Vesnice / Villages

termín: 2009/12/08 - 2010/01/29
instituce: Galerie Akademie múzických umění, GAMU
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
-
Fotografický projekt studentů katedry fotografie vedený Jaroslavem Bártou
Venkovské osídlení je jedním z důležitých fenoménů, který utváří ráz krajiny a vypovídá i o současné české společnosti. Vesnice – její fungování a ráz se v průběhu staletí měnil. Po dlouhou dobu byl určován především úzkou vazbou na krajinu a na její obhospodařování. Byl to právě venkov a jeho zemědělská produkce, která byla důležitou základnou ekonomického rozvoje a stability.
Charakteru krajiny odpovídal i různý ráz a vzhled vesnic a vesnických staveb. Vesnice a život jejich obyvatel byl provázán s půdou. Tato dlouho udržovaná kontinuita byla násilně zpřetrhána po roce 1948. Hlavní roly hrály politické zřetele a vesnice se radikálně proměňovala. Ve vesnici se objevily cizorodé stavby, velká JZD, kravíny, sila, vícepatrové bytovky, a naproti tomu staré usedlosti, statky, kostely a historické památky v lepším případě jen chátraly, mnohé byly zbořené. Zcela zbourány byly i mnohé obce hlavně v pohraničí a naopak programově byly založeny nové panelové. Četné cesty do krajiny zmizely anebo končí před velkými lány, které vznikly na místo drobných políček.
Vesnice i krajina kolem se změnily. Především od sedmdesátých let 20. století se na vesnici objevil nový obyvatel – chalupář. Mnoho starých stavení se začalo využívat k rekreaci, což vedlo
sice k jejich záchraně, ale na druhé straně úbytek trvalých usedlíků změnil společenský život na venkově. Vesnice i v posledních letech nadále prochází výraznou proměnou. Současný vzhled 19 obcí vybraných z různých částí Čech, Moravy a Slezska zaznamenalo 15 studentů Katedry fotografie.
K výstavě je vydaná fotografická publikace, která vychází u příležitosti 1. ročníku Ceny Ivana Dejmala.
zdroj - www.gamu.cz