Eduard Šittler

* 17. 3. 1864, Jistebnice (Tábor), Česká republika (Czech Republic)
8. 6. 1932, Praha, Česká republika (Czech Republic)
sběratel, katolický kněz, pedagog, historik umění, památkář, publicista

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Mons. ThDr. Eduard Šittler. Narozen 17. června 1864, Jistebnice. Zemřel 8. června 1932, Praha. Římskokatolický kněz. Kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Pedagog. Zakladatel církevní památkové péče. Odborný publicista.
Pocházel z chudé textilácké rodiny v Jistebnici. Měl dvě mladší sestry. Vystudoval gymnasium v Táboře a arcibiskupský seminář v Praze. 19. září 1886 byl vysvěcen na kněze a nastoupil jako kaplan v Sangerbergu (dnes Prameny)na Mariánskolázeňsku, odkud byl po roce přeložen do Petrovic u Sedlčan. Tam kromě kněžského působení vedl opravu kostela a sám restauroval hlavní oltář. Účastnil se také obnovy kostela P. Marie v Obděnicích. Pedagogickou dráhu začal v Praze roku 1898 jako katecheta na malostranském a akademickém gymnasiu, a jako provisor Arcibiskupského semináře, na němž později přednášel dějiny umění. Jako farář a funkcionář spolku Dědictví sv. Prokopa zajišťoval stavbu novogotického kostela sv. Prokopa v Praze na Žižkově v l.1899-1903. Za toto dílo byl vyznamenán zlatým papežským řádem. Umělecko-historické zájmy ho dovedly do Komise pro soupis uměleckých památek Království českého, do Památkového sboru hl. m. Prahy, kde zastával po léta funkci místopředsedy, do Královské české akademie věd a umění, a roku 1887 do církevního odboru Křesťanské akademie (zprvu jednatel, později ředitel).Těžiště jeho práce leží mezi lety 1898-1927. Roku 1903 byl na přímluvu kanovníka Josefa Buriana zvolen sídelním kanovníkem Vyšehradské kapituly, jíž sloužil také jako archivář a strážce kapitulního muzea. Z venkovských kostelů stahoval nejcennější paramenta a preciosa výměnou za nová, zhotovená dílnami Paramentního ústavu či Křesťanské akademie. Vlastní sbírku starého církevního umění předal do Národního muzea v Praze, dnes je v oddělení starších českých dějin. Hluboké vzdělání teologické a historické se v osobnosti Eduarda Šittlera pojilo s umělecko-řemeslnou zručností, analytickou schopností a výtvarným vkusem. Přátelil se s historiky, archiváři, výtvarníky, zaujal diplomatický post tajného papežského komoří. Od 80. let 19. století spolupracoval s předními osobnostmi oboru, nejtěsněji s historikem umění a pražským světícím biskupem Antonínem Podlahou, dále s architektem a designérem Josefem Fantou, architektem Kamilem Hilbertem a historikem umění Karlem Chytilem. Šittler jako komisař spoluorganizoval s Antonínem Podlahou Svatojánskou výstavu (1893), Svatovojtěšskou výstavu (1898), k oběma vydali reprezentační monografické album; pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v roce 1895 připravil církevní památky a vydal album parament Josefa Fanty. Církevní část zpracoval také pro jubilejní výstavu Obchodní a živnostenské komory v Praze roku 1908. V badatelském záběru obsáhl stavební památky: monografie Kostel sv. Linharta a staroměstský dům U černého orla, čtyři svazky soupisů uměleckých památek: politické okresy Sedlčany, Milevsko, Karlín a Svatovítský poklad) z uměleckých řemesel zejména preciosa a paramenta (s Antonínem Podlahou napsal monografie: Chrámový poklad u sv. Víta a Loretánský poklad), statěmi o církevních památkách přispíval zejména do Památek archeologických; část jeho díla zůstala nepublikována.

Dílo:

- ŠITTLER, Eduard. Kostel sv. Linharta a dům U černého orla na Starém městě pražském. Praha : vl.n., 1932.
- ŠITTLER, Eduard; PODLAHA, Antonín. Loretánský poklad v Praze. Praha : vl.n., 1901.
- ŠITTLER, Eduard; PODLAHA, Antonín. Chrámový poklad u sv. Víta v Praze : Jeho dějiny a popis. Praha : Dědictví sv. Prokopa, 1903.
- ŠITTLER, Eduard; PODLAHA, Antonín. Poklad svatovítský a knihovna kapitulní. Praha : Archeologická komise při České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy..., 1903.
- ŠITTLER, Eduard; PODLAHA, Antonín. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Karlínském. Praha : Archeologická komise při České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy..., 1901.

Literatura

- GUTH, Karel: Nekrolog a bibliografie, v: Časopis Společnosti přátel starožitností českých, Praha 1932
- ČIHÁK, J.: Zemřel Eduard Šittler, v: Časopis katolického duchovenstva, 1932, s. 385-387

poznámka:
Msgre, ThDr.
Někdy jako datum narození uváděno 17. 1. 1864 (ČKD,1864) či 17. 6. 1864 (NK)