Olga Umlaufová: Obrazy, keramika

osoba, narození
Umlaufová Olga, 9. 7. 1930