Muzeum Kouřimska

rok vzniku: 1906
rok zániku: 0
obec: Kouřim (Kolín)
adresa: Mírové náměstí 1
PSČ: 281 61
tel.: 321783380
e-mail: muzeum.kourim@kolin.cz

heslo:
V srpnu 1894 uspořádal Okresní odbor národopisný sběrací Národopisnou výstavu, kterou navštívil člen výboru Národopisné výstavy českoslovanské Vavřinec Dušek. Po jejím skončení umístili organizátoři darované předměty do prostor měšťanské školy.
V roce 1906 se z podnětu učitele a budoucího muzejního kustoda Jiřího Rejholce ustavil Muzejní spolek pro okres kouřimský. Předsedou se stal správce lichtenštejnského panství v Radimi Jan Vaněk, místopředsedou kouřimský starosta Jan Svoboda a jednatelem P. Julius Nádvorník. 19. prosince 1906 byly úředně schváleny stanovy muzejního spolku.
Téhož roku byl pod vedením Josefa Ladislava Píče, za pomoci nadšeného archeologa amatéra Jana Kremly, zahájen archeologický výzkum na Staré Kouřimi. Archeologické nálezy se staly základem muzejních sbírek. Nejprve byly uloženy v kabinetu chlapecké školy, o rok později v prostorách Občanské záložny. Zde byly také poprvé vystaveny.
V letech 1909 – 1918 se muzejní činnost soustředila především na sběr nových a uchovávání nahromaděných exponátů, chyběl ale odborný pracovník, který by je vědecky zpracoval. Důležitými osobnostmi muzea se staly spisovatelka Žofie Pohorecká-Šebková a učitelka Marie Dvořáčková.
Muzejní sbírky byly pro veřejnost otevřeny o letních měsících v neděli a ve svátek v dopoledních hodinách v bývalých místnostech Sokola v Občanské záložně.
Začátkem 20. let 20. století stanul v čele muzejní jednoty dosavadní pokladník Karel Horálek. Muzejní činnost procházela krizí, odešla Marie Dvořáčková i Jiří Rejholec. Spolek se dostal do sporu s městem o vlastnictví muzejních sbírek. Oživení muzejní činnosti nastalo až s příchodem tajemníka okresního úřadu JUDr. Jiřího Reise.
V roce 1927 se členem muzejního spolku a kustodem sbírek stal učitel Josef Batelka. Došlo k novému nainstalování exponátů v prostorách Občanské záložny. Muzeum opatrovalo více než 1.400 kusů sbírkových předmětů, navštívilo ho 126 osob a mělo nad 500 přispívajících členů. Od Ministerstva školství a osvěty obdrželo podporu 3 000 Kč. Jednota zakoupila nové vitríny podle vzoru Zemského muzea v Praze.
V roce 1930 byly skončeny opravy jedné z osmnácti bašt středověkého městského opevnění coby muzejní bašty. Činovníci muzea zde umístili lapidárium a archeologické sbírky, které odborně uspořádal Dr. Albín Stocký, Karel Buchtela a MUDr. František Dvořák.
V letech 1941 – 1942 znovu roztřídil archeologické sbírky Dr. Ivan Borkovský.
Na základě falešně vyvolané aféry zkonfiskovali němečtí vojáci sbírku starých muzejních zbraní. Při konfiskaci se ztratily i další cenné předměty. Muzeum úspěšně čelilo svému zrušení. Po smrti Karla Horálka se předsedou muzejní jednoty stal kouřimský děkan Karel Seif.
V roce 1946 stanul v čele muzejního spolku stanul archivář města PhDr. Bedřich Svoboda, jednatelem a duší spolku se stal Josef Batelka.
Roku 1951 byla archeologická sbírka byla přemístěna do prostor Okresního domu č.p. 118 (získány v r. 1949). Interiér muzejní bašty byl upraven pro lapidárium a depozitář. Došlo ke zrušení kouřimské muzejní jednoty a muzeum přešlo pod správu města.
Díky Josefu Batelkovi byly veškeré sbírky přeneseny do dnešní budovy muzea - bývalé radnice. V průběhu 60. let se zde vybudovalo několik stálých expozic zaměřených na dějiny města, národopis, zdejší rodáky a významné osobnosti města.
V roce 1967 přešlo muzeum v Kouřimi pod patronát Regionálního muzea v Kolíně. Zdejším sbírkám se tak poprvé dostalo odborného zpracování v rámci jednotlivých oddělení: archeologického, historického, přírodovědného, etnografického a umělecko-historického.
V roce 1969 vystřídala Josefa Batelku na jeho místě Jana Bušová a tu v roce 1995 nahradila Dagmar Chmelařová.
V posledních letech se vedení Regionálního muzea v Kolíně snaží obnovit staré expozice, v roce 2004 byla otevřena nová historická expozice v prvním patře „Kouřim a Kouřimsko ve středověku“. V roce 2006 na ni navázala část končící v polovině 19. století.
V roce 2004 vzniklo v Regionálním muzeu v Kolíně samostatné vysokoškolsky obsazené místo historik poboček.

zdroj - Osobnosti města Kouřimě, 100 let Muzea Kouřimska v Kouřimi, 2006