genderový budgeting

heslo:

Přístup k rozpočtům, založený na spravedlivějším přerozdělování veřejných finančních prostředků z hlediska rovného přístupu žen a mužů k jejich čerpání. Při tomto přístupu se na všech stupních rozpočtového procesu bere ohled na otázku pohlaví s cílem prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Genderové rozpočtování by mělo být prováděno na všech úrovních veřejných rozpočtů a mělo by napomoci k vytváření a prosazování rovných příležitostí. Provádět takové genderové rozpočtování neznamená vytvářet oddělené rozpočty pro muže a pro ženy, ani není jeho smyslem dosažení nějakého konkrétního podílu výdajů zaměřených na tu kterou genderovou skupinu.

zdroj - www.proequality.cz