Christian Friedrich D´Elvert

* 11. 4. 1803, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
† 23. 1. 1896, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
právník, vydavatel, správní úředník, veřejný činitel

 

pohlaví: muž

NK AUT: jk01030444

Christian Friedrich D´Elvert

Christian Friedrich dˇElvert. Právník. Odborný publicista. Redaktor. Veřejný činitel. Správní úředník. Starosta města Brna.

Christian dˇElvert pocházel z lotrinské patricijské rodiny. Jeho otec Johann Heinrich Friedrich dˇElvert (nar. 1768 Ressel- + 25.02. 1830 Brünn) pocházel ze štrasburské patricijské rodiny, jež odvozovala svou linii od Filipa ď Elverta, plukovníka jízdy ve službách císaře a krále Karla V. Působil jako člen rady parlamentu v Metz (Mety) a elsaském Colmaru. Vlastnil statky Borscheid,Courtezrode a některé statky v hrabství Dabo. Emigroval před revolučně naladěnou Francií do Frankfurtu nad Mohanem. Byl jedním z těch, kteří své služby dali ve prospěch stoupenců Bourbonů. Vykonával funkci kapitána vojenského sboru prince de Conde. Ale r.1793 ve Frankfurtu nad Mohanem vojenskou službu opustil. V tomto městě se r.1793 oženil. Jeho chotí se stala Claire Anastasia de Taintenier,(nar. 2.01. 1772 v Mons, dcera Jacquese de Taintenier a Madelaine de Caffaignard.(+ 18. 10. 1868 v Brně). Ve Frankfurtu nad Mohanem pobývali manželé dˇElvertovi asi čtyři roky. Před 10. listopadem 1796 Frankfurt opustili a směřovali přes Linz, Würzburg, Coburg, Cheb, Prahu a Josefov do Brna, kde "zakotvili" počátkem června 1797. V Brně byli laskavě přijati Salmy, Bathyany, Bombellesy, Taubery a Biegmanny. Manželé dˇElvertovi se rychle dokázali etablovat v prostředí vysoké byrokracie za účinné pomoci svých příznivců. Navázali i vhodné kontakty směrem k průmyslovým kruhům. V l.1805 a 1809 působil Johann Heinrich Friedrich dˇElvert také jako tlumočník pro své příznivce s důstojníky armády Napoleona I.
Christian se narodil v Brně 11. 04. 1803. Jeho bratr Johann se narodil 10. 05. 1805. Další bratr Friedrich se narodil 4. 03. 1812. Sestra Anna se narodila r.1809.
Christian vzhledem k častým nemocem získával soukromě základní vzdělání. V l. 1813 až 1819 absolovoval studia na gymnaziu. Po absolvování gymnazia zahájil studia filosofie na piaristickém c.k. filosofickém institutu v Brně. K jeho učitelům náleželi též Anselm Wirkner, Marcellin Horak či Dominik Kinsky, 1821 přešel k brněnským augustiniánům a novoříšským premonstrátům. Z jeho dalších učitelů lze připomenout alespoň Maximiliana Reisenhofera, Benedikta Richtera, Gregora Wolneho,Fulgencia Süffera, Norberta Ritschela, Ferdinanda Schüllera, Josefa Höchsmanna, Adolfa Kopetze, Norberta Schnabela, Antona von Gapp, Franze Fischera a Josefa Helma. V l. 1825-1826 studoval Christian dˇElvert na vídeňské univerzitě práva. Jeho učiteli byli Vincenz August Wagner a Josef Kudler.
Po ukončení studia na vídeňské univerzitě se stal praktikantem konceptistou u moravsko-slezského gubernia na základě dekretu moravsko-slezského zemského presidia z 27. 3. 1827. 2. května 1828 veden u moravsko-slezského gubernia jako konceptista-praktikant. Teprve v dubnu 1833 získal místo systematizovaného adjunkta s platem 300 zl. ročně. 5. června 1840 jako guberniální koncipista získal roční plat 600 zl. 23. června 1843 získal roční plat 800 zl. za funkci krajského komisaře III. kategorie. 2. ledna 1848 postoupil do II. kategorie s ročním platem 900 zl. 1. dubna 1849 postoupil do I. kategorie s ročním platem 1.000 zl. V době od srpna 1836 do května 1838 sloužil na jihlavském krajském úřadu. Od května 1838 do r. 1843 sloužil v Brně na zemském guberniu. V l. 1843-1849 byl činný na brněnském krajském úřadu. 1849 služebně povýšen na 1. krajského komisaře při zemském guberniu. 1850 jmenován vedoucím daňového odboru. Nadřízení oceňovali jeho schopnosti a pracovní píli a nasazení. Pouze guvernér hrabě Alois Ugarte nebyl spokojen s jeho publikační činností. Dekretem z 24. listopadu 1857 byl jmenován vrchním finančním radou I. třídy s ročním platem 3.000 zl. 28. května 1868 požádal o propuštění ze služby zemského úředníka a 3. července 1868 byl penzionován.
Christian dˇElvert byl svým veřejným působením mimořádně aktivní osobností Brna. Vedle různých služebních povinností a s nimi spjatých funkcí se Christian dˇElvert zapojoval do veřejné činnosti ve svém rodném městě. Zastával politickou linii německé liberální buržoazie.Již koncem prosince 1850 se stal členem výboru nového zastoupení brněnské obce. Prvním vrcholem tohoto působení bylo jeho zvolení brněnským starostou 28. května 1861. Ale již předtím prokazoval Christian dˇElvert aktivitu ve veřejném dění. Již roku 1828 zpracoval první pokus o dějiny Brna. 1829 učinil soupis známých brněnských práv. Roku 1845 zpracoval historii obrany města Brna proti Švédům roku 1645. Roku 1848 se stal poslancem moravského zemského sněmu. A roku 1849 se stal poslancem říšského sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem.
Christian dˇElvert se oženil s Magdalenou Gerschovou, dcerou jihlavského krajského hejtmana, rytíře Leopolda von Gersch (+ 8. 2. 1862)a jeho choti Caroline, rozené Kolbové (+ 1. 7. 1847). Měl klidné, spokojené rodinné zázemí pro vlastní společenské aktivity a tvůrčí činnost.
Od konce roku 1850 působil ve výboru obce hlavního města Brna. Jeho úsilí směřovalo zabezpečit náležitý stav městských komunikací a osvětlení veřejných prostranství, fungující vodovodní síť a péči věnoval i otázce škol, jejich stavu a výuce v nich. Se svými stoupenci se snažil vnitřně sjednotit Brno, spojit a sjednotit všechny součásti Brna. To se zdařilo roku 1876 sjednocením vnitřního Brna s jeho předměstími. Idea sjednocení Brna jej vynesla roku 1861 do čela města. 21. dubna 1861 navržen na post starosty a 28. května 1861 ve funkci starosty potvrzen. 30. září 1863 jeho činnost též oceněna Řádem železného kříže III. třídy. Bylo to zároveň uznání jeho rytířského chování v úsilí sjednotit obce Brna. Opozice však 28. května 1864 prosadila do funkce starosty Alfreda Skeneho. Skeneho politický spojenec Dr. Carl Giskra se stal brněnským starostou 1. července 1866. Úřad starosty vykonával Giskra do 30. prosince 1867, kdy přešel do funkce ministra vnitra. 26. ledna 1868 byl brněnským starostou zvolen Dr. Rudolf von Ott, jenž tuto funkci vykonával do 23. ledna 1870. Ott, na rozdíl od vizionáře dˇElverta jako zkušený technolog se obratně vyhýbal všem možným kontraverzím a zejména preferoval svou činnost v advokacii před veřejnou činností.
A 13. února 1870 byl Christian dˇElvert podruhé zvolen brněnským starostou. Léta 1870 až 1873 náležejí k významné etapě vývoje Brna. Podařilo se Brno sjednotit. A významně povznést jeho kulturu. Pokračovala výstavba kanalizace, nového osvětlení ulic a náměstí, zkrášlování veřejných prostranství, budování městských sociálních a zdravotnických zařízení, zahájení provozu koněspřežné pouliční dráhy jako nutného aspektu zvyšování pohodlí a prestiže města, zajištění lepšího chodu školských institucí včetně vybudování vyšší reálky. Úsilí zde směřoval k vytvoření podmínek pro založení brněnské univerzity. Budoval se zelený okruh kol středu Brna včetně okrášlení zelení Kraví hory a Špilberku s několikrát přestavovanou raně gotickou královskou rezidencí královny Kunhuty ťaufské a krále Václava I. a zřízení vyhlídkového pavilónu a vyhlídky. Svou vizi parkové úpravy Špilberka přednesl Christian dˇElvert 16. června 1861. Projekt sadových úprav uskutečnil Antonín Šebánek a realizoval podnikatel Karl Offermann. Byly vybudovány pomníky mimo jiných císaři Josefu II. a Friedrichu Schillerovi. Během výkonu úřadu starsty města Brna vtiskl Brnu moderní tvář. Christian dˇElvert formuloval za pomoci svých spojenců a příznivců zásadní pravidla urbanismu a priorit města Brna a s tím úzce související projekty modernizace brněnské infrastruktury. Lze jej nazvat modernizátorem vizionářem. Vedl houževnatý, téměř zarputilý boj vytvořit kolem středověkého centra Brna zelený pás a uskutečnit parkovou úpravu Kraví hory a Špilberka. Jeho realizovaná koncepce přispěla k lepšímu vzhledu jihomoravské metropole. Vizionářství a neústupnost v koncepčních záležitostech jej řadí mezi významné osobnosti města Brna. Christian dˇElvert měl však také početné houfy oponentů a nepřátel, kteří jej dvakrát odvolali z úřadu starosty Brna a kteří také jeho zásluhy o Brno zlehčovali a snižovali po celá desetiletí. Svou veřejnou činností, úzce propojenou na významné brněnské podnikatele je Christian dˇElvert výjímečnou osobností v rámci brněnské politické elity 19.století. Vedle toho byl Christian dˇElvert v letech 1871 až 1882 poslancem rakouské říšské rady a držel i mandát v moravském zemském sněmu.
K negativním vlastnostem Christiana dˇElverta lze snad přičíst nezdravé sebevědomí, domýšlivost, někdy až dětinskou ješitnost a malichernost, okázalé kavalírství jako tribut jeho mecenášství a také jeho národnostní nesnášenlivost. Čechy neměl v oblibě. Bojkotoval i cyrilometodějskou slavnost a nepřišel přivítat historika Františka Palackého,
Zajímavá je též jeho činnost v různých kulturních korporacích. Byl aktivním členem c.k. moravsko-slezské Společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy, zejména v její historicko-statistické sekci od r. 1851. V brněnském hudebním spolku se mu dařilo prosadit zvýšenou úroveň prezentace oper, koncertů klasické hudby a komorní hudby. Zajistil postavení velkých varhan v novém Německém domě pro účely honosných koncertů. Již d r. 1825 byl v kontaktu s Františkovým muzeem a od r. 1867působil v této důležité kulturní instituci jako zástupce ředitele. Včele výboru Františkova muzea pak Christian dˇElvert stál v letech 1870, 1872, 1879,1880, 1882, 1886 a 1888. Za svou aktivní, činorodou činnost ve prospěch kultury a Františkova muzea byl roku 1892 odměněn zlatou medailí vede čestného členství v brněnských kulturních institucí. Christian dˇElvert patří k zakladatelům fondu pro hudbu ve školách, brněnského mužského pěveckého spolku, spolku pro restauraci kostela sv. Jakuba Většího v Brně, moravského Uměleckoprůmyslového muzea, brněnského okrašlovacího spolku, moravského uměleckého spolku r. 1882, brněnské městské konzervatoře r. 1882, r. 1889 německého spolku novinářů aliterátů na Moravě a ve Slezsku. Christian dˇElvert byl též členem Hornolužické společnosti nauk a dopisujícím členem Královské České společnosti nauk, dopisujícím členem Musea Drancisco-Carolinum v Linci, dopisujícím členem Musea Carolo-Augusteum v Augsburgu, dopisujícím členem štýrského Historického spolku a Historického spolku pro Korutany, členem německého Národního muzea v Norimberku a dopisujícím členem Slezské společnosti pro kulturu vlasti ve Vratislavi, dopisujícím členem c. k. satistické centrální komise ve Vídni, dopisujícím členem c.k. akademie věd ve Vídni, členem Spolku pro dějiny Němců v Čechách. Christian d´Elvert se také podílel na ustavení spolku Mährischer Kunstverein roku 1882. Členy uvedeného spolku většina výtvarných umělců a architektů německé národnosti. Roku 1909 změněn název spolku na Vereinigung deutsch-mährischer bildenden Künstler. Od roku 1911 centrem tohoto spolku Jubilejní dům na Kolišti. Ředitel dívčího lycea Vesna František Mareš inicioval roku 1900 ustavení spolku českých výtvarných umělců s názvem Klub přátel umění. dˇElvert se také zasloužil o nynější Moravský zemský archiv. Pomáhal činnosti Antonína Bočka. Svými interpelacemi v zemském sněmu napomáhal zlepšovat kulturně politické postavení a celkovou činnost této významné kulturní instituce. Od r. 1859 čestným a zasloužilým korespondentem archivu.
Za svou činnost byl oceněn Rytířským křížem Řádu Franze-Josefa r. 1859 a Rytířským křížem železného Řádu koruny. 26. května 1864 byl povýšen do rytířského stavu. 23. listopadu 1874 mu byl udělen titul dvorní rada. Jeho zásluhy o Brno a jeho občany připomíná též velká pamětní deska (návrh arch. Aloise Prastorfera a sochaře Eduarda Sykory, realizováno 1884) nedaleko vyhlídkového glorietu v parku pod Špilberkem. Po roce 1918 byl pomník odstraněn. Dne 16. 10. 2003 byl pomník obnoven a slavnostně odhalen.
Christian ď Elvert vedle Antonína Bočka zajistil od r. 1855 vydávání Schriften historicko-statistické sekce Hospodářské společnosti. Zabýval se řadou oblastí kulturního, společenského, politického a hospodářského dění. Zabýval se též dějinami knihtisku, knižní cenzury, divadla, dopravy, léčebných a humanitárních ústavů a financí. Publikoval řadu faktograficky zajímavých studií.
Zajímavé je propojení jeho synovce Heinricha d°Elverta, dvorního rady s Rudolfem Rohrerem. Rudolf Rohrer měl vazby na elitu vzdělanců. Heinrich d°Elvert vazbou na svého švagra Eduarda Ulricha (1855-1904), advokáta, velkostatkáře, mluvčího německých liberálů v Brně, si vytvořil zajímavé kontakty na vídeňské vládní kruhy a velkopodnikatele. Sňatkem s Leopoldinou Ulrichovou Heinrich dˇElvert získal spříznění s Offermanny.
Většího ocenění díky nižší kontraverznosti se Christian dˇElvert dočkal v publicistice. Byl mimořádně plodným publicistou. Shromáždil impozantní množství písemných pramenů (některé dnes již zcela ztracené). Někdy se však mýlil v jejich vhodné interpretaci, což souviselo s jím nashromážděným množstvím sdělovaných faktů. Jeho publikace však jsou a i nadále budou hojně citovány vzhledem k nebývalému množství faktů a důležitých údajů. Četné statistické údaje, jež dˇElvert shromáždil jako pilný a kompetentní rakouský úředník mají a budou mít stále nedocenitelnou hodnotu. Svou pozornost věnoval Christian dˇElvert dějinám Moravy, Brna a Jihlavy. Zvláštní význam mají jeho studie, věnované dějinám divadla, hudby, sociální péče a také jeho početné genealogické studie.


Dílo:

- Beiträge zur Geschichte der böhmischen Länder insbesonders Mährens ... Brünn 1875. Schrifetn 22,23.
- Beiträge zur Geschichte der königlichen Städte Mährens ... Brünn 1860 Schrifte,Heft 13.
- Beiträge zur Geschichte der Rebelion, Reformation, 30.jährigen Krieges ... Brünn 1867. Schriften,Heft 16. )
- Beiträge zur Geschichte und Statistik Mährens und Oesterreichisch Schlesiens. Brünn 1854. Schriften,Heft 6,7.
- Der Bergbau Mährens und Oesterr. Schlesiens im J. 1862. NB, 1864,Nr.11,s.81-84,
- Die Bestrafung der böhmischen Rebellion, insbesonders der Correspondenz Ferdinand II. m.d. Fürtsen von Liechtenstein ... Brünn 1868.
- Brünn, wie es entstanden ins .. Brünn 1888
- Burgenwesten und Ritterschlösser der österr. Monarchie. Wien 1840 (12 Theile)
- Die Culturfortschritte Mährens und Oesterr. Schlesiens .. Brünn 1854. Schriften VIII.
- Die Desiderien der mährischen Stände vom Jahre 1790 ... Brünn 1864.
- Einkäufe des Klosters Bruck. NB,1870,Nr.2,s.14-15,
- Der Entwurf der Jägerndorfer Landesordnung von 1673 ... Brünn 1868
- Die gelehrten Gesellschaften in Mähren und österreichisch-Schlesien, Brünn 1853.
- Geschichte des Bücher- und Steindruckes... in Mähren-Schlesien. Brünn 1854. Schriften VI
- Geschichte der Grafen Dubský von Třebomyslic. Brünn 1853. Schriften V.
- Geschichte der Heil- und Humanitätsanstalten in Mähren-Schlesien ...Brünn 1858. Schriften, Heft 11.
- Geschichte der k.k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beforderung des Ackerbaues ... Brünn 1870. Schriften, Heft 20.
- Geschichte der Musik in Mähren und Oesterr. Schlesien mit Rücksicht auf die allgemeine, böhmische und österreichische Musik-Geschichte. Brünn 1873,6, 258, 252 s. Schriften XXI
- Geschichte der Regulirung von Maas und Gewicht in Mähren und Schlesien vo d´Elvert. XII. Bd.
- Geschichte der Studien, Schul-Anstalten in Mähren-Schlesien ... Brünn 1857. Schriften,Heft 10.
- Geschichte des Theaters in Mähren-Schlesien. Brünn 1852. Schriften IV
- Geschichte der Verkehrsanstalten Mähren-Schlesien. Brünn 1855 Schriften VIII
- Geschichte und Beschreibung der königlichen Begstadt Iglau ... Brünn 1850.
- Historische Litaratur-Geschichte von Mähren und Oesterr. Schlesien. Brünn 1850
- Mährische und Schlesische Croniken ... Brünn 1861
- Mährische und Oesterr. Schles. Volkslieder. NB,1892,Nr.9,s.77-86,
- Notizen-Blatt der historisch-statistischen Section der mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung der Ackerbaues ..., vycházející v Brně od r. 1855. Brünn 1865-1891.
- Schriften der historisch statistischen Section der mährischen Gesellschaft zur Beförderung der Ackerbaues ...
- Die Schweden vor Brünn. Brünn 1845
- Die Vereinigung von Böhmen, Mähren und Schlesien zu Einem gemeinschaftlichen Landtage und Einer Central-Verwaltung ... 2.Aufgabe,Brünn, A. Hauptmann 1868, 94 s.
- Die Verfassung und Verwaltung von Oesterr. Schlesien in ihrer historischen Ausbildung, dann die Rechtsverhältnisse zwischen Mähren, Troppaun und Jägerndorf, so wie der mährischen Enklaven zu Schlesien. Brünn 1854. Schriften VII. 2.Aufgabe Wien, H. Geyer 1970, 312 s.
- Versuch einer Geschichte Brünns. Brünn 1828
- Die Verschuldigung es mähr. Adels im 18. Jahrhunderts. NB,1877,Nr.11,s.82-83,
- Von der Rechtsbeiständen. Brünn 1893
- Weihbischof Franz Sniegon. NB,1889,Nr.8,s.57,
- Weitere Beiträge zur Geschichte der böhmischen Länder im 17. Jahrhundert. Brünn 1868. Schriften,Heft 17.
- Weitere Beiträge zur oesterreichischen Rechtsgeschichte ... Brünn 1888-1895 Schriften XXVII-XXX
- Zur Alterthumskunde Mährens und Oesterr. Schlesiens. Brünn 1893
- Zur Gemeinde Frage der königlichen Landeshauptstadt Brünn. Brünn 1860
- Zur Geschichte des Bergbaues in Mähren-Schlesien. Brünn 1866
- Zur Geschichte des Deutschthums in Oesterreich-Ungarn ... Brünn 1884. Schriften XXVI.
- Zur Geschichte des Erzbisthums Olmütz und insbesondere seines mehrhundertjährigen Kampfes mit den mährischen Ständen und des Staatsgewalt.
Brünn 1895, Schriften XXIX.
- Zur Geschichte der Juden in Mähren-Schlesien ... Brünn 1895. Schriften XXX.
- Zur Geschichte des katholischen Clerus Mährens-Schlesiens. Brünn 1893
- Zur Geschichte der Landwirtschaft in Mähren und Schlesien. NB,1871,Nr.5,s.34-40,Nr.6,s.41-45,Nr.7,s.51-54,
- Zur Geschichte der Schützenvereine und Bürgercorps in Mähren und Oesterreichisch Schlesien. Brünn 1892
- Zur Kulturgeschichte Mährens und Oesterr. Schlesiens. Brünn 1866-1884. Schriften XV, XVII-XXI, XXVI.
- Zur Oesterreichischen Finanzgeschichte ... Brünn 1881. Schriften XXV.
- Zur Oesterreichischen Verwaltungs-Geschichte mit besonderer Rücksicht auf die böhmischen Länder. Brünn 1880. Schriften XXIV. Reprint Wien, H. Geyer 1970
- Zur Geschichte der Gold- und Silberschmiedekunst in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1894,Nr.2,s.11-16,
- Zur Geschichte der Pflege der Naturwissenschaft in Mähren und Schlesien. Brünn 1868.

Edice:
- Boczek,Anton: Der Grenzstreit zwischen Ungarn und Mähren. NB,1862,Nr.4,s.27-32,Nr.5,s.37-40,Nr.6,s.41-44,Nr.7,s.52-56,

Studie, publikované v časopisech:
(NB = Notizen-Blatt der historisch- statistischen Section der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde)


- Die allgemeinen Verzehrungssteuer. NB,1882,Nr.1,s.1-4,
- Der Alchemist Sendivogius, der Gründer der freiherrlichen Familie Eichendorf in Mähren und Schlesien. NB,1883,Nr.3,s.20-22,
- Der alte und der neue mähr. Kunstverein. NB,1883,Nr.5,s.33-41, (auch als Sepasratdruck Brünn 1883 )
- Der althansche Christus-Orden. Der christl. Vertheidigungsbund. NB,1883,Nr.2,s.12-13,
- Der Anfang der brünner Zeitung, einer besseren deutschen Schreibart. NB,1875,Nr.11,s.81-82,
- Der Anfang der mähr. Journalistik, der brünner Zeitung, einer besseren deutschen Schreibart. NB, 1877,Nr.7,s.55-56,Nr.8,s.63-64,
- Anton Hübner. NB,1892,Nr.10,s.87,
- Die Anstellung tauglicher Schullehrer in Mähren. NB,1875,Nr.9,s.69-70,
- Joseph Arnold. NB,1876,Nr.2,s.11-12,
- Die Aufhebung der Halsgerichtsbarkeit und des Magistrates in der Stadt Odrau. NB,1892,Nr.7,s.68,Nr.9,s.86,Nr.10,s.90-94 (98) (mit Anton Rolleder)
- Das Augustiner-Kloster St. Thomas in Brünn mit Rückblicken auf die anderen Augustiner-Eremiten- Klöster in Mähren. NB,1865,Nr.2,s.9-14,
- Aus der iglauer Sprachinsel. Der Landskroner Theil des schönhengster Sprachinsel. Die Sprachinsel von Neuhaus und Neubistritz. NB,1890,Nr.3,s.19-20,
- Ausgaben- und Einnahmen- Etat von Mähren und Oest. Schlesien im J. 1855. NB,1870,Nr.3,s.19-21,
- Auspitz und der Viehmarkt daselbst. NB, 1880,Nr.2,s.9-10,
- Dr. Maximilian Ardensbach, Ritter von Ardensdorf. NB,1883,Nr.2,s.12,
- Johann Babor. NB,1883,Nr.8,s.64-65,
- JUDr. Ignaz Beidfel. NB,1869,Nr.10,s.79,
- Dr. Josef Bayer. NB,1866,Nr.12,s.90-91,
- Dr. Adolf Beer. NB,1875,Nr.5,s.35-36,
- Dr. Leopold Beer. NB, 1857,Nr.7,s.50-51,
- Beers literärische Thätigkeit. NB,1877,Nr.9,s.72,
- Die Beerdigung tödter Körper. NB,1878,Nr.5,s.40,Nr.6,s.47,
- Beiträge zur Geschichte der Industrie und des Handels in Mähren und Oesterr. Schlesien in der Veröffentlichungen der histor.-statist. Section. NB,1891,Nr.8,s.58-60,
- Die Beiträge zur Geschichte der Kunst in Mähren und Oesterr. Schlesien in den Veröffentlichungen der histor. statist. Section. NB,1889,Nr.12,s.92-95,
- Beiträge zur Geschichte von Brünn. Zur Geschichte des Strasenwesens in Brünn. NB,1879,Nr.5,s.33-40,1883,Nr.6,s.44-46, Zur Geschichte der Volksschulen in Brünn. NB,1879,Nr.2,s.11-16,Nr.3,s.17-24,Nr.4,s.25-29,
- Beiträge zur Geschichte der österreichischen, insbesondere mähr.-sches. Post. NB,1891,Nr.8,s.67-68,
- Beiträge zur Geschichte des Schul- und Erziehungswesens in Mähren und Oesterr. Schlesien in den Veröffentlichungen der histor.-statis. Section. NB,1891, Nr.6,s.46-48,
- Beiträge zur Landeskunde Mährens und Oesterr. Schlesiens in deutschen Volkskalender. NB,1892,Nr.5,s.49-50,
- Beiträge zur Militär- und Kriegs-Geschichte Mährens und Oesterr. Schlesiens in den Veröffentlichungen der historisch.-statistischen Section. NB,1891,Nr.5,s.38-40,
- Beiträge zur mähr. sches. Adelsgeschichte. NB,1892,Nr.3,s.19-29,
- Die Besetzung der Stellen des Landeshauptmanns und Oberstlandrichters in Mähren im J. 1602 oder 1603. NB,1875,Nr.5,s.36-38,
- Beschreibung der Thätigkeit Tycho de Brahes auf der Sternwarte Benatek. NB,1865,Nr.9,s.68-69,
- Der Besuch der vorzüglicheren Kurorte Mährens und Oesterr. Schlesien. NB,1876,Nr.1,s.7,
- Die Bevölkerung Oesterr. Schlesien in älterer Zeit. NB,1856,Nr.9,s.70-71,
- Der Bevölkerungs- und Viehstand Mährens zur Zeit der ersten Conscriptionen. NB,1856,Nr.12,s.93-94,
- Das Bielitzer Archiv. NB,1857,Nr.1,s.8,
- Der Bildschnitzer und Maler Hans Olmützer. NB,1877,Nr.9,s.71,
- Die bisherige Pflege der Meteorologie in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1856,Nr.1,s.1-7,
- Brand in Pirnitz. Sammlung für die Kirche daselbst. NB,1880,Nr.5,s.40,
- Franz Braumüller. NB,1861,Nr.3,s.17-19,
- Bresslers scriptores rer. Bohem. Morav. et Siles. NB,1879,Nr.6,s.45,
- Brieg, Freyberg und Brünn. Machen die Schweden dünn. NB,1883,Nr.3,s.19,
- Die Bruderschaften, der Clerus und die geistl. Fortificationssteuer in Mähren 1776. NB,1865,Nr.8,s.57-61,
- Eine brünner Hauschronik. Namhafte alte brünner Häuser. Das dreihundertjährige Jubiläum des Gachschen Hauses. NB,1889,Nr.12,s.95-96.
- Die in Brünn 1870 noch bestehenden gewerblichen Korporationen. NB,1870,Nr.6,s.46,
- Brünn vor hundert Jahren. NB,1889,Nr.5,s.34-40,
- Josef Břeněk. NB,1866,Nr.2,s.11-12,
- Das Buchlauer Jagd (Blut-) Gericht. NB,1858,Nr.5,s.46-48,
- Die Cameral-Gefälle und Zuflüsse in den böhm. u. österr. Erblanden 1761. NB,1877,Nr.4,s.27-30,
- Capistran. NB,1856,Nr.11,s.87,
- Michael Franz von Canceval. NB,1882,Nr.5,s.36-37,
- Der Clerus in Mähren u. Oesterr. Schlesien 1875. NB,1879,Nr.8,s.64,
- Der Clerus in Mähren und österr. Schlesien, sein und der Kirche Vermögen, der Religionsfond. NB,1877,Nr.1,s.6-8,
- Johann Amos Comenius. NB,1892,Nr.5,s.41-45,
- Der Contributuions-Fond in Mähren und Osterr. Schlesien. NB,1880,Nr.1,s.1-10,Nr.7,s.56,
- Das gräflich Czoborsche, nachher freiherrliche Dobbelsteinsche Haus und Gemälde-Sammlung in Brünn. NB,1890,Nr.5,s.38-39,
- Das adelige Damenstift Maria Schul in Brünn. NB,1871,Nr.6,s.46-48,Nr.7,s.49-50,
- Die deutsche Sprachinsel von Iglau. Die deutschen Sprachinsel Mährens. NB,1887,Nr.2,s.10-12,
- Das deutsche Sprachgebiet von Mähren und Schlesien. NB,1888,Nr.6,s.41-42,
- Die Herrschaft Datschitz. Die Kirche Mont Serrat. NB,1859,Nr.4,s.25-27,
- Franz Diebl. NB,1858,Nr.8,s.67-71,
- Das ehemals Dietrichsteinsche nachher Salmsche, nun das Haus der k. k. FinanzLandesdirection in Brünn. NB,1889,Nr.9,s.68-69,
- Die Einführung der Erdäpfel in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1876,Nr.1,s.3-4,
- Die Einführung der pragmatischen Sanction in Mähren. NB,1875,Nr.1,s.1-8,
- Einkäufe des mährischen Clerus im Jahre 1756. NB,1857,Nr.3,s.20-22,4
- Die Einrichtung des Baues und der Verwaltung des Staatsstrassen in Mähren im J. 1748. NB,1875,Nr.6,s.48,
- D´Elverts Wirksamkeit für die Zwecke der k. k. m. s. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde und das Franzens-Museum. NB, 1890, Nr.10,s.73-81,
- Die Eisenproduktion Mährens und Schlesien seit 1850. NB,1859,Nr.8,s.57-60,
- Der Entscheidungskampf über die Souverainetät Böhens und Selbstständigkeit Mährens. NB,1856,Nr.7,s.49-52,
- Die Entstehen der Gesangvereien in Oesterreich, insbes. Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1893,Nr.3,s.21-25,
- Die Erbsteuer in Mähren und Schlesien. NB,1881,Nr.12,s.91-96,
- Die Errichtung von Bisthümer zu Brünn und Troppau. NB,1856,Nr.10,s.73-78,
- Die erste Statistik Mährens. Seine ständische Vefassung vor hundert Jahren. NB,1872,Nr.5,s.33-35,
- Die erste Statistik Mährens. NB,1879,Nr.6,s.45,
- Die Exemtion des Hauses Liechtenstein. NB,1860,Nr.3,s.17-19,
- Ferdinand III. Patent vom 7. Sept. 1646 wegen neuer Aufschläge auf Bier, Weingärten, Fleisch, Fische, Wolle, Butter, Schmalz, Käse, Stiefel, Pantofel, Holz. NB,1872,Nr.5,s.35-39,
- Daniel Ernst Figulus. NB,1875,Nr.5,s.36 (vnuk J. A. Komenského)
- Die Freimauerer in Oesterreich, besonders Mähren. NB,1866,Nr.1,s.1-6,
- Gedenkblatt für das städtische Waisenhaus. NB,1879,Nr.12,s.89-94,
- Die Gemeindevermögens-Gebahrung in Mähren und Schlesien vor dem Erscheinen der neuen Gemeindeordnung (1849). NB,1860,Nr.10,s.73-75,
- Der Geograph Vischer und der Lustgarten in Kremsier. NB,1868,Nr.6,s.41-42,
- Geschichte der Herrschaft Budischau. NB,1892,Nr.4,s.40,Nr.5,s.45-48,
- Graf Haugwitz. Fürst Sulkowsky. Die Erhebung der Herrschaft Bielitz. NB,1866,Nr.2,s.14-15,
- Die Herrschaft Wiesenberg. NB,1866,Nr.8,s.64,Nr.9,s.70-71,
- Die Gründung des städtischen Waisenhauses in Brünn. NB,1879,Nr.12,s.89,
- Franz Hassenwein von Festenberg. NB,1882,Nr.8,s.61-62,
- Chambrez. Gallas. Rippar. NB,1856,Nr.12,s.96,
- Der Chemiker MedDr. Franz von Wiessbach. NB,1865,Nr.12,s.100-101,
- Ist der grosse Künstler Daniel Gran ein Mährer ? Seine Kunstthätigkeit in Mähren. NB,1888,Nr.8,s.60-61,
- Die Entstehen der Kaffeehäuser in Brünn. NB,1871,Nr.7,s.55-56,
- Errichtung einer Landmiliz in Mähren. NB,1857,Nr.3,s.17-20,
- Die Errichtung des General-Vicariats im österr. Antheile des breslauer Bisthums in Oesterr. Schlesien. NB,1888,Nr.10,s.74-78,
- Die erste Wirksamkeit der Jesuiten in Mähren. NB,1879,Nr.8,s.64,
- Die Feststadt Neu-Brünn. NB,1895,Nr.1,s.1-4,
- Die Flussverhältnisse, die Ueberschwemmungen in und bei Brünn. NB,1884,Nr.8,s.57-64,Nr.9,s.68-69,
- Dr. Philip Frauendorfer. NB,1884,Nr.7,s.50,
- Die Freiwilligen-Corps in Mähren umd Schlesien. NB,1861,Nr.2,s.9-15,
- Die Funktionäre der k. k. mähr. schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. NB,1891,Nr.3,s.17-23,
- Der Gebrauch von Kutschen, Landkutschen, Lehenrössler, Fiaker, Comfortable. NB, 1885,Nr.11,s.81-88,Nr.12,s.91-98,
- Die Gelehrten-Akademie in Olmütz, NB 1859,s.68-71,
- Der Generalcommissär und olmützer Commandant Miniati, er wurde nicht hingerichtet. NB,1883,Nr.1,s.1-7,
- Geschichtliche Notiz über den olmützer Bischofshof, bezw. das Gebäde des Franzens- Museum in Brünn. NB,1886,Nr.2,s.10-11, (mit Moritz Trapp)
- Die Geschichte der Herrschaft Budischau und der Freiherren Baratta-Dragono. NB,1892,Nr.5,s.45-48 (mit Carl Křiwda)
- Gewerbestand in Brünn im J. 1828. NB,1889,Nr.9,s.67-68,
- Der Baumeister und Bildhauer Georg Gialdi. NB,1883,Nr.12,s.98-99,1884,Nr.2,s.11-12, (mit A. Kisal
- Einige iglauer Künstler. NB,1888,Nr.7,s.53-56,
- Die Kunsttischler Koblischek. NB,1885,Nr.2,s.9,Nr.4,s.27-28,
- Die grössten Grundbesitzer in Mähren 1785. NB,1857,Nr.3, s.23,
- Die grössten Orgeln Mährens und Oesterr.Schlesiens. NB, 1891, Nr. 12,s.97-98,
- Jakob Hackh. NB,1871,Nr.11,s.87,
- Der Häuser-Rasirung bei Olmütz zur Zeit der preussischen Invasion. NB,1875,Nr.8,s.61,
- Hebung und Vorziehung des Soldaten-Standes, Recrutirung, Desertion, Aufhebung des klebenslänglichen Militärdienstes. NB,1876,Nr.3,s.18,
- Die Hoch- und Deutschmeister und olmützer Bischöfe Leopold Wilhelm und Carl Joseph, Erzherzöge von Oesterreich, NB,1863,Nr.7,s.49-55,Nr.8,s.61-62 (64),
- Niklas von Hradek. NB,1872,Nr.2,s.13-14,
- Chronologisch geordnete Uebersichten über alle in den Veröffentlichungen der histor.stattist. Section behandelten Hauptzweige der Landeskunde Mährens und Oesterr. Schlesiens. NB,1891,Nr.1,s.5-8,
- Der iglauer Chronist Rock. NB,1883,Nr.9,s.78,
- Das Incolat, die Habitilirung zum Lande, die Erbhuldigung und der IntabulationsZwang in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1882,Nr.3,s.17-18, Nr.4,s.29-32, Nr.6,s.47-48,Nr.7,s.51-55,
- Felix Jaschke. seine Sammel-Chronik von Fulnek und Sammlung alter Lieder. NB,1871,Nr.3,s.17-20,
- Die Jesuiten der böhmischen Provinz (Böhmen, Mähren und Schlesien) in den Jahren 1648 und 1723. NB,1856,Nr.11,s.84-85,
- Dominik Kynsky. NB,1878,Nr.1,s.1,
- Johann Loserth. NB,1877,Nr.6,s.45-46,
- Die Juden-Leibmaut in den k. Städten Mährens. NB,1875,Nr.9,s.70-71,
- Die Juden-Steuern in Mähren und Oesterr. Schlesien im letzten Jahhunderte. NB,1868,Nr.8,s.57-60,
- Die Kaiser- oder Königl. Richter in den k. Städten Mährens. NB,1877,Nr.8,s.59-63,
- Die Kammer-Beihilfe und Anlehen der Klöster und landesfürstlichen Städte und die Klostervisitation in den böhmischen Ländern. NB,1880,Nr.4,s.25-32,Nr.5,s.33-40,
- Anton Khünel. NB,1860,Nr.5,s.33-34,
- Das Kloster Hradesch in neueren Zeit. NB,1859,Nr.12,s.89-91,
- Die Klöster-Aufhebung in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1870,Nr.7,s.53-54,
- Die Kommandanten der Festung Olmütz. NB,1872,Nr.10,s.73-74,
- die kommandirenden Generale in Mähren und Schlesien. NB,1872,Nr.9,s.65-68,
- Die Kosten der Civilverwaltung Mährens und Schlesiens 1848. NB,1870,Nr.1,s.5-7,
- Die Kosten der Verwaltung in Mähren und Oest.-Schlesien und deren Bedeckung im J. 1856. NB,1870,Nr.5,s.33-38,
- Anton Ignaz Peter Riter von Krossheim. NB,1872,Nr.2,s.11-13,
- Kunstzeugnisse des Wiener Akademie - Directors Sambuch in Mähren. NB,1888,Nr.7,s.56,Nr.8,s.60,
- Die Kunsterzeugnisse des k. k. Hof-Cabinetsmalers Maulbertsch in Mähren. NB,1888,Nr.8,s.61-63,
- Die Landhäuser in Olmütz und Brünn. NB,1859,Nr.6,s.41-44,
- Landesfrstl. Einfluss auf die Wahl der Prälaten und Probste in Mähren. Ceremoniel dabei. NB,1860,Nr.4,s.29-31,
- Landesfürstlicher Einfluss auf die Klöster. NB,1881,Nr.3,s.23-24,
- Die landwirthschaftlichen Lehranstalten in Mähren und Schlesien. NB,1891,Nr.2,s.13,
- Landwirthschaftliche Mittheilungen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. NB, 1877,Nr.10,s.78-79,
- Maxmilian Guido Lang. NB,1875,Nr.1,s.8,
- Die Lehre und die Lehrer der Landwirthschaft in Mähren. NB,1891,Nr.2,s.9-13,
- Lese- (und Spiel-) Vereine in Mähren und Schlesien. NB,1858,Nr.8,s.65-66,
- Die letzte mährische Synode 1591. NB,1871,Nr.12,s.89-90,
- Libussa. NB,1859,Nr.6,s.45-47,
- Lukow. NB,1859,Nr.6,s.47,
- Die Lustgarten in Kremsier. NB,1863,Nr.8,s.57-58,
- Johann Georg Lumnitzer. NB,1864,Nr.3,s.22,
- Die Mährische (Wein) Bergrechte. NB,1856,Nr.3,s.17-19,
- Die mährischen Zeitschriften Moravia. NB,1891,Nr.7,s.53-56,
- Die Macht der Kalender und ihre Censurirung. NB,1875,Nr.9,s.71-72,
- Maler Anastas Hübner. NB,1857,Nr.4,s.28-29,
- Maler Joseph Hübner. NB,1857,Nr.4, s. 29,
- Maler Franz Rektoržik. NB,1857,Nr.4,s.28,
- Der Maler Jakob von Olmütz. NB,1857,Nr.11,s.83-84,
- Die Militär-Desertionen früher Zeit. NB,1878,Nr.6,s.47-48,
- Musik und Volksmusik in Mähren. NB,1891,Nr.6,s.41,
- Neuerlicher Wunsch nach einer Geschichte der landhäuser in Brünn und Olmütz. NB,1888,Nr.8,s.61,
- Der Baumeister Anton Pilgram. NB,1885,Nr.3,s.17-20,
- Neuerliche Aufforderung zur Bearbeitung der Geschichte des m.-s. Communalwesens. NB,1887,Nr.12,s.95-96,
- Der Oberst Baumeister Hanns Tscherto. NB,1883,Nr.9,s.77,
- Der Baumeister Hanns Tscherto. NB,1878,Nr.6,s.47,
- Der Baumeister Johann Tscherte. NB,1883,Nr.12,s.99,
- Die Orgelbau- und des Organistenkunst in Mähren und Oesterr. Schlesien NB, 1891,Nr.10,s.73-80,
- Die österr. Industrie in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, mit besonderer Rücksicht auf Mähren und Schlesien. NB,1857,Nr.12,s.89-92,1858,Nr.2,s.9-11,
- Die österr. Revue 1863-7. NB,1878,Nr.4,s.28-31,
- Landwirtschaftliche Mittheilungen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. NB,1877,Nr.10,s.78-79,
- Der letzte Pernstein kein armer Mann. NB,1883,Nr.3,s.19-20,
- Die österreichischen Posten zu Anfang unseres Jahrhunderts im Verkehre von und nach Wien. NB,1890,Nr.12,s.95-97,
- Kaffee-Bau und Verbrauch. Kaffeee-Surrogat-Frabriken in Mähren und Schlesien. NB, 1857,Nr.5,s.40,
- Der Marien- und Heiligen-Cultus in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1887,Nr.8,s.59-64,Nr.9,s.66-72,Nr.10,s.75-80,Nr.11,s.82-88,
- Die Patente des mähr. Gubernator Cardinal Dietrichstein. NB,1872,Nr.3,s.23-24,
- Josef Freiherr von Petrasch und die Gelehrte Gsellschaft der Unbekannten in Olmütz. NB,1894,Nr.10,s.77-81,Nr.11,s.89-91,
- Der Petersberg in BNrünn. NB,1890,Nr.3,s.21-23,
- Die Piaristen in Mähren und Oesterreichisch Schlesien. NB,1879,Nr.9,s.68-69,
- Die Piaristen-Orden in Mähren und Osterr. Schlesien. NB,1881,Nr.3,s.24,
- Die Piaristen-Provinz Böhmen, Mähren und Schlesien 1886. NB,1887,Nr.2,s.12,
- Dr. Melchior Pirnesius. NB,1884,Nr.7,s.51,
- Karl Postl, genannt Sealsfield. NB,1875,Nr.9,s.65-66,
- Das Piatische, nun gräflich Dubskysche Haus und das Kunstcabinet daselbst. NB,1890,Nr.5,s.39,
- Quellen zur Geschichte und Statistik der Stadt Brünn. NB,1879,Nr.2,s.9-11,
- Mährens Prachtgebäude und ausgezeichnete Schlösser. Jurende Moravia,1815,Nr.27,29,
- Die Macht der Kalender und ihre Censurirung. NB,1875,Nr.9,s.71-72,
- Die Musikschule des brünner Musiklvereins. NB,1886,Nr.1,s.5-6,
- Neuerliche Aufforderung zur Bekanntgebung von Weisthümern aus Mähren und Oesterr. Sclesien. NB,1890,Nr.3,s.19,
- Notizen über das Sanitätspersonal zu Brünn im 16. Jahrhunde. NB,1870,Nr.1,s.8,Nr.2,s.11-12,rt. NB,1877,Nr.4,s.30-31,
- Notizen zur Geschichte der Schweden in Mähren 1642-1648, a) Paikul´s Proclamation. NB,1859,Nr.1,s.7-8,Nr.2,s.9-11,
- Der Oberst Baumeister Hanns Tscherto. NB, 1883,Nr.9,s.77,
- Die öffentlichen Anlagen in Brünn. NB,1871,Nr.11,s.85-87,Nr.12,s.90-94,1872,Nr.1,s.5-8,,Nr.2,s.9-10,Nr.4,s.25,
- Karl Freiherr von Offermann. NB,1894,Nr.12,s.93-94,
- J. Ohéral. NB,1868,Nr.9,s.65-66,
- Personal-Stand in den m.s. Klöstern im J. 1829. NB,1879,Nr.8,s.63,
- Franz Pollaschek. NB,1858,Nr.5,s.44-46,
- Karl Postl, genannt Sealsfield. NB,1875,Nr.9,s.65-66,
- Die Postverbindung Mährens und Schlesiens mit Wien zu Anfang des 18. und 19. Jahrhunderts. NB,1891,Nr.8,s.68,
- Preis-Taxen zu Brünn in der Mitte des 18. Jahrhunderts. NB,1878,Nr.4,s.36-37,
- Die Privat-Mäute in Mähren. NB,1881,Nr.8,s.57-59,
- Die Programme der Mittelschulen in Mähren und Oesterr. Schlesien als historische Quellen zur Landeskunde und Beiträge zur Geschichte dieser Schulen. NB,1894,Nr.9,s.71-74,
- Anton Promber. NB,1876,Nr.11,s.87-88,
- Die Rechts- und Wirtschaftsverhältnisse des böhmisch-mährischen Bauerstandes in vorhusitischer Zeit. NB,1890,Nr.3,s.19,
- Der Rechtsstreit zwischen Rogendorf und Dietrichstein um Kanitz. NB,1883,Nr.2,s.13-14,
- Die Reisen Kaiser Joseph II. in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1891,Nr.4,s.25-28,
- ReligionsAnstalten in Mähren und Oesterr. Schlesien im Jahre 1827. NB,1879,Nr.8,s.63,
- Die Religions-Unruhen in prerauer und hradischer Kreise im Jahre 1777 und in den folgenden. NB,1872,Nr.1,s.1-5,
- Rescript Kaiser Carl VI. von 15. April 1717 über den Handel der Akatholiken und der Juden in Brünn und in Mähren überpaupt. NB,1889,Nr.9,s.69-70,
- Die Restaurirung der St. Jakobskirche in Brünn. NB,1879,Nr.10 und 11,s.73-84 (88),
- Die Restaurirung der Zdirad Säule in Brünn. NB,1879,Nr.8,s.57-61
- Karl Rudczinsky. NB,1858,Nr.7,s.61-62,
- Salva-Guardia für die Herrschft Eulenberg. NB,1864,Nr.8,s.64,
- Die Sekte der Lilecztj oder Habrowanstj. NB,1856,Nr.7,s.54-55
- Sekten in Böhmen und Mähren. NB,1856,Nr.11,s.85,
- Das Schmetterhaus in Brünn. NB,1890,Nr.5,s.39-40,
- Der Reichpfennigmeister Stephan Schmid von Freihofen, Herr auf Kunstadt. NB,1858,Nr.7,s.62-64,
- Dr. Wilhelm Schramm. NB,1895,Nr.7,s.49-51,
- Simon Simonius. NB,1872,Nr.2,s.14-15,
- Franz Freiherr von Sonnenfels. NB,1862,Nr.7,s.56,
- Die Sparkassen in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1876,Nr.1,s.5-7,1877,Nr.6,s.47-48,
- Die Staatseinnahmen aus Mähren und Oest. Schlesien im V. J.1849. NB,1870,Nr.2,s.11-12,
- Staatsrechtliche Urkunden Mährens. NB,1873,Nr.12,s.93-94,1874,Nr.1,s.6-8,Nr.2,s.16,
- Der Stabile Kataster nach dem Gesetze von 23. Dec. 1817 und sein Resultat in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1881,Nr.10,s.73-78,Nr.11,s.85-90,
- Stand des katholischen Clerus im Mähren und Oesterr. Schlesien bis in die Mitte des 19. Jahrhundertes. NB,1880,Nr.10,s.73-80,Nr.11,s.81-88,Nr.12,s.89-95,
- Der Stand der Land- und forstwirthschaftlichen Lehranstalten in Mähren und Oesterr. Schlesien zu Ende März 1891. NB,.1891,Nr.8,s.58,
- Die Steuern in Mähren und Oesterr. Schlesien von 1838-1857. NB,1881,Nr.12,s.97-98,
- Georg Streyc und seine Söhne. NB,1872,Nr.2,s.14,
- Die Stiftung des Dorfes Karlowitz und der freien Richterei daselbst. NB,1875,Nr.10,s.77,
- Die Streitigkeiten zwischen den Besitzern von Jägerndorf, besonders Georg von Schellenberg und dem Klosterconvent der Dominicanerinnen von Ratibor wegen Bauerwitz. NB,1865,Nr.8,s.61-64,Nr.9,s.71-72,
- Das subsidium praesentaneum des geistl. Standes in Mähren. NB,1874,Nr.5,s.35,
- Die Subventionirung des FranzesMuseum von Seite des Landes. NB,1882,Nr.11,s.81-91,
- Franz Sušil. NB,1868,Nr.10,s.73-76,
- Teltsch und Zlabings. NB,1856,Nr.12,s.95,
- Die Thorsperren und das Sperrgeld in den m.-schl. Städten. NB,1875,Nr.6,s.44-46,
- Ueber die alten Künstler von Olmütz oder die Olmützer. NB,1876,Nr.7,s.51-52,
- Ueber den Fortgang der meteorologischen Beobachtungen in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1857,Nr.10,s.77-78,
- Ueber die Restaurirung der St. Jakobskirche in Brünn. NB,1890,Nr. 7,s.55-56,
- Ueber der weitere Subventionirung des Franzes-Museums von Seit der mähr. Landtages. NB,1892,Nr.5,s.48-49,
- Stnischtics literarischer Nachlass und dessen Verwendung. NB,1886,Nr.3,s.19-20,
- Taraucasche Handschriften in Landesarchiove. NB,1866,Nr.2,s.15-16,
- Die Thorsperren und das Sperrgeld in den m.schl. Städten. NB,1875,Nr.6,s.44-46,
- Richard Trampler. NB,1877,Nr.2,s.11-14,
- Die Türkenhilfe Mährens i. J. 1565. NB,1878,Nr.11,s.86,
- Ueber die Bedeutung des rothen Siegels. NB,1868,Nr.1,s.7-8,Nr.2,s.16,
- Ueber den Gebrauche des rothen und grünen Siegelwachses in früherer Zeit. NB,1865,Nr.4,s.28-32,1867,Nr.4,s.28-32,
- Ueber Literaten und Meistersänger in Mähren. NB,1865,Nr.9,s.67-68,
- Die Urbare als Geschichtsquelle. NB,1877,Nr.1,s.4,
- Das Vereinswesen in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1875,Nr.12,s.90-96,
- Der Verkauf der Studien- und Religionsfonds-Güter, der Studien- Religions- und Schulfond in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1876,Nr.2,s.12-13,
- Die Volkserhebung in Mähren und Schlesen zur Zeit des Preussen-Einfalls 1741 und 1742. NB,1876,Nr.7,s.52-55,
- Volkslieder in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1857,Nr.4,s.25-28,
- Die Verschuldigung des mähr. Adels im 18. Jahrhunderte. NB, 1877,Nr.11,s.82-83,
- Die in der Verwaltung der Gemeinde Brünn stehenden Stiftungen und Fonde. NB,1891,Nr.8,s.60-62,
- Der Verwaltungs-Organismus in Oesterr.Schlesien vor der Vereinigung mi Mähren (1782). NB,1874,Nr.9,s.72,Nr.10,s.76-78,
- Der Verwaltungs-Organismus in Oesterr. Schlesien im J. 1850. NB,1880,Nr.9,s.71-72,Nr.12,s.95-96,
- Die Verwaltung der Aufklärung in Mähren und Oest. Schlesien im J. 1856. NB,1880,Nr.9,s.71-72,Nr.12,s.95-96,
- Verzeichniss der Gubernial-Akten über die Versetzung der mährischen Schafmeister in den Stand der Ehrlichkeit. NB,1871,Nr.8,s.62,
- Wahl des h. Joseph zum Schutzpatron von Mähren. NB,1880,Nr.6,s.47-48,
- Die Weisthümer aus Mähren und Schlesien. NB,1887,Nr.3,s.17-21,
- Wenzel von Olmütz. NB,1888,Nr.7,s.56,
- Die Wiedererbauung der Kirche in Rossoch. NB,1880,Nr.5,s.40,
- Die Wiedertäufer in Mähren. NB,1858,Nr.10,s.81-82,
- Gerson Wolf. NB,1875,Nr.3,s.22-24,Nr.4,s.30-31,
- Georg Zawadil. NB,1877,Nr.5,s.35-36,
- Die Zderad-Säule in Brünn. NB,1887,Nr.5,s.37,
- Zu Eitelbergers Biographie. NB,1890,Nr.3,s.18-19,
- Zuerkennung des Patronatsrechtes über die St. Jacobskirche in Iglau. NB,1889,Nr.1,s.5-7,
- Zugänglichkeit der Archive in Mähren. NB,1859,Nr.1,s.7,
- Zur Alterthumskunde Mährens und Oesterr. Schlesiens. NB,1892,Nr.11,s.95-114,Nr.12,s.115-124,1893,Nr.1,s.1-11,
- Zur Biographie des Christian Ritter d´Elvert. NB,1895,Nr.8,s.60,
- Zur Biographie des Dr. Weissbach. NB,1867,Nr.1,s.7-8,
- Zur Ethnographie Mährens und Oesterreichisch-Schlesiens. NB,1883,Nr.6,s.43-50,
- Zur Geschichte der alten Landhäuser in Olmütz und Brünn. NB,1883,Nr.9,s.77,
- Zur Geschichte der Apotheken in Brünn. NB,1879,Nr.6,s.42-43,
- Zur Geschichte der Baukunst Mährens von Prokop. NB,1895,Nr.4,s.29-30,
- Zur Geschichte der Belagerung von Olmütz 1758. NB,1875,Nr.10,s.77-80,
- Zur Geschichte der österreichischen Bibliotheken. NB,1877,Nr.6,s.48,
- Zur Geschichte von Brünn. Die religiösen und kirchlichen Verhältnisse der Neuzeit.NB,1871, Nr.1,s.1-8,Nr.2, s.9-13,Nr.9,s.70-72, Nr.10, s.77-80,Nr.11,s.81-82. Die Wissenschaft in Brünn in der 2. Hälfte des 18. Jahrh. NB,1871,Nr.7,s.54-55, Die Kirch- und Friedhöfe. NB,1871, Nr.8,s.57-59,
- Zur Geschichte des Clerus in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1879,Nr.8,s.61-62,
- Zur Geschichte des Gartenhauses und der Gartenkunst in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1891,Nr.11,s.81-88,Nr.12,s.96-97,
- Zur Geschichte des Gauner- und Räuberwesens in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1876,Nr.8,s.59-64,Nr.9,s.68-71,
- Zur Geschichte des Gemeindewesens, insbesondere der Gemeide-Gebarung in Mähren und Schlesien. NB,1876,Nr.6,s.43-46,1884,Nr.9,s.66-67,
- Zur Geschichte des Gemeindewesens in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1865,Nr.6,s.41-46,Nr.11,s.85-88,Nr.12,s.94-98,
- Zur Geschichte der Gold- und Silber-Schmiedekunst in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1892,Nr.8,s.69-76,
- Zur Geschichte des Herzogthums und der Stadt Jägerndorf. NB,1865,Nr.10,s.74-79,
- Zur Geschichte der Industrie Mährens und Oesterr. Schlesiens. NB,1865,Nr.7,s.49-55,1876,Nr.3,s.19-24,Nr.4,s.27-28,
- Zur Geschichte der Industrie und des Handels in Mähren und Oest. Schlesien seit Maria Theresia. NB,1878,Nr.1,s.6-8,Nr.2,s.13
- Zur Geschichte der Kaiserrichter in Mähren. NB,1883,Nr.4,s.31,Nr.5,s.42,Nr.6,s.50,
- Zur Geschichte der deutschen Colonisation in Schlesien. NB,1875,Nr.10,s.75-77,Nr.11,s.82-84,
- Zur Geschichte der Kunst in Mähren und Osterr. Schlesien, mit Rücksicht auf die Nachbarländer. NB,1883,Nr.7,s.54-62, 1886,Nr.2,s.13-14,1887,Nr.7,s.51-54,1892,Nr.4,s.37-40,
- Zur Geschichte der Landwirtschaft. NB,1870,Nr.1,s.7,
- Zur Geschichte der Landwirtschaft in Mähren und öster. Schlesien. NB,1865,Nr.1,s.1-6,Nr.3,s.17-24,1867,Nr.1,s.1-6,(Zur Geschichte der Fischerei, insbesondere der Teichwirtschaft).
- Zur Geschichte der Litaratur und der Bibliographie Mährens und Oesterr. Schlesiens. NB,1886,Nr.3,s.21-24,Nr.4,s.29,
- Zur Geschichte der schönwissenschaftliche deutschen Literatur in Mähren. NB,1895,Nr. 2,s.9-10,
- Zur Geschichte der. m.-schl. periodischen Literatur (Journalistik). NB,1872,Nr.6,s.41-42,
- Zur Geschichte der Pesten in Mähren und Schlesien. NB,1873,Nr.12,s.89,
- Zur Geschichte der Pflege der Meteorologie in Mähren und Oest. Schlesien. NB,1856,Nr.12,s.89-92,
- Zur Geschichte des Postwesens in den österr. böhm. Ländern. NB,1877,Nr.5,s.39-40,Nr.6,s.46-47,1878,Nr.11,s.86-92,Nr.12,s.97-99,
- Zur Geschichte des Postwesens in den böhm. Ländern und der Nachbarschaft. NB,1879,Nr.9,s.65-68,1882,Nr.4,s.32,Nr.5,s.39-40,Nr.12,s.99-100,
- Zur Geschichte des Postwesens in Schlesien und den angrezenden Landschaften. NB,1881,Nr.5,s.39-401,Nr.6,s.45-48,
- Zur Geschichte der Religionsunruhen in Mähren 1777. NB,1880,Nr.2,s.16,
- Zur Geschichte der Restaurirung der St.Jakobskirche in Brünn. NB,1895,Nr.8,s.57-60,
- Zur Geschichte des Sanitätswesens in Mähren. NB,1865,Nr.1,s.8,
- Zur Geschichte der Schafzucht in Mähren. NB,1872,Nr.2,s.16,
- Zur Geschichte der Schiffbarmachung und Regulirung der March. NB,1881,Nr.8,s.62-63,
- Zur Geschichre der Schützenverein und Bürgercorps in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1892,Nr.1,s.1-8,Nr.2,s.9-17,
- Zur Geschichte der Stadt Fulnek. NB,1886,Nr.3,s.20-21,
- Zur Geschichte der Stadt Jamnitz. NB,1885,Nr.3,s.20-21,
- Zur Geschichte der k. Stadt Hradisch. Ihr Commandant Masson, der Spanier, nicht an der Pest gestorben. NB,1883,Nr.3,s.17-19,
- Zur Geschichte der Stadt Nikolsburg. NB,1886,Nr.4,s.27-29,
- Zur Geschichte der Stadt Ungarisch. Brod. NB,1884,Nr.9,s.67-68,
- Zur Geschichte der Städte Sternberg, Hof und Bärn. NB,1880,Nr.3,s.22-23,Nr.4,s.32,
- Zur Geschichte der Tuchfabrikation in Brünn. NB,1877,Nr.12,s.90-91,1878,Nr.1,s.5-6,
- Zur Geschichte der Wiedertäufer in Mähren. NB,1878,Nr.2,s.13-16,Nr.3,s.22-24,
- Zur Geschichte des Zunftwesens in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1892,Nr.6,s.53-58,Nr.7,s.59-67,
- Zur mähr. schl. Biographie. NB, 1885,Nr.4,s.25,
- Zur mähr. schl. Geschichts-Literatur. Werner. Lepař. Biermann. Peyscha. NB,1862,Nr.9,s.71-72.
- Zur mähr. schles. Glockenkunde. NB,1892,Nr.10,s.87-97,
- Zur Militär-Geschichte Mährens und Oesterr. Schlesiens. NB,1881,Nr.6,s.41-45,Nr.7,s.51-56,Nr.8,s.63-64,Nr.9,s.72,
- Zur Zeit der Aufklärung in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1880,Nr.8,s.57-64,

Příspěvky ke genealogii:
- Die Freiherren von Almstein. NB,1866,Nr.2,s.10-11,
- Beiträge zur Genealogie der Herzoge von Auschwitz. NB,1862,Nr.5,s.34-37,Nr.6,s.44-48,
- Die Freiherren und Ritter von Badenfeld. NB,1870,Nr.8,s.57-58,
- Die Geschichte der Herrschaft Budischau und der Freiherren Baratta-Dragono. NB,1892,Nr.4,s.40,Nr.5,s.45-48 (mit Carl Křiwda)
- Die Barthodegsky von Barthodeg. NB,1865,Nr.9,s.65-67,
- Die Freiherren von Bereczko. NB,1870,Nr.9,s.65-66,
- Die Berger von Berg. NB,1870,Nr.1,s.4-5,
- Die Bitowsky von Bitow, Die Bitowsky von Slawikowitz. NB,1875,Nr.3,s.17-20,
- Die Blekta von Autěchowitz. NB, 1877, Nr.11,s.81-82,
- Die Grafen von Blümegen. NB,1866,Nr.3,s.17-21,
- Die Freiherren Bojakowsky von Knurow. NB,1874,Nr.3,s.17-18,
- Die Brabantsky von Chobržan. NB,1866,Nr.12,s.89-90,1875,Nr.7,s.50-51,
- Die Grafen Braida von Rosecco und Cornigliano. NB,1869,Nr.10,s.77-79,
- Die Freiherren von Cerboni. NB, 1884,Nr.7,s.49-50,
- Die Fürsten Collalto. NB,1871,Nr.10,s.73-77,Nr.12,s.94-96,
- Die Freiherren Cselesta von Cselestin. NB,1875,Nr.12,s.89-90,
- Die Grafen Czegka von Olbramowitz. NB,1869,Nr.8,s.57-61,
- Die Grafen von Deblin. NB,1862,Nr.9,s.65-68,
- Die Diepoliten. NB,1856,Nr.7,s.52,
- Die Drahanowsky von Penczin und von Stwolowa. NB,1875,Nr.6,s.41-43,
- Die Dubczansky von Zdienin. NB,1884,Nr.11,s.81-82,
- Die Freiherren von Eichendorf. NB,1871,Nr.11,s.82-84,
- Die Einsiedler, insbesondere in Mähren und Oesterr. Schlesien. NB,1885,Nr.1,s.1-4,
- Die Elbogner von Unterschönfeld. NB,1883,Nr.11,s.88-89,
- Die Freiherren und Ritter dˇElvert. NB,1890,Nr.7,s.49-52,
- Die Freiherren von Forgatsch. NB,1875,Nr.5,s.33-35,
- Die Freiherren von Freienfels. NB,1866,Nr.7,s.49-51,
- Die Görz von Astein. NB,1883,Nr.2,s.9-10,
- Die Gusner Ritter von Comorna. NB,1884,Nr.10,s.73,
- Die Freiherren von Gastheimb. NB,1876,Nr.2,s.9,
- Die Freiherren von Geisslern. NB,1869,Nr.12,s.93-95,
- Die Harasowsky von Harasow. NB,1873,Nr.12,s.92,
- Die Freiherren Hauspersky von Fanal. NB,1865,Nr.10,s.73-74,
- Die Freiherren von Hayek von Waldstätten. NB,1884,Nr.9,s.65-66,
- Die Freiherren Hentschel auf Gutschdorf. NB,1870,Nr.2,s.9-11,
- Die Hetzer von Aurach. NB,1876,Nr.2,s.10-11,
- Die mähr. Land- und kais. Leibmedici aus der Familie Hertold von Todtenfeld. NB,1883,Nr.2,s.10-12,
- Die Grafen von Hoditz. NB,1870,Nr.11,s.81-87,Nr.12,89-91,
- Die Ritter von Hoffer. NB,1876,Nr.1,s.1-2,
- Die Freiherren Hofmann von Grünbüchel und Strechau. NB, 1883,Nr.12,s.95-98,
- Die Freiherren Hochberg von Hennersdorf. NB,1883,Nr.11,s.87-88,
- Die Freiherren Horecky von Horka. NB,1874,Nr.8,s.63-64,Nr.9,s.65,
- Die Grafen Chorinsky. NB,1865,Nr.5,s.33-39,
- Die Jakardowsky von Suditz. NB,1866,Nr.6,s.41-42,
- Die Freiherren Kaldtschmied von Eisenberg. NB,1868,Nr.12,s.92-93,
- Die Kaschnitz von Weinberg. NB,1869,Nr.9,s.69-71,
- Die Freiherren Klein von Wisenberg. NB,1890,Nr.6,s.41-44,
- Die Kobylka von Kobyly und Schönwiesen. NB, 1877, Nr.4,s.25-27,
- Die Kominek von Engelshausen. NB,1877,Nr.5,s.34-35,
- Die Grafen Koržensky von Tereschau. NB,1868,Nr.11,s.81-84,
- Die Freiherren Koschinsky von Koschin. NB,1876,Nr.3,s.17-18,
- Die Kratzer von Schönsberg. NB,1876,Nr.7,s.49-51,
- Ein Beitrag zur Geschichte des Geschlechtes der Kravaře. NB,1868,Nr.11,s.85-87,Nr.12,s.89-92,
- Die Herren und Grafen von Kunowitz. NB,1883,Nr.4,s.25-29,
- Die Grafen von Larisch Mönnich. NB,1891,Nr.1,s.1-5,
- Die Freiherren Ledenitzky von Ledenitz. NB,1876,Nr.1,s.2-3,
- Die Lhotsky von Pteni. NB,1876,Nr.4,s.25-27,
- Die Grafen von Liechtenstein-Castelcorn. NB,1869,Nr.2,s.9-13,
- Die Freiherren und Ritter Lipowsky von Lipowitz. NB,1875,Nr.7,s.49-50,
- Die Freiherren von Locella. NB,1877,Nr.12,s.89-90,
- Die Freihherren Löw von Rožmital. NB,1871,Nr.12,s.94-96,
- Die Lew von Rožmital starben nicht vor dem 30jähr. Kriege aus. NB,1883,Nr.3,s.20,
- Die Fürsten, Grafen und Freiherren Lichnowsky. NB,1887,Nr.4,s.25-29,
- Das fürstliche Haus Liechtenstein. NB,1879,Nr.1,s.6-7,
- Die Grafen von Liechtenstein-Castelcorn. NB,1869,Nr.2,s.9-13,
- Die Herren von Ludanitz. NB,1883,Nr.10,s.79-82,
- Die Mayer von Mayerswald. NB,1878,Nr.4,s.26,
- Die Grafen von Magnis. NB,1869,Nr.4,s.25-31,
- Die Freiherren Miniati von Campoli. NB,1866,Nr.8,s.57,
- Die Freiherren von Morawetz. NB,1869,Nr.12,s.95-96,
- Freiherren von Mundy. NB,1890,Nr.12,s.91-94,
- Die Munka von Eywanczyz. NB,1876,Nr.6,s.41-43,
- Mährische Adelsgeschlechter. NB, 1877,Nr. 11, s.84,
- Die Grafen von Nachod und Lichtenburg, Freiherren von Kolumburg. NB,1878,Nr.2,s.9-12,Nr.3,17-22,Nr.4,s.25-26,
- Die Grafen Ogilwy. NB,1870,Nr.7,s.49-52,
- Die Freiherren Odkolek von Augezd. NB,1870,Nr.10,s.73-75,
- Die Freiherren von Orlik. NB,1861,Nr.12,s.95-96,
- Die Grafen Orlik, Freiherren von Lažiska. NB,1869,Nr.5,s.41-44,
- Die Grafen von Osteschau. Die Grafen Ottislaw von Kopenitz. Die Barthonides von Tyranu. NB,1869,Nr.10,s.85-87,Nr.11,s.85-92,
- Die Freiherren Pawlowsky von Pawlowitz. NB,1870,Nr.8,s.58-61,
- Die Pázmany v. Panass. Die Urményi. NB,1887,Nr.6,s.44-47,
- Die Peterswaldsky Freiherren von Peterswald. NB,1875,Nr.2,s.9-15,
- Die Freiherren von Petrasch. NB,1866,Nr.5,s.33-36,
- Die Freiherren von Pillersdorf. NB,1866,Nr.2,s.9-11,
- Die Freiherren und Ritter Pino von Fridenthal. NB,1875,Nr.8,s.57-59,
- Die Grafen, Freiherren und Ritter Podstatzky von Prusinowitz. NB,1878,Nr.7,s.49-54,Nr.8,57-62,Nr.9,65-69,
- Die Grafen Praschma von Bilkau. NB,1875,Nr.10,s.73-75,Nr.11,s.84-88,
- Die Freiherren Přepitzky von Richenburg. NB,1875,Nr.4,s.25-29,
- Die Freiherren Roden von Hirzenau. NB,1876,Nr.8,s.56-59,
- Die Freiherren (Putz) von Rolsberg. NB,1877,Nr.2,s.9-10.
- Die Grafen von Rogendorf. NB,1869,Nr.7,s.49-52,
- Die Grafen von Rottal. NB,1869,Nr.3,s.17-23,
- Die Freiherren Ržikowsky von Dobrschitz. NB,1874,Nr.10,s.73-76,Nr.11,s.81-83,
- Die Grafen Sak von Bohuniowitz. NB,1866,Nr.4,s.25-27,
- Salawa von der Lippa. NB,1880,Nr.2,s.9-10,
- Die Grafen Salm-Neuburg am Inn. NB,1869,Nr.1,s.1-5,
- Die Grafen und Freiherren Sedlnitzky von Choltitz. NB,1874,Nr.5 (Separatdruck Schriften XXIII.)
- Die Grafen Serényi. NB,1869,Nr.5,s.33-38,Nr.12,1859,s.64 (Serényi in Bastilla)
- Zur Geschichte der Grafen Serényi. NB,1869,Nr.12,s.102,
- Die Schaffgotsch. in: Wolny,...:...Taschenbuch...,1829,s.70-129,
- Die Scharowetz von Scharowa. NB,1884,Nr.3,s.18-20,
- Schlesischer Adelsgeschlechter. NB,1884,Nr.4,10,12,1885,Nr.1,2,8,9,10,
- Die Grafen von Schrattenbach, Freiherren von Osterwitz und Hegenberg. NB,1877,Nr.1,s.1-4, (von Bela Gf.Kalnoky)
- Die Freiherren Schubirž von Chobinie. NB,1876,Nr.5,s.33-35,
- Die Freiherren von Skal. NB,1886,Nr.9,s.70-72,10,s.79-80,(mit F. Schauer)
- Die Freiherren Skrbensky von Hrzistie. NB,1877,Nr.9,s.65-71,
- Die Staud von Hammersdorf. NB,1884,Nr.7,s.50,
- Die Grafen von Stomm. NB,1877,Nr.5,s.33-34,
- Zur Genealogie der Herren von Stosch. NB,1883,Nr.3, (von Anton Peter)
- Die Grafen Sylva-Taroucca. NB,1881,Nr.9,
- Die Grafen Taafe. NB,1877,Nr.8,s.57-59,
- Die Tauber, Freiherren von Taubenfurth. NB,1882,Nr.2,s.9-10,
- Die Freiherren von Teufenbach und ihre Stiftung. NB,1876,Nr.10,s.73-80,Nr.11,s.81-83,
- Die Grafen Troyer. NB,1883,Nr.8,s.63-64,
- Die Freiherren Tunkel von Hausbrunn und Hohenstadt. NB,1868,Nr.2,s.9-14,
- Zur Geschichte der Freiherren Tunkel. NB,1869,Nr.12,s.101,
- Die Grafen Ugarte. NB,1870,Nr.1,s.1-4,
- Die Urményi. NB,1887,Nr.6,
- Die Grafen Vetter von der Lilie. NB,1877,Nr.10,s.73-75,
- Die Grafen Walderode von Eckhausen. NB,1882,Nr.8,s.57-61,
- Die Grafen von Waldorf. NB,1862,Nr.10,s.73-75,
- Die Freiherren von Waldstätten. NB,1884,Nr.9, (von Hayk)
- Die Ritter von Weissenburg. NB,1884,Nr.9,s.66,
- Die Freiherren Krabice von Weitmühl. NB,1877,Nr.7,s.49-54,
- Die Grafen von Werdenberg. NB,1876,Nr.9,s.65-68,
- Die Grafen, Freiherren und Ritter von Widmann. NB,1877,Nr.3,s.17-19,
- Die Grafen von Wiežník. NB,1883,Nr.7,s.51-54,
- Die Winkler von Winklersberg. NB,1877,Nr.5,s.35,
- Die Freiherren von Witten und Grafen von Andlern-Witten. NB,1870,Nr.3,s.17-18,
- Die Freiherren von Wlaschim. NB,1863,Nr.6,s.41-47,
- Die Ritter und Freiherren von Wogkowsky. NB,1883,Nr.9,s.71-75,1884,Nr.1 (von Blažek)
- Die Zablatzky von Tuleschitz. NB,1868,Nr.12,s.93-94,
- Die Freiherren von Zahradek (Zahradecky von Zahradky). NB,1870,Nr.12,s.91-97,
- Die Zaubek von Zdietin. NB,1876,Nr.12,s.89-91,
- Die Freiherren Zawisch von Osenitz. NB,1870,Nr.3,s.18-19,
- Die Grafen Zieletzky von Poczenitz. NB,1870,Nr.6,s.41-43,
- Die Grafen von Zierotin, Freiherren von Lilgenau. NB,1879,Nr.7 (vom Moritz Trapp), in Wolny,Taschenbuch...,1826,s.93-160,
- Die Freiherren Zwole von Goldenstein. NB,1871,Nr.9,s.65-70,
- Die Grafen und Herren Žampach von Pottenstein. NB, 1878,Nr.6,s.41-47,
- Die Žalkovsky von Žalkowitz. NB,1877,Nr.6,s.41-45,
- Zur Geschichte der Kaschnitz von Weinberg. NB,1882,Nr.5,s.39,
- Zur Geschichte der Familie Widmann. NB,1877,Nr.4,s.30,
- Zur Geschichte der Ritter und Freiherren Wogkowsky von Wogkow. NB,1894,Nr.6,s.52,
- Zur Geschichte der Familie Žalkowsky. NB,1877,Nr.9,s.71-72,

Je zde však zaznamenána jen část údajů o jeho životě a díle. Máte-li informace pro doplnění údajů o životě a díle Christiana Friedricha dˇElverta, laskavě nám je pošlete na náš web.

Pro "artarchiv" zpracoval v Praze dne 29. 5. 2011 VT.

Christian Friedrich D´Elvert

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1803 - 1896   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), Budoucí třetí svobodně zvolený starosta města Brna (před ním Antonín Haberler v letech 1851 - 1855 a Rudolf von Ott 1855 - 1861) byl synem Lotriňana a Belgičanky. Rodiče uprchli před Francouzskou revolucí do Německa a později se usadili v Brně (1797). Otec D´Elvert využil svých jazykových znalostí a za pobytu napoleonských vojsk na Brněnsku působil jako tlumočník a zprostředkovatel. Syn Christian studoval na gymnáziu v Brně, poté na lyceu v Olomouci. Vzdělání završil studiem práv v Praze a ve Vídni. Roku 1827 zahájil na zemském moravskoslezském guberniu v Brně úřednickou kariéru. Současně se angažoval ve veřejném životě. Zastával politickou linii německé liberální buržoazie. V roce 1848 byl zvolen poslancem (rozehnaného) Moravského zemského sněmu, o rok později byl vyslán do Národního shromáždění ve Frankfurtu. Od roku 1850 zasedal v obecním výboru Zemského hlavního města Brna. Ve stejném roce byl jmenován vrchním finančním radou při moravsko - slezském Zemském finančním ředitelství. Stál u zrodu moderně pojatých reforem zemské celní, finanční i obchodní správy. Roku 1859 mu byl udělen rytířský kříž řádu císaře Františka Josefa, o čtyři roky později pak rytířský kříž železné koruny a současně byl povýšen do rytířského stavu. V letech 1871 - 1882 byl poslancem rakouského zemského i říšského sněmu. Brněnským starostou byl Christian D´Elvert poprvé zvolen roku 1861 a úřad zastával 3 roky. Do čela města byl zvolen podruhé na období l870 - 1876. I když jako přesvědčený stoupenec a představitel německé liberální strany cílevědomě usiloval o německý ráz města, bylo jeho působení v úřadě starosty výrazně pokrokové. Zasloužil se o zpracování regulačního plánu města, budování a opravy komunikací, zejména zanedbané městské dlažby, vodovodní a kanalizační sítě, veřejného osvětlení, stavbu škol a domovů pro sirotky i zahájení provozu první koněspřežné dráhy v Brně. Výjimečnou pozornost věnoval péči o městskou zeleň. Brňané mu vděčí za parkovou úpravu Kraví hory, ale zejména za založení parku na Špilberku. Návrh na jeho zřízení přednesl D´Elvert hned první den svého nástupu do úřadu starosty v červnu l861. Velkorysá sadová úprava holých špilberských strání začala v říjnu téhož roku. Dokončena byla, za velkého zájmu a podpory veřejnosti, která byla o pokračování prací průběžně informována, za dvacet měsíců (návrh počítal se třemi roky a náklady ve výši 6 000 rakouských zlatých). Dnes je park spolu s hradem prohlášen Národní kulturní památkou. Celoživotní láskou Christiana D´Elverta byla historie a literární tvorba. Publikovat začal v Brünner Wochenblattu (1824 - 1827), v roce 1828 napsal svou první knihu Pokus o dějiny Brna. Následovala řada dvou desítek převážně historických spisů (genealogie předních moravských šlechtických rodů, dějiny divadla a hudby na Moravě a ve Slezsku, kulturní dějiny Moravy a Slezska a dalších oborů), které jsou cenné hlavně pro shromážděný a zpracovaný materiál. D´Elvert byl také redaktorem "Schriften" historické sekce c. a k. moravskoslezské hospodářské společnosti. Zasloužil se o založení Moravského uměleckého spolku (Mährische Kunstverein, 1882). Byl činný jako redaktor Notizen-Blatt der historisch-statistischen Section der mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung der Ackerbaues ..., vycházející v Brně od r. 1855 a ediční řady Schriften der historisch statistischen Section der mähischen Gesellschaft zur Beförderung der Ackerbaues ...vycházející v Brně od r. 1856 Úřad starosty opustil D´Elvert na nátlak opozice (Měšťanský spolek - Bürgerverein) ve svých 73 letech. Jeho zásluhy o rozvoj města připomínala velká pamětní deska (návrh arch. Aloise Prastorfera a sochaře Eduarda Sykory, realizován 1884) nedaleko vyhlídkového glorietu v parku pod Špilberkem. Po roce 1918 byl pomník odstraněn. Dne 16. 10. 2003 byl pomník obnoven a slavnostně odhalen. zdroj: www.brno.cz
1836 - 1838   Jihlava (Jihlava), Jihlava (Jihlava), úředník krajského úřadu

Christian Friedrich D´Elvert

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Umělecký spolek Františkova muzea, *