Pavel Břicháček

* 19. 7. 1953, Benešov (Benešov), Česká republika (Czech Republic)
archeolog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
V letech 1975-1986 externí studium historie a archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Diplomová práce: Osídlení doby římské mezi Berounkou a Vltavou. V roce 1987 rigorózní zkouška tamtéž - PhDr.
Od roku 1971 byl jako pracovník na terénních výzkumech zaměstnancem Archeologického ústavu ČSAV Praha. V letech 1975-1988 pracoval jako odborný pracovník na témže pracovišti. V letech 1988-1993 působil jako vedoucí Expozitury Archeologického ústavu AVČR pro jižní a západní Čechy. V letech 1993-1994 byl zaměstnán v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Od roku 1995 do současnosti je vedoucím Oddělení záchranných archeologických výzkumů Západočeského muzea v Plzni.
Od r. 2007 působí jako externí přednášející archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde se věnuje problematice raně a vrcholně středověkého osídlení.
Publikační činnost (výběr z let 2005-2008)
Kolektiv 2008: Plzeňsko. Příroda, historie, život (kapitoly Vývoj osídlení a Od příchodu Slovanů do poloviny 13. století, 191-195, 301-306). Baset Plzeň.
Břicháček, P. 2007: Příspěvek k poznání nejstaršího slovanského osídlení jižních Čech, in: Archeologie na pomezí (ed. R. Krajíc a O. Chvojka), Archeologické výzkumy v jižních Čechách - supplementum 4, 111-128, Č. Budějovice.
Břicháček, P. 2007: Nebe a peklo na zemi. Románské a raně gotické dlaždice z premonstrátského kláštera v Milevsku, Milevsko.
Břicháček, P. - Poláková, M. 2006: Sepekov - mariánské poutní místo, IRES Písek.
Břicháček, P. - Poláková, M. 2006: Milevsko, IRES Písek.
Břicháček, P. - Merhautová, A. - Sommer, P. - Richter, M. 2006: Opatský hrob z doby počátků Ostrova u Davle, Archaeologica Pragensia 18, 45-64, Praha.
Břicháček, P. 2006: Entdeckungen in kleinen Schritten. Ergebnisse archäologischer Forschungen in Stift und Stiftkirche von Milevsko, Geraser Hefte 58, 28-30, Geras-Pernegg-Waldviertel.
Břicháček, P. - Řezáč, M. 2005: Zaniklá středověká osada Tuřany (k.ú. Soběkury, okr. Plzeň-jih), Archeologie doby hradištní v Čechách, 29-43, Plzeň.
zdroj - http://uar.ff.jcu.cz, 2012/06

poznámka:
PhDr.