Jan Lauda

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1961   Jan Lauda 1898 - 1959 (Životní dílo)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1921   LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes členská, XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar členská
1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská
1925   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská)
1925   Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej
1927   130. výstava S.V.U. Mánes
1927   125. výstava S.V.U. Mánes
1927   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes. Členská
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1927   Europäische Kunst der Gegenwart (Zentenarausstellung des Kunstvereins Hamburg)
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928)
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937)
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1938   III. Zlínský salon
1938   Postavy českých dějin
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky)
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1940   Od náčrtu k obrazu a soše
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1943   Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1944   Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik
1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945)
1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě)
1946   České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi
1946   Mánes 1946
1947   Exhibition of Czechoslovak Modern Art
1947   Výstava obrazů Vladimíra Sychry. Drobná plastika z majetku brněnských sběratelů (Od Gutfreunda po Wágnera)
1948   Svět práce v umění
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Výtvarník mezi horníky
1949   Výtvarník mezi horníky (K oslavám 700 let československého honictví)
1949   Sculptura cehoslovaca
1949   Tjeckoslovakisk konst
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   Výtvarníci a kniha
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1958   Savremena čehoslovačka umetnost
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   České moderní malířství
1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960   Tvůrčí skupina Mánes
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   Sociální umění dvacátých let
1965   Moderní česká kresba
1965   České moderní malířství a sochařství
1966   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   České umění začátku 20. let (K padesátému výročí republiky)
1968   Socha piešťanských parkov '68
1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours
1968   České sochařství 19. a 20. století
1968   Přírůstky českého moderního umění
1968   České umění začátku 20. let
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918 - 1968)
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Jan Štursa a jeho žáci
1971   České sociální umění
1971   Češka skulptura XX vijeka
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1971   České sochárstvo zo sbierok SNG
1971   České sociální umění dvacátých let
1971   Český portrét
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I.
1973   České sociální umění ze sbírek Moravské galerie
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1973   Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí
1974   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie
1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1976   Podoba člověka v keramice
1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva)
1977   Česká sochařská kresba XX. století (Kresby ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci)
1977   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1978   Socha a sochařská kresba
1978   Umění a známka
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1979   Tschechische Kunst der zwanziger und dreissiger Jahre (Aus den Sammlungen der Galerie für Bildende Kunst in Ostrava)
1979   Pražské sochy a pomníky
1980   Kupka, Gutfreund & C. (Nella Galleria Nationale di Praga / In the National Gallery in Prague)
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1983   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985)
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1989   České sochařství 1948/88
1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii)
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1992   Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens (Johann Amos Comenius 1592 - 1670)
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Komenský 2000: Labyrint světa
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2012   Česká meziválečná plastika (Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2013   Metamorphoses
2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2018   První republika 1918-1938
nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
1952   Jan Lauda, Orbis, Praha
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1971   Besedy o umění v 6. ročníku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1973   Svět z hlíny (Vyprávění o minulosti a současnosti keramiky), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1981   Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
2003   Paměť sochařského portrétu, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (VII. L - Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1951   Výtvarné umění na cestě služby lidu, Výtvarné umění, 2, 1, 1951/07, 1-12
1953   Naše sochařství věrno slavné tradici, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 1-
1954   Pracující člověk v českém umění dvacátých let ((Soubor dokumentů)), Výtvarné umění, 4, 7, 1954/09/30, 336-343
1954   Na výstavě československého výtvarného umění v Moskvě, Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 5-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 8-
1954   Umělci z lidových demokracií na XXVII. Biennale, Výtvarná práce, 2, 16-17, 1954/09/03, 6-
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1955   Jana Laudy podobizna presidenta republiky Antonína Zápotockého, Výtvarné umění, 5, 2, 1955/03/20, 49-51
1955   Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11, 305, 1955/12/20, 3-3
1955   III. přehlídka čs. výtvarného umění, Mladá fronta, 11, 179, 1955/07/26, 3-3
1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 8-
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Z historie školního obrazu, Výtvarná práce, 3, 6, 1955/03/25, 4-
1955   Vysoké pocty výtvarným umělcům, Výtvarná práce, 3, 9, 1955/05/11, 7-
1955   Sochařství na III. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 3, 15-16, 1955/09/05, -
1955   Výstava Československého výtvarného umění v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 10-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Československé umění ve Vietnamu, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 6-7
1957   Reliéfy Jana Laudy, Výtvarná práce, 5, 13, 1957/07/05, 4-5
1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1958   O jednom rozhovoru s Janem Laudou, Výtvarné umění, 8, 5, 1958/09/01, 206-211
1958   Jan Lauda šedesátníkem, Výtvarná práce, 6, 6, 1958/04/05, 3-3
1958   Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 6-
1959   Vzpomínka na Jana Laudu, Výtvarné umění, 9, 4, 1959/07/30, 146-149
1959   Sochař životní pravdy (Zamyšlení nad dílem Jana Laudy), Výtvarné umění, 9, 4, 1959/07/30, 150-155
1959   Za Janem Laudou, Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 3-
1959   Výstava v závodech 9. května, Výtvarná práce, 7, 10, 1959/06/27, 5-
1960   Sochařství na IV. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 8, 3, 1960/02/08, 3-4
1961   Životní dílo Jana Laudy, Výtvarná práce, 9, 20, 1961/10/17, 3-4
1962   Poznámky k výstavě životního díla Jana Laudy, Výtvarné umění, 12, 2, 1962/04/30, 49-55
1962   Životní dílo Jana Laudy, 1898–1959, Umění, 10, 3, 1962/05, 294-298
1962   Přehled výstav, Výtvarná práce, 10, 4, 1962/03/16, 11-11
1964   Štursovi žáci, Výtvarná práce, 12, 2, 1964/02/29, 1-0
1965   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 15, 1, 1965/02/10, 6-15
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 2-9
1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 21-29
1988   Česko-slovenské sochařství ve Varšavě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 18, 1988/11/22, 6-
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1994   Lidský úděl - sociální tendence 20. let / Human Destiny - Social Themes in the 1920´s, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 41-44
1994   Válečné intermezzo / The War Intermezzo, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 75-78
2000   Proletáři / Proletarians (1922 - 1925), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 60-69
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1925   Výstava spolku výtvarných umělců Mánes
1968   České umění začátku 20. let
2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
dílo
rok vydání, název (podnázev)
  V. I. Lenin
1954   Podobizna presidenta republiky Antonína Zápotockého
1955   Podobizna presidenta republiky Antonína Zápotockého (detail)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1977   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století
2000   Umění 1900 - 1930
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1962/08/31   Výtvarná práce (15)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1961   Sbírka českého sochařství
1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
1981   České a slovenské umění 20. století
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1924   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes
1925   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes
1962   České výtvarné umění 20. století
nedatováno   Podoba člověka v keramice
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   České sochařství 19. a 20. století II.