Kunstsammlungen Chemnitz

instituce, obec, adresa
Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser, Saská Kamenice (Chemnitz), Falkeplatz