Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

rok vzniku: 2001
obec: Trenčín (Trenčín)
adresa: Palackého 27
PSČ: 911 01
tel.: 00421 (0)32 743 68 58 (spojovateľ)
fax: 00421 (0)32 743 40 67
e-mail: info@gmabtn.tsk.sk
www: www.gmab.sk

heslo:

www.gmab.sk/o-galerii/historia-vzniku.html 

História vzniku


Galéria Miloša Alexandra Bazovského vznikla vo februári roku 1969. Svoj názov nesie po slovenskom maliarovi, významnej osobnosti výtvarnej moderny, Milošovi Alexandrovi Bazovskom, ktorý posledné roky (1962-1968) svojho pohnutého, ale bohatého života prežil práve v Trenčíne. Na začiatku histórie galérie stáli výtvarníci združení okolo maliara Ladislava Moška, ktorý bol zároveň prvým riaditeľom galérie. Svoju funkciu zastával od roku 1969 do roku 1992. Nemenej dôležitú úlohu pri konštituovaní galérie zohrali aj ďalší významní umelci - Svetozár Abel, Andrej Barčík, Vladimír Kompánek, Jozef Fizel, či Andrej Rudavský.


Galéria od svojho vzniku niekoľkokrát zmenila aj svoj názov. Pôvodne to bola Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského. O dva roky neskôr sa zmenili jej názov na Oblastnú galériu M. A. Bazovského. V roku 1991 bola delimitovaná pod Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v Bratislave a jej názov sa definitívne zmenil na Galériu Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. V rokoch 1996-1999 pôsobila galéria v rámci Trenčianskeho štátneho kultúrneho centra v Trenčíne. Novým zriaďovateľom sa v roku 1999 stal Krajský úrad v Trenčíne a v roku 2002 prešla galéria do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.


 


Vývojové obdobia v histórii galérie


Prvé vývojové obdobie je ohraničené rokmi 1969 - 1979. Je to obdobie od konštituovania galérie, ktorá vznikla rok po smrti národného umelca Miloša Alexandra Bazovského a nesie jeho meno. Toto obdobie je naplnené predovšetkým rekonštrukciou priestorov v kláštornom komplexe na Mierovom námestí, ale aj realizáciou prvých výstav pod hlavičkou galérie mimo jej sídla. Toto obdobie znamenalo aj budovanie zbierkového fondu a zostavenie troch trvalých expozícií, ktoré sprístupnili verejnosti v roku 1979. Návštevníci si tak mohli prezrieť výber z diel Miloša Alexandra Bazovského, časť zo zbierok slovenského výtvarného umenia 20. storočia a výtvarného umenia trenčianskeho regiónu.


Druhé vývojové obdobie je rámcované rokmi 1979 - 1991. Z hľadiska histórie galérie, paradoxne napriek nepriaznivej politicko-spoločenskej situácii je najoptimálnejším obdobím. Pracovníci galérie realizujú celý rad pozoruhodných výstavných podujatí doma i v zahraničí, rozvíjajú partnerské vzťahy s mnohými kultúrnymi inštitúciami a zbierkový fond sa systematicky rozširuje o kvalitné diela dokumentujúce vývoj slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Novozrekonštruované priestory vytvárajú optimálne zázemie na rozvíjanie širokého spektra galerijných aktivít.


Tretie obdobie sa začína vydaním reštitučného zákona, ktorý predznamenáva najzložitejšie obdobie existencie tejto kultúrnej inštitúcie. Znamená postupné uvoľňovanie galerijných priestorov pôvodnému majiteľovi, ktorým je Rehoľa piaristov na Slovensku. Nasleduje komplikované hľadanie nových, galérii vyhovujúcich priestorov, ktoré sa napokon podarilo nájsť na Palackého ulici číslo 27. Budovanie nového sídla galérie pokračovalo náročnou rekonštrukciou historickej budovy. Posledným projektom, ktorý sa podarilo uskutočniť v pôvodných priestoroch bola výstava Horizonty súčasnosti - prehliadka aktuálnej výtvarnej scény trenčianskeho kraja.


Štvrté obdobie existencie, je obdobím intenzívnej prezentácie aktivít i profesionálnej orientácie v novom, konkurenčne bohatšie štruktúrovanom porevolučnom prostredí. Začína sa presídlením galérie do zrekonštruovaného objektu v júli 2001. Nová história galérie sa začala písať od 22. marca 2002, kedy sa nové priestory galérie otvorili pre návštevníkov.
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, situovaná strategicky výhodne v geograficky i kultúrne zaujimavom centre Považia, bola konštituovaná v roku 1969. Svoje meno nesie po národnom umelcovi M. A. Bazovskom, ktorý práve posledné roky svojho pohnutého a mnohovrstvového žiivota prežil v Trenčíne (1962 - 68).

Sídlom galérie boli do roku 2002 architektonicky impozantné priestory barokového piaristického kláštora (1653 - 57) na Mierovej ul. 7.

Na základe vydania kolaudačného rozhodnutia dňa 19.2. 2002 galéria sprístupnila verejnosti zrekonštruované priestory na Palackého ulici č. 27 otvorením výstavy Václava Ciglera dňa 22. 3. 2002. Expozícia Miloša Alexandra Bazovského bola otvorená 28. 6. 2002. Ďalšie priestory určené na premenné výstavy boli sprístupnené 13. 9. 2002.


Už od počiatku existencie bola jasná profilácia galérie - orientácia na výtvarné umenie 20. storočia - v užších regionálnych, ale najmä širších celoslovenských súvislostiach. Zameranie na modernú výtvarnú kultúru sa najbezprostrednejšie premietlo do štruktúry jej zbierkového fondu a následne logicky i do charakteru expozičných súborov.


Základ galerijnej zbierky i dominantný expozíčný celok tvoria diela M. A. Bazovského. Vyše 1000 obrazov, kresieb a gvašov veľmi plasticky dokumentuje najzávažnejšie tvorivé peripetie, ohraničujú vývojové etapy Bazovského tvorby, informujú o jej širokom tematickom horizonte, približujú základ tejto hĺbavej myšlienkovej reflexie definujúcej emotívne sviežo, presvedčivo a tvaroslovne bravúrne podstatu slovenskej krajiny a základnú filozofiu života jej obyvateľov. Systematickým obohacovaním a rozširovaním tohoto jedinečného umeleckého fondu sa podarilo vytvoriť kolekciu charakterizujúcu a reprezentujúcu umelca, ktorého tvorba zohrala pri konštituovaní slovenského moderného umenia určujúcu úlohu.

Druhým okruhom zbierkotvornej i expozičnej aktivity Galérie M. A. Bazovského je slovenské výtvarné umeníe 20. storočia (maľba, grafika a sochárstvo). Dokumentuje obdobie formovania základov slovenského výtvarného umenia po roku 1918 s prezentáciou najvýznamnejších osobností, jeho daľši rozmach a štýlové vývojové premeny po II. svetovej vojne, ako aj jeho súčasnú, veľmi diferencovanú podobu manifestovanú v tvorbe strednej a mladej generácie. Výnimku v chronológii tvorí len maliar Ladislav Medňanský, ktorého životné i tvorivé peripetie sú úzko prepojené s územnou oblasťou pôsobnosti galérie. Ďalším smerom zberateľského záujmu i prezentačnej činnosti trenčianskei galérie je precízna a exaktná dokumentácia umeleského vývoja v rámci trenčianskeho regiónu. Koncentruje sa nielen na žijúcich autorov (maliarov, sochárov, keramikov), ale i na výtvamíkov, ktorí v Trenčíne pôsobili v minulosti alebo ich tvorba bola určitým spôsobom zviazaná s týmto regiónom.


 


Expozície:


Miloš Alexander Bazovský

Súbor diel jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov obsahuje výber známych i málo vystavovaných autorových prác - olejomaľby, gvaše, tempery a kresby. Expozícia pozostáva z diel, ktoré chronologicky dokumentujú základné vývojové obdobia v autorovej tvorbe a približujú charakteristické znaky, kolorit a techniky Bazovského výnimočného umeleckého prejavu. Kolekciu dopĺňa fotodokumentácia z umelcovho súkromného života a informačné texty o dôležitých medzníkoch v jeho živote a tvorbe.


 


Trenčín vo výtvarnom umení

Výstava prostredníctvom známych osobností (L. Medňanský, Š. Straka, I. Slavinská, T. Mousson, J Šandora, J. Holoubek, H. Gross a ďalší) približuje v nevšedných portrétnych figurálnych, krajinárskych a žánrových kompozíciach a zátišiach, mnohé dnes už zabudnuté a neexistujúce podoby a zákutia mesta i blízkeho okolia.


 


The Gallery of Milos Alexander Bazovsky in Trencin is advantageously situated in the centre of Povazie and it arose in 1969, it is an interesting centre by its geography and culture. It bears its name after the Natlonal Artist M. A. Bazovsky (1899 - 1968), an outstanding Slovak painter living the last years of his withering and varied Iife in Trencin (1962 - 68).

Architecturally imposing spaces from the Baroque Piorist monastery have become the seat of gallery (1653 - 57). They have been reconstructed and brought into contemporaneous shape in the year 1973 - 1979. The orientation towards visual arts of 20 th century has been clear at the beginning of this gallery not only in regional, but also in worldwide connections.


The principle of the gallery's collection and its dominant art exposition are represented by masterpieces of M. A. Bazovský, whose work has played an important part directing towards modern art. More than 1000 paintings and drawings, which can be proved by documents, are from the most precious stages of Bazovský's work. Thus, giving us information about his very wide thematic horizont (landscapes, still lives, figural compositions) approaching the base of thought meditative neflection defining the principle of Slovak country so vigorously, convincingly and magnificently and its basic philosophy of living and its inhabitants.

The second field of gallery's collection and its exposition activity is Slovak visual arts of 20 th century. There are, proved by documents, the most important people, works, tendencies of development and stylistic changes through paintings, graphics, drawings and sculptures of Slovak fine arts from 1918 until nawadays.

Representative exposition according to the restituition Iaw in 1992 and reduction of gallery's spaces was abolished.

Another tendency of collecting interest and contemporizing gallery's activity is its exact documentation of art development in Trenčín region. It is concentrated not only on authors that are still alive, but also on painters that lived or worked in Trenčín or their work was connected with this region.

poznámka:
Do roku 2001 na adrese Mierové námestí 7, od 2001 na Palackého 27.