Výstavní síň „13“

obec: Plzeň (Plzeň-město)
adresa: Pražská 13
PSČ: 301 00
tel.: 377223759-948
e-mail: info@zpc-galerie.cz
www: www.zpc-galerie.cz

poznámka:
Výstavní síň „13“, uvádí se s uvozovkami
- místo konání konání výstav - Západočeská galerie
-
Pražská 13 / 83
Původně gotický dům na rohu Pražské a Perlové ulice byl podstatně renesančně upraven, poslední významná úprava proběhla v době klasicismu. Z nejstarší doby se dochovalo dvoupatrové sklepení a vzácný pozdně gotický záklopový dřevěný strop v přízemí, malířsky dekorovaný rostlinným ornamentem. Vstupní portál a klenby přízemí připomínají renesanční přestavbu před rokem 1607, kdy byl objekt upravován údajně Janem Draginem, zedníkem italského původu. K roku 1614 je jako majitel domu uváděn Antonín (Anton) de Stazio, italský stavitel, činný v Plzni v letech 1602–31. Pravděpodobně se jednalo o příbuzného Giovanniho de Stazio (+ 1595), jednoho z prvních členů italské kolonie v Plzni a stavitele plzeňské radnice.
Počátkem 18. století byl objekt prodloužen o zadní východní křídlo. V 19. století, na sklonku klasicismu, byl zřízen boční přístup z Perlové ulice a do bývalého průjezdu bylo vestavěno schodiště.
Během 20. století docházelo podle dochovaných písemných záznamů k úpravám mázhausu pro potřeby obchodů; k těmto účelům bylo přízemí využíváno do počátku
80. let, poté byla budova z důvodu havarijního stavu uzavřena. V roce 1989 byla dle projektu architekta Jana Soukupa zahájena celková rekonstrukce budovy pro galerijní účely. Výrazné úpravy sice respektovaly některé nejpodstatnější prvky stavby, značně razantní zásah však pozměnil dispozici i vzhled domu. Došlo ke změně tvaru střechy a jejímu doplnění hmotově neúměrnými vikýři a odstraněním úprav z 19. století byla změněna dispozice i vnější vzhled objektu. Charakter dvora utrpěl odstraněním pavlače. Některé cenné prvky byly zachovány a restaurovány – především pozdně gotický malovaný záklopový strop v přízemí, sluneční hodiny na hlavním průčelí, gotická ostění a renesanční portál. Roku 1997 byla obnovená budova předána do užívání Západočeské galerii v Plzni. Byla sem přemístěna administrativní část instituce a interní knihovna galerie. V přízemí vznikla výstavní síň pro krátkodobé expozice. Přednáškový sál zřízený ve 3. podlaží byl využíván pro pořádání různých typů kulturních pořadů (koncerty, literární pořady, besedy, přednášky).
V roce 2009 proběhla vnitřní rekonstrukce výstavní síně a přednáškového sálu podle návrhu architekta Romana Kouckého. Provedené úpravy radikálně změnily dosavadní, z výstavního hlediska nevyhovující charakter prostoru ve prospěch koncepčně jasné a esteticky přesvědčivě vyjádřené myšlenky komorní výstavní síně. Prostor přednáškového sálu byl scelen a zjednodušen do moderní, světlé podoby nahrazující dosavadní neohistorizující charakter interiéru.
zpc-galerie.cz, 6.4.2019