Ester Krumbachová: Sněžný muž - Nosit amulet - zamotávat archiv / Yeti - Wear the Amulet - Tangle Up the Archive

typ výstavy: kolektivní
místo konání: tranzitdisplay
termín: 2017/12/14 - 2018/02/21

poznámka:
Ester Krumbachová (1923–1996) byla klíčovou osobností československé nové vlny. Její jedinečné dílo ji nejen učinilo jednou z nejvlivnějších žen v zákulisí evropské kinematografie 60. a počátku 70. let, ale také předznamenalo mnoho současných debat na téma magie, materialismu, feminismu i provázané povahy reality a smyslových forem vědění.

Umělci a teoretici na této výstavě a konferenci interpretují a zpřístupňují nedávno objevený soukromý archiv, obsahující dosud skryté doklady bohaté a vizionářské tvorby Krumbachové jako kostýmní výtvarnice, scénografky, scenáristky, spisovatelky, režisérky a umělkyně.

Vystavující umělci: Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Daniela & Linda Dostálková, Bracha L. Ettinger, Linda Hauerová, Jesse Jones, Tereza Kanyzová, Anja Kirschner, Jan Kolský, Kateřina Konvalinová, Ester Krumbachová, Kris Lemsalu, Marie Lukáčová, New Noveta, Matěj Pavlík, Johannes Paul Raether, Michaela Režová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová

Účastníci konference: Jana Baierová, Zuzana Blochová, Jan Bernard, Michal Bregant, Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Bracha L. Ettinger, Šárka Gmiterková, Linda Hauerová, Libuše Heczková, Anna Hejmová, Edith Jeřábková, Jesse Jones, Tereza Kanyzová, Anja Kirschner, Jan Kolský, Kateřina Konvalinová, Francis McKee, Ruth Noack, Matěj Pavlík, Tomáš Pospiszyl, Johannes Paul Raether, Michaela Režová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, Kateřina Svatoňová, Marina Vishmidt

„Nezařazné“, performance New Noveta
New Noveta je společným projektem uměleckého dua Keira Fox (UK) a Ellen Freed (SE). Ztělesňujíc vitální projevy korporátně stigmatizovaných emocí, New Noveta prochází vyčerpávajícími choreografickými úkoly se vznětlivou úzkostí, která se odmítá přizpůsobit každodenním strnulým stereotypům patriarchální společnosti. Tuto novou performance bude rámovat živý zvuk vytvořený ve spolupráci s hudebníkem Vindicatrixem. Kostýmy a rekvizity pro živě inscenovanou instalaci pocházejí z londýnského módního domu Atelier Bâba.

Kurátorky projektu: Zuzana Blochová a Edith Jeřábková ve spolupráci s Anjou Kirschner a Pavlem Turnovským
Architekt výstavy: Zbyněk Baladrán
Výtvarná realizace: Josef Frühauf, Veronika Přikrylová
Grafický design: Linda Dostálková
Pohoštění podle receptů Ester Krumbachové: Tomáš Uhnák

Pořádáno Are | are-events.org ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Display, Centrem pro současná umění Glasgow, Českou společností pro filmová studia, Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze, Institutem umění – Divadelním ústavem, Katedrou filmových studií FF UK, Národním filmovým archivem a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Podpora: České centrum Londýn; Česko-německý fond budoucnosti; Magistrát hl. města Prahy; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Nadace pro současné umění Praha; Státní fond kinematografie; Státní fond kultury, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Mediální partneři: A2 kulturní čtrnáctideník, A2larm, Artmap, Cinepur, Divadelní noviny

Poděkování: Ivo Paik, Jarmila Košnářová, ADES – Václav Šeda, Tereza Brdečková, České centrum Tel Aviv, Jakub Felcman, Miloš Fikejz, Goethe-Institut v Praze, Petra Hanáková, Michael Havas, Šárka Hejnová, Kateřina Macháčková, MasterFilm, The Emblem Hotel, UP21, Karel Vachek a všem dalším zúčastněným za velkorysou pomoc, rady a spolupráci.

----------------------------------------

Ester Krumbachová (1923–1996) was a key figure of the Czechoslovak New Wave. Her unique oeuvre did not only make her one of the most influential women behind the scenes of European cinema of the 60s and early 70s, it also prefigured many contemporary debates around magic, materiality, feminism, sensuous forms of knowledge and the interconnected nature of reality.

Artists and theorists in this exhibition and conference interpret and make accessible for study her recently discovered private archive, containing hitherto unseen evidence of her prolific and visionary work as a costume and production designer, screenwriter, writer, director and artist.

Participating artists: Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Daniela & Linda Dostálková, Bracha L. Ettinger, Linda Hauerová, Jesse Jones, Tereza Kanyzová, Anja Kirschner, Jan Kolský, Kateřina Konvalinová, Ester Krumbachová, Kris Lemsalu, Marie Lukáčová, New Noveta, Matěj Pavlík, Johannes Paul Raether, Michaela Režová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová

Conference participants: Jana Baierová, Zuzana Blochová, Jan Bernard, Michal Bregant, Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Bracha L. Ettinger, Šárka Gmiterková, Linda Hauerová, Libuše Heczková, Anna Hejmová, Edith Jeřábková, Jesse Jones, Tereza Kanyzová, Anja Kirschner, Jan Kolský, Kateřina Konvalinová, Francis McKee, Ruth Noack, Matěj Pavlík, Tomáš Pospiszyl, Johannes Paul Raether, Michaela Režová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, Kateřina Svatoňová, Marina Vishmidt

‘Nezařazné', a performance by New Noveta:
New Noveta is the collaborative project of artist duo Keira Fox (UK) and Ellen Freed (SE). Embodying vital expressions of corporately stigmatized emotions, New Noveta go through grueling choreographed tasks with a reactive fervent distress, nonconforming to quotidian numbed repetition of patriarchal society. This new performance 'Nezařazné' will be framed by a live sound piece co-created with musician Vindicatrix, using props for live activated installation and costumes by London fashion house Atelier Bâba.

Curated by Zuzana Blochová and Edith Jeřábková in collaboration with Anja Kirschner and Pavel Turnovský
Exhibition architecture by Zbyněk Baladrán
Art cooperation: Josef Frühauf, Veronika Přikrylová
Graphic design by Linda Dostálková
Catering from the recipes of Ester Krumbachová by Tomáš Uhnák

Organized by Are | are-events.org in collaboration with the Academy of Art, Architecture and Design in Prague; Display; the Arts and Theatre Institute; the Center for Contemporary Arts Glasgow; Czech Society for Film Studies; the Film Studies Department of the Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague; the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, the Museum of Decorative Arts in Prague; and the National Film Archive.

Supported by the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague; Czech Centre London; Czech-German Future Fund; the Foundation for Contemporary Arts Prague; the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic; Prague City Hall; the State Cinematography Fund; and the State Cultural Fund.

Media partners: A2 kulturní čtrnáctideník, A2larm, Artmap, Cinepur, Divadelní noviny

Special thanks to Ivo Paik, Jarmila Košnářová, ADES – Václav Šeda, Tereza Brdečková, Czech Centre Tel Aviv, Jakub Felcman, Miloš Fikejz, Goethe-Institut in Prague, Petra Hanáková, Michael Havas, Šárka Hejnová, Kateřina Macháčková, MasterFilm, The Emblem Hotel, UP21, Karel Vachek and all the others that have generously helped, advised and contributed to the project.

Ester Krumbachová: Sněžný muž - Nosit amulet - zamotávat archiv / Yeti - Wear the Amulet - Tangle Up the Archive

osoba narození
Brukner Mikuláš  
Dayef Barbora 1991
Dostálková Daniela 14. 11. 1979
Dostálková Linda 4. 7. 1977
Ettinger Bracha 23. 3. 1948
Fox Keira 1984
Freed Ellen 1988
Hauerová Linda  
Jones Jesse 1978
Kanyzová Tereza 1996
Kirschner Anja 1977
Kolský Jan 1990
Konvalinová Kateřina 1991
Krumbachová Ester 12. 1. 1923
Lemsalu Kris 1985
Lukáčová Marie 23. 11. 1991
Pavlík Matěj 1991
Raether Johannes 1977
Režová Michaela 1992
Rosenfeldová Lucie 1986
Sobotovičová Sláva 9. 3. 1973

Ester Krumbachová: Sněžný muž - Nosit amulet - zamotávat archiv / Yeti - Wear the Amulet - Tangle Up the Archive

instituce, obec, adresa
Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80

Ester Krumbachová: Sněžný muž - Nosit amulet - zamotávat archiv / Yeti - Wear the Amulet - Tangle Up the Archive

osoba narození
Blochová Zuzana 25. 9. 1979
Jeřábková Edith 23. 10. 1970
Kirschner Anja 1977

Ester Krumbachová: Sněžný muž - Nosit amulet - zamotávat archiv / Yeti - Wear the Amulet - Tangle Up the Archive

osoba narození
Baladrán Zbyněk 16. 4. 1973

Ester Krumbachová: Sněžný muž - Nosit amulet - zamotávat archiv / Yeti - Wear the Amulet - Tangle Up the Archive

skupina, *vznikla, poznámka
New Noveta, *2011

Ester Krumbachová: Sněžný muž - Nosit amulet - zamotávat archiv / Yeti - Wear the Amulet - Tangle Up the Archive

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2018   Re/inkarnace Ester Krumbachové
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2017   Ester Krumbachová: Yeti - Wear the Amulet - Tangle Up the Archive
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev)
  2017   Ester Krumbachová: Sněžný muž - Nosit amulet - Zamotávat archiv / Yeti - Wear the Amulet - Tangle Up the Archive (Výběr z archivu Ester Krumbachové / Selection from Ester Krumbachová's archive)
úvodní text
  rok vydání   název (podnázev)
  2017   Ester Krumbachová: Sněžný muž - Nosit amulet - Zamotávat archiv