Zuzana Všetečková

* 20. 12. 1949, Praha, Česká republika (Czech Republic)
historička umění

 

šifra: ZV
národnost: česká
pohlaví: žena
email: vseteckova@udu.cas.cz

heslo:
Historička umění se zaměřením na výzkum středověké nástěnné malby a ikonografické studie, vědecká pracovnice.

Bibliografie:
Die antike Tradition im Frühen Mittelalter und ihr Einfluss auf die ottonische Elfenbeinschnitzerei im Trierer Raum, Acta Universitatis Carolinae Philolog. 1, Graecolatina Pragensia 6, 1974, s. 123-142.
Nástěnné malby v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze, Umění 27, 1979, s. 215-228.
Nástěnné malby v kapli sv. Kříže v Kateřinkách u Opavy, in: Historická Olomouc ??, 1979, s. 105-115.
Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba v Libiši, ACU Phil et hist. Příspěvky k dějinám umění 3, 1980, s. 137-181.
Nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách, in: Sborník vlastivědných prací o Šumavě, Kašperské Hory 1980, s. 99-108.
Gotyckie malarstwo ścienne w Europie środkowo-wschodniej. Materialy konferenji naukowej Instytutu historii sztuku. Poznań 1977. Tamtéž, s. 82-87.
Kostel sv. Víta v Zahrádce u Ledče, Umění 29, 1981, s. 399-417 (s Antonínem Hejnou a K. Benešovskou).
Úvod k ikonografii Františkánského brevíře z UPM, in: Umění 13. století v českých zemích, Praha 1983, s. 313-339.
Albert Kutal, in: Kapitoly 2, 1987, s. 301-307.
K pramenům ikonografie malby v bývalé klášterní knihovně v Roudnici nad Labem. Umění 35, 1987, s. 520-539 (s J. Roytem).
Nástěnné malby v přízemní kapli domu U zvonu, Umění 38, 1990, s. 377-400.
Ikonographische Aspekte zu Moraldarstellungen der Wandmalereien in der Kirche Zdětín, Umění 40, 1992, s. 290-300.
Bemerkungen zu den Wandmalereien in Südböhmen, Umění 41, 1993, s. 179-188.
Středověký kostel sv. Bartoloměje v Praze 9 –Kyjích do počátku husitských válek, Umění 41, 1993, s. 231-258 (s D. Prixem).
Plastické elementy v nástěnné malbě 12.-14. století v nástěnné malbě, Technologia artis 3, 1993, s. 27-30.
Monumentální středověká malba, in: Katedrála sv. Víta v Praze, Praha 1994, s. 96-132.
Nástěnné malby v domě „U kohouta“ čp. 2/I na Staroměstském náměstí v Praze, Umění 42, 1994, s. 399-404.
Nástěnné malby v sakristii kostela sv. Kateřiny ve Velvarech a jejich vztah k pražským nástěnným malbám první poloviny 15. století, in: Znovuzrozené památky, Kladno 1994, s. 20-23.
Some Remarks on the Osek Lectionary (NK Praha Osek 76), Umění 43, 1995, s. 219-223.
Poznámky k restaurování dekorativní malby a sochy sv. Jindřicha v sakristii kostela sv. Jindřicha a Kunhuty v Praze, Průzkumy památek 1, 1995, s. 90-94.
Nástěnné malby v bývalé královské kapli v Plasech a vliv plaského kláštera na monumentální malbu v kostelech v Potvorově, Kožlanech a Plané nad Mží, in: 850 let plaského kláštera (1145-1995). Mariánská Týnice 1995, s. 40-45.
Gotické nástěnné malby v křížové chodbě kláštera Na Slovanech, Umění 44,1996, s. 131-148.
The Cistercian Origin of the Osek Lectionary and the Mural paintings in the Royal Chapel of the Cistercian Monastery of Plasy, in: Les Cisterciens dans le Royaume médiéval de Boheme. Sborník z kolokvia v Kutné Hoře. Actes du Colloque de Kutná Hora 9.
13. června 1992. Citeaux 47, 1996, s. 285-300.
Raně a vrcholně gotická nástěnná malba, in: Gotika v Západních Čechách (1230-1530) II. Praha NG, s. 423-425, 429-433,437-442, 451-452.
Gotické nástěnné malby v kostele Nalezení sv. Kříže v Bříství. Ars 1996, 1-3, s. 133-141.
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci, kat. výst. Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, Roztoky u Prahy 1997.
Pozdně gotické nástěnné malby v kostele sv. Gotharda ve Slaném, in: Slaný. České město ve středověku, Kladno–Slaný 1997, s. 22-24.
Příběh gotické šablony, Umění 45, 1997, s. 221-223.
Zobrazení sv. Vojtěcha ve středověké monumentální malbě, in: Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes. Sborník ze symposia, Praha 1997, s. 93-104.
Christologický cyklus v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě, in: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. Sborník příspěvků, Znojmo 1997, s. 92-101.
Die Wandmalereien in der Maria-Geburts-Kirche in Pičín, in: K. Benešovská (ed.), King John of Luxembourg (1296-1346) and the Art of His Era, Prague 1998, s. 320-331.
Nástěnné malby v kostele sv. Vavřince v Kožlanech a P. Marie v Plané nad Mží, in: Gotika v Západních Čechách. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého symposia, Praha 1998, s. 88-95.
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci, in: Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, Roztoky 1998, s. 16-31.
Nová datace gotických nástěnných maleb v kostele sv. Tomáše v Praze, Umění 46, 1998, s. 42-50 (s Pavlem R. Pokorným).
Nástěnné malby v kostele Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu, Umění 47, 1999, s. 18-32.
Katalogová hesla, in: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550, 4, Opava. Brno 1999, s. 71-85.
Katalogová hesla, in: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550, 3. Olomoucko, Olomouc 1999, s. 414-424.
Restaurování středního pole mozaiky Poslední soud na Zlaté bráně v roce 1998, Pražský hrad 1999, č. 2, s. 14-19.
Středověká nástěnná malba ve Středních Čechách (Průzkumy památek – Příloha), Praha 1999 – Příloha.
Středověké nástěnné malby v kostele sv. Víta v Českém Krumlově, Průzkumy památek 2, 1999, s. 87-94.
Les peintures murales en Boheme et en Moraviae au XIVe siecle, in: La peinture mural de la Fin du Moyen Age: Enquetes regionales. Actes du 9e séminaire International d‘Art Mural 10-12 mars 1999 – Saint-Savin, Cahier no 5, s. 153-166.
Rukopisy vyšebrodského kláštera a nástěnné malby v jižních Čechách, in: 900 let cisterciáckého řádu. Sborník z konference v roce 1998, Praha 2000, s. 253-262.
Symbolika zahrady ve středověkém umění, UaŘ 2000, č. 2, s. 3-8.
Restaurování pravého pole mozaiky Poslední soud na Zlaté bráně Svatovítské katedrály v roce 1999, Pražský hrad 2000, č. 2, s. 19-22.
Iconography of the Mural Paintings in St. James‘s Church of Kutná Hora, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol. 3, Prague 2000, s. 127-146.
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci a v kapli zámku v Roztokách (CD-Rom), Roztoky 2000 (s Kateřinou Tomková a M. Herdou).
Středověké nástěnné malby na pilířích mezilodních arkád a triumfálním oblouku a Pozdně gotická reliéfní výzdoba západního průčelí kostela, in: J. Adámek–J. Sommer–Z. V., Středověký kostel Panny Marie v Písku, Písek 2001, s. 109-122 a 131-140.
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, in: Královský Vyšehrad II, Kostelní Vydří 2001, s. 133-153.
Die gotische Wandgemälde im Kreuzgange des Emmausklosters, in: The Old Testament as Inspiration in Culture, Třebenice 2001, s. 96-110.
Podzim středověku v moravských a slezských nástěnných malbách konce 14. a počátku 15. století, in: Podzim středověku. Sborník sympozia, Brno 2001, s. 21-31.
Restaurování levého pole mozaiky Poslední soud na Zlaté bráně v roce 2000, Pražský Hrad 1, 2001, s. 19-22.
Iva Rosario, Art and Propaganda: Charles IV. of Bohemia 1346-1378, Umění 49, 2001, s. 176-178.
The Man of Sorrows and Christ Blessing the Chalice: The Pre-Reformation and the Utraquist Viewpoints, in: Z. V.–David–D. Holeton (ed.), The Bohemian Reformation and Religious Practice IV, Prague 2002, s. 193-214.
Gotická sochařská a malířská výzdoba krypty sv. Kateřiny, in: Kouřim. Kostel sv. Štěpán, Kouřim 2002, s. 31-41.
Středověké nástěnné malby a pozdně gotická sochařská výzdoba kostela (Kostel Panny Marie v Písku), Časopis společnosti přátel starožitnost. 110, 2002 (2), s. 122-123.
Bůh Otec se synem nebo sv. Josef s Ježíškem?, Historia artium 4. Sborník k osmdesátým narozeninám prof. PhDr. Rudolf Chadraby, CSc. (ed. P. Černý). Olomouc 2002, s. 175-191.
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Apolináře v Praze, in: D. Prix (ed.), Pro Arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 157-168.
The Wall Paintings of the Bearing of the Cross and the Deposition in the Church of the Virgin Mary‘s Immaculate Conception in Olomouc, Biuletyn Historii Sztuki 2002, s. 75-91.
Zlomky nástěnných maleb z jižní kaple klášterního kostela v Ostrově u Davle, in: 1000 let kláštera na Ostrově (999-1999). Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku, Praha 2003, s. 69-74.
Arma Christi – Arma salutis: Úvaha nad jejich zobrazením v umění českého středověku, in: B. Bukovinská–L. Konečný (ed.), Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, s. 53-64.
Nově odkryté nástěnné malby v domě čp. 458/I U zlaté lilie na Starém Městě v Praze, Umění 51, 2003, s. 510-517 (s D. Prixem).
Arnestus of Pardubice and Wall Paintings, in: Miscelanea musicologica 37, 2003, s. 17-27.
The Murals at the Castle Chapel at Zvíkov as an Echo of High-Medieval Court Chapels - the Question of Its Commissioning and Dating (Malířská výzdoba hradní kaple na Zvíkově jako ohlas dvorských kaplí vrcholného středověku: otázka objednavatele a datování, in: J. Fajt (ed.), Court Chapels of the High and Late middle Ages and their Artistic Decoration. (Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba), Praha 2003, s. 230-241, 450-457.
K nástěnným malbám krásného slohu v Čechách a na Moravě, Ars 37, 2004, s. 68-92.
Nástěnné malby ve Znojemské rotundě. Několik poznámek k jejich interpretaci, in: Znojemská rotunda. Sborník z 2. konference o rotundě, konané 25.-26. června 2003 ve Znojmě, Znojmo 2004, s. 124-130.
Weltgerichtsdarstellungen in der Spätgotischen Wandmalerei Südböhmens, in: E. Wetter (ed.), Die Länder der Böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471–1526). Kunst – Kultur – Geschichte, Ostfildern 2004, s. 151-161.
Kolokvium „Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna: Stav po restaurování“. Bulletin UHS ??, 2004, č. 2, s. 4-6.
Recenze v časopise Umění. Výtvarná kultura, a v novinách Lidové noviny.
zdroj - www.udu.cas.cz

poznámka:
roz. Plátková
PhDr.; zaměření na výzkum středověké nástěnné malby a ikonografie;
Akronym
zv, 1949-
Církevní jméno
Všetečková, Zuzana Štěpánka Alžběta, 1949-
Rodné jméno
Plátková, Zuzana, 1949-