Bohuslav Nauš

* 24. 12. 1929, Žár, Vacov (Prachatice), Česká republika (Czech Republic)
botanik, geolog, ornitolog

 

pohlaví: muž

heslo:
Rodák z malé vesničky Žár, která se nachází na sz. okraji okresu Prachatice. Dvoutřídní smíšenou obecní školu začal navštěvovat v roce 1935 v sousední vesnici Onšovice. Hlavní školu /měšťanskou/ pak ve Vacově a Lidovou školu zemědělskou tamtéž. V roce 1944 jde do učení k soukromému staviteli do Čkyně a navštěvuje učňovskou školu stavební ve Strakonicích a Volyni. V roce 1948 se stává absolventem Střední průmyslové školy stavební ve Volyni. V roce 1950 - 1952 absolvuje základní vojenskou službu. Poté pracuje ve stavebnictví až do roku 1971 na stavbách v drsných podmínkách Šumavy. Podílí se na výstavbě bytových domů, zemědělských farem, průmyslových závodů, např. i na ČSAD Prachatice a STS.
Protože vztah k přírodě získává už od dětství, přihlásil se do aktivu dobrovolných pracovníků státní ochrany přírody při ONV v Prachaticích a navázal spolupráci se Stanicí mladých ochránců přírody při ZŠ Vodňanská v Prachaticích v roce 1969, kterou tehdy vedl učitel A. Záveský. V roce 1971 se stává dobrovolným strážcem Chráněné krajinné oblasti Šumava a strážní službu v povodí Blanice vykonává až do roku 1992.
Od roku 1971 pracuje ve státní ochraně přírody jako profesionální pracovník, později jako inspektor. Jeho činnost je všestranná a věnuje jí také všechen svůj volný čas.
V roce 1969 - 1972 se podílel na organizaci, včetně vlastní práce na označování a vybavení terénních zařízením na vyhlášených maloplošných chráněných území v CHKO Šumava např. Boubín, Mrtvý luh, Jezerní slať a označuje hranice CHKOŠ v prachatické části stříškovými panely, tabulkami a návštěvním řádem včetně dalšího terénního zařízení na Kvildě, ve Strážném, na Soumarském Mostě, ve Volarech, na Jeleních Vrších a v Nové Peci.
Nauš výrazně přispěl k záchraně vzácných a chráněných druhů rostlin před jejich úplným zničením rekultivacemi, melioracemi, zatopením vodními nádržemi a jinými činnostmi. Jednalo se o vzácné rostliny z čeledi bublinatkovitých, amarylkovitých, hořcovitých, kosatcovitých, liliovitých, prvosenkovitých, pryskyřníkovitých, rosnatkovitých, silenkovitých, vstavačocitých, ohrožených na celém území okresu Prachatice. Hodnota zachráněných rostlin se nedá ani finančně vyčíslit, jde do několika mil. Kč. Akce na záchranu kosatce sibiřského /Iris sibirica/ se uskutečnila i na katastru Prachatic.
Značně se též podílel na ochraně a záchraně perlorodky říční /Margaritifera margaritifera/ na Zlatém potoce, na Smědečském potoce, Žernovickém potoce, zvláště pak na řece Blanici v úseku od Spálence, až po hrad Hus. Bez jeho přispění na záchraně perlorodky říční v roce 1981 by dnešní odchovna ve Spálenci nemohl existovat.
V roce 1971 až 1974 se podílel na terénním soupisu a měření a vyhlášení chráněných stromů, skupin a stromořadí chráněných státem na území okresu.
V roce 1981 - 1988 pomáhal organizovat a podílel se na přírodovědných průzkumech v navrhovaném oblasti Javornická hornatina, dále na inventarizaci a kategorizaci dřevin rostoucí na nelesní půdě a k přírodovědnému průzkumu lesních porostů.
Po téměř dvaceti letech práce ve státní ochraně přírody odchází B. Nauš koncem roku 1989 do důchodu, a spolupracuje nadále se současným Centrem ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích.
V roce 1991-92 je členem aktivu pro zeleň při MěÚ Prachatice a od r. 2000 je členem komise ŽP MěÚ Prachatice.
V současné době je aktivním členem spolku "Zelené srdce Evropy" pro rozvoj oblasti Dunaj - Vltava. /GR´´UNES HERZ EUROPAS/.
Počátkem roku 1996 převzal pak Bohuslav Nauš za celoživotní zásluhy o rozvoj ekologické výchovy a ochranu životního prostředí "Cenu naděje a porozumění" od okresního sdružení SZ, bavorských Zelených a ODP.
Podle návrhu na ocenění podaného Ing. Miroslavem Bojanovským a PeadDr. Janem Klimešem zpracoval: Ing. Vladimír Hrabák

poznámka:
botanik, ornitolog, mineralog a geolog
ochranář přírody v okrese Prachatice
nositel "Ceny naděje a porozumění"
-
Návrhy na vyhlášení chráněných území
Bohuslav Nauš zpracoval návrhy na vyhlášení řady chráněná území:
* V roce 1985 přírodní rezervaci Opolenec /k.ú. Výškovice/,
* V roce 1988 přírodní rezervaci Libín /k.ú. Prachatice/, přírodní rezervaci Nad Zavírkou /k.ú. Javorník, Úbislav/, přírodní rezervaci Miletínky /k.ú. Křížovice/, přírodní památku Tisy u Chrobol, přírodní památku Podhájí /k.ú. Čábuze/, přírodní památku Mastnice /Žitná/,
* V roce 1989 národní přírodní památku Blanice, a přírodní památky Polučí /k.ú. Křišťanov/, U Piláta /k.ú. Vitějovice/, Mařský vrch /k.ú. Svatá Máří/, Upolíny /k.ú. Prachatice/, Žižkova skalka /k.ú. Prachatice/.

Spolupráce se Stanicí Mladých ochránců přírody
a jeho osobním přítelem p. učitel Záveským, který ji řadu let vedl navazovala na práci B. Nauše ve státní ochraně přírody. Spočívala především v:
* uskutečňování přednášek pro širokou veřejnost o ochraně životního prostředí člověka a ekologické gramotnosti, naučných stezkách,chráněných území a chráněných rostlinách a živočiších,
* pořádání výstavek k výročí vzniku školní přírodní rezervace, chráněné krajinné oblasti Šumava v Českých Budějovicích, v prachatickém muzeu na ZŠ Prachatice, Vodňanská ul., v Dolní bráně v Prachaticích aj.
* pomoci při budování Stanice mladých ochránců přírody a dalších zařízení,
* při pořádání letní ochrany přírody pro členy stanice v r. 1976, 77 a 85,
* při pořádání prázdninových expedic do velkoplošných chráněných území,
* při strážní a dohledové služby v chráněných území,
* při péči o chráněná území, území zvláštního zájmu OP a památné stromy,
* při záchraně genofondu vzácných, ohrožených a chráněných druhů rostlin,
* při zakládání genofondových ploch pro tyto rostliny v areálu stanice,
* při terénních průzkumech na výskyt chráněných organismů /rostlin a živočichů/,
* na metodické pomoci při praktické ochraně ptactva např. ve výrobě ptačích budek a krmítek,
* při výstavbě naučných stezek a naučných tras,
* spolupráce na dalších akcí.

Botanika, ornitologie, mineralogie
Zájmovou činností B. Nauše je botanika, ornitologie, mineralogie a geologie. Tou se zabývá již od r. 1966. V roce 1967 tak doplnil expozici o neživé přírodě v muzeu Šumavy v Kašperských Horách o exponáty z prachatického okresu.
První výstavku minerálů a hornin uskutečnil v Prachaticích v r. 1972 ve výloze p. Sýkory v Solní ul. Další geologické výstavky byly v muzeu a v Dolní bráně v Prachaticích. V roce 1991 předal pak muzeu v Prachaticích 68 ks hornin formátu 9 x 12 cm a které se staly základem pro později instalovanou expozici "Minerály prachaticka".
V roce 1991 pomohl s určování minerálů a hornin ve sbírkách Gymnázia v Prachaticích.
V roce 1995 předává 47 ks formátovaných vzorků hornin Šumav na Správu národního parku ve Vimperku.
V roce 1992 uskutečnil výstavu minerálů a hornin v zasklených skříních v centru ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích. Obsahuj řádově 406 položek nerostů a hornin. Je určena školní mládeži, pedagogům, geologické sbírce nechybí také v uceleném souboru vzorky 21 ks hornin tvořící geologický podklad území města Prachatic. Pro výuku přírodopisu na základních školách okresu bylo zhotoveno 17 souborů s 24 ks vzorky regionálních hornin 6 x 9.
Výstavu "Minerály Prachaticka" která v muzeu trvala od r. 1996 do r. 2001, B. Nauš průběžně doplňoval o nové exponáty objevené při výkopech pro RD na Šibeničním vrchu v Prachaticích.
V roce 1996 sestavil B. Nauš výukový program pro 8.roč.ZŠ - Mineralogie a geologie Prachaticka. Ten pak ověřuje při výuce pro ZŠ Vodňanská ul., ZŠ Vlachovo Březí a ZŠ Vimperk.

Naučné stezky - návrhy a výstavba
Bohuslav Nauš je spoluautorem návrhů a výstavby naučných stezek na okrese PT
1977 - Naučná stezka ve Školní přírodní rezervaci u Zdenic
1977 - Naučná stezka Sudslavický okruh u Vimperka
1978 - Naučná stezka v areálu Stanice mladých ochránců přírody u Zdenic
1991 - Naučná stezka Javorník /autorem návrhu/
1992 - Naučná stezka u Irů lípy v Prachaticích
2001 - Rozpracování návrhu p. učitele A.Záveského - Vyhlídková stezka kolem Prachatic

Publikační činnost
1970 - Nerostné bohatství Prachaticka
1980 - Chráněné přírodní výtvory v okrese Prachatice - stromy chr.státem
1994 - Chráněná území Prachaticka: Pod Vyhlídkou II. - Přírodní památka
1996 - Rostliny křemenného valu u Prachatic
1997 - CHÚ Prachaticka: Pod Vyhlídkou I. - Přírodní památka
1996 - Průvodce mineralogicko-geologickou sbírkou v CEV Dřípatka
1998 - Městský park v Prachaticích /Štěpánčin park/
Soubory metodických listů - Péče o ptactvo, vydané v letech 1974, 1976, 1982, 1994, 1998, 2000

Odborné články ve Zpravodaji ochrany přírody - 1970 - 1973

Jako spoluautor se podílel na publikacích:
1977 - Průvodce naučnou stezkou "Sudslavický okruh"
1992 - Naučná stezka u Irů lípy
1992 - Naučné stezky Prachatického okresu
1992 - Průvodce naučnou trasou v areálu Stanice mladých ochránců přírody u Zdenic
2001 - Vyhlídková stezka kolem Prachatic
Cena naděje a porozumění
Počátkem roku 1996 převzal pak Bohuslav Nauš za celoživotní zásluhy o rozvoj ekologické výchovy a ochranu životního prostředí "Cenu naděje a porozumění" od okresního sdružení SZ, bavorských Zelených a ODP.
Podle návrhu na ocenění podaného Ing. Miroslavem Bojanovským a PeadDr. Janem Klimešem zpracoval: Ing. Vladimír Hrabák