Jan Jiří Heinsch: Malíř barokní zbožnosti / Painter of Baroque Piety

instituce, obec
Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
Správa Pražského hradu, Praha
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha