Václav Vavřinec Rainer

* 8. 8. 1689, Praha,
1743, Praha,