Adolf Vondra: Ilustrace

osoba, narození
Vondra Adolf 2. 6. 1932