Gustav Klimt

osoba, narození
Klimt Gustav, 14. 7. 1862