Vladimíra Koubová Eidernová

* 18. 2. 1949, Praha, Česká republika (Czech Republic)
památkářka, publicistka, historička umění

 

národnost: česká
pohlaví: žena

poznámka:
NK - neuvádí 2018/12
-
PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI ředitelky odboru památkové péče (PhDr. Vladimíra KOUBOVÁ):

2005
Koubová-Eidernová V.
- Neslušelo by se , abychom se před odchodem pomodlili k bohům těchto míst?
Poznámky k záměru turistického využití historického Boleticka a Želnavských hor. časopis Ad Architektura 1/2005
- Nesnesitelná lehkost projektování, časopis ERA 21, č.4/2005, s. 59-61

2004
Pohyb restaurování, internet stránky Bílá paní
- koncepce knihy Obraz domova - domov obrazu, nepublikováno
2003
- Koncepce a projekt samostatného vedení výzkumu a výuky dějin umění pozdního středověku a časného novověku.Teze habilitační práce na téma „XOANON, SUMBOLON, KECHARITÓMENÉ“. Soutežní dílo prezentované v rámci výběrového řízení na obsazení místa asistenta Ústavu pro dějiny umění na FFUK , rukopis 1-8 str.

- Má si být Aeneas jist, když kráčí nejistou drahou?“. Recenze rekonstrukce a rehabilitace Nostického paláce pro potřeby Ministerstva kultury České republiky, Architekt č.7/ 2003
2002
- Krajina jako autorský výkon, šlechtický přídomek, krajina jako „dobrá adresa“. In: Krajina jako kulturní prostor. Sborník příspěvků ke konferenci Tvář naší země-krajina domova, 2. ročník konaný z podnetu prezidenta republiky Praha a Průhonice 8.-11. ríjna 2002, ed. Česká komora architektů, svazek 2), str. 171-178
- Pražský hrad mezi dvěma rychlíky viděti. Recenze posledních úprav Pražského hradu. Architekt 10/ 2002, str. 36-38
- Potíže s rájem pro všechny. Pražský pomník obětem komunismu jako krajinně ikonologický úkaz. Architekt 8/ 2002, str. 20-21
2001
- Les Cent Tours de Smichov. Paris, L´Architecture d´Aujourd´hui 337 / 2001, str. 94-95
- Vystavovat vystavěné. K výstavě 10 století architektury Architekt 10/ 2001, str.40-45
-Posvátná krajina, Architekt 1/2001, str.22-27
- Na cestě mimo cesty. Rozhovor - k rehabilitaci kláštera Zlatá Koruna, Architekt 1/ 2001, str.64-65
- K ideovým předpokladům rehabilitace bývalého klášterního kostela dominikánek u sv. Vavřince a sv.Anny na Starém Městě Pražském. Expertní vyjádření a soubor komentovaných informací, rukopis 1-120 str., pro Consorcium Sancta Anna, Praha
2000
- Slovo, ostatek, ikona. Idea České státnosti na prahu třetího tisíciletí./K možnostem interpretace Svatováclavské kaple/. Architekt 1/ 2000, str. 3-8
- Graduál z Louky, Cursus Sanctae Mariae - expertní vyjádření pro filmové studio JaRi Praha, ke scénári filmu Šalamounuv chrám v Louce u Znojma ?, rukopis str. 1-5
1999
- Koncepce řízení Národní galerie v Praze, soutežní dílo prezentované ve výběrovém řízení Ministerstava kultury ˇCeské republiky na místo generálního ředitele Národní galerie v Praze, květen 1999 , 1-17 str. stojopisu
- Architektura a ikona, soutěžní dílo, koncepce výzkumného projektu prezentovaného Nadaci Cˇeský fond architektury, rukopis 3str.
-Přírůstky státních galerií z let 1990-1997, Ateliér 19/ 1999
-Dějiny českého výtvarného umění IV/1-2, 1890-1938, Ateliér 14-15/1999
-Děsy a půvaby labyrintického - nezbytnost Strední Evropy. Architekt 1/ 1999, 63-64
1998
- Galerie pro novou demokracii? Rekonstrukci hradní Obrazárny recenzuje... Architekt 23/1998, str. 31-34
- Muzeum milostného pražského Jezulátka v kostele Panny Marie Vítezné. K rešení ojedinělého muzeologického tématu. Architekt 19/1998, str. 40 - 41
-Nejen k obnově Toskánského paláce, Architekt 15-16/ 1998, str.40-42
- Lux ex oriente.Architekt 11/ 1998, str.60-62
- Vyhánění kupců z chrámu? in : Architekt 10/ 1998, str. 10-12
1997
- Patron zářící nepřítomnosti. K tisícíletí svatovojtešské ikonografie. Architekt 23/ 1997, str. 35-36
-Kvelb v kopci, kde je pramen.O grottě v Císařském mlýně. Architekt 18-19/ 1997, str. 10
- Obec a půvab. Architekt 4-5/1997, str. 51-52
- Jan Blažej Santini-Aichel, dtto, str. 53-54
1996
- Motiv svědka, ostatku a ikony jako dominující součást ideje české státnosti. Fragmenty k symbolickým interpretacím Svatováclavské kaple. In: sný sborník "Genese duchovní role Pražského hradu". Nadace EcoTerra pro Kancelář prezidenta republiky, Praha 1996, oddíl I - 3b, str. 2-20
- K úsilí zjevit skutečnost duchovního světa postavením figur. "Nesení tíhy základu je hlubokou vnitřní radostí." In: katalog výstavy "Setkání. Zdenek Palcr, sochy, Stanislav Podhrázský, kresby". Galerie U bílého jednorožce v Klatovech 2.2.-31.3. 1996
1995
-Kýč je hřích. Na okraj přednášky o vztahu církve a umění. Perspektivy 4/ 1995, str. VII.
- Karlštejnské obrazové relikviáře v souvislostech mondénní turistiky. Katolický týdeník 7/ 1995
-Kostel sv. Ignáce. Foto Slide Press, Praha 1995, 17 str.
1994
- Ikonologie kostela Panny Marie Vítězné a Milostného Pražského Jezulátka, pro klášter OCD, Praha, rukopis, str. 1- 8
1993
- Poutní místa v Čechách, na Moravě, Slovesku a v Polsku , pro Top Tour, Praha, rukopis 10 stran
1992
Le fragments de retables conservés dans les collections de la Galerie Nationale de Prague. in: katalog výstavy "Autels dans les collections des musées et des galeries en Slovaquie et en Bohéme"..a l' occasion du 3 iéme Salon International des musées et galeries SIME 1992, Paris Grand Palais 12-19 janvier, str. 14-15
-České barokní sochařství= La sculpture baroque de Bohéme, In: katalog stálé expozice Národní galerie v Praze = Galerie Nationale de Prague. L´art ancien de Bohéme. Abbay Saint-Georges". ed. Réunion des Musées nationaux/Národní galerie v Praze, Paris 1992, str. 132-155

1990
- Mistr Pinzel-objevná výstava, Lidová demokracie, 9. ledna 1990,s.7
-Sv. Anežka Přemyslovna v českém výtvarném umění, Ateliér 1/ 1990,str.2
-Koncepce a širší výběr exponátů pro nerealizovanou výstavu „České barokní umění“ v Madridu, Národní galerie v Praze, 1990, 7 stran strojopisu
1988
-Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána. Poznámka k ikonografii Šporkova Betléma. In: Malý sborník k 60. narozeninám Ladislava Kesnera. Strojopis v knihovne Národní galerie, sign. Y 708, Praha 1988, str.35-44
-Graduál z Louky. Pokus o interpretaci celku iluminované liturgické knihy. Prednáška v uměnovědném semináři Národní galerie v Praze , 29. června 1988, 40 stran strojopisu
- Koncepce vědecké konference a výstavy „Barokní princip v českém výtvarném umění“- k 50 výročí výstavy Pražské baroko, Národní galerie v Praze, 4 str. strojopisu, nerealizován0
1983
- Laické koncepty interpretace výtvarného díla, studiní text v rámci výzkumného úkolu NG, 23 stran strojopisu, Knihovna Národní galerie v Praze
www.mkcr.cz, 2012