II. výstava spolku „Manes“

instituce, obec
Jan Otto, tiskárna, Praha