Jan Živný

* 26. 3. 1946, Mělník (Mělník), Česká republika (Czech Republic)
malíř, restaurátor, fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž
email: janzivny@seznam.cz

heslo:
Narodit se v Mělníku znamená být pokřtěn hned dvěma vodami, z Vltavy i z Labe. A ta dvojakost jakobypoznamenala i talent Jana Živného – chtěl se stát nejenmalířem, ale chtěl také vracet krásu uměleckým dílům,poznamenaným během času. Proto si splnil sen a jako dvacetiletý začal studovat na pražské Akademii výtvarných umění (1966). Jeho učiteli byli profesor Oldřich Oplt a pro obor restaurátorský profesor Bohuslav Slánský. Součástí studia na AVU byl i dvouletý studijní pobyt v mistrovské restaurátorskéškole u profesora Helmuta Kortana ve Vídni. Tady také získalzkušenosti v oboru restaurování starých uměleckých tisků. Pod vedením profesora Otto Wächtera byl jedním z mezinárodního kolektivu restaurátorů, podílejících se na záchraně florentských renesančních mědirytin a narestaurování malovaných tapet čínského salónuzámkuSchönbrunn. Studia v Praze pak dokončil (1972) uprofesora K.Veselého a u profesora R. Ondráčka ve speciálníškole malířské a restaurátorské. Do roku 1976 působil na AVU jako asistent a účastnil se mnoharestaurátorských akcí v zahraničí, např. v Bulharskuna záchraně středověkého ikonostasu Bačkovského monastyru,stejně tak i doma, např. v Liběchově - Salla Terrena J. Navrátila, fresky Františka A. Maulbertschev Dyjích u Znojma a další. Kvůli svému zaujetí pro restaurátorskou práci začal znovustudovat (1989 – 92), a to na FF UK postgraduální kurs na katedřeestetiky a dějin umění. Od ukončení studií pracuje samostatně i v kolektivech umělcůna restaurátorských pracích ve všech oborech volného umění,vyjma architektury. Věnuje se rovněž vlastní malířské tvorbě,zejména krajinomalbě a portrétu. Vystavuje kolektivně isamostatně. Je členem Unie výtvarných umělců a Asociace restaurátorů. Díky bohatým zkušenostem nejen z českého odborného prostředí je vyhledávaným restaurátorem s vysokou kvalifikací a jsoumu tak zadávány zakázky nemalého kulturního významu.

poznámka:
autor prací z průzkumu techniky malby