Poklad na Sierra Madre

instituce, obec
Melantrich, nakladatelství, Praha