - 2010/10/31   Alena Kotzmannová: 193 m n.m.
2009/11/12 - 2010/05/10   Evidence zájmových osob.StB (EZO.StB)
2009/11/30   Rudé právo jako nástroj socialistické ideologie
2009/12/02 - 2009/12/06   Tonspur
2009/12/04 - 2010/03/15   Julia Calfee: Chelsea Hotel, pohled zevnitř / Inside, The Chelsea Hotel
2009/12/04 - 2010/03/29   Chelsea Hotel: Ghosts of Bohemia / Přízraky bohémy
2010/01/10   Denisa Myšková
2010/01/14 - 2010/03/22   František Matoušek: de Nîmes
2010/02/04   Přednáška Jana Sobotky: Harry Smith - Antologie americké lidové hudby
2010/02/08   Setkání s umělcem: František Matoušek
2010/02/11   Co bylo a je tabu v umění
2010/02/11   Přednáška Josefa Rauvolfa: Od Velvetů k punkovým rebelům
2010/02/15   Setkání s umělcem: Chelsea Hotel s Michelem Auderem, průkopníkem videoartu
2010/02/17   Český design "světový" - Michal Jelínek
2010/02/22   Přednáška Miroslava Petříčka: Andy Warhol - opakování a věčný návrat jedinečného
2010/02/25   Prezentace: Přehlídka animovaného filmu, sekce Jiné vize: Na pomezí animace a videoartu
2010/03/04 - 2010/04/26   N. Y. 24
2010/03/24 - 2010/05/17   Pode Bal: Malík urvi II
2010/03/25 - 2010/05/17   Artists Anonymous: Proces / The Trial
2010/03/31   Šachová exhibice naslepo
2010/04/01 - 2010/05/30   Iveta Kopicová: Bezdomovci s ručením omezeným / Homeless Unlimited
2010/04/01 - 2010/06/28   Umění šachu / The Art of Chess
2010/04/08 - 2010/05/03   AS1: Práce studentů, absolventů a pedagogů Ateliéru sochařtví 1, FaVU VUT Brno
2010/04/12   MALÍK URVI po deseti letech
2010/04/15 - 2010/08/02   Jan Kaplický: Vlastní cestou
2010/04/19   Diskuse k výstavě N. Y. 24
2010/04/21   Český design "světový" - Michal Jelínek
2010/04/22   Umění šachu v pražských kavárnách
2010/04/26   Apropriace v současné elektronické hudbě
2010/04/29 - 2010/08/26   9 Já, jako grafická designérka
2010/05/06   Creative Commons rok poté
2010/05/13 - 2010/08/30   Městské zásahy Praha 2010
2010/05/27 - 2010/08/30   Pavel Büchler: Marná práce / Labour in Vain
2010/07/15   Prezentace nového tematického čísla revue Prostor (č. 86)
2010/07/29 - 2010/10/25   Budoucnost budoucnosti / The Future of the Future
2010/08/06 - 2010/09/15   Zdeněk Lhotský
2010/08/30 18:00   NANOHACH & Jan Komárek: Kafla ALERT! (identifikace nezvěstného...)
2010/09/16 - 2010/11/29   Planeta Eden / Planet Eden: Svět zítřka v socialistickém československu 1948 - 1978 / Tomorrow's world in socialist Czechoslovakia 1949 - 1978
2010/10/06 - 2010/11/15   Parrot Party!
2010/10/06 - 2011/01/02   Gilbert & George: Cesty / Roads 1972-1992
2010/10/07 17:00   Interaktivní komentovaná prohlídka výstav
2010/10/09   12 hodín budoucnosti
2010/10/14 17:00   Workshop (umělecká dílna)
2010/10/15 - 2010/01/31   Metropolis
2010/10/17 15:00   Mezigenerační program (tvůrčí odpoledne)
2010/10/21 - 2010/12/31   Denisa Nová: Fashion Kolekce nula, Karin Zadrick: Portrét kolekce ve fotografii
2010/11/03 19:00   Cena Jindřicha Chalupeckého, Finále 2010 / Jindřich Chalupecká Award, Final 2010
2010/11/04 - 2011/01/17   Cena Jindřicha Chalupeckého, Finále 2010
2010/11/04 - 2011/01/17   Laureáti 1990 - 2010
2010/11/04 - 2011/06/19   Lukáš Rittstein: Tour
2010/11/18 - 2010/12/12   Svět okamžiku / World of a Moment
2010/11/24 - 2010/11/30   Magda Marnell: Deconstructed
2010/12/01 - 2010/12/31   Kup mi to!
2011/01/19 - 2013/12/27   Petr Motyčka: Shoe Christ (NONCBP) Nutkání odmítnout něco co bylo použito
2011/01/21 - 2011/03/07   Michal Cimala: Posun / Shift
2011/01/27 - 2011/03/28   Nina Beier, Marie Lund a Jiří Kovanda: Bob Dylan, Bob Dylan, Boba Dylana
2011/01/27 - 2011/04/18   Juan Garaizabal: Kostel v pohybu / Wandering Church
2011/02/09 - 2011/05/16   Martin Parr: Assorted Cocktail
2011/03/11 - 2011/03/14   Control in Exile
2011/03/24 - 2011/04/25   BigMag: Jiné časopisy v Česku po roce 1989
2011/04/01 - 2011/04/18   Jirka Kolar: Williamsburg
2011/04/20 - 2011/05/09   Umíme se postavit na vlastní nohy
2011/04/22 - 2011/06/20   Petr Kvíčala: Sight Specific
2011/04/29 - 2011/06/06   Alžběta Jungrová: Blue Light Tonite
2011/05/18 - 2011/06/30   Tibet: Krajina mýtů a legend / Landscape of Myths and Legends
2011/05/20 - 2011/06/27   Migrace do Evropy / Migration to Europe: Can it Work for Development?
2011/06/02 - 2011/06/30   Transparency Nation: Ateliér skla Ronyho Plesla
2011/06/16 - 2011/09/12   Rudolf Steiner a současné umění / and Contemporary Art
2011/06/30 - 2011/09/30   Josef Žáček: Šepoty
2011/06/30 - 2011/11/28   Aleš Veselý: Trvání a setrvání
2011/07/08 - 2011/08/01   Graduation Projects 2009 – 2010
2011/09/21 - 2011/10/31   Ivana Šrámková: Nemohu přestat
2011/09/21 - 2011/10/31   Jiří Pelcl: Luxury Dwelling
2011/10/06 - 2011/12/12   Hughie O'Donoghue: Cesta / The Road
2011/10/14 - 2012/01/02   Luciferův efekt / The Lucifer Effect
2011/11/04 - 2012/01/15   Cena Jindřicha Chalupeckého 2011
2011/11/16 - 2011/12/31   Petr Šálek: 1984
2011/11/25   Slavnostní ceremoniál předání Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2011
2011/12/02 - 2012/01/30   Věznice: Místo pro umění
2011/12/16 - 2012/01/06   Open call
2011/12/16 - 2012/01/12   Digitální sochy
2012/01/12 - 2012/04/09   Jan Kaplan: 10:35
2012/01/12 - 2012/04/09   The Silent Village
2012/01/26 - 2012/04/20   Middle East Europe
2012/02/01 - 2012/03/26   Anastomosis - propojené město
2012/03/01 - 2012/04/02   Prolínání
2012/03/08 - 2012/04/26   Light Sculptures: České stolní lampy 1950-1990
2012/03/27 - 2012/04/09   Václav Havel: Síla hrdinské imaginace / The Power of the Heroic Imagination
2012/04/12 - 2012/08/31   Čestmír Suška: Outside / Inside
2012/04/13 - 2012/05/07   Superstudio 2012
2012/04/18 - 2012/05/16   Demokracie v akci / Democracy in Action
2012/04/20 - 2012/05/14   Vizuální styl České televize / The Visual Style of Czech Television 1963 - 2012
2012/04/24 - 2012/04/29   Prague Photo
2012/04/28 - 2012/05/30   Zdeněk Lhotský: 30x jeden tvar a ještě jeden navíc
2012/05/04 - 2012/05/25   Salon umění, malba, otevřená výzva / Art salon painting, Open call
2012/05/18 - 2012/06/08   Úlet 72: „Mimikry“ - pravdivý příběh / „Mimikry“ - The Thrue Story
2012/05/25 - 2012/08/20   Membra Disjecta for John Cage /pro Johna Cage
2012/05/30 - 2012/06/30   Ekoglass
2012/06/08 - 2012/10/01   Karel Nepraš
2012/06/16 - 2012/07/16   Rané práce / Early Works 2009 - 2012
2012/06/25 - 2012/08/10   Otto Placht: Kaligrafie džungle
2012/06/27 - 2012/10/31   Veronika Psotková: Bikiny klub
2012/08/16 - 2012/09/17   Transgender Me
2012/09/07 - 2012/10/08   StartPoint: Prize for Emerging Artists
2012/10/10 - 2013/01/07   Jan Jakub Kotík: Podoby vzdoru / Forces of Resistance
2012/10/15 - 2012/11/09   Výstava 2012 / Exhibition 2012
2012/10/17 - 2012/11/10   Ponorná řeka
2012/10/19 - 2013/01/28   Amor psýché akce - Videň: Ženský element ve vídeňském akcionismu. Sbírka Hummel.
2012/11/22 - 2013/02/21   Kartografie naděje: Příběhy sociální změny / Cartographies Of Hope: Change Narratives
2012/11/29 - 2013/01/28   COCKEREL SS13 in the Box
2013/01/24 - 2013/04/22   Jonas Mekas: Pokračuji v cestě... Záblesky minulosti kolem... / As I Am Moving Ahead... Glimpses Of The Past Linger...
2013/02/01 - 2013/03/31   Rudolf Rusňák: Passions Collection
2013/02/22 - 2013/05/06   Krzysztof Wodiczko: Out/Inside(rs)
2013/03/07 - 2013/05/20   Signály z neznáma: Český komiks 1922-2012
2013/05/03 - 2013/07/01   Patrik Hábl: Transformace krajiny
2013/05/23 - 2013/09/16   Postiženi normalitou
2013/05/30 - 2013/06/24   Barbora Toman Tylová: Za slovem / Beyond Word
2013/06/07 - 2013/08/26   Kamila Ženatá: Ženský dvůr
2013/07/03 - 2013/08/29   Iveta Pilařová: Štafeta / Relay
2013/07/18 - 2013/10/14   Milan Guštar
2013/09/06 - 2013/10/17   Radim Labuda: Aspekty velkého muže
2013/09/06 - 2013/10/28   StartPoint: Prize for Emerging Artists 2013
2013/10/04 - 2013/10/31   Back on the Road
2013/10/11 - 2014/01/20   Kde domov můj? / Where is my home?
2013/10/25 - 2013/12/09   Filip Turek: Přídělový systém
2013/10/31 - 2014/02/17   Volker März: Laughing Windows
2013/11/20 - 2014/01/20   Vetřelci a volavky: Ateliér sochaře / Aliens and Herons: Sculptor Studio
2013/12/20 - 2014/03/03   Antihmota – DECHEM v DOX by Qubus
2014/01/16 - 2014/03/17   Zóna v pohybu: Dialogy profesorky Adély Matasové a jejích studentů 1990-2014
2014/01/20 - 2014/01/31   Festival Spectaculare
2014/02/07 - 2014/04/01   Marek Schovánek: Pharmatopia
2014/02/14 - 2014/05/19   Plakát v souboji ideologií 1914-2014
2014/02/28 - 2014/06/16   Tichá síla Liu Xia
2014/04/11 - 2014/06/30   Nad čarou: Jednosměrná zpátky
2014/06/12 - 2014/09/29   První linie / Front Line
2014/06/27 - 2014/11/17   Martin Rajniš: Huť architektury
2014/09/19 - 2014/10/27   STARTPOINT: Prize for Emerging Artists 2014
2014/10/08 - 2015/01/08   Cockerel uvádí: Když kabát mluví se židlí
2014/10/24 - 2015/03/02   This Place
2014/11/14 - 2015/03/16   Mody demokracie / Modes of Democracy
2015/01/28 - 2015/03/09   Journal (ir)responsable
2015/03/13 - 2015/06/08   Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Všechno je jinak
2015/03/27 - 2015/07/06   Art Brut Live: Fotografie / Photography Mario Del Curto
2015/03/27 - 2015/08/17   Art Brut Live: Sbírka abcd / abcd collection
2015/04/16 - 2015/05/11   R200 Non-Fiction
2015/05/14 - 2015/08/14   Martin Hlubuček: Teritorium
2015/06/11 - 2015/07/20   Kultura a konflikt: Izolyatsia v exilu / Culture and Confict: Izolyatsia in Exile
2015/06/18 - 2015/09/14   Všude dobře / All Good: Karel Cudlín, Matěj Stránský, Milan Jaroš
2015/07/31 - 2015/09/14   Proces / Trial
2015/08/14 - 2015/10/12   (Dis)Place
2015/08/14 - 2015/10/19   Jakub Szczęsny: Operations
2015/09/11 - 2016/01/25   Skvělý nový svět / Brave New World
2015/09/24 - 2015/11/23   Jiří Pelcl: Velké a malé objekty
2015/10/21 - 2016/01/21   Kout – někde tam
2015/10/29 - 2016/01/11   Marek Schovánek: Propaganda
2015/11/27 - 2016/01/18   Urbo Kune
2015/12/18 - 2016/01/11   Svobodné barvy
2016/02/19 - 2016/06/06   Duše peněz
2016/04/01 - 2016/05/23   Upfront: Váleční fotoreportéři / War Photojournalists
2016/04/15 - 2016/06/27   Tomáš Umlauf: Lifestyle
2016/04/26 - 2016/10/10   Sportu zdar!: Sport v umění 1945-2016
2016/05/12 - 2016/10/17   Karel Nepraš: Rodina připravená k odjezdu
2016/06/03 - 2016/08/31   Richard Kočí: Víření prachu
2016/10/28 - 2017/03/13   Havel
2016/11/17 - 2017/01/16   Linie svobody: Současná arabská karikatura / Lines of Freedom: Contemporary Arab Caricature
2016/12/11 - 2017/06/30   Vzducholoď Gulliver
2016/12/16 - 2017/03/06   Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu náhoda
2017/02/10 - 2017/05/08   Materiál 307
2017/06/02 - 2017/09/11   Gérard Berréby: Tabule času / Les Tables tu temps
2017/06/02 - 2017/09/11   Kamila Ženatá a hosté: Horizont událostí (finále) / Event Horizon (Finale)
2017/09/07 - 2018/01/08   Před očima / Over my eyes: Příběhy Iráku / Stories of Iraq
2017/09/22 - 2017/11/20   Rekonstrukce paměti / Reconstruction of Memory
2017/09/22 - 2017/11/20   Stanislav Libenský Award 2017
2017/10/27 - 2018/01/08   1917 – 2017
2017/12/14 - 2018/03/04   Projektil33
2017/12/14 - 2018/03/12   Viva Luboš Plný!
2018/01/26 - 2018/05/07   Daniel Pešta: DeTermination
2018/03/15 - 2018/06/04   Joska Skalník: My tancovat nemusíme / We don´t have to dance
2018/03/29 - 2018/06/18   I Welcome
2018/04/19   #DATAMAZE / Datové bludiště
2018/06/01 - 2018/09/24   Dale Chihuly, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová
2018/06/08 - 2018/09/10   Aleš Hnízdil: Genetický kód vědomí / Genetic Code of Consciousness
2018/06/21 - 2018/09/10   Oh, to je lehké být chytrý, když někdo všecky tyhle otázky nezná / Oh, it is easy to be clever if one does not know all these questions
2018/09/07 - 2018/11/12   Viktor Frešo: Tak tomu říkám koncept
2018/09/21 - 2018/11/19   Stanislav Libenský Award 2018
2018/10/17 - 2019/02/04   Welcome to hard Times / Vítejte v těžkých časech
2018/11/02 - 2018/11/03   Kinolab Film Festival: How Technology Made Us Share
2018/11/30 - 2019/03/25   Tata 3ojs
2019/03/21 - 2019/08/12   Jiřičná
2019/04/12 - 2019/06/10   Kryštof Kaplan: Tenze
2019/06/28 - 2019/09/30   Sadofsky & Trantina: Omezená viditelnost obyčejných věcí
2019/09/13 - 2020/01/20   Petr Sís: O létání a jiných snech
2019/10/04 - 2019/12/02   Russia. Timeless (Bezčasí v současném ruském umění)
2019/10/25 - 2020/01/20   Veronika Psotková: Spolu / Together
2020/01/17 - 2020/03/30   Jiří David: Jsem tady
2020/02/14 - 2020/05/25   Galerion: Utopické město
2020/03/26 - 2020/08/17   Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Ultrasupernatural
2020/07/10 - 2020/09/27   Ivana Lomová: Ve městě
2020/09/04 - 2020/11/09   Nadia Rovderová: Fotofatal 1999-2020
2020/09/24 - 2021/01/31   Pavel Opočenský: Epidemie
2020/12/11 - 2021/03/21   Siegfried Herz: O lásce / On love
2021/05/12 - 2021/08/29   Fenomeander
2021/05/12 - 2021/10/10   Vanitas
2021/09/17 - 2022/01/09   Viktor Karlík: Literatura
2021/10/01 - 2022/01/30   Vladimír Skrepl: Remixed & Reimagined
2021/11/10 - 2022/04/24   Nadějné vyhlídky: Dítě v současném českém umění
2022/01/26 - 2022/04/24   Anna Beata Háblová, Patrik Hábl: Tolik jiné přítomnosti
2022/02/16 - 2022/05/08   Jaroslav Róna: Architektony a stroje / Architectons and Mechines
2022/06/03 - 2022/11/06   (Ne)Moc
2022/06/30 - 2022/10/16   Via Vitae Věry Novákové
2022/10/13 - 2023/01/08   Vladimír Doležal: Ztracen v...
2022/10/13 - 2023/01/29   Stavitelé chrámů / Temple Builders
2022/11/04 - 2023/03/19   Alexander Tinei: Funny Games
2022/12/08 - 2023/05/14   Bolest těch druhých
2023/02/24 - 2023/05/21   Tomáš Měšťánek: Bez sentimentu
2023/03/10 - 2023/08/20   Krištof Kintera: How Can I Help You?
2023/03/22 - 2023/06/04   Fresh Memories: The Look
2023/04/13 - 2023/09/10   Jan Vytiska: Rituál prokletých srdcí
2023/06/08 - 2024/01/07   Andres Serrano: Infamous Beauty
2023/09/14 - 2024/02/11   Za slovy
2024/02/09 - 2024/09/22   Kafkaesque: Franz Kafka & současné umění / Franz Kafka & Contemporary Art
2024/03/08 - 2024/06/02   Kamila Ženatá: Všechno jako na počátku světa
2024/03/21 - 2024/08/18   Pavel Forman: TransForman

DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   José-María Cano: Welcome to Capitalism
  2009   Douglas Gordon: Krev, pot, slzy / Blood, sweat, tears
  2009   Markus Huemer: Ani z nebe odpovědi nepadají / Answers don't fall from the sky, either
  2010   František Matoušek: de Nîmes
  2010   Jan Kaplický: Vlastní cestou / His own Way (16/4 - 2/8/2010)
  2010   Pavel Büchler: Marná práce / Labour in Vain
  2011   Aleš Veselý: Trvání a setrvání / Permanence and inertia
  2011   Hughie O'Donoghue: Cesta / The Road
  2011   Ivana Šrámková: Nemohu přestat /I Can't Stop
  2011   Jirka Kolar: Williamsburg
  2011   Josef Žáček: Šepoty / Whispers
  2011   Juan Garaizabal: Kostel v pohybu / Wandering Church
  2011   Martin Parr: Assorted Cocktail
  2012   Jan Jakub Kotík: Podoby vzdoru / Forces of Resistance
  2012   Karel Nepraš
  2013   Filip Turek: Přídělový systém / System of Rationing
  2013   Iveta Pilařová: Štafeta / Relay
  2013   Jonas Mekas: Pokračuji v cestě... Záblesky minulosti kolem... / As I Am Moving Ahead... Glimpses Of The Past Linger...
  2013   Krzysztof Wodiczko: Out/Inside(rs)
  2013   Milan Guštar
  2013   Radim Labuda: Aspekty velkého muže / Aspects of the Great Man
  2014   Liu Xia: Tichá síla / The Silent Strength of
  2014   Martin Rajniš: Architecture Guild
  2014   Martin Rajniš: Huť architektury
  2015   Marek Schovánek: Propaganda
  2017   Gérard Berréby: Tabule času / Les Tables tu temps
  2018   Daniel Pešta: DeTermination
  2020   Siegfried Herz: O lásce / On love
  2023   Alexander Tinei: Funny Games
  2023   Jan Vytiska: Rituál prokletých srdcí
  2023   Krištof Kintera: How Can I Help You?
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Centrum současného umění DOX / Centre for Contemporary Art DOX (Start)
  2009   Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Manop, poslední první / Manop, The Final First
  2009   Chelsea Hotel (Ghosts of Bohemia / Přízraky bohémy)
  2010   32 kamenů: Umění šachu
  2010   AS1 (Výstava ateliéru Sochařství 1 Fakulty výtvarných umění VUT Brno)
  2010   Budoucnost budoucnosti / The Future of the Future ((Velký))
  2010   Budoucnost budoucnosti / The Future of the Future ((Malý))
  2010   Gilbert & George: Cesty / Roads 1972-1992
  2010   Julia Calfee: Chelsea Hotel zevnitř / Inside the Chelsea Hotel; Chelsea Hotel Přízraky bohémy / Ghost of Bohemia
  2010   Metropolis: Cryptic 257, Masker, Pasta, Point, Skarf, Tron (Legendy českého street artu a graffiti / Legends of Czech Street Art and Graffiti)
  2011   Luciferův efekt / The Lucifer Effect (Střetnutí se zlem / Encoutering evil)
  2011   Myslet bez konce: Rudolf Steiner inspirací / Thinking without limits: Inspired by Rudolf Steiner (Rudolf Steiner a současné umění / Rudolf Steiner and Contemporary Art)
  2011   Nina Beier, Marie Lund a Jiří Kovanda: Bob Dylan, Bob Dylan, Boba Dylana
  2011   Věznice: Místo pro umění / Prison: No Limits for Art
  2012   Amor Psyche Action - Vienna (The Feminine in Viennese Actionism: Collection Hummel Vienna)
  2012   Amor Psýche Akce - Vídeň (Ženský element ve vídeňském akcionismu. Sbírka Hummel)
  2012   Amor Psyche Aktion - Wien (Das Feminine im Wiener Aktionismus)
  2012   Membra Disjecta for John Cage / pro Johna Cage (Wanting to Say Something About John / Chceme říct něco o Johnovi)
  2012   Middle East Europe
  2014   Mody demokracie
  2014   Plakát v souboji ideologií 1914-2014
  2014   Plakát v souboji ideologií 1914-2014 / The Poster in the Clash of Ideologies 1914-2014
  2014   Postiženi normalitou
  2014   První linie / Front Line
  2014   The Poster in the Clash of Ideologies 1914-2014
  2015   Art Brut Live: Sbírka abcd | Bruno Decharme
  2015   Bohuš a Monika Kubinskí: Front Line Deposit
  2015   Journal (ir)responsable
  2016   Duše peněz / The Soul of Money
  2016   Skvělý nový svět / Brave New World
  2017   Rekonstrukce paměti / Reconstruction of Memory
  2018   Dale Chihuly, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová
  2021   Vanitas (Vanitas in Contemporary Czech Art)
  2021   Vanitas (Vanitas v současném českém umění)
  2021   Vladimír Skrepl: Remixed & Reimagined
  2022   (Ne)moc
  2022   Bolest těch druhých
  2022   Nadějné vyhlídky: Dítě v současném českém umění
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2022   Lukáš Rittstein: Natural. Mezi nebem a zemí / Between the Sky and the Earth (Sochy / Sculptures 1980–2021)
  2022   Vesmír umění (Ztracený deník Dušana P.)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Setkání s umělcem: Jiří Hůla
  2009   David Černý: Entropa
  2009   Douglas Gordon: Krev, pot, slzy / Blood, sweat, tears
  2009   Julia Calfee: Chelsea Hotel, pohled zevnitř / Inside, The Chelsea Hotel
  2009   Markus Huemer: Ani z nebe odpovědi nepadají / Answers don't fall from the sky, either
  2010   František Matoušek: de Nîmes
  2010   Jan Kaplický: Vlastní cestou / His Own Way
  2010   Pavel Büchler: Marná práce / Labour in Vain
  2011   Aleš Veselý: Trvání a setrvání / Permanence and inertia
  2011   Blue Light Tonite
  2011   Hughie O'Donoghue: Cesta / The Road
  2011   Ivana Šrámková: Nemohu přestat / I can't stop
  2011   Jirka Kolar: Williamsburg
  2011   Jiří Pelcl: Luxury Dwelling
  2011   Josef Žáček: Šepoty / Whispers
  2011   Juan Garaizabal: Kostel v pohybu / Wandering Church
  2011   Martin Parr: Assorted Cocktail
  2011   Michal Cimala: Posun / Shift
  2011   Petr Kvíčala: Sight Specific
  2012   Jan Jakub Kotík: Podoby vzdoru / Forces of Resistance
  2012   Karel Nepraš
  2013   Jonas Mekas: Pokračuji v cestě... Záblesky minulosti kolem... / As I Am Moving Ahead... Glimpses Of The Past Linger...
  2013   Kamila Ženatá: Ženský dvůr / The women´s Yard
  2013   Kamila Ženatá: Ženský dvůr / The Women's Yard
  2013   Krzysztof Wodiczko: Out/Inside(rs)
  2013   Patrik Hábl: Transformation of Landscape / Transformace krajiny
  2015   Marek Schovánek: Propaganda
  2016   Tomáš Umlauf: Lifestyle
  2018   Daniel Pešta: DeTermination
  2019   Jiřičná
  2019   Petr Sís: O létání a jiných snech / On Flying & Other Dreams
  2022   Jaroslav Róna: Architektony a stroje / Architectons and Mechines
  2022   Vladimír Doležal: Ztracen v... / Lost in...
  2023   Andres Serrano: Infamous Beauty
  2023   Krištof Kintera: How Can I Help You?
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Otevření centra současného umění DOX (José-María Cano: Vítejte v kapitalismu! Matej Krén, Jiří Hůla a Dominik Lang, Michael Bielický a Kamila Richter)
  2009   Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein: Manop, poslední první / Manop, The Final First
  2009   Čtrnáct S / fourteen S
  2009   Doxnano
  2009   Doxnano
  2009   Chelsea Hotel: Přízraky bohémy / Ghosts of Bohemia
  2009   Moje Evropa / My Europe
  2010   AS1
  2010   Cena Jindřicha Chalupeckého, Finále 2010, Laureáti 20 let, Archiv Chalupecký / Jindřich Chalupecká Award, Final 2010, Prize-Winners 20 years, Archive Chalupecký
  2010   Gilbert & George: Cesty / Roads 1972-1992
  2010   Metropolis
  2010   Planeta Eden / Planet Eden (Svět zítřka v socialistickém československu 1948 - 1978 / Tomorrow's world in socialist Czechoslovakia 1949 - 1978)
  2010   Pode Bal: MALÍK URVI II
  2011   BigMag: Jiné časopisy v Česku po roce 1989 / Other magazines in the Czech Republic after 1989
  2011   Luciferův efekt / The Lucifer Effect
  2011   Nina Beier, Marie Lund a Jiří Kovanda: Bob Dylan, Bob Dylan, Boba Dylana
  2011   Rudolf Steiner a současné umění / and Contemporary Art
  2011   Transparency Nation
  2012   Amor Psýche Akce - Vídeň / Amor Psyche Action - Vienna (Ženský element ve vídeňském akcionismu. Sbírka Hummel Vídeň / The Feminine in Viennese Actionism. Hummel Collection Vienna)
  2012   Kartografie naděje: Příběhy sociální změny / Cartographies Of Hope: Change Narratives
  2012   Membra Disjecta pro Johna Cage (Wanting to say something about John / Chceme říct něco o Johnovi)
  2012   Výstava Exhibition 2012 (zahájení)
  2013   Signály z neznáma: Český komiks 1922-2012 / Signals from the Unknown: Czech Comics 1922-2012
  2013   Umění jako domov?
  2014   Plakát v souboji ideologií 1914-2014 / The Poster in the Clash of Ideologies 1914-2014
  2014   This Place
  2015   Art Brut Live (Bruno Decharme - sbírka abcd / abcd collection, Mario Del Curto - fotografie / photography)
  2015   Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Všechno je jinak / Everything is Different
  2015   Brave New World / Skvělý nový svět
  2016   Duše peněz / The Soul of Money
  2016   Sportu zdar! All hail sport!
  2017   Havel (Tomki Němec, Bohdan Holomíček, Petr Jančárek)
  2017   Kamila Ženatá a hosté: Horizont událostí (finále) / Event Horizon (Finale)
  2017   Před očima / Over my eyes (Příběhy Iráku / Stories of Iraq)
  2017   Stanislav Libenský Award 2017
  2018   Chihuly, Libenský, Brychtová
  2018   Welcome to hard Times / Vítejte v těžkých časech
  2020   Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Ultrasupernatural
  2021   Nadějné vyhlídky / Great Expectations
  2022   Anna Beata Háblová, Patrik Hábl: Tolik jiné přítomnosti / Such Other Presence
  2022   Via Vitae Věra Nováková
  2024   Kafkaesque (Franz Kafka & současné umění / Franz Kafka & Contemporary Art)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Café DOX doprovodné programy (Cyklus přednášek na téma: Holešovice: Industriál a kultura)
  2009   DOX Umění je ztráta času? (Individuální členství)
  2010   DOX Centre for Contemporary Art (In Art we trust!)
  2010   DOX Centre for Contemporary Art (In Art we trust!)
  2010   Pavel Büchler: Marná práce / Labour in Vain
  2016   Duše peněz / The Soul of Money
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   David Černý: Entropa
  2009   Douglas Gordon: Krev, pot, slzy, / Blood, Sweat, Tears,
  2009   Markus Huemer: Ani z nebe odpovědi nepadají / Answers don't fall from the sky, either
  2010   Jan Kaplický: Vlastní cestou / His Own Way
  2011   Alžběta Jungrová: Blue Light Tonite
  2011   Jirka Kolar: Williamsburg
  2011   Jiří Pelcl: Luxury Dwelling
  2011   Juan Garaizabal: Kostel v pohybu / Wandering Church
  2011   Martin Parr: Assorted Cocktail
  2011   Michal Cimala: Posun / Shift
  2011   Petr Kvíčala: Sight Specific
  2012   Čestmír Suška: Outside / Inside
  2012   Jan Jakub Kotík: Podoby vzdoru / Forces of Resistance
  2012   Jan Kaplan 10:35
  2012   Karel Nepraš
  2012   Nepraš
  2012   Veronika Psotková: Bikiny klub / Bikini Club
  2013   Barbora Toman Tylová: Za slovem / Beyond Word
  2013   Jonas Mekas: Pokračuji v cestě... Záblesky minulosti kolem... / As I Am Moving Ahead... Glimpses Of The Past Linger...
  2013   Krzysztof Wodiczko: Out/Inside(rs)
  2013   Milan Guštar
  2013   Patrik Hábl: Transformace krajiny / Transformations of Landscape
  2013   Volker März: Laughing Windows
  2014   Marek Schovánek: Pharmatopia
  2014   Tichá síla Liu Xia / The Silent Strength of Liu Xia
  2015   Art Brut Live (Fotografie / Photography Mario Del Curto)
  2015   Jakub Szczęsny: Operations
  2015   Jiří Pelcl: Velké a malé objekty
  2015   Marek Schovánek: Propaganda
  2016   Karel Nepraš: Rodina připravená k odjezdu / Family Ready For Departure
  2016   Richard Kočí: Víření prachu / Swirling Dust
  2016   Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu náhoda / Intention and Slight Coincidence
  2017   Gérard Berréby: Tabule času / Les Tables tu temps
  2017   Kamila Ženatá a hosté: Horizont událostí (finále) / Event Horizon (Finale)
  2017   Viva Luboš Plný!
  2018   Aleš Hnízdil: Genetický kód vědomí / Genetic Code of Consciousness
  2018   Daniel Pešta: DeTermination
  2018   Joska Skalník: My tancovat nemusíme / We don´t have to dance
  2018   Viktor Frešo: Tak tomu říkám koncept / That's What I Call a Concept
  2019   Jiřičná
  2019   Kryštof Kaplan: Tenze / Tension
  2019   Peter Sís: On Flying and Other Dreams
  2019   Petr Sís: O létání a jiných snech
  2019   Veronika Psotková: Spolu / Together
  2020   Ivana Lomová: Ve městě / In the City
  2020   Jiří David: Jsem tady
  2020   Nadia Rovderová: Fotofatal 1999-2020
  2020   Siegfried Herz: O lásce / On Love
  2021   Viktor Karlík: Literatura, plastiky a objekty 2012-2021
  2021   Viktor Karlík: Literature, sculptures and objects 2012–2021
  2022   Alexander Tinei: Funny Games
  2022   Jaroslav Róna: Architektony a stroje / Architectons and Machines
  2022   Vladimír Doležal: Lost in...
  2022   Vladimír Doležal: Ztracen v...
  2023   Andres Serrano: Infamous Beauty
  2023   Jan Vytiska: Rituál prokletých srdcí / The Ritual of Cursed Hearts
  2023   Krištof Kintera: How Can I Help You?
  2023   Tomáš Měšťánek: Bez sentimentu / No Sentiment
  2024   Kamila Ženatá: Všechno jako na počátku světa
  2024   Pavel Forman: TransForman
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Evidence zájmových osob (EZO)
  2009   Evidence zájmových osob STB / Registry of Persons of Interest STB
  2009   Chelsea Hotel: Přízraky bohémy, Julia Calfee: Chelsea Hotel zevnitř
  2010   Artists Anonymous: Proces / The Trial
  2010   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award (Finále 2010, Laureáti 20 let, Archiv Chalupecký / Final 2010, Prize-Winners 20 Years, Archive Chapupecký)
  2010   Gilbert & George: Cesty / Roads 1972-1992
  2010   Metropolis
  2010   Planeta Eden / Planet Eden (Svět zítřka v socialistickém československu 1948 - 1978 / Tomorrow's world in socialist Czechoslovakia 1949 - 1978)
  2010   Umění šachu / The Art of Chess
  2011   BigMag: Jiné časopisy v Česku po roce 1989 / Other magazines in the Czech Republic after 1989
  2011   Luciferův efekt / The Lucifer Effect
  2011   Nina Beier, Jiří Kovanda, Marie Lund: Bob Dylan, Bob Dylan, Boba Dylana
  2011   Rudolf Steiner a současné umění / and Contemporary Art
  2011   Věznice: Místo pro umění / Prison: No Limits for Art
  2012   Amor Psýche Akce - Vídeň (Ženský element ve vídeňském akcionismu. Sbírka Hummel)
  2012   StartPoint: Prize for Emerging Artists
  2013   Kde domov můj? / Where is my home?
  2013   Postiženi normalitou
  2013   StartPoint: Prize for Emerging Artists
  2014   Nad čarou / Over the Line (Jednosměrná zpátky / One Way Return Ticket)
  2014   První linie / Front Line
  2014   Startpoint (Prize for emerging artists)
  2014   This Place
  2014   This Place
  2014   Zóna v pohybu / Zone in motion
  2015   Art Brut Live (Sbírka abcd / abcd collection)
  2015   Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Všechno je jinak / Everything is Different
  2015   Brave New World / Skvělý nový svět
  2016   Havel (Tomki Němec, Bohdan Holomíček, Petr Jančárek)
  2016   Havel (Tomki Němec, Bohdan Holomíček, Petr Jančárek)
  2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016)
  2017   Materiál 307
  2017   Projektil33
  2018   #DATAMAZE (Datové bludiště)
  2018   Chihuly, Libenský, Brichtová
  2018   I WELCOME
  2018   Oh, to je lehké být chytrý, když někdo všecky tyhle otázky nezná / Oh, it is easy to be clever if one does not know all these questions
  2018   Stanislav Libenský Award 2018
  2019   Russia. Timeless (Bezčasí v současném ruském umění)
  2019   Sadofsky & Trantina: Omezená viditelnost obyčejných věcí / Reduced Visibility of Ordinary Things
  2020   Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Ultrasupernatural
  2020   Galerion: Utopické město / Galerion: Utopian City
  2020   Vanitas
  2021   Nadějné vyhlídky / Great Expectations
  2021   Nadějné vyhlídky / Great Expectations (Dítě v současném českém umění / Child in Czech Contemporary Art)
  2021   Vladimír Skrepl: Remixed & Reimagined
  2022   (Ne)Moc / Power(less)
  2022   Bolest těch druhých / The Pain of Others
  2022   Patrik Hábl & Anna Beata Háblová: Tolik jiné přítomnosti
  2022   Stavitelé chrámů / Temple Builders
  2023   Fresh Memories: The Look
  2023   Za slovy / Beyond Words
  2024   Kafkaesque
  nedat.   Eliška Brtnická a kol.: Thin Skin
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Markus Huemer: Ani z nebe odpovědi nepadají / Answers don't fall from the sky, either
  2011   Tibet: Krajina mýtů a legend / Landscape of Myths and Legends (Fotografie Jaroslava Poncara / Photographs by Jaroslav Poncar)
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Signals from the Unknown. Czech Comics 1922 - 2012
  2013   Signály z neznáma (Český komiks 1922-2012)
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   DOX (Orientační plán / Floor plan)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: Manop, poslední první
  2009   DOX & Holešovice: Místa v pohybu
  2009   Jiří Hůla, Dominik Lang: Archiv
  2009   Markus Huemer: Ani z nebe odpovědi nepadají / Answers don't fall from the sky, either
  2009   Zítřek začíná včera
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   NANOHACH & Jan Komárek: Kafla ALERT! ((identifikace nezvěstného...))
  2011   Slavnostní ceremoniál předání Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2011 / The prize-awarding ceremony of Jindřich Chalupecký Award 2011
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   DOX - Cetrum současného umění nabízí sérii doprovodných programů k výstavě Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina Manop, poslední první
  2010   DOX - doprovodné programy - duben 2010
  2010   DOX - doprovodné programy - únor 2010
  2010   Volným krokem k umění ((cyklus programů))
  2018   DOX 12/2017 - 2/2018
  2018   Kinolab Film Festival (How Technology Made Us Share)
  2018   Program výstav 03-06/2018
projekt
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat   DOX (Centre for Contemporary Art Prague)
ročenka
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   DOX Centre for Contemporary Art 2009 Centrum současného umění DOX
  2011   Centrum současného umění DOX 2010 / Centre for Contemporary Art 2010
  2012   Centrum současného umění DOX: Výroční katalog 2011 / Center for Contemporary Art DOX: Annual Catalogue 2011
  2013   Centrum současného umění DOX 2012 / Centre for Contemporary Art DOX 2012
  2013   Centrum současného umění DOX: Výroční katalog 2013 / Centre for Contemporary Art DOX: Annual Catalogue 2013 (5 let činnosti centra DOX, 2008 - 2013 / 5 Years of the DOX Centre, 2008 - 2013)
  2014   Centrum současného umění DOX: Výroční katalog 2014 / Center for Contemporary Art DOX: Annual Report 2014
  2015   Centrum současného umění DOX: Výroční katalog 2015 / Center for Contemporary Art DOX: Annual Report 2015
text
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Veronika Psotková: Bikiny klub
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   DOX Centre for Contemporary Art (Vítejte v kapitalismu)
  2009   Evidence zájmových osob.StB v centru DOX
  2009   Program vernisáže čtrnáct S (Doprovodné programy)
  2010   21. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého v centru DOX
  2010   Laureát 21. ročníku soutěže Cena Jindřicha Chalupeckého
  2010   Prezentace: Přehlídka animovaného filmu, sekce Jiné vize: Na pomezí animace a videoartu
  2010   Tvorba Františka Matouška v centru DOX
  2011   BigMag: Jiné časopisy v Česku po roce 1989
  2011   Centrum DOX a Juan Garaizabal představují: Kostel v pohybu / Wandering Church
  2011   Fotografická výstava Jaroslava Poncara: Tibet - krajina mýtů a legend
  2011   Martin Parr: Assorted Cocktail
  2011   Objekty a kresby Michala Cimaly v DOX
  2011   Petr Kvíčala: Sight Specific
  2011   Petr Motyčka: Shoe Christ (NONCBP) Nutkání odmítnout něco co bylo použito
  2011   Sladkost smrti: Pohled do archivu 3 / parte
  2013   Kde domov můj?
  2013   Signals from the Unknown. (Czech comics 1922-2012)
  2013   Signály z neznáma. (Český komiks 1922-2012)
  2019   Russia. Timeless (Bezčasí v současném ruském umění)
vstupenka
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Vítejte v kapitalismu! José-María Cano, Matej Krén, Jiří Hůla a Dominik Lang, Michael Bielický a Kamila Richter

DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Ivan Kroupa architects: Projects 2000 - 2008
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Industriální stopy / Vestiges of Industry (Architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 2000 - 2005 / Architectural conversion of industrial heritage in Czech Republic 2000 - 2005)
  2008   Centrum současného umění DOX / Centre for Contemporary Art DOX (Start)
  2010   Prague Photo 2010
  2011   Transparency Nation for Dox by Qubus (Ateliér skla Ronyho Plesla / Rony Plesl Glass Studio)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Současná česká architektura a její témata
  2012   Czech Contemporary Art Guide
  2014   Industriální topografie: Architektura konverzí / Industrial Topography: The Architecture of Conversion (Česká republika 2005-2015 / Czech Republic 2005-2015)
  2019   220 míst AVU
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Basklarinet v DOXu
  2008   Acknowledgements / Poděkování
  2008   DOX (Holešovický přístav současného umění)
  2008   Jak se staví galerie
  2008   Leoš Válka a Galerie DOX (Holešovický zázrak aneb velký třesk na továrním dvoře)
  2008   Předmluva / Preface
  2008   Stroj na prostory
  2008   Úvod / Preface
  2008   Vítejte v kapitalismu!
  2008   Vítejte v kapitalismu! / Welcome to Capitalism!
  2009   Letošní Velká Chalupecká
  2009   Moje Evropa, ozdoba lidského těla
  2009   Paměť českého umění (Archiv Jiřího Hůly a systém abART)
  2010   1989-2008 (Architektura uměleckých muzeí a galerií v Čechách a na Moravě)
  2010   Alchymie jedné bohémy (Chelsea Hotel v DOXu)
  2010   Archív výtvarného umění otevřen v pražském DOX
  2010   Creative Commons, Archiv a Malá věž v DOXu
  2010   Mat výtvarným tahem
  2010   Obrazy na džínovině (František Matoušek v DOXu)
  2010   Současné umění v kontextu / Contemporary Art in Context
  2011   DOX v plné kráse
  2011   Jiří Hůla, Archiv výtvarného umění (Český rozhlas 3 - Vltava)
  2011   Museum für zeitgenössische kunst DOX, Prag, CZ / Museum of contemporary art DOX, Prague, CZ
  2011   Návštěvnost 2010
  2011/01/06   Smrt, marnost a promo si v DOXU podaly ruce (aktualne.cz)
  2012   Mistr humoru bez vtipu
  2012   Umění blízkovýchodní Evropy?
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   DOX (artlist.cz)
  2009/04/21   Art Margins talks to Jaroslav Anděl (artmargins.com)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Kamila Ženatá: Ženský dvůr / The women´s Yard
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   La Biennale di Venezia 2006 / 10th international architecture exhibition / cities, architecture and society (DOX - Contemporary arts centre (pohled ze dvora na velkou halu))
  2006   La Biennale di Venezia 2006 / 10th international architecture exhibition / cities, architecture and society (DOX - Contemporary arts centre (pohled na rampu do Designshopu))
  2006   La Biennale di Venezia 2006 / 10th international architecture exhibition / cities, architecture and society (DOX - Contemporary arts centre (rampa))
  2006   La Biennale di Venezia 2006 / 10th international architecture exhibition / cities, architecture and society (DOX - Contemporary arts centre (pohled na budovu))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((velká hala))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((vstup))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((sochařská terasa))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((expozice ve velké hale))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((rampa do 2. patra věže))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((designshop, knihy))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((4. patro věže))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((rampa do designshopu))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((café))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((velká hala - plátno))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((pohled ze dvora na hlavní budovu))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((pohled z café na hlavní budovu))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((pohled na zadní budovu))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((pohled z terasy na zadní budovu))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((pohled z ulice na přední budovu))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((pohled do dvora))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((pohled z okna ve 2. patře věže))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((z výstavy Douglas Gordon: Krev, pot, slzy))
  2011   Archiv výtvarného umění: Knihovna / Library
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   DOX Umění je ztráta času? (Individuální členství)
  2010   DOX Centre for Contemporary Art (In Art we trust!)
  2010   DOX Centre for Contemporary Art (In Art we trust!)
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Transparency Nation (Ateliér skla Ronyho Plesla / Rony Plesl Glass Studio)
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art In Prague Galleries (1. 1. - 28. 2. 2010)
  2011   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art in Prague Galeries (1. 1. - 28. 2. 2011)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   DOX & Holešovice: Místa v pohybu
projekt
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Vítejte v kapitalismu
  nedat   DOX (Centre for Contemporary Art Prague)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Praha centrum současného umění (Průvodce Prahou - 5. díl)
přebal / složka
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   DOX, Centrum současného umění ((přebal))
ročenka
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   DOX Centre for Contemporary Art 2009 Centrum současného umění DOX
  2011   The Best of: Ceny Czech Grand Design 2010 / Czech Grand Design Awards 2010 (Ročenka českého designu / The yearbook for Czech design)
  2012   The Best of: Ceny Czech Grand Design 2011 / Czech Grand Design Awards 2011 (Ročenka českého designu / The yearbook for Czech design)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   DOX, Centrum současného umění
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   DOX Centre for Contemporary Art (Vítejte v kapitalismu)

DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2012/01/25 - 2012/04/29   Ceny Czech Grand Design: Nominace 2011 / Czech Grand Design Awards: Nominations 2011, Národní technické muzeum, Praha

DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art

osoba   narození rok od - do, poznámka
Anděl Jaroslav   7. 6. 1949     2008 - ????, umělecký ředitel
Hotovcová Jaroslava   11. 3. 1974     2009 - ????, lektorka
Kroupa Ivan   19. 9. 1960     2000 - 2008, realizace
Laitlová Lucie         ???? - ????
Milevová Alena         ???? - ????, lektorka
Slavík Jan   1986     ???? - ????
Sušková Kateřina   29. 8. 1974     ???? - ????, koncepce a vedení animačních programů, autorských workshopů, prohlídek pro školy a kroužků pro děti
Válka Leoš   30. 10. 1953     2008 - ????, ředitel

DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Industriál v Doxu
  2012/01/12   Zahráli galeriím

DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art

katalog kolektivní
rok vydání   autor, název (podnázev)
2010    , Julia Calfee: Chelsea Hotel zevnitř / Inside the Chelsea Hotel; Chelsea Hotel Přízraky bohémy / Ghost of Bohemia
podřazený dokument
rok vydání   autor, název (podnázev)
2013    , BANG! POW! PRÁÁÁÁÁÁSK!
2013    , Český komiks se představuje také v Praze
2013    , Český komiks slaví devadesátiny
2013    , Český komiks zažívá svůj zlatý věk
2013    , Český komiks žije
2013    , Devadesát let českého komiksu (Co se děje)
2013    , DOX zachycuje, jak český komiks chytil nový dech
2013    , Historie komiksu
2013    , Průvodce národním komiksem
2013    , Setkání Fifinky s Rychlými šípy (Výtvarný pátek)
2013    , Signals de l'inconnu. La bande dessinée tchéque 1922-2012 (Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012)
2013    , Signály z komiksu (Tipy na týden Václava Hnátka)
2013    , Signály z neznáma: Český komiks 1922-2012
2013    , Sprechblasen im Wandel der Zeit
2013    , Víra v přesný popis
2013    , Výstava
tisková zpráva
rok vydání   autor, název (podnázev)
2013    , Signals from the Unknown. (Czech comics 1922-2012)
2013    , Signály z neznáma. (Český komiks 1922-2012)