Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

obec: Praha
adresa: _
stát: Česká republika (Czech Republic)

Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

instituce, obec, adresa
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha, Celetná 20

Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev)
  1972   Jan IV. z Dražic - stavebník (Stavby biskupa a pánů z Dražic v letech 1301 - 1359)
  1972   Kostel sv. Jiljí v Třeboni a jihočeská dvoulodní architektura ve druhé polovici 14. a počátku 15. století
  1972   Mistř Třeboňského oltáře (Pokus o genesi jeho tvorby v českém výtvarném a duchovním prostředí doby Karla IV.)
  1972   Rané období portrétní tvorby Vratislava Nechleby
  1973   Bohumil Kubišta - analýza prací z let 1911 - 1918
  1973   Harrachovské mléčne sklo druhé poloviny 18.st
  1973   Interiérová malířská výzdoba bechyňského zámku (jeji geneze, formy a charakter)
  1973   K někerým problémům vývoje české gotické architektury druhé poloviny 14. století.
  1973   Pozdně gotické nástěnné malby v kapli sv. Babory filiálního kostela Všech Svatých v Horšově
  1973   Příspěvek k poznání nejstarších stavebních dějin vyšebrodského kláštera
  1973   Scénické návrhy Jána Zrzavého
  1973   Sochařská výzdoba hlavního oltáře v kostele p. Marie Sněžné v Praze
  1973   Střelecké štíty z Jidřichova Hradce
  1973   Španělská malba a plastika ve sbírce starého umění Národní galerie v Praze
  1973   Umělecké řemeslo Týnskeho kostela v 17. a 18. století (Srovnání historické skutečnosti s dnešním stavem)
  1973   Vyšivané pláštiky na tóru z let 1643 - 1750 ve Státním židovském muzeu v Praze
  1973   Vztahy fotografie a malířství (František Drtikol)
  1974   Architektura žebravých řádu v Čechách a na Moravě do konce 1. třetiny 14. století
  1974   Česká a pražská veduta v díle Josefa Šembery
  1974   Česká malba 2. čvrtiny 14 století
  1974   Česká nástěnná malba osmdesátých let 14. století
  1974   České avantgardní malířství dvacátych a třicátych let v souvislosti se světovým vývojem
  1974   Dřevěné malované stropy v Praze kolem roku 1600
  1974   Formální a obsahové změny v české architektuře na přelomu 18. a 19 století. (Filip Heger a nástup změn v druhé polovině 18. století)
  1974   Francesco Caratti
  1974   Francouzští mistři a architektura první poloviny 14. století v českých zemích
  1974   Graduál kláštera řádu premonstrátskeho v Louce u znojma
  1974   Grafické cykly Jana Konůpka
  1974   Hrad Lipnice a jeho sbírky středověkých kachlů
  1974   Nástenné malby v Čechách a na Moravě 1390 - 1420
  1974   Nové formy angažovaného umění sovětské levicové avantgardyv letech 1917 - 1925
  1974   Nový klasicizmus v českém malířství duhého desetiletí dvacáteho století
  1974   Sochařské dílo Josefa Kaplického v kontextu jeho celoživotní tvorby
  1974   Sochařský vývoj sepulkrální plastiky a oltářů v severozápadních Čechách v letech 1550 - 1600
  1974   Světské stavby F. M. Kaňky
  1974   Teorie ornamentu na přelomu 19. a 20. stol.
  1974   Tvorba sochařské rodiny Pacáků
  1974   Ulrich Cretz, kameník náhobku Jana Hasištejnského z Lobkovic a otázka jeho českých dřevořezeb
  1974   Vilová architektura v díle A. V. Barvitia
  1974   Zámek Kaceřov (Monografické zpracování renesanční stavby)
  1975   Český kubistický interér 1911 - 1924 v kontextu vývoje umění
  1975   Dílo sochaře národního umělce Ladislava Jana Šalouna
  1975   Dřevěná sakrální architektura na severní Moravě a ve východních Čechách
  1975   Grigorij Musatov
  1975   Ikonografie Jana Npomuckého v umění 17.a 18. století v Čechách
  1975   Ikonorafie české figurální malby první třetiny 19. století
  1975   Jan Batista Avostallis de Salla a jeho dílo
  1975   Jihočeská plastika pozdního krásneho slohu 1420 - 1470
  1975   Josef Chochol
  1975   K problematice naivismu a primitivismu v moderním malířství
  1975   Miloš Marten jako výtvarný kritik
  1975   Nástěnná malba v letech 1370 - 1380 v Čechách
  1975   Nástěnné malby v sakristii kostela sv. Vincenta v Doudlebech
  1975   Obrazy Kamila Lhotáka
  1975   Otakar Nejedlý
  1975   Pečeti Přemysla Otakara II.
  1975   Předběžné poznámky k teoretickému dílu Emila Filly
  1975   Přehodnocení kubismu v českém malířství meziválečného období
  1975   Příspěvek k charakteristice naivního umění
  1975   Renesanční kachlová kamna na českých a moravských hradech a zámcích
  1975   Stavební podnikání Buqoyů v 17. a 18. století (k dejinám barokní architektury v jižních Čechách)
  1976   Čeští umělci a první světová válka
  1976   Gotické nástěnné malby v Dobrši na Volyňsku
  1976   Iconologie Cesara Ripy a alegorie v českém barokním umění
  1976   Ideové problémy českého symbolismu (Přispěvek k jeho typologii na základě rozboru ranného díla Frant. Bílka a Josefa Váchala)
  1976   K počátku tvorby Jiřího Krohy (Architektura a scénografie)
  1976   Klášter Hradiště
  1976   Vztah profánního a cirkevního sochařství v Čechách za vlády Jana Lucemburského
  1976   Žižkův pomník na Žižkově
  1977   Antonio Porta, dílo českého období
  1977   Dvojlodný kostol na Spiši (Príspevok k charakteristike dvojlodného chrámového typuv strednej Európe s prihliadnutím k činnosti levočskej stavebnej huty)
  1977   Hodnocení současné bytové výstavby z hlediska estetického
  1977   Karel Purkyně jako výtvarný kritik
  1977   Nástěnné malby v kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi
  1977   Oltár Korunovanie v Spišskej Kapitule
  1977   Řezané sklo Kamenickošenovska v druhé poloviě 19. stol (historizující tendence)
  1977   Sochař Jan Kodet
  1977   Stavební rozbor kostela sv. Jana Křtitele a sv. Prokopa v Českých Budějovicích
  1977   Zdeněk Rykr, vývoj a význam malířského díla
  1978   Československo - sovětská výtvarná vzájemnost meziválečného období
  1978   Historizující zámecký interiér devatenáctého století v Čechách
  1978   Mistr reliéfu Oplakávání Krista ze Žebráku a jeho dílo
  1978   Mistr Týnského Ukřižovaní, příspěvek k poznání české plastiky 1400 - 1420
  1978   Monumentální tvorba Mikoláše Alše, plzeňská sgrafita a kartóny
  1978   Náodní mýtus a jeho výtvarná podoba v 1. polovine 19. stol.
  1978   Německá kamenina 16. a 17. století v českých sbírkach
  1978   Pozdně gotická figurální náhrobní plastika v Čechách
  1978   Pražské dílo Matěje Rejska
  1978   Spolek výtvarných umělců Mánes. působení jeho výstavní činnosti v letech 1898 - 1911 na vývoj moderního umění
  1978   Umělecké řemeslo pozdní gotiky v Kutné Hoře
  1979   Celda Klouček (monografie)
  1979   Česká výtvarná teorie v letech 1945 - 1948
  1979   Džawád Salím a vývoj jeho tvorby
  1979   František Jiroudek (Monografie)
  1979   Jan Smetana (Tvorba 40 let)
  1979   Kaple Staroměstské radnice v Praze a její vztah k pražské architektuře parléřovské
  1979   Malíř Karel Černý
  1979   Monografie malíře Rudolfa Vejrycha
  1979   Neskorogotická plastika v Banskej Bystrici
  1979   Obrazová tvorba Aloise Moravce v meziválečném období
  1979   Panovnická ideologie, symbolika a reprezentace ve dvorském umění krále Vladislava I.
  1979   Pečeti Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
  1979   Počátky renesanční medaile v Čechách (portrétní medaile první poloviny 16. stol.)
  1979   Raná tvorba Jaroslava Panušky a česká výtvarná kultura na přelomu 19. a 20. stol.
  1979   Scénická tvorba Frant. Muziky
  1979   Scénické návrhy slovenských výtvarných umelcov pre činohru Slovenského národného divadla v Bratislave v rokoch 1920 - 45
  1979   Sochař Marko Borozan
  1979   Soudobá česká tapiserie (otázka experimentální tvorby)
  1979   Viktor Oliva (Ilustrace a plakáty)
  1979   Vincenc Vogarelli
  1979   Vliv pozdně římskeho mincovnictví na raně křesťanskou a byzantskou ikonografii
  1980   Kamenná náhrobní plastika na Čáslavsku a Pardubicku od pol. 16. století do 20. let 17. století
  1980   Monografie akademického malíře profesora Karla Špillara
  1980   Renesanční architektura v severozápadních Čechách
  1980   Švihovští z Ryžmberka a pozdně gotické sochařství a malířství v jihozápadních Čechách
  1980   Życie i twórczość rzezbiarska Bołeslawa Biegasa
  1981   Antonín Tuvora (1747 - 1807)
  1981   Český politický plakát v letech 1945 - 1950
  1981   Ilustrace dětských knih na přelomu devatenáctého a dvacáteho století
  1981   Ján Kotěra, architektonické dílo
  1981   Malířské a kreslířské dílo Jakuba Obrovského
  1981   Malířske dílo Zdeňka Sklenáře
  1981   Meštiansky dom v Levoči 16. a prvej polovici 17. storočia
  1981   Šporkova Lysá
  1981   Výtvarné dílo Beneše Knüpfera
  1982   Architektonická plastika pozdní secese a individualistické moderny v Praze
  1982   Gotická nástěnná malba v kostele sv. Jakuba Většího v Malenicích
  1982   Groteskonost a groteskní rysy ve výtvarném projevu se zvláštním zaměřením na díla českého surrealismu
  1982   Ilustrátorská tvorba Jiřího Trnky
  1982   Jacob Ginzel (1792 - 1862)
  1982   Malířske dílo Václava Bartovského
  1982   Okno ve vývoji české gotické architektury 13. století
  1982   Teoretický odkaz Vincence Kramáře
  1982   Těšínky z bitovské zbrojnice a pařížskeho muzea zbraní (příspěvek k poznání slezkého a pažbářskeho umění)
  1982   Tvroba malířů z okruhu boloňské školy v Čechách a na Moravě od poslední čtvrtiny 17. stol. do první čtvrtiny 18. století. ((Příspěvek k poznání italizujících tendencí barokního malířství v českých zemích))
  1983   Architektonický a urbanistický vývoj Chebu v 19. stol.
  1983   Architektura kláteřů augustiniánů - kanovníků v Čechách a na Moravě
  1983   Člověk a město v tvorbě Františka Hudečka
  1983   Grafické dílo zasloužilého umělce Ladislava Čepeláka
  1983   Harrachovské secesní sklo
  1983   Malířske dílo Herberta Masaryka
  1983   Pozdně gotické sochařství v Kutné Hoře
  1983   Pražská funerální plastika v období secese
  1983   Příspěvek k ikonografii českého umění 1. poloviny 14. století
  1983   Příspěvek k ikonografii krásneho slohu (České gotické obrazy s malovanými rámy)
  1983   Rostlinný dekor na stavbách v čechách ce druhé polovine 13. století
  1983   Sklářská škola v Železném Brodě (1920 - 1938)
  1983   Skulptura 17. a 18. století na Přibramsku a Březnicku (Příspěvek k poznání vývoje českého sochařství v baroku)
  1983   Sochařské dílo Josefa Maudra

Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

osoba   narození rok od - do, poznámka
Jiřík Vlastimil   23. 10. 1931     ???? - ????
Volek Jaroslav   15. 7. 1923     ???? - ????, vedoucí katedry estetiky
Wagner Václav   7. 11. 1894     1921 - ????, 1921-1939 a 1945-1949 lektorem památkové péče v Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze