Komunistky s fanatismem v srdci

instituce, obec
Brána, s.r.o., Praha