Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions

termín: 2010/05/08 - 2012/05/08
instituce: Galerie Středočeského kraje (GASK)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
_
Návštěvníci Jezuitské koleje příležitost sledovat na vybraných ukázkách z galerijních sbírek, jak se v průběhu času utvářela sbírka Galerie Středočeského kraje v závislosti na proměnách společenského kontextu. Mohou sami posuzovat charakter galerijních nákupů, jejich kvality i propady a vzájemné souvislosti jednotlivých sbírkových souborů, zčásti trvale ukrytých v depozitářích. Výstava Sbírka 1 2 3 připomněla otázky samozřejmé pro odbornou veřejnost a sbírkotvorné pracovníky, které si ale běžný návštěvník reprezentativních stálých expozic neuvědomí. Řazení významných děl českého moderního výtvarného umění vedle běžné dobové nebo tendenční produkce v instalaci v GASKu na něj sice klade větší nároky, ale jak se během trvání výstavy potvrzuje, přináší mu podněty k dalším úvahám a diskusím. Současný zájem o takový způsob prezentace veřejných sbírek otvírá nová témata, ať už z uměleckého a galerijního provozu nebo obecněji z kulturně společenské historie, a oslovuje i širší publikum.

Která další více či méně zapomenutá díla jsou vedle těch významných sbírkových kusů uložena v depozitáři GASKu? Jsou už jen historickým dokumentem, nebo mohou být v nových souvislostech a dalšími generacemi hodnocena jinak?

Inovace výstavy Sbírka 1 2 3 nabízí teď návštěvníkovi pestřejší pohled na rozpětí nákupů. Nový výběr téměř poloviny děl, spojený s proměnou částí instalace, je dalším průnikem do skrytého organismu sbírkotvorné instituce. Podává zprávu snad nejen o tom, co bylo v průběhu posledních téměř 50 let do sbírky GASKu zařazeno, ale i o mezerách ve sbírkových fondech.

Do souboru z počátků galerie a vzniku sbírky v první polovině 60. let jsou začleněna nejen ta díla, která potvrzují odborné úsilí o promyšlené vybudování profilu nové instituce, ale také ta nakoupená povinně jako nezbytný základ pro budoucí osvětovou činnost kulturně výchovné instituce. V této části instalaci se výrazněji objeví sociálně orientovaná díla známých autorů, bohatě v GASKu zastoupených, jako byl Pravoslav Kotík nebo Lev Šimák, a ukázky angažovaného díla například Františka Grosse nebo Karla Součka.

Přes další změny ve výběru děl, výrazněji například v okruhu Skupiny 42, může návštěvník tentokrát v kontroverznějším výběru posoudit bizarnost galerijních nákupů v 70. a 80. letech. Programoví normalizátoři v čele instituce svědomitě naplňovali vlastní proklamace a nakupovali celé soubory děl tendenčních autorů s angažovanými nebo regionálními tématy (Alena Čermáková, Quido Fojtík), budovali soubor s lidickou tematikou (Josef Liesler) a vybírali z historie díla naplňující jejich představu vítězného realismu. Naštěstí pro sbírku do něj zařazovali vedle autorů typu Josefa Multruse i kvalitní ukázky krajinářství přelomu století (Otakar Lebeda, Antonín Chittussi, Antonín Slavíček). V poměrně početném nákupu prvorepublikových aktů, zátiší, kavárenských výjevů a dětských portrétů (Vladimír Stříbrný) nakonec ale stejně prozradili svůj měšťácký vkus.

Závěrečná část výstavy s ukázkami galerijních nákupů od 90. let je doplněna například o díla Aléna Diviše.
www.gask.cz