Typo & (Typo et)

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 1974