Komunistky s fanatismem v srdci

instituce, obec
Ekon, Jihlava (Jihlava)