Klášter sv. Anežky České

obec: Praha
adresa: Anežská 1
PSČ: 110 00
tel.: 221879111
fax: 222317802

heslo:
Klášter sv. Anežky České na Františku byl založený sestrou krále Václava I. Anežkou Přemyslovnou pravděpodobně už v roce 1231. V této době byly společně s klášterními budovami postaveny ve stylu vrcholné francouzské gotiky kostely sv. Františka a sv. Salvátora. Klášter se stal (po vzoru francouzských králů) královským pohřebištěm Přemyslovců, jeho státní význam dosáhl vrcholu. Za husitských válek byl značně poničen, k větším opravám došlo až v polovině 18. století. Dekretem Josefa II. z roku 1782 byl konvent definitivně zrušen. V 80. letech minulého století byl dvakrát v asanačním plánu Starého Města a jen díky zásahu veřejnosti nedošlo k jeho zboření. Ještě dalších sto let stavba chátrala, až v roce 1963 se stala majetkem Národní galerie. Byla od základů rekonstruována a od roku 1980 představovala české umění 19. století.
Stálá sbírka zahrnovala české malířství a sochařství 19. století. Epochy klasicismu, romantismu, realismu, generace Národního divadla a malířství 90. let, ovlivněné symbolismem, byly zde zastoupeny díly J. Navrátila, J. Mánesa, K. Purkyně, A. Kosárka, A. Chittussiho, V. Brožíka, M. Alše, J. Schikanedra, J. V. Myslbeka a dalších.
Od listopadu roku 2000 je zde zpřístupněna nově koncipovaná expozice středověkého a raně renesančního umění.
První část v patře sleduje vývoj českého umění od deskových obrazů a sochařství poloviny 14. století (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Michelské madony) přes "měkký" sloh Mistra Theodorika k obrazům Mistra Třeboňského oltáře a dílům krásného slohu (Madona svatovítská, Sv. Petr ze Slivice, Varianta Krumlovské madony). Zatímco ve 14. století a v období kolem roku 1400 patřily Čechy a Praha k významným centrům evropského uměleckého dění, v 15. století naopak umělecké podněty spíše přijímaly (Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře). Česká a moravská díla z 15. a počátku 16. století jsou v expozici nově konfrontována s tvorbou ostatních středoevropských oblastí, s nimiž Čechy v té době spojovaly těsné kulturní kontakty. Obraz Madony s dítětem od Mistra IW tak vede dialog s dílem stejného námětu od saského umělce Lucase Cranacha st. Významný Mistr žebráckého Oplakávání je zastoupen svým stěžejním dílem dokládajícím vysokou úroveň řezbářství v oblasti jižních Čech, zatímco vliv tzv. podunajské školy (v expozici např. obraz Albrechta Altdorfera) se odráží v tvorbě Mistra IP.

poznámka:
U Milosrdných 17 ?