UNion Internationale de la MArionette / Mezinárodní organizace loutkářů (UNIMA)

rok vzniku: 1929

poznámka:
UNIMA (UNion Internationale de la MArionette) je mezinárodní nevládní organizace přidružená k UNESCO sdružující lidi z celého světa, kteří přispívají k rozvoji loutkářského umění a staví toto umění do služeb humánních hodnot, jako jsou mír a vzájemné porozumění mezi národy bez ohledu na rozdílnost jejich ras, politického či náboženského přesvědčení a kultury, v souladu s uznáním základních práv člověka, tak jak jsou definována veVšeobecné deklaraci lidských práv Spojených národu 10.prosince 1948.
Cíle a prostředky

Cílem UNIMA je propagovat rozvoj loutkářského umění a to následovně:
1. Podporovat - všemi možnými způsoby komunikace - kontakt a výměnu mezi loutkáři všech zemí a všech kontinentu,
2. Organizovat kongresy, přednášky, festivaly, výstavy a soutěže, nebo nad nimi udělovat záštitu UNIMA,
3. Pomáhat členům UNIMA při zajišťování jejich demokratických, syndikátních, finančních a právních zájmu v oblasti jejich profesionálních aktivit, UNIMA muže dávat doporučení nebo návrhy příslušným instancím,
4. Podporovat profesionální vzdělání,
5. Prohlubovat historický, teoretický a vědecký výzkum,
6. Udržovat loutkářskou tradici stejně tak jako podporovat obnovu loutkářského umění,
7. Propagovat využití loutky jako prostředku etické a estetické výchovy,
8. Spolupracovat s dalšími organizacemi, které mají podobné cíle.