Od gotiky k renesanci

termín: 1999/10/26 - 2000/02/27
instituce: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Salon, Kabinet, Trojlodí
Muzeum umění Olomouc po několik let připravovalo spolu s Moravskou galerií v Brně a Slezským zemským muzeem v Opavě netradičně pojatý výstavní projekt, který nemá v celé naší historii obdobu, ať už vzhledem k jeho rozsahu či šíři záběru. Díky příkladné spolupráci celého týmu předních českých i zahraničních odborníků a především díky obrovskému úsilí organizátorů se podařilo beze zbytku naplnit počáteční ideu autorů projektu, kterou i přes několikeré pokusy nebylo možné realizovat v minulém režimu.
Pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla probíhá souběžně ve třech moravských kulturních centrech: Brno (od 12. října 1999), Opava (od 14. října 1999) a Olomouc (od 26. října 1999) výstava zaměřená na umění a hmotnou kulturu Moravy a české části Slezska v období závěru středověku a počátku novověku. Výstava navazuje na obdobné, už realizované projekty v Čechách (Jihočeská pozdní gotika, Gotika v západních Čechách) a v zahraničí (Die Kunst der Donauschule 1490–1540, Gotik in Österreich, atd.) a v neposlední řadě je i připomínkou velké, byť skromnější a úžeji pojaté "Výstavy gotického umění na Moravě a ve Slezsku", kterou připravil Albert Kutal na přelomu let 1935/36 v Zemském muzeu v Brně.
Vědeckou přípravu současné výstavy se podařilo uskutečnit pomocí grantu Ministerstva kultury ČR (autor projektu a grantového návrhu Ivo Hlobil, předkladatel Muzeum umění v Olomouci, ředitel Pavel Zatloukal, nositel projektu - Moravská galerie Brno, vedoucí projektu ředitelka Kaliopi Chamonikolasová). Pracovní tým byl sestaven z našich předních vědeckých a odborných pracovníků - specialistů na historii, archeologii, architekturu, sochařství, malbu (nástěnnou, deskovou i knižní), umělecké řemeslo (zlatnictví, textil, nábytek, knižní vazby, numismatiku, sfragistiku, militaria), popř. další disciplíny. Výsledky jejich práce a nejnovějších výzkumů jsou shrnuty ve čtyřdílném vědeckém katalogu. Úvodní svazek katalogu je společný pro všechny výstavy, svazek II. je věnován Brněnsku, svazek III. - Olomoucku, svazek IV. - Opavsku.
Každá ze zúčastněných institucí připravuje k výstavám řadu doprovodných akcí. Například v Brně se uskuteční počátkem roku 2000 mezinárodní sympozium, v Olomouci pak proběhnou odborné přednášky, po dobu trvání výstavy zde bude přímo ve výstavních prostorách otevřeno specializované knihkupectví. Výstavy bude možno navštívit i prostřednictvím internetu.
Jak již bylo uvedeno, příprava tohoto náročného projektu by nebyla možná bez vstřícného přístupu celé řady partnerských institucí: památkových ústavů, církevní reprezentace, farních úřadů, univerzit, muzeí, archivů a knihoven. Zvláštní poděkování bychom chtěli vyjádřit Ministerstvu kultury ČR, Arcibiskupství olomouckému a městu Olomouci a zejména sponzorům, kteří velkoryse přispěli k realizaci projektu.
Práce spojené s olomouckou částí výstavy (projekt Ivo Hlobil) organizovalo Muzeum umění Olomouc (kurátor Michal Soukup). Výstavní exponáty zapůjčilo na třicet institucí, z toho tři zahraniční (Slovenské národné múzeum - Historické múzeum Bratislava, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Münzkabinett). Zápůjčky exponátů v církevním majetku umožnil souhlas olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera (průzkum probíhal za asistence Evy Krystýnkové). Konzervování exponátů provádělo dvacet našich špičkových restaurátorů. Garantem restaurátorských průzkumů byl Radomír Surma.
Výtvarná kultura Olomoucka dané epochy (historický rozsah regionu vymezil Jindřich Schulz) představuje v rámci celkového vývoje českých zemí i střední Evropy svébytnou a velmi přínosnou entitu. Počátky renesance na Olomoucku v souvislostech zdejšího, mezinárodně už dříve respektovaného literárního humanismu jsou jedinečným fenoménem.
Výstava doposud téměř neznámou výtvarnou kulturu Olomoucka pozdní gotiky a rané renesance dokládá velkými soubory exponátů (gotická plastika, umělecké řemeslo, knižní kultura, archeologické nálezy) a jedinečnými předměty mimořádné hodnoty (michalská monstrance, obrazy Lucase Cranacha, tapisérie z Moravské Třebové, ad.). Vůbec poprvé lze spatřit na jednom místě všechny dochované desky tzv. Rajhradského oltáře - klíčového díla české gotické malby husitské doby, původem z kostela sv. Mořice v Olomouci (díky pochopení Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně). K hlavním exponátům výstavy patří kromě nově konzervované Šternberské madony (restaurátor František Sysel) zejména kamenná Olivetská hora z kostela sv. Mořice - sousoší evropského významu (restaurátor R. Surma překvapivě zjistil jeho původní barevnost). Velkým objevem výstavy je neobyčejně kvalitní Krucifix z Dolan, ovlivněný uměním Veita Stosse. Nanejvýš přitažlivým exponátem se pro většinu návštěvníků výstavy jistě stane unikátní zlatá miska (číše používaná k renesanční oslavě boha Bakcha) olomouckého humanisty Augustina Käsenbrota. Přechovávaná je v Drážďanech a dosud nikdy nebyla do Olomouce zapůjčená. Kromě toho je zde připraveno mnoho dalších překvapení. Předpokládá se velký ohlas u nás i v zahraničí.
Výstavu jako celek doprovází velký čtyřsvazkový vědecký katalog, rozsahem a provedením odpovídající náročnému zahraničnímu standardu. Samotný olomoucký svazek (edice a redakce Ivo Hlobil - Marek Perůtka, technický redaktor Michal Soukup, 650 katalogových položek, 688 stran, 900 fotografických a grafických vyobrazení) vypracoval kolektiv 59 autorů, specialistů či znalců daných historických souvislostí, oborů a předmětů z několika vysokoškolských, vědeckých, muzejních a archivních institucí. Převažují pracovníci a absolventi kateder dějin umění a historie Univerzity Palackého. Garanti jednotlivých oborů: architektura feudálních sídel a městských fortifikací Miroslav Plaček, sochařství Ivo Hlobil, knižní malba Pavol Černý, knihtisk Václav Pumprla, archeologie Josef Bláha, umělecké řemeslo - Ivo Hlobil. Katalog obsahující nesčíslné množství informací a poznatků je rozšířen o vyčerpávající bibliografii pořízenou Markem Perůtkou a představuje publikaci základního vědeckého významu, která nepochybně nalezne bohaté využití. Jeho nedílnou součástí je i rozšíření o multimediální rozměr (zdigitalizování Olomouckých iluminací, 3 dokumentární filmy, aj.). Neobyčejně technicky náročnou digitalizaci zvládli na vysoké profesionální úrovni pracovníci SSV studia (Michal Dvořák, Lenka Romanová).
-ih-