Bayerische Architektenkammer

místo vzniku: Mnichov (München)