Uměleckohistorická společnost (UHS)

rok vzniku: 1990

poznámka:
Uměleckohistorická společnost (UHS) je profesní organizací, sdružující české a zahraniční historiky umění a studenty dějin umění. Jejím cílem je hájit zájmy oboru ve všech oblastech jeho dosahu, stejně jako historiků umění v jejich profesních záležitostech. UHS vznikla v roce 1990 jako občanské sdružení (nyní "zapsaný spolek"). Její činnost se řídí Stanovami a Jednacím a organizačním řádem. Nejvyšším orgánem UHS je valná hromada, která se koná jednou ročně. Každé tři roky volí valná hromada jedenáctičlenný výbor, který ze svého středu dále volí předsedu a místopředsedu. Jednou za tři roky pořádá UHS odbornou konferenci - Sjezd českých historiků umění, dvakrát ročně vydává Bulletin UHS. Členové UHS mají možnost účastnit se činnosti několika odborných sekcí.