Chleby (Nymburk)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Chleby (Nymburk)
adresa: _