Yakut Gallery (Якут-галерея)

rok vzniku: 1993
obec: Moskva (Moscow)
adresa: Dolgorukovskaya, ulitsa, 5

poznámka:
zakladatel: Alexander Yakut