Dortmunder Kunstverein

obec: Dortmund
adresa: Prinz Fridrich Karl Strasse 14