Milan Grygar: Mezi obrazem a zvukem: Práce z let 1945-2001

termín: 2001/12/06 - 2002/03/03
instituce: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
typ výstavy: autorská

poznámka:
trojlodí

Mezi stěžejní autory současného českého umění patří také malíř, kreslíř, grafik, tvůrce objektů a prostorových realizací Milan Grygar (1926, Zvolen). Jeho originální a velmi bohatá tvorba má své pevné místo v české kultuře již od šedesátých let minulého století.
Už na jejich počátku pětatřicetiletý malíř zaujal abstraktními obrazy, jejichž geometrizující skladebnost a poměrně sytý kolorit je výrazně odlišovaly od valné většiny souběžných projevů. Ba stály v přímém protikladu k tehdy mladými teoretiky prosazované, téměř až adorované tzv. informální malbě. Cesta, která malíře dovedla k plně autonomnímu projevu, byla ale dlouhá a především konsekventní. Bohužel však vzhledem k poměrně malému zájmu českých teoretiků a kurátorů o důsledné mapování tvůrčího vývoje autorů doposud unikala pozornosti a zhodnocení rovněž Grygarova počáteční – a svým způsobem zásadní – fáze jeho práce. To je možná i jeden z důvodů, proč běžnému, nepříliš v moderním umění orientovanému divákovi může autorova tvorba připadat poněkud málo srozumitelná. Tento jistý "handicap" se pokoušíme právě napravit vystavením malířových raných figurálních prací a pozdějších zátiší, jež bez dlouhého teoretického vysvětlování samy dovedou vnímavého diváka k pochopení autorových abstraktních maleb i pozdějších prací. Ale nejen to, zpřístupněním doposud v podstatě neznámých prací dojde, jak se domníváme, i k rozšíření našich znalostí o podobě českého umění v 50. letech a v případě autorovy tvorby pak přinejmenším k novému pohledu na jeho vztah k barvě.
Tento vztah výrazně ovlivnil i nejednu podobu Grygarovy následující tvorby, z níž patrně nejznámější jsou jeho akustické a zvukoplastické kresby a lineární partitury, kterými se autor v mimořádně invenčních modifikacích zabývá v podstatě až dodnes. Grygarovy akustické kresby, z nichž první realizoval už v roce 1965, i pozdější lineární partitury (od roku 1972) zaznamenaly vedle prostorových partitur, akcí a koncertů poměrně brzy značný zahraniční ohlas (není bez zajímavosti, že například vřelejšího přijetí než u nás se jim dostalo v sousedním Polsku) a již od konce 60. let tak Milan Grygar patří k těm nemnoha českým autorům, jejichž renomé je vskutku mezinárodní.
Doposud svým způsobem nejrozsáhlejší autorova retrospektiva, uspořádaná v těsné koncepční spolupráci s umělcem, je především vedena snahou na jedné straně co nejplastičtěji představit jeho jedinečné a důsledné promýšlení vztahu obrazu
(a barvy) ke zvukovému vnímání reality (jímž se mimo jiné – pochopitelně v jiné podobě – zabýval například jeden z průkopníků světové abstrakce František Kupka). Na straně druhé pak stála u zrodu koncepce myšlenka pokusit se vůbec poprvé upozornit na ty aspekty autorovy práce od 70. let až po dnešek, jejíž výsledky podobně jako v případě figurálních kompozic nebyly v minulosti nikdy zveřejněny. Věříme tedy, že tato retrospektivní přehlídka méně zasvěceným divákům umělcovo dílo skutečně přiblíží a těm zasvěcenějším poskytne prostor pro širší a hlubší vhled do autorova výtvarného myšlení a vnímání světa.
K výstavě vychází ve spolupráci s litoměřickou galerií katalog Milan Grygar a barva s úvodním textem od Josefa Hlaváčka. V prodeji bude také autorova monografie, která vyšla u příležitosti jeho velké výstavy v Národní galerii v roce 1999.
-ld-