Ota Janeček: Obrazy, plastiky

instituce, obec, adresa
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary), Goethova stezka 6