Oskar Kokoschka und die Prager Kulturszene

osoba, narození
Hasekamp Uta
Peschl Helmut