Chase: Kokoro Power

instituce, obec, adresa
The Chemistry Gallery, Praha 2, U Kanálky 4